Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Retssager og voldgift

Seneste nyheder inden for Retssager og voldgift

Værnetingsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
Bech Bruun logo
Værnetingsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
Højesteret har for nylig taget stilling til, hvorvidt en værnetingsklausul om tysk værneting, som var aftalt mellem forsikringstager og forsikringsgiver, der begge havde hjemsted i Tyskland, var bindende for den bådejer, som var sikret ved forsikringsaftalen. Højesteret fastslog med hen-visning til EU-Domstolens praksis, at værnetingsaftalen ikke var bindende for bådejeren, der ikke udtrykkeligt havde tiltrådt aftalen. Bådejeren var derfor berettiget til at anlægge sag mod forsikringsselskabet ved sit eget hjemting i Danmark.
04/06/2021
Kontraktret, Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Tysk retssag – hvad skal du være opmærksom på?
Focus Advokater logo
Tysk retssag – hvad skal du være opmærksom på?
Står din virksomhed over for en retssag i Tyskland, eller er du i tvivl om hvordan virksomheden skal forholde sig i forbindelse med en tysk samarbejdspartner, så kan du her læse om, hvad I skal være opmærksom på.
27/05/2021
Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
Bech Bruun logo
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
Højesteret har med dom af 27. april 2021 fastslået, at en kommune havde hjemmel til at opkræve betaling for opstilling af containere mv. på offentligt vejareal, da opstillingen var sket i forretningsmæssigt øjemed hos den, der opstillede containeren. Højesteret ændrer hermed Østre Landsrets dom, som kom frem til det modsatte resultat, da formålet med opstillingen var byggearbejder på de ejendomme, der var naboer til vejen, hvilket landsretten ikke anså som ”forretningsmæssigt øjemed”.
05/05/2021
Offentlig ret, Retssager og voldgift, Fast ejendom og entreprise
Nye oplysninger efter klagesagens afslutning
TVC Advokatfirma logo
Nye oplysninger efter klagesagens afslutning
Der er mulighed for genoptagelse af en klagesag, hvis nye oplysninger formodes at medføre et væsentligt ændret udfald.
20/04/2021
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Voldgifts­instituttet introducerer nye regler for behandling af voldgiftssager
Kromann Reumert logo
Voldgifts­instituttet introducerer nye regler for behandling af voldgiftssager
Det Danske Voldgiftsinstitut har revideret sine regler for behandling af voldgiftssager. Det betyder blandt andet en øget digitalisering, skærpet oplysningspligt og nye regler for (og forhøjelse af) gebyrer, afgifter og honorarer. I denne nyhed kan du blive klogere på reglerne, der trådte i kraft den 13. april 2021.
16/04/2021
Retssager og voldgift
Højesteret blåstempler udlæg i indestående hos advokat
TVC Advokatfirma logo
Højesteret blåstempler udlæg i indestående hos advokat
En klients indbetaling til en advokat til sikkerhed for advokatens arbejde er ikke fritaget for udlæg.
13/04/2021
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
Bech Bruun logo
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
Et investeringsselskab ejet og ledet af A anlagde og gennemførte en retssag mod blandt andre et advokatselskab til trods for, at investeringsselskabet ikke ville kunne honorere pålagte sagsomkostninger, hvis retssagen blev tabt. Da retssagen blev tabt, og investeringsselskabet ikke kunne betale de pålagte sagsomkostninger, anlagde advokatselskabet herefter sag mod A med påstand om, at han var personligt ansvarlig for betaling af de tilkendte sagsomkostninger. Advokatselskabet fik medhold i sin påstand i såvel Københavns Byret som Østre Landsret.
07/04/2021
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler
Bech Bruun logo
Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler
Landsretten har for nylig taget stilling til, om en suspensionsaftale fraveg forældelseslovens § 21, stk. 5, om midlertidig afbrydelse af forældelsen ved forhandling om kravet. Kravet var opstået i forbindelse med en trafikulykke, som A var involveret i. Landsretten udtalte, i modsætning til byretten, at suspensionsaftalen ikke fraveg § 21, stk. 5, da der løbende, og også udover udløbstidspunktet for suspensionsaftalen, var pågået forhandlinger mellem parterne. A’s krav var derfor ikke forældet.
24/02/2021
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Første danske GDPR-dom giver bøde på – kun - 100.000 kr.
Hans Fogtdal Advokatfirma logo
Første danske GDPR-dom giver bøde på – kun - 100.000 kr.
I en afgørelse af 12. februar 2021 i Retten i Århus bliver selskabet IDdesign A/S (nu Ilva A/S) idømt en bøde for overtrædelse af GDPR for at have opbevaret ca. 350.000 personoplysninger længere, end det var nødvendigt i et ældre og til dels udfaset kundedatasystem. Oprindeligt indstillede Datatilsynet til anklagemyndigheden, at sagen skulle afgøres med en bøde på 1,5 mio. kr., hvilket anklagemyndigheden siden tilsluttede sig.
17/02/2021
Persondata, Compliance, Retssager og voldgift
Reviderede voldgifts­regler skal gøre ICC-voldgift mere attraktivt
Kromann Reumert logo
Reviderede voldgifts­regler skal gøre ICC-voldgift mere attraktivt
The International Chamber of Commerce (ICC) har revideret sine voldgiftsregler. Formålet med revideringen er overordnet at øge effektiviteten, fleksibiliteten og gennemsigtigheden og derved gøre ICC-voldgift endnu mere attraktivt. Reglerne er allerede trådt i kraft og vil regulere voldgiftssager, der anlægges ved ICC's internationale voldgiftsdomstol efter 1. januar 2021.
10/02/2021
Retssager og voldgift, Kontraktret
Skadelidt tilkendt sagsomkostninger, da han havde fået medhold i sagens tyngdepunkt
Bech Bruun logo
Skadelidt tilkendt sagsomkostninger, da han havde fået medhold i sagens tyngdepunkt
Højesteret fastslår i en ny afgørelse, at der ved fordelingen af sagsomkostninger i erstatningssager ikke alene kan tages hensyn til sagens samlede resultat, men også til om der var grundlag for at rejse kravet overfor sagsøgte.
28/01/2021
Forsikring og erstatning, Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Nu er et advokatfirma – som juridisk person – blevet sigtet for en advokats mulige bedrageri
Hans Fogtdal Advokatfirma logo
Nu er et advokatfirma – som juridisk person – blevet sigtet for en advokats mulige bedrageri
Historisk har der ikke været tradition for at sigte et advokatfirma eller revisionsfirma i anledning af mistanke om strafbart forhold. Anklagemyndigheden har normalt valgt at ”nøjes med” at sigte en advokat eller revisor som fysisk person og altså ikke det advokatfirma, som den pågældende er ansat i eller er tilknyttet.
26/01/2021
Strafferet, Retssager og voldgift
Skønserklæringer tilvejebragt i en tidligere retssag kunne fremlægges
Bech Bruun logo
Skønserklæringer tilvejebragt i en tidligere retssag kunne fremlægges
Højesteret har for nyligt taget stilling til, om en part kunne fremlægge to skønserklæringer, som var tilvejebragt under en tidligere retssag vedrørende samme byggeri. Højesteret fastslog, at spørgsmålet skulle behandles efter reglen i retsplejelovens § 341 a, hvorefter sagkyndige erklæringer som udgangspunkt kan fremlægges, hvis de er indhentet før sagens anlæg. Det var uden betydning, at manglerne efterfølgende var blevet udbedret, da sagsøgte havde adgang til at stille skønsmanden spørgsmål.
25/01/2021
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Direkte krav rejst mod udenlandsk forsikringsselskab var forældet efter dansk ret
Bech Bruun logo
Direkte krav rejst mod udenlandsk forsikringsselskab var forældet efter dansk ret
I en nylig afsagt dom fra Østre Landsret har landsretten taget stilling til et direkte krav rejst mod et hollandsk ansvarsforsikringsselskab i medfør af forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2, herunder navnlig spørgsmål omkring lovvalg og forældelse.
22/01/2021
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Post-Brexit – Hvad med retssagerne?
Bech Bruun logo
Post-Brexit – Hvad med retssagerne?
Juleaftensdag 2020 indgik EU og Storbritannien en længe ventet handels- og samarbejdsaftale. Aftalen er dog hovedsageligt begrænset til handel med varer og samarbejde ved straffesager. En lang række områder står derfor stadig i kø til en afklaring om et eventuelt fremtidigt samarbejde med EU - dette gælder også området for behandlingen af civile retssager. Nedenfor har vi opsummeret seneste nyt.
11/01/2021
Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Voldgiftsdommer fremstod ikke inhabil trods udpegning i flere beslægtede sager
Bech Bruun logo
Voldgiftsdommer fremstod ikke inhabil trods udpegning i flere beslægtede sager
Den britiske højesteret har for nylig taget stilling til spørgsmålet om en voldgiftsdommers habilitet i sagen mellem Halliburton Company og Chubb Bermuda Insurance Ltd. Sagen har vakt stor international opsigt blandt praktikere og voldgiftsinstitutter. Domstolen skulle tage stilling til, i hvilket omfang en voldgiftsdommer kan acceptere udpegning i flere verserende sager, hvor problemstillingerne er beslægtet samtidig med, at en af parterne direkte eller indirekte går igen i sagerne. Desuden skulle retten tage stilling, om en voldgiftsdommer i sådanne tilfælde har en udvidet oplysningspligt overfor sagernes parter.
04/01/2021
Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Er værnetingsaftaler i lystbådsforsikringer gyldige?  Spørgsmålet forelægges nu for EU-domstolen.
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Er værnetingsaftaler i lystbådsforsikringer gyldige? Spørgsmålet forelægges nu for EU-domstolen.
I en nyere byretsdom fandt retten, at en privat forsikringstager (EU-borger), der køber en bådforsikring i et andet EU-land, er bundet af en værnetingsaftale i forsikringsbetingelserne. En retssag om forsikrings-dækning skal derfor anlægges i overensstemmelse med værnetingsaftalen, hvilket oftest vil være ved en domstol i forsikringsselskabets hjemland. WSCO Advokater har nu vundet 2 sådanne sager om værne-ting på vegne af udenlandske forsikringsselskaber. Spørgsmålet forelægges nu for EU-domstolen.
18/12/2020
Forsikring og erstatning, Kontraktret, Retssager og voldgift
Rentepåstand var uegnet til at indgå i en domskonklusion
Bech Bruun logo
Rentepåstand var uegnet til at indgå i en domskonklusion
Østre Landsret tog i en sag for nyligt stilling til, om et pengeinstitut, P’s, rentepåstand var egnet til at indgå i en domskonklusion. Ifølge påstanden skulle hovedstolen forrentes med P’s ”til enhver tid gældende højeste mora- og overtræksrente”. Den faktiske værdi af rentepåstanden var derfor variabel, og dermed ukendt for skyldner. Landsretten afviste P’s rentepåstand som uklar, og tilkendte i stedet almindelige procesrenter som det mindre i det mere.
16/12/2020
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
Befragtningsaftale var ikke betinget af slutkundens godkendelse af skibet
Bech Bruun logo
Befragtningsaftale var ikke betinget af slutkundens godkendelse af skibet
Sø- og Handelsretten fandt det ikke godtgjort, at en befragtningsaftale mellem to offshore-rederier var betinget af slutkundens godkendelse af skibet. Retten fastslog derfor, at sagsøgte var nærmest til at bære risikoen for slutkundens afvisning af skibet. Sagsøgte var således bundet af aftalen og skulle betale sagsøger for befragtning af skibet i aftaleperioden.
10/12/2020
Transportret, Retssager og voldgift
Værneting i Spanien selvom værnetingsklausul ikke fandt anvendelse
IUNO logo
Værneting i Spanien selvom værnetingsklausul ikke fandt anvendelse
I denne sag skulle retten vurdere, hvorvidt en erstatningssag mellem et rederi og et skibsværft havde værneting i Danmark. Spørgsmålet udsprang af en klausul i skibsværftets almindelige handelsbetingelser, som rederiet påstod ikke var en del af aftalen mellem parterne. Retten fandt, at værnetinget skulle vurderes ud fra hvor opfyldelsesstedet var aftalt, og derfor var værnetinget i Spanien.
09/12/2020
Internationale retsforhold, Retssager og voldgift, Kontraktret
Sø- og Handelsretten afviser sag mod belgisk stevedorevirksomhed på grund af manglende dansk værneting
Bech Bruun logo
Sø- og Handelsretten afviser sag mod belgisk stevedorevirksomhed på grund af manglende dansk værneting
Sø- og Handelsretten fandt det ikke bevist, at der mellem sagsøgers forsikringstager og sagsøgte var aftalt dansk værneting. Selvom en rammeaftale mellem sagsøgte og et af sagsøgerens forsikringstagers koncernselskaber indeholdt en dansk værnetingsaftale, fandt denne ikke anvendelse mellem retssagens parter.
02/12/2020
Forsikring og erstatning, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Brexit – hvad med vores retssager?
Bech Bruun logo
Brexit – hvad med vores retssager?
Brexit er en realitet. Storbritannien har forladt EU-samarbejdet, men der er fortsat mange ubekendte, der trækker et langt spor af spørgsmål efter sig. Overgangsperioden udløber den 31. december 2020. Hvor håbet er lysegrønt for en mulig handelsaftale i forbindelse med skilsmissen, ser det på nuværende tidspunkt ikke ud til at være tilfældet for retssagsbehandling, da briterne har ændret kurs under forhandlingerne. Nedenfor opsummerer vi seneste nyt.
25/11/2020
Retssager og voldgift, Internationale retsforhold, EU-ret
Annullering som følge af formel fejl
TVC Advokatfirma logo
Annullering som følge af formel fejl
Landsskatteretten har endnu en gang indenfor kort tid annulleret en gennemført forhøjelse med henvisning til, at Skatteforvaltningen ikke har iagttaget de skatteprocessuelle regler
04/11/2020
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Modernisering af retsafgiftsloven
Bech Bruun logo
Modernisering af retsafgiftsloven
Den 21. oktober 2020 fremsatte justitsministeren forslag til en ny retsafgiftslov. Lovforslaget indeholder en række væsentlige ændringer af reglerne om retsafgift, herunder en forenkling af de gældende regler. Lovforslaget indebærer bl.a. en nedsættelse af retsafgiften for anlæggelse af sager af større økonomisk værdi.
29/10/2020
Retssager og voldgift
Højesteret: Manglende indlevering af ekstrakt medførte afvisning af ankesag
Bech Bruun logo
Højesteret: Manglende indlevering af ekstrakt medførte afvisning af ankesag
En appellant indleverede ekstrakt for sent, og landsretten afviste derfor sagen. Han ankede derefter dommen til Højesteret, da han mente, at der var legitime omstændigheder der gjorde ham ude af stand til at indlevere papirerne rettidigt. Han mente desuden, at de burde have kontaktet ham inden afvisningen. Højesteret stadfæstede landsrettens afvisningsdom og afviste samtidig appellantens anbringender om sygdom, da det ikke var dokumenteret ved lægeerklæring, og heller ikke med begrundelse om ”ressourcemæssige forhold”, da dette ikke kunne begrunde en fristoverskridelse.
21/10/2020
Øvrige, Retssager og voldgift
Sø- og Handelsretten afviser sag mod spansk værft
Bech Bruun logo
Sø- og Handelsretten afviser sag mod spansk værft
Sø- og Handelsretten har afvist et erstatningssøgsmål med henvisning til manglende værneting i Danmark. Retten undlod at lægge vægt på en værnetingsaftale (om værneting i Spanien) i den ene parts almindelige betingelser, men vurderede alligevel, at rette værneting var i Spanien, hvor forpligtelsen efter kontrakten skulle opfyldes.
24/09/2020
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Vestre Landsret tillod skriftlige vidneerklæringer ved sygdom
Bech Bruun logo
Vestre Landsret tillod skriftlige vidneerklæringer ved sygdom
Et vidne havde i to mails sendt efter sagens anlæg redegjort for sin involvering i sagen. Under forberedelsen blev vidnet sygemeldt og indlagt af flere omgange. I forbindelse med hovedforhandlingen blev der derfor indhentet en lægeerklæring, som dokumenterede, at vidnet var ude af stand til at møde fysisk i retten. Spørgsmålet var herefter, om de to mails kunne fremlægges som bevis i sagen i stedet for den mundtlige vidneforklaring.
02/09/2020
Retssager og voldgift
Kravet til advokaters uafhængighed efter EU-retten
Kromann Reumert logo
Kravet til advokaters uafhængighed efter EU-retten
EU-Domstolen har tidligere på året behandlet spørgsmålet om, hvor nær en tilknytning en advokat må have til en juridisk person, førend advokaten er afskåret fra at repræsentere den juridiske person i tvister ved EU-domstolene. Domstolen ophævede i den kon
01/09/2020
Retssager og voldgift
Østre Landsret var ikke inhabil i sag, hvor kollega tidligere havde truffet afgørelse
Bech Bruun logo
Østre Landsret var ikke inhabil i sag, hvor kollega tidligere havde truffet afgørelse
En dommer fra Østre Landsret havde i forbindelse med en voldgiftssag truffet afgørelse om afvisning af en begæring om behandling af sagen for tre dommere efter voldgiftslovens § 11, stk. 2. Voldgiftsrettens afgørelse blev herefter indbragt for byretten og
01/09/2020
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
COVID-19: Danmarks Domstole lukker gradvist op for civile retssager
Bech Bruun logo
COVID-19: Danmarks Domstole lukker gradvist op for civile retssager
Domstolsstyrelsen vurderer, at op mod 75 procent af alle sager kan gennemføres efter genåbningen den 27. april 2020. Siden nedlukningen af Danmark den 13. marts 2020 som led i ...
24/04/2020
Retssager og voldgift
COVID-19: Påvirkning af retssystemet
Bech Bruun logo
COVID-19: Påvirkning af retssystemet
COVID-19 har på kort tid medført store ændringer for vores hverdag, ikke mindst for driften af de offentlige institutioner, hvor alle ansatte, der ikke varetager samfundskritiske funktioner, er sendt hjem. ...
20/03/2020
Retssager og voldgift
Finansiel Stabilitet vinder retssag mod Amagerbankens tidligere ledelse
Kromann Reumert logo
Finansiel Stabilitet vinder retssag mod Amagerbankens tidligere ledelse
Kromann Reumert har repræsenteret Finansiel Stabilitet i erstatningsansvarssagen mod den tidligere ledelse i Amagerbanken ‒ bestående af bestyrelsesformanden, bestyrelsens n...
04/07/2019
Retssager og voldgift
Højesteret fastslår sagsomkostninger i sager om store økonomiske værdier
Horten logo
Højesteret fastslår sagsomkostninger i sager om store økonomiske værdier
En ny højesteretsdom fastslår, hvordan sagsomkostninger bør fastsættes i retssager med en økonomisk værdi i millionklassen. Dermed omgør Højesteret den ...
01/05/2019
Retssager og voldgift
Nye procesregler ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg
TVC Advokatfirma logo
Nye procesregler ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg
Bestyrelsen for Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg har truffet beslutning om nye procesregler, som en konsekvens af ikrafttræden af AB 18. Den 1. januar 2019 trådte AB 18 i kraft ...
12/04/2019
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Kommunal vinterservice på private fællesveje
Horten logo
Kommunal vinterservice på private fællesveje
Kan en kommune overtage vintervedligeholdelsen på en privat fællesvej og efter hvilke regler skal det i så fald ske? Det viser sig at være et – retligt set – farligt vejkryds...
01/02/2019
Øvrige, Retssager og voldgift
Svært at håndhæve voldgifts­afgørelser i Rusland
Horten logo
Svært at håndhæve voldgifts­afgørelser i Rusland
På baggrund af en nylig domstolsafgørelse i Rusland bør danske virksomheder gennemgå deres kontrakter med russiske samarbejdspartnere for at afklare, om de indeholder ...
05/12/2018
Retssager og voldgift
Fravigelse af skønserklæring i erstatningssag om uretmæssigt nedlagt fogedforbud
Kromann Reumert logo
Fravigelse af skønserklæring i erstatningssag om uretmæssigt nedlagt fogedforbud
Onsdag den 7. november 2018 afsagde Østre Landsret dom i en ankesag om erstatning for et uretmæssigt fogedforbud. En dom, der betød en betydelig erstatning til et ...
14/11/2018
Retssager og voldgift
Højesteret afviser søgsmål mod Region Syd­danmark
Kromann Reumert logo
Højesteret afviser søgsmål mod Region Syd­danmark
Den 16. oktober 2018 afviste Højesteret en sag anlagt af Patientdataforeningen mod Region Syddanmark på grund af manglende søgsmålskompetence. Kort om sagen Spørgsmålet drejede sig om...
01/11/2018
Retssager og voldgift
TVC Advokatfirma vinder principiel sag i Højesteret om advokatansvar og forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
TVC Advokatfirma logo
TVC Advokatfirma vinder principiel sag i Højesteret om advokatansvar og forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Med dommen har Højesteret taget stilling til forældelsesfristens begyndelsestidspunkt ved kapitalnedsættelser og tilsidesat en ...
04/09/2018
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Ikrafttræden af Haagerværnetingsaftalekonventionen i Danmark
Bech Bruun logo
Ikrafttræden af Haagerværnetingsaftalekonventionen i Danmark
Den 1. september 2018 træder den nye Haagerværnetingsaftalekonvention i kraft i Danmark. Vi ser her nærmere på anvendelsesområdet og indholdet af den nye konventionsamt hvilke følger...
30/08/2018
Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Offentlige myndigheder skal kunne repræsenteres af egne ansatte under retssager
Kromann Reumert logo
Offentlige myndigheder skal kunne repræsenteres af egne ansatte under retssager
Den 14. august 2018 sendte justitsministeren et lovforslag i høring. Lovforslaget handler blandt andet om, at offentlige myndigheder – i højere grad – skal have ...
24/08/2018
Retssager og voldgift
Finansiel Stabilitet frifundet for stort millionkrav
Kromann Reumert logo
Finansiel Stabilitet frifundet for stort millionkrav
Østre Landsret har, den 29. juni 2018, frifundet Finansiel Stabilitet i en principiel sag om et stort millionkrav. Kravet var rejst af Foreningen Amagerinvestor og Amagerbankens konkursbo i kø...
07/07/2018
Retssager og voldgift
Hvornår er en forsinkelse eller en aflysning forårsaget af en usædvanlig omstændighed?
Kromann Reumert logo
Hvornår er en forsinkelse eller en aflysning forårsaget af en usædvanlig omstændighed?
I en ny artikel analyserer advokat Jakob Dahl Mikkelsen retspraksis vedrørende forordning 261/2004 om passagerrettigheder. Her ser han på, hvornår ...
29/06/2018
Retssager og voldgift
Moderselskab var erstatnings­ansvarlig for datter­selskabs sags­omkostninger
Kromann Reumert logo
Moderselskab var erstatnings­ansvarlig for datter­selskabs sags­omkostninger
Det kan være ansvarspådragende for andre end sagens parter at finansiere videreførelsen af en sag under omstændigheder, hvor det er klart, at parten ikke vil kunne ...
28/06/2018
Retssager og voldgift
Ændring af navn i stævning var ikke berigtigelse i retsplejelovens forstand
Kromann Reumert logo
Ændring af navn i stævning var ikke berigtigelse i retsplejelovens forstand
Der er ikke tale om en berigtigelse af partsangivelsen, hvis det i realiteten medfører, at et andet selskab end det i stævningen anførte bliver sagsøgt. Seks personer...
28/06/2018
Retssager og voldgift
Højesterets fortolkning af Bruxelles I-forordningens artikel 8, nr. 1
Kromann Reumert logo
Højesterets fortolkning af Bruxelles I-forordningens artikel 8, nr. 1
Hvor praktiske hensyn taler for det, kan en part sagsøge en modpart et andet sted end der, hvor parten har bopæl eller forretningssted. Kort om sagen  En dansk fø...
27/06/2018
Retssager og voldgift
Højesterets­dom om forholdet mellem forsikrings­selskab og medarbejder dækket af firma­pensions­aftale
Kromann Reumert logo
Højesterets­dom om forholdet mellem forsikrings­selskab og medarbejder dækket af firma­pensions­aftale
Højesteret afgjorde den 15. maj 2018 en principiel sag om forholdet mellem en medarbejder dækket i henhold til en firmapensionsaftale og ...
20/05/2018
Retssager og voldgift
Værneting i Danmark i sag mod hollandsk selskab
Bech Bruun logo
Værneting i Danmark i sag mod hollandsk selskab
Højesteret fandt, at en sag mod et hollandsk selskab var snævert forbundet med en sag mod en dansk virksomhed. Derfor var der værneting for sagen mod det hollandske selskab i Danmark i henhold til ...
21/02/2018
Retssager og voldgift
Ledelse og ejere var erstatningsansvarlige for betaling af sagsomkostninger i sag tabt af datterselskab.
Bech Bruun logo
Ledelse og ejere var erstatningsansvarlige for betaling af sagsomkostninger i sag tabt af datterselskab.
Et hollandsk moderselskab, som var eneejer og leder af et datterselskab, var erstatningsansvarlig for sagsomkostninger i en sag, som ...
13/02/2018
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Kendelse om sikkerhedsstillelse kunne omgøres
Bech Bruun logo
Kendelse om sikkerhedsstillelse kunne omgøres
En afgørelse om sikkerhedsstillelse angår retssagens processuelle rammer, og en tidligere afgørelse om sikkerhedsstillelse kunne derfor omgøres, da der forelå nye oplysninger om sagsøgerens bopæl. ...
07/02/2018
Retssager og voldgift
Nye regler om sagkyndig bevisførelse
Kromann Reumert logo
Nye regler om sagkyndig bevisførelse
Folketinget har vedtaget et nyt lovforslag om reform af den civile retspleje for at udvide adgangen til at fremlægge sagkyndige beviser i civile retssager. Lovændringen betyder blandt andet, at en part nu også ...
31/08/2017
Retssager og voldgift
Hvor placeres et tab ved afvikling af valutalån med stop loss-aftale?
Kromann Reumert logo
Hvor placeres et tab ved afvikling af valutalån med stop loss-aftale?
Vestre Landsret har fastslået, at en bank ikke var ansvarlig for det tab, som en kunde led som følge af en voldsom kursstigning, der skyldtes, at fastkurspolitikken mellem ...
31/08/2017
Retssager og voldgift
Ny dom om afgrænsningen for at anke direkte til Højesteret
Kromann Reumert logo
Ny dom om afgrænsningen for at anke direkte til Højesteret
En sag kan ankes direkte til Højesteret fra Sø- og Handelsretten, hvis sagen er af principiel karakter og har generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller væsentlig ...
31/08/2017
Retssager og voldgift
Kan man omgå retsplejelovens regler om sags­omkostninger?
Kromann Reumert logo
Kan man omgå retsplejelovens regler om sags­omkostninger?
Et selskab med begrænset hæftelse, som oprettes med det ene formål at føre en retssag for et krav, som det har fået tiltransporteret, har ikke partsevne. En sag vil derfor som ...
30/08/2017
Retssager og voldgift
Danmark tiltræder værnetings­aftale­konventionen
Kromann Reumert logo
Danmark tiltræder værnetings­aftale­konventionen
Den 30. maj 2017 vedtog Folketinget et lovforslag, som blandt andet betyder, at lov om Bruxelles I-forordningen ændres. Med lovændringen tiltræder Danmark værnetingsaftalekonventionen, hvorefter...
29/08/2017
Retssager og voldgift
Klienten har som udgangspunkt ansvaret for rigtigheden af de faktuelle oplysninger givet til rådgiver
TVC Advokatfirma logo
Klienten har som udgangspunkt ansvaret for rigtigheden af de faktuelle oplysninger givet til rådgiver
Vestre Landsret fastslår i ny dom, at revisor, som var repræsenteret af TVC Advokatfirma, ikke havde handlet ansvarspådragende ved at basere sin ...
01/08/2017
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Værnetingsaftale var bindende
Bech Bruun logo
Værnetingsaftale var bindende
En aftale med Saxo Bank om adgang til blandt andet gearet valutahandel indeholdt en værnetingsklausul. Aftalen om værneting var bindende for de sagsøgte, da de ikke var forbrugere i domsforordningens forstand. To ...
01/04/2017
Retssager og voldgift
International Chamber of Commerce indfører en ny kortere proces i mindre voldgiftssager
Kromann Reumert logo
International Chamber of Commerce indfører en ny kortere proces i mindre voldgiftssager
International Chamber of Commerce (”ICC”) har indført nye regler om behandlingen af mindre voldgiftssager (Expedited procedure). Reglerne trådte i kraft den...
06/03/2017
Retssager og voldgift
Nye regler om syn og skøn undervejs
DLA Piper logo
Nye regler om syn og skøn undervejs
Folketinget vedtog den 13. december 2016 lovforslag nr. L 20 med forslag til lov om ændring af retsplejeloven. Lovændringen har til formål at udvide muligheden for, at parterne i en rets- eller voldgiftssag kan ...
16/02/2017
Retssager og voldgift
Bech-Bruun har vundet danmarkshistoriens største domsbeløb
Bech Bruun logo
Bech-Bruun har vundet danmarkshistoriens største domsbeløb
Det var en historisk sejr, da Bech-Bruun for vores klienter, Noreco-koncernen, vandt danmarkshistoriens største domsbeløb og det største tilkendte beløb i sagsomkostninger nogensinde, ...
19/12/2016
Retssager og voldgift
Ny håndbog om europæisk lovgivning vedrørende adgang til klage og domstolsprøvelse
Horten logo
Ny håndbog om europæisk lovgivning vedrørende adgang til klage og domstolsprøvelse
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) har lige offentliggjort den danske version af deres håndbog om europæisk lovgivning vedrø...
11/12/2016
EU-ret, Retssager og voldgift
Forligsaftale om afhjælpning af mangler afbrød ikke forældelsesfristen
Bech Bruun logo
Forligsaftale om afhjælpning af mangler afbrød ikke forældelsesfristen
Efter forældelseslovens § 15 afbrydes forældelse, når skyldneren over for fordringshaveren udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin forpligtelse. Men hvor meget ...
30/11/2016
Retssager og voldgift
Retssag i England mod dansk rederi blev afvist
Bech Bruun logo
Retssag i England mod dansk rederi blev afvist
En engelsk advokat overdrog personligt stævningen til et dansk rederi på dennes hoved-kontor. Rederiet var dog ikke blevet korrekt forkyndt om retssagen, da Danmarks interna-tionale forkyndelsesregler ...
24/11/2016
Retssager og voldgift
Retsplejerådet – Der skal tilføjes flere eksperter i retssager
JURA § info logo
Retsplejerådet – Der skal tilføjes flere eksperter i retssager
Fremover skal man ved retten i større grad kunne lade to eller flere skønsmænd foretage syn og skøn. Det skal bidrage til et mere nuanceret billede i situationer, hvor der kan væ...
20/05/2016
Retssager og voldgift
Afvisning af søgsmål på grund af omgåelse af retsplejelovens regler om sagsomkostninger
Kromann Reumert logo
Afvisning af søgsmål på grund af omgåelse af retsplejelovens regler om sagsomkostninger
Vestre Landsret afsagde den 18. marts 2016 dom i en principiel sag om partsevne - eller mangel på samme - som følge af omgåelse af retsplejelovens regler om...
01/04/2016
Retssager og voldgift
Principiel sag om direkte kæreadgang til Højesteret
Kromann Reumert logo
Principiel sag om direkte kæreadgang til Højesteret
Sagen omhandlede adgangen til at kære en kendelse fra Østre Landsret til Højesteret uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Højesteret afsagde kendelse i den principielle sag den 26. ...
31/03/2016
Retssager og voldgift
Afvisning af kære fordi kæreskrift ikke var indgivet til rette instans
Kromann Reumert logo
Afvisning af kære fordi kæreskrift ikke var indgivet til rette instans
Østre Landsret afsagde den 10. marts 2016 en kendelse, hvormed en kære blev afvist, fordi den ikke var indgivet - men derimod alene sendt i kopi - til den domstol, som havde ...
31/03/2016
Retssager og voldgift
Forlig var bindende trods svig
Bird & Bird logo
Forlig var bindende trods svig
Sø- og Handelsretten afsagde mandag d. 22. februar 2016 kendelse i en sag, hvor spørgsmålet vedrørte gyldigheden af et udenretligt forlig indgået mellem to parter, hvoraf den ene havde udøvet svigagtige forhold...
16/03/2016
Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Begrænsede muligheder for at tilsidesætte voldgiftskendelser
Bech Bruun logo
Begrænsede muligheder for at tilsidesætte voldgiftskendelser
De danske domstole har meget begrænsede muligheder for at tilsidesætte voldgiftskendelser. Generelt vil domstolene ikke vurdere, hvorvidt en voldgiftskendelse er materielt korrekt, og ...
03/03/2016
Retssager og voldgift
Højesteret tilsidesatte ikke voldgiftskendelse
Horten logo
Højesteret tilsidesatte ikke voldgiftskendelse
Ny dom fra Højesteret i en sag om erstatning for misligholdelse af en distributionsaftale understreger voldgiftskendelsers bindende karakter. Voldgift er karakteriseret ved, at parterne har aftalt, ...
11/02/2016
Retssager og voldgift
Ny principiel Højesteretsafgørelse – Anke af byrettens dom afskåret i medfør af retsplejelovens § 368a
Delacour logo
Ny principiel Højesteretsafgørelse – Anke af byrettens dom afskåret i medfør af retsplejelovens § 368a
Ved lov nr. 737 af 25. juni 2014 blev der bl.a. indført en ny bestemmelse i retsplejeloven, der i visse tilfælde kan afskære domfældte ...
16/12/2015
Retssager og voldgift
Højesteretsdommer var ikke inhabil
Bech Bruun logo
Højesteretsdommer var ikke inhabil
I en retssag var en dommer ikke inhabil, selvom han 13 år tidligere havde været advokat for den ene part. Det har Højesteret afgjort. En dommer er inhabil ved bedømmelse af en retssag, hvis der er omstæ...
10/12/2015
Retssager og voldgift
Skriftlige vidneerklæringer og ensidigt indhentet rapport tilladt fremlagt
Bech Bruun logo
Skriftlige vidneerklæringer og ensidigt indhentet rapport tilladt fremlagt
Sø- og Handelsretten har tilladt parter at fremlægge skriftlige vidneerklæringer og en ensidigt indhentet rapport, da det ikke kunne afvises, at dokumenterne kunne få ...
01/12/2015
Retssager og voldgift
Kæremål til landsretten kræver Procesbevillingsnævnet tilladelse
Bech Bruun logo
Kæremål til landsretten kræver Procesbevillingsnævnet tilladelse
Kæremål skal afvises i landsretten, hvis ikke Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse. Det har Højesteret endnu engang bekræftet. En byretsdommer traf afgørelse om ikke ...
26/11/2015
Retssager og voldgift
Ankesag afvist af Østre Landsret, da der ikke var udsigt til andet udfald
Bech Bruun logo
Ankesag afvist af Østre Landsret, da der ikke var udsigt til andet udfald
Østre Landsret har benyttet sig af en nyere adgang i retsplejeloven til at afvise en ankesag, da der ikke var udsigt til, at resultatet fra byretten vil falde anderledes ud...
20/11/2015
Retssager og voldgift
”Fisketur” hos modparten afslået
Bech Bruun logo
”Fisketur” hos modparten afslået
Højesteret afslog Finansiel Stabilitets ønske om at få et revisionsfirma til at fremlægge firmaets arbejdsmateriale i erstatningsansvarssagen mod Roskilde Banks tidligere ledelse. Roskilde banks direktion ...
17/11/2015
Retssager og voldgift
Nyt høringsforslag vedrørende digitalisering af retsprocessen og oprettelse af en domsdatabase
Delacour logo
Nyt høringsforslag vedrørende digitalisering af retsprocessen og oprettelse af en domsdatabase
Den 24. august 2015 har Justitsministeriet sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, ...
30/09/2015
Retssager og voldgift
Kæremål afvist af Højesteret: Advokaten havde ikke møderet for landsret
Bech Bruun logo
Kæremål afvist af Højesteret: Advokaten havde ikke møderet for landsret
En advokat uden møderet for landsret kan ikke kære en kendelse fra landsretten til Højesteret. Det har Højesteret afgjort. Det kræver møderet for landsret at kære en...
26/08/2015
Retssager og voldgift
Konkursboerne efter Cimber Sterling-koncernen får medhold i retssag
Kromann Reumert logo
Konkursboerne efter Cimber Sterling-koncernen får medhold i retssag
Siden Cimber Sterling-koncernen gik konkurs i 2012, har der verseret retssager imellem konkursboerne og en række motorudlejere, som forinden konkursen havde leaset flymotorer til de...
30/06/2015
Retssager og voldgift
Sikkerheden i de danske domstole skærpes
JURA § info logo
Sikkerheden i de danske domstole skærpes
En ny fast adgangskontrol er blandt nogle af de initiativer, som skal medvirke til en øget sikkerhed i de danske domstole. Som hovedregel vil der fortsat være fuld adgang til de danske domstole. Det ...
16/06/2015
Øvrige, Retssager og voldgift
Frifindelse i sag om kursmanipulation
Horten logo
Frifindelse i sag om kursmanipulation
Landsretten afsagde den 13. maj dom i en straffesag vedrørende kursmanipulation. Ved dommen blev de tiltalte – heraf et selskab og dets direktør repræsenteret ved advokat Jakob Arrevad, Horten – frifundet...
21/05/2015
Retssager og voldgift
DK er Europa’s bedste når det gælder sagsbehandlingstider
JURA § info logo
DK er Europa’s bedste når det gælder sagsbehandlingstider
Danmark tager igen i år førstepladsen i EU, når det gælder sagsbehandlingstider for civile sager i 1. instans. Den nyeste EU-rapport ved navn ”EU Justice Scoreboard”, der ...
20/05/2015
Øvrige, Retssager og voldgift
Tranportør bundet af vilkår i udbudsmateriale, der ikke var indeholdt i transportaftalen
Bech Bruun logo
Tranportør bundet af vilkår i udbudsmateriale, der ikke var indeholdt i transportaftalen
Et dansk selskab var at betragte som kontraherende transportør til en transport, der var kontraheret af selskabets tjekkiske søsterselskab. Sø- og ...
05/05/2015
Retssager og voldgift, Transportret
Landsretten burde have taget stilling til sagsomkostninger
Bech Bruun logo
Landsretten burde have taget stilling til sagsomkostninger
Højesteret har hjemvist en sag til Østre Landsret, idet landsretten i en ankesag ikke tog stilling til sagsomkostningerne for byretten. Ved ankesagen af en dom, der handlede om person- og...
28/04/2015
Retssager og voldgift
Sø- og Handelsretten frikender dansk bank for manipulation
Bech Bruun logo
Sø- og Handelsretten frikender dansk bank for manipulation
Et portugisisk investeringsselskab skal anerkende, at en dansk bank ikke har handlet manipulerende. Det har Sø- og Handelsretten afgjort. Sagen, drejer sig om beskyldninger om ...
22/04/2015
Finansiering og bankret, Retssager og voldgift
Højesteret omgør Vestre Landsrets kendelse om elektronisk stævning
Bech Bruun logo
Højesteret omgør Vestre Landsrets kendelse om elektronisk stævning
Højesteret omgjorde Vestre Landsrets kendelse og fandt, at en stævning sendt på mail til byretten havde fristafbrydende virkning, selvom originalen og de tilhørende bilag var g...
16/04/2015
Retssager og voldgift
Sagsøger afskåret fra at genoptage sag, selvom sagsøgte fastholdt modkrav
Bech Bruun logo
Sagsøger afskåret fra at genoptage sag, selvom sagsøgte fastholdt modkrav
Sagsøger havde lagt sag an vedrørende et hovedkrav i byretten, hvor sagsøgte rejste et modkrav. Efter sagsøgeren besluttede sig for at hæve sagen, stod den sagsøgte ved...
15/04/2015
Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Editionsreglerne går ikke forud for reglerne i retsplejelovens kap. 57a
Bech Bruun logo
Editionsreglerne går ikke forud for reglerne i retsplejelovens kap. 57a
Bevissikring under civil sag ikke udelukket efter retsplejelovens regler om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder mv. For at kunne opgøre sit tab i forbindelse...
09/04/2015
Retssager og voldgift
Ikke dansk værneting: Transportør blev anset som Agent for the Carrier
Bech Bruun logo
Ikke dansk værneting: Transportør blev anset som Agent for the Carrier
Sø- og Handelsretten afviste en påstand om værneting i Danmark, da transportøren ikke havde afgivet transportløfte overfor ladningsejeren. I stedet blev transportøren anset...
05/04/2015
Retssager og voldgift, Transportret
Retsforbehold og planlægning i familien
Bech Bruun logo
Retsforbehold og planlægning i familien
Sager om fx skilsmisse, børn og ægtefællebidrag på tværs af landegrænser kan foregå efter samme regler som i resten af EU, og danske statsborgere får ret til at vælge, at deres dødsbo skal behandles ...
25/03/2015
Øvrige, Retssager og voldgift
Udtalelser fra fagmænd skulle ikke afblændes
Bech Bruun logo
Udtalelser fra fagmænd skulle ikke afblændes
Bilag med faglige udtalelser fra skønsmænd, der var indhentet efter, der blev anlagt sag, skulle ikke afblændes. Selvom udtalelserne ikke måtte fremlægges i sagen, skulle udtalelserne ikke afblændes...
16/03/2015
Retssager og voldgift
Ny domsforordning – de væsentligste ændringer
Kromann Reumert logo
Ny domsforordning – de væsentligste ændringer
Danmark har nu gennemført de seneste ændringer i Domsforordningen (også kaldet Bruxelles I-forordningen). Ændringerne vedrører blandt andet forordningens anerkendelse af voldgiftsaftaler og ...
27/02/2015
Retssager og voldgift
Principiel højesteretssag om forældelse af erstatningskrav
Kromann Reumert logo
Principiel højesteretssag om forældelse af erstatningskrav
Højesteret afsagde den 10. februar 2015 dom i en principiel sag om, hvorvidt forældelsesfristen for et erstatningskrav rejst af en skadelidt var afbrudt foreløbigt ved en isoleret ...
26/02/2015
Retssager og voldgift
Nu kan du anlægge sag i ethvert EU-land, hvor en hjemmeside er tilgængelig
Horten logo
Nu kan du anlægge sag i ethvert EU-land, hvor en hjemmeside er tilgængelig
EU-Domstolen afsagde den 22. januar 2015 dom i sagen Pez Hejduk v EnergieAgentur, NRW GmbH (sag C-441/13). Her slog EU-Domstolen endeligt fast, at der i sager om ...
25/02/2015
E-handel og markedsføring, Immaterielret, IT- og telekommunikation, Retssager og voldgift
Kæreskrift kunne ikke anses for ankestævning
Bech Bruun logo
Kæreskrift kunne ikke anses for ankestævning
Højesteret fandt ikke grundlag for at anse et kæreskrift som en ankestævning i en sag, hvor appellanten anmodede landsretten om at tage stilling til, hvorvidt sagen i anden instans skulle føres som en...
28/01/2015
Retssager og voldgift, Skatte- og afgiftsret
Nu bliver det lettere at kommunikere elektronisk med domstolene
Kromann Reumert logo
Nu bliver det lettere at kommunikere elektronisk med domstolene
Pr. 1. januar 2015 blev kravet om, at alle processkrifter skal forsynes med original underskrift, ophævet, hvilket betyder, at processkrifter nu kan fremsendes elektronisk. Det er dog ...
15/01/2015
Øvrige, Retssager og voldgift
Ny database over domme
JURA § info logo
Ny database over domme
Regeringen har i årets finanslovsforslag sat 14,9 mio. kr. af til en database, der skal give offentligheden adgang til tusindvis af afsagte domme.   En ny database med over tusindvis af afsagte domme skal være med til...
08/11/2014
Øvrige, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted