Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Er værnetingsaftaler i lystbådsforsikringer gyldige? Spørgsmålet forelægges nu for EU-domstolen.

WSCO Advokatpartnerselskab
18/12/2020
Er værnetingsaftaler i lystbådsforsikringer gyldige?  Spørgsmålet forelægges nu for EU-domstolen.
WSCO Advokatpartnerselskab logo
I en nyere byretsdom fandt retten, at en privat forsikringstager (EU-borger), der køber en bådforsikring i et andet EU-land, er bundet af en værnetingsaftale i forsikringsbetingelserne. En retssag om forsikrings-dækning skal derfor anlægges i overensstemmelse med værnetingsaftalen, hvilket oftest vil være ved en domstol i forsikringsselskabets hjemland. WSCO Advokater har nu vundet 2 sådanne sager om værne-ting på vegne af udenlandske forsikringsselskaber. Spørgsmålet forelægges nu for EU-domstolen.

Som bekendt beskytter EU-retten på mange områder forbrugere i EU-land. Dette for eksempel i Bru-xelles-forordningen, der blandt andet regulerer, om en forbruger, der underskriver en forsikringsaftale samtidig fraskriver sig muligheden for at anlægge sag i sit hjemland. I en ny dom fandt byretten, at værnetingsaftaler med forbrugere i nogle er i overensstemmelse med de gældende EU-retlige regler.


I sagen havde et dansk ægtepar købt en ny lystbåd i Holland med henblik på privat brug. Køberne indleverede en begæring om tegning af forsikring til et hollandsk forsikringsselskab, hvilket formentlig skyldtes et behov for dækning under hjemtransporten og det forhold, at båden skulle opmagasineres i Holland i det første halve år. Flere år efter stødte båden på grund under en sejlads i udlandet. Skaden blev anmeldt til forsikringsselskabet et år efter det anmeldte uheld, og ægteparret kunne herefter ikke blive enige med forsikringsselskabet om størrelsen af erstatningen. Ægteparret indleverede stævning mod forsikringsselskabet ved Retten i Helsingør. WSCO Advokater repræsenterede det hollandske forsikringsselskab og begærede sagen afvist, da forsikringsaftalen indeholdt en aftale om værneting i Holland.


Sagsøgerne henviste til Bruxelles-forordningen om retternes kompetence og om anerkendelse og fuld-byrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område af 12. december 2012, artikel 11, stk. 1, litra b, hvorefter sagsøgte som udgangspunkt kan sagsøges ved sagsøgerens hjemting dvs. Retten i Helsingør.


På vegne af forsikringsselskabet henviste WSCO til artikel 15, hvorefter der er adgang, til at parterne i en forsikringsaftale kan fravige det anførte udgangspunkt i forordningen. Dette kan ske ved aftale om værneting, bl.a., jf. nr. 5, hvis denne dækker en eller flere af de i artikel 16 nævnte risici.


Af artikel 15 fremgår således:


”Artikel 15


Denne afdeling kan kun fraviges ved en aftale om værneting:


1.    der er indgået, efter at tvisten er opstået, eller


….


5.    der vedrører en forsikringsaftale, som dækker en eller flere af de i artikel 16 nævn-te risici.”Af artikel 16 fremgår følgende:


”Artikel 16


1.    …5.    uanset nr. 1-4, alle store risici som defineret i Rådets direktiv 73/239/EØF, som ændret ved direktiv 88/357/EØF og direktiv 90/618/EØF, med eventuelle senere ændringer.”

Artikel 16, nr. 5, omtaler således "Store risici", som er defineret i artikel 13, nr. 27 i de i ovennævnte direktiver, der senest er implementeret i dansk ret ved lov 2015-03-28 nr. 308 om ændring af lov om finansiel virksomhed).Artikel 13, nr. 27 i nævnte direktiv har følgende ordlyd:


”Artikel 13


1)


..


27)  


»store risici«:


1.    risici under forsikringsklasse 4, 5, 6, 7, 11 og 12 i del A i bilag I”


I henhold til nævnte artikel 13, nr. 27, litra a, indgår risici under bl.a. forsikringsklasse 6 i del A i bilag 1 til direktivet som "store risici". Listen over forsikringsklasser genfindes desuden i bilag 7 til Lov om finansiel virksomhed. Heraf fremgår følgende:”BILAG 7


Forsikringsvirksomhed - skade


Klassifikation af risici ved hjælp af forsikringsklasser.


1.    …6.    Kaskoforsikring for fartøjer til sejlads på have, indsøer og floder: alle skader på flodfartøjer, indsøfartøjer og havfartøjer.”Dommen

Det klare udgangspunkt efter forordningen er, at der ikke kan indgås værnetingsaftaler med forsik-ringstagere. Dette kan dog tillades, når det drejer sig om ”store risici”. Disse store risici er senest defi-neret direktiv 88/357/EØF og direktiv 90/618/EØF, med senere ændringer, og det følger heraf, at risici under forsikringsklasse 6 betegnes som ”store risici”. Listen over forsikringsklasser genfindes i bilag 7 til den danske Lov om finansiel virksomhed. Heraf fremgår følgende, at forsikringsklasse 6 omfatter havfortøjer, hvilket omfatter lystfartøjer.


På den baggrund fandt Retten i Helsingør - i overensstemmelse med de af forsikringsselskabet (og WSCO) anførte anbringender - at sagen skulle afvises. Forsikringstagers anbringender om, at Bru-xelles-forordningens art. 15 m.fl. alene omfatter erhvervsretlige tvister, blev således ikke taget til følge.


Forelæggelse for EU-domstolen

Dommen er anket til landsretten, der nu forelægger spørgsmålet for EU-domstolen efter EUF-traktatens artikel 267, stk. 2, idet landsretten anfører, at


”da den foreliggende tvivl vedrører fortolkningen af en unionsretlig regel, finder landsretten det nødvendigt at forelægge spørgsmålet for EUDomstolen”.


Der er ikke under sagen fremhævet retspraksis fra andre unionslande, men landsretten har altså fundet, at der er tvivl om fortolkningen, og resultatet af den præjudicielle forelæggelse må derfor afventes.


Eventuelle igangværende eller kommende lignende tvister bør derfor sættes i bero indtil spørgsmålet er afklaret.


Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt
Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt
22/01/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Direkte krav rejst mod udenlandsk forsikringsselskab var forældet efter dansk ret
Direkte krav rejst mod udenlandsk forsikringsselskab var forældet efter dansk ret
22/01/2021
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Brexit: Bekendtgørelse om engelske forsikrings­selskabers virksomhed i Danmark
Brexit: Bekendtgørelse om engelske forsikrings­selskabers virksomhed i Danmark
13/01/2021
Forsikring og erstatning, Øvrige, EU-ret
Er værnetingsaftaler i lystbådsforsikringer gyldige?  Spørgsmålet forelægges nu for EU-domstolen.
Er værnetingsaftaler i lystbådsforsikringer gyldige? Spørgsmålet forelægges nu for EU-domstolen.
18/12/2020
Forsikring og erstatning, Kontraktret, Retssager og voldgift
Fiskefartøjs reder var ansvarlig, fordi vagthavende faldt i søvn
Fiskefartøjs reder var ansvarlig, fordi vagthavende faldt i søvn
07/12/2020
Forsikring og erstatning, Transportret
Sø- og Handelsretten afviser sag mod belgisk stevedorevirksomhed på grund af manglende dansk værneting
Sø- og Handelsretten afviser sag mod belgisk stevedorevirksomhed på grund af manglende dansk værneting
02/12/2020
Forsikring og erstatning, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted