Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Seneste nyt fra landets førende eksperter

Seneste nyheder

Ændringer i udbudsmaterialet – hvor går grænsen?
Focus Advokater logo
Ændringer i udbudsmaterialet – hvor går grænsen?
Skal ændringer i et udbudsmateriale under en udbudsproces føre til genudbud eller forlængelse af tilbudsfristen? Det har Klagenævnet for Udbud i en nyere kendelse taget stilling til. I indlægget her kan du læse, hvad Klagenævnet kom frem til, og hvad du skal være opmærksom, når det handler om ændringer i udbudsmaterialet.
I går
Udbud
De midlertidige regler om lægemiddelberedskabet er gjort permanente
Bech Bruun logo
De midlertidige regler om lægemiddelberedskabet er gjort permanente
Folketinget har udstedt en ny bekendtgørelse, der medfører, at reglerne om det danske lægemiddelberedskab gøres permanente. Reglerne trådte i kraft den 1. marts 2021.
I går
Life Science & Health Care
Ny bekendtgørelse om kommunale solcelleanlæg
Bech Bruun logo
Ny bekendtgørelse om kommunale solcelleanlæg
Energistyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, som træder i kraft den 1. april 2021. Den nye undtagelsesbekendtgørelse indebærer, at en kommune, under visse betingelser, kan producere elektricitet fra solcelleanlæg nettilsluttet før den 18. december 2020 uden opfyldelse af kravet i elforsyningslovens § 4, stk. 1, om selskabsmæssig udskillelse af anlægget.
I går
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Ordregivers pligt til at afvise tilbud
Focus Advokater logo
Ordregivers pligt til at afvise tilbud
Klagenævnet for Udbud fastslår i en ny kendelse fra januar 2021, at ordregivere er forpligtede til at undersøge om tilbud er baseret på konkurrencebegrænsende aftaler. Dette er en afklaring af tidligere praksis, hvor Klagenævnet i en sag fra december 2019 udtalte, at ordregiver ikke var forpligtet til at undersøge, om et konsortium generelt var i strid med konkurrenceretten. Få her et indblik i sagen, reglerne og vores råd til din håndtering
I går
Udbud
Konkurskarantæne – Ny fortolkning af begrebet ’virksomhed’
TVC Advokatfirma logo
Konkurskarantæne – Ny fortolkning af begrebet ’virksomhed’
Højesteret er kommet med en afgørelse, som indsnævrer anvendelsesområdet for konkurskarantæne.
I går
Insolvens og rekonstruktion
Handicappet medarbejder kunne opsiges og havde ikke krav på morgenvagter
IUNO logo
Handicappet medarbejder kunne opsiges og havde ikke krav på morgenvagter
Vestre landsret har for nyligt taget stilling til, om det var i strid med forskelsbehandlingsloven at opsige en handicappet medarbejder. Virksomheden kunne ikke tilbyde medarbejderen at arbejde i morgentimerne, da det var det tidspunkt, hvor der var mest travlt. Retten kom frem til, at virksomheden havde tilrettelagt arbejdet tilstrækkeligt og ud fra saglige hensyn. Virksomheden havde derfor ikke handlet i strid med forskelsbehandlingsloven.
08/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Har du styr på testamente, ægtepagt og begunstigelsesklausul?
TVC Advokatfirma logo
Har du styr på testamente, ægtepagt og begunstigelsesklausul?
De kan have afgørende betydning ved en skilsmisse, samt for de efterladte i et dødsbo.
08/04/2021
Øvrige
Er et bindende svar bindende for skattemyndighederne?
TVC Advokatfirma logo
Er et bindende svar bindende for skattemyndighederne?
Ja, i udgangspunktet i fem år, men det gælder ikke, hvis der sker ændringer i forudsætningerne.
08/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Rekonstruktionsreglerne fornyes med henblik på at redde flere virksomheder
Bech Bruun logo
Rekonstruktionsreglerne fornyes med henblik på at redde flere virksomheder
Regeringen indfører med de seneste ændringer til konkursloven nye rekonstruktionsfremmende værktøjer, der skal være med til at skabe grobund for videreførelse af levedygtige virksomheder, der står over for økonomiske vanskeligheder.
08/04/2021
Insolvens og rekonstruktion
Hvornår er strejker i lufthavnen en usædvanlig omstændighed?
IUNO logo
Hvornår er strejker i lufthavnen en usædvanlig omstændighed?
Københavns Byret har i to nye afgørelser taget stilling til forsinkelser som følge af eksterne strejker. Luftfartsselskabet skal i henhold til forordning 261 bevise, at strejken ligger uden for deres faktiske kontrol, ikke er led i den sædvanlige aktivitetsudøvelse, og at alle rimelige forholdsregler for at undgå eller minimere forsinkelsen er truffet. Begge afgørelser fra Byretten viste, at en ekstern strejke normalt anses for en usædvanlig omstændighed.
08/04/2021
Transportret, Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
Østre Landsret stadfæster: Koordinering af priser var ulovlig
Kromann Reumert logo
Østre Landsret stadfæster: Koordinering af priser var ulovlig
Østre Landsret har stadfæstet Sø- og Handelsrettens dom og dermed fundet, at HMN Naturgas har koordineret abonnementspriser for service på naturgasfyr med Kiertner, Gastech og brancheforeningen DEBRA. Dommen er en del af et sagskompleks, der startede med Konkurrencerådets afgørelse den 30. november 2016 og er altså nu som udgangspunkt endeligt afgjort. Dommen er det første danske eksempel i retspraksis på en formålsvurdering efter EU-Domstolens vigtige afgørelser i Budapest Bank- og Generics-sagerne.
08/04/2021
Konkurrenceret
Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
IUNO logo
Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
I en ny dom har Højesteret taget stilling til, om de skader, som en medarbejder fik i forbindelse med en færdselsulykke, da hun var på vej til arbejde, kunne anerkendes som en arbejdsskade. Højesteret fastslog, at skaderne ikke kunne anerkendes som en arbejdsskade. Det skyldes, at hverken tjenesteforholdet til virksomheden eller hensynet til virksomhedens interesser havde indflydelse på den valgte transport til og fra arbejde.
08/04/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
Bech Bruun logo
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
Et investeringsselskab ejet og ledet af A anlagde og gennemførte en retssag mod blandt andre et advokatselskab til trods for, at investeringsselskabet ikke ville kunne honorere pålagte sagsomkostninger, hvis retssagen blev tabt. Da retssagen blev tabt, og investeringsselskabet ikke kunne betale de pålagte sagsomkostninger, anlagde advokatselskabet herefter sag mod A med påstand om, at han var personligt ansvarlig for betaling af de tilkendte sagsomkostninger. Advokatselskabet fik medhold i sin påstand i såvel Københavns Byret som Østre Landsret.
07/04/2021
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Den tredje kendelse i træk, der underkender en direkte tildeling på SKI’s rammeaftale 02.19 (SaaS)
Bird & Bird logo
Den tredje kendelse i træk, der underkender en direkte tildeling på SKI’s rammeaftale 02.19 (SaaS)
Klagenævnet for udbud har i kendelse af 12. marts 2021, Assemble A/S mod Sorø Kommune, taget stilling til, hvorvidt en kommune handlede i strid med udbudslovens § 2, stk. 2, ved at foretage en direkte tildeling under SKI’s rammeaftale om Software as a Service (SaaS) Cloud løsninger til KMD A/S, uagtet at kommunen havde forsøgt at følge anvisningerne i vejledningen fra SKI til træk på rammeaftalen.
07/04/2021
Udbud
Fransk domstol anvender Schrems II præmisser på vaccinationsplatform: Brugen af AWS var ikke i strid med GDPR
Bird & Bird logo
Fransk domstol anvender Schrems II præmisser på vaccinationsplatform: Brugen af AWS var ikke i strid med GDPR
Den øverste forvaltningsdomstol i Frankrig, Conseil d'Etat, har afvist at suspendere en samarbejdsaftale med en leverandør, der anvendte AWS Sarl til at hoste persondata. Det er den første sag, hvor en domstol efter præmisserne i Schrems II har vurderet, at der var tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, både juridiske og tekniske, til at forhindre en adgang til personoplysninger fra myndigheder i USA.
07/04/2021
Persondata
Medarbejder havde ret til erstatning efter mobning førte til psykisk arbejdsskade
IUNO logo
Medarbejder havde ret til erstatning efter mobning førte til psykisk arbejdsskade
I en ny dom har Retten i Viborg taget stilling til, om en kommune var ansvarlig for en psykisk arbejdsskade, som en medarbejder havde fået på grund af mobning. Byretten fandt, at kommunen ikke havde gjort nok for at håndtere det dårlige arbejdsmiljø eller for at forhindre medarbejderen i at blive mobbet. Uanset at kommunen og medarbejderen havde indgået en fratrædelsesaftale om, at sagen var afsluttet og ikke kunne genoptages, fastslog byretten at aftalen ikke ændrede på at kommunen var ansvarlig for arbejdsskaden.
06/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Kender du muligheden for ekstraordinær genoptagelse, når Gældsstyrelsen inddriver gammel gæld?
TVC Advokatfirma logo
Kender du muligheden for ekstraordinær genoptagelse, når Gældsstyrelsen inddriver gammel gæld?
Gældsstyrelsen er begyndt at inddrive gæld, og hvis denne vedrører ældre skønsmæssige forhøjelser, som ved en fejl ikke er blevet påklaget, kan det være relevant at bede om ekstraordinær genoptagelse.
06/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Vejledning til ’private label’-fabrikanter af medicinsk udstyr
Bech Bruun logo
Vejledning til ’private label’-fabrikanter af medicinsk udstyr
Tidligere på året udgav den britiske lægemiddelstyrelse en opdateret vejledning til virtuelle fabrikanter af medicinsk udstyr. Her får du en kort gennemgang af vejledningen.
06/04/2021
Life Science & Health Care
Forskellige vilkår var ikke i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse
Kromann Reumert logo
Forskellige vilkår var ikke i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse
Højesteret har taget stilling til, om Det Kongelige Teater har forskelsbehandlet to grupper ansatte, der i et vist omfang udfører det samme arbejde, i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse.
31/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Derfor var tredjelands­overførsel i overens­stemmelse med Schrems II
Kromann Reumert logo
Derfor var tredjelands­overførsel i overens­stemmelse med Schrems II
Hvordan kan du sikre, at din virksomheds tredjelandsoverførsler til USA er tilstrækkeligt sikre? Det kan du blive klogere på i denne nyhed, hvor vi ser nærmere på en ny fransk afgørelse, der viser, hvordan særlige foranstaltninger kan være vejen frem.
31/03/2021
Persondata
Frist for udlejers reklamation ved lejers fraflytning af et beboelseslejemål
Focus Advokater logo
Frist for udlejers reklamation ved lejers fraflytning af et beboelseslejemål
Aftaler om forlængelser af fristen for fremsendelse af krav på istandsættelse ved fraflytning af beboelseslejemål er ikke gyldige. Heller ikke i ældre lejekontrakter. Det har Boligretten i Århus nu afgjort. I afgørelsen henviser retten til de nye regler i lejeloven, der trådte i kraft den 1. juli 2015. Spørgsmålet har indtil videre været uafklaret i teori og praksis; mens lovgiver har udtrykt den modsatte opfattelse af afgørelsen. Læs mere her.
30/03/2021
Lejeret
Datatilsynet i Bayern griber ind mod brugen af Mailchimp
Kromann Reumert logo
Datatilsynet i Bayern griber ind mod brugen af Mailchimp
I en dugfrisk sag har datatilsynet i Bayern vendt tommelfingeren nedad til en virksomheds brug af den amerikanske nyhedsbrevstjeneste Mailchimp, fordi virksomheden ikke havde vurderet risikoen ved at bruge tjenesten. Læs med, og bliv klogere på betydningen af afgørelsen, forholdet til Schrems II-dommen og anbefalingerne om tredjelandsoverførsler.
30/03/2021
Persondata, E-handel og markedsføring
Databeskyttelses­rådets seneste vejledninger og udtalelser
Kromann Reumert logo
Databeskyttelses­rådets seneste vejledninger og udtalelser
Det Europæiske Databeskyttelsesråd har løftet sløret for kommende vejledninger i 2021/2022 og vedtaget en række vigtige dokumenter, som du skal kende til – særligt hvis du arbejder med "internet of things".
30/03/2021
Persondata
Kontrolindsats mod smugling og ulovlig handel med chokolade- og sukkervarer fører til opkrævninger for 320 mio. kr.
TVC Advokatfirma logo
Kontrolindsats mod smugling og ulovlig handel med chokolade- og sukkervarer fører til opkrævninger for 320 mio. kr.
Fra 2015 til 2020 har Skattestyrelsen gennemført omkring 4.000 målrettede kontroller mod smugling og illegal handel med chokolade- og sukkervarer.
30/03/2021
Skatte- og afgiftsret
Viser de seneste 24 nyheder   |   Vælg et fagområde for at se ældre nyheder

Juridiske nyheder og artikler

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler fra landets førende juridiske eksperter. Disse artikler kan f.eks. indeholde beskrivelser af ny lovgivning, nye afgørelser fra domstolene eller være af mere generel karakter. De juridiske forhold, som vi alle er underlagt, ændrer sig løbende. Dette sker bl.a. via nye domme og afgørelser fra landets domstole, men også via vedtagelse af ny lovgivning. Noget ny lovgivning kommer direkte fra EU, mens anden lovgivning bliver vedtaget lokalt i DK. Hvert år fremsættes der bl.a. mere end 200 lovforslag i Folketinget og dertil skal yderligere lægges et større antal opdateringer af bekendtgørelser og andre vejledninger fra ministerier og styrelser mv. Du kan med andre ord være svært at være opdateret på hvilket regler der gælder for dig eller din virksomhed.

Hold dig nemt opdateret – Vi har samlet det vigtigste ét sted

Jurainfo samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted