Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Seneste nyt fra landets førende eksperter

Seneste nyheder

Vigtigheden af virksomheders beskyttelse mod økonomisk kriminalitet
Hans Fogtdal Advokatfirma logo
Vigtigheden af virksomheders beskyttelse mod økonomisk kriminalitet
For det meste foregår sager om økonomisk kriminalitet i det skjulte og er dermed vanskelig at opdage. Det gælder selv for revisorer og compliance-medarbejdere. I andre tilfælde skyldes sagerne ukendskab til regler eller manglende opmærksomhed omkring det problematiske i en vis form for adfærd. Hvis først de interne kontroller, forholdsregler eller politikker i en virksomhed svigter, så kan det gå helt galt for virksomheden.
17/09/2021
Compliance, Strafferet, Persondata, Finansiering og bankret
Hvornår kan der anmodes om genoptagelse af en tidligere selvangivelse?
TVC Advokatfirma logo
Hvornår kan der anmodes om genoptagelse af en tidligere selvangivelse?
Landsskatteretten har i to afgørelser fundet, at anvendelse eller mangel på anvendelse af en valgbestemmelse ikke i sig selv udelukker anvendelsen af genoptagelsesreglerne, da genoptagelsesreglerne regulerer opgørelsen af indkomsten, imens omvalgsreglerne vedrører det trufne valg.
16/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
IUNO logo
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
Højesteret har netop taget stilling til, om et forsikringsselskab, som havde udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, kunne indtræde i en medarbejders krav på erstatning for midlertidigt erhvervsevnetab, fordi medarbejderen ville blive overkompenseret. Højesteret lagde vægt på, at Folketinget tidligere havde fravalgt en regel, som havde haft fokus på problemet. Højesteret slog derfor fast, at de to former for erstatning ikke var af ”samme art”. Forsikringsskabet kunne derfor ikke indtræde i kravet, selvom det betød, at medarbejderen ville få for meget i erstatning.
16/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Undgå konflikter og dyre tvister: Stil krav om reviews i din IT-leverance
Kromann Reumert logo
Undgå konflikter og dyre tvister: Stil krav om reviews i din IT-leverance
De færreste systemleverancer og digitaliseringsprojekter forløber fuldstændig som planlagt, og i mange tilfælde støder parterne på problemer enten i form af forsinkelser, manglende kvalitet eller funktionalitet og prisstigninger. Løbende reviews af projektet kan afhjælpe disse problemer ved at skabe fælles forståelse for problemernes opståen og mulige løsninger. Hvis man i sin kontrakt har aftalt muligheden for at foretage reviews, så får man som kunde endnu et styringsredskab, der kan sikre at projektet kommer i mål. Sammen med Lakeside gør vi dig klogere på, hvorfor alle IT-projekter bør undergå et review.
16/09/2021
IT- og telekommunikation, Kontraktret, Konfliktløsning
Sidste chance for at omdanne dit IVS – undgå tvangsopløsning og konkurs
TVC Advokatfirma logo
Sidste chance for at omdanne dit IVS – undgå tvangsopløsning og konkurs
Folketinget vedtog den 9. april 2019 at afskaffe muligheden for at drive virksomhed via et iværksætterselskab (IVS). Samtidig blev kapitalkravet for anpartsselskaber (ApS) sænket fra DKK 50.000 til DKK 40.000. Lovændringen medfører, at alle ejere af et IVS, inden den 15. oktober 2021, skal tage stilling til, om selskabet skal omdannes til et ApS eller om det skal opløses – frivilligt eller ved tvang.
16/09/2021
Selskabsret, Øvrige
Klagenævnet tilsidesætter ordregivers vurdering af, hvorvidt en kontakt havde klar grænseoverskridende interesse
Bird & Bird logo
Klagenævnet tilsidesætter ordregivers vurdering af, hvorvidt en kontakt havde klar grænseoverskridende interesse
Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 26. august 2021, HydroCharting ApS mod Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, vurderet, at en kontrakt havde klar grænseoverskridende karakter, hvorfor ordregivers påstand om afvisning blev tilsidesat. Klagenævnet lagde bl.a. vægt på ordregivers egen angivelse herom samt manglende notat om den foretagne vurdering
15/09/2021
Udbud
Reaktionsfristen ved gaveanmeldelser
TVC Advokatfirma logo
Reaktionsfristen ved gaveanmeldelser
I en nyere afgørelse fra Landsskatteretten er det blevet fastslået, at Skattestyrelsen har været for restriktiv i sin fortolkning af, hvad der er omfattet af reaktionsfristen efter boafgiftslovens § 27, stk. 2.
15/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
IUNO logo
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
Virksomheder kan kræve, at medarbejdere ikke bærer religiøse symboler på arbejdspladsen. Det er konklusionen, efter EU-Domstolen i to forskellige sager tog stilling til, om to medarbejdere kunne nægte at tage deres hovedtørklæder af. Fælles for begge sager var, at virksomhederne havde neutralitetspolitikker på plads, og at medarbejderne, der ville bære symbolerne, havde kundekontakt.
15/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Hvornår kan en ordregiver ikke annullere et udbud?
Focus Advokater logo
Hvornår kan en ordregiver ikke annullere et udbud?
Ordregiver har som udgangspunkt ikke pligt til at acceptere et af de indkomne tilbud i forbindelse med et udbud, men kan i stedet vælge at annullere udbuddet. Alligevel fandt Klagenævnet for Udbud for nylig, at ordregivers annullering af et udbud var ulovlig. Hvorfor beslutningen var ulovlig, kan du få svar på i dette indlæg.
15/09/2021
Udbud
Manglende overholdelse af lagringsperioder resulterede i en bøde på 1,75 millioner
IUNO logo
Manglende overholdelse af lagringsperioder resulterede i en bøde på 1,75 millioner
Europa-Kommissionen har nu godkendt Storbritannien som sikkert tredjeland at overføre persondata til. Det betyder, at virksomheder frit kan overføre persondata dertil. Vi ser i nyhedsbrevet nærmere på, hvad virksomheder skal være opmærksomme på i forbindelse med internationale dataoverførsler, uanset om overførsel sker til et sikkert tredjeland eller ej.
10/09/2021
Persondata
Den nye retsafgiftslov og skattesagerne
Kromann Reumert logo
Den nye retsafgiftslov og skattesagerne
Den 1. oktober 2021 træder den nye retsafgiftslov i kraft. Læs med her, hvor vi gennemgår lovens konsekvenser for retssager på skatteområdet.
10/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Ny dual-use forordning
Kromann Reumert logo
Ny dual-use forordning
I dag træder EU's nye dual-use forordning i kraft, hvorefter den finder direkte anvendelse i Danmark og de øvrige EU-lande. Denne nyhed giver et overblik over, hvad danske virksomheder med eksport til udlandet skal være opmærksomme på.
10/09/2021
Internationale retsforhold, EU-ret, Compliance
8 gode råd til at undgå svindel i din virksomhed
Hans Fogtdal Advokatfirma logo
8 gode råd til at undgå svindel i din virksomhed
Svindel i virksomheder er et stort og fortsat stigende problem i takt med øget globalisering, digitalisering og en øget kompleksitet på mange felter, ligesom Coronaen har øget risikoen.
09/09/2021
Compliance, IT- og telekommunikation, Finansiering og bankret, Strafferet
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
Kromann Reumert logo
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
Vestre Landsret har tilsidesat Ligebehandlingsnævnets afgørelse og afgjort, at det ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven, da et gymnasium afskedigede en idrætslærer, der på grund af sin religion nægtede at arbejde ved et åbent hus-arrangement på en lørdag. I den konkrete sag havde det været nødvendigt for gymnasiet at stille krav om idrætslærerens fremmøde, og dommen udgør dermed et bidrag til at forstå nødvendighedskriteriet i forskelsbehandlingslovens § 1, stk. 3.
09/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag om ændring af Markedsføringsloven
Bech Bruun logo
Lovforslag om ændring af Markedsføringsloven
Med lovforslaget gennemføres de seneste ændringer i direktivet om urimelig handelspraksis, hvorefter der blandt andet er lagt op til ændringer vedrørende markedsføring rettet mod børn og unge, herunder på sociale medier, ændringer af bødeniveauet samt en større gennemsigtighed i online transaktioner.
09/09/2021
E-handel og markedsføring
Hovedtransportør ikke erstatningsansvarlig for skader forvoldt af brand hos undertransportør
Bech Bruun logo
Hovedtransportør ikke erstatningsansvarlig for skader forvoldt af brand hos undertransportør
Sø- og Handelsretten har i en nyligt offentliggjort dom fundet, at en hovedtransportør kunne påberåbe sig den særlige force majeure-lignende ansvarsfrihedsregel i CMR-lovens § 24, stk. 2, og hovedtransportøren ifaldt derfor ikke et erstatningsansvar for skader på gods, som var opstået efter en udbrudt brand i en fællesbygning, hvor undertransportøren havde sit lager.
07/09/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
NY højesteretsdom om reklamationsfrist for skjulte mangler ved fraflytning
Focus Advokater logo
NY højesteretsdom om reklamationsfrist for skjulte mangler ved fraflytning
Indenfor lejeretten gælder der faste regler for, hvornår og hvordan der skal reklameres over for den lejer, der fraflytter et boliglejemål – hvis udlejeren vil fremsætte et krav på istandsættelse af lejemålet overfor lejeren. Det kan forekomme, at der er forhold, som lejeren hæfter for, der ikke kan konstateres i forbindelse med afholdelse af det obligatoriske flyttesyn. Hvilke reklamationsfrister gælder da? Det har Højesteret forholdt sig til i en ny afgørelse. Læs mere her.
07/09/2021
Lejeret
Transportør var ikke ansvarlig for brand i onkels lagerbygning
IUNO logo
Transportør var ikke ansvarlig for brand i onkels lagerbygning
Da en lastbil med gods ankom tidligere end planlagt til destinationen, blev den parkeret i den udførende transportørs lagerbygning. Mens den stod der, udbrød der brand i bygningen og godset gik tabt. Ladningsejerens forsikringsselskab krævede erstatning fra den kontraherende transportør. Transportørerne oplyste, at branden var opstået i en anden del af lageret, der var adskilt af en mur. Denne del var ejet af den udførende transportørs onkel, som drev en separat forretning. Retten kom frem til, at branden var opstået på onklens ejendom, så godset var gået til grunde som følge af forhold, som den udførende transportør ikke kunne have afværget. Derfor var den kontraherende transportør ansvarsfri efter CMR-lovens § 24, stk. 2.
06/09/2021
Transportret
Hvad betyder den nye retsafgiftslov for skatte- og afgiftssager?
TVC Advokatfirma logo
Hvad betyder den nye retsafgiftslov for skatte- og afgiftssager?
Den 1. oktober 2021 træder den nye retsafgiftslov i kraft, hvilket også får betydning for skatte- og afgiftssager.
06/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
IUNO logo
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
En bilsælger ville have den salgsprovision, han var gået glip af under sin ferie. Østre Landsret gav medarbejderen ret, fordi salgsprovision var betinget af, at han personligt ”sluttede handlen”, og han derfor optjente mindre provision på grund af sin ferie. Landsretten afviste samtidig virksomhedens argument om, at årsagen til den lavere provision i ferieperioden skyldtes sæsonudsvinget i bilsalg.
06/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Kun landevejstransportør var ansvarlig for optøet fisk
IUNO logo
Kun landevejstransportør var ansvarlig for optøet fisk
Under landevejs- og jernbanetransport fra Danmark til Italien, blev en ladning frossen fisk ved en fejl opbevaret under for høje temperaturer. Fisken tøede og blev derfor afvist af modtageren. Ladningsejeren og den kontraherende transportør rettede krav om erstatning mod den udførende landevejstransport og den udførende jernbanetransportør. Retten kom frem til, at det kun var landevejstransportøren, der var ansvarlig, da de burde have undersøgt, om godset skulle transporteres under en bestemt temperatur.
03/09/2021
Transportret
Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?
Kromann Reumert logo
Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?
Vi ser jævnligt, at forskellen på leje- og forpagtningsforhold volder problemer, og det kan få store økonomiske konsekvenser at blande de to begreber sammen. I denne nyhed stiller vi skarpt på forskellen på at leje og forpagte noget samt, hvad du blandt andet bør være opmærksom på, når du indgår sådanne aftaler.
03/09/2021
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Hvornår må du videregive personoplysninger i henhold til GDPR?
WTC advokaterne logo
Hvornår må du videregive personoplysninger i henhold til GDPR?
To nye afgørelser fra Datatilsynet kan belyse, hvornår virksomheder er berettiget til at videregive personoplysninger i henhold til GDPR.
02/09/2021
Persondata
Parkeringsselskab skal betale penge tilbage til forbrugere
JURA § info logo
Parkeringsselskab skal betale penge tilbage til forbrugere
Parkeringsselskbaet Apcoa har haft en urimelig betalingsmetode på flere af selskabets parkeringspladser. Det vurderer Forbrugerombudsmanden, hvorfor Apcoa nu tilbagebetaler de penge til de forbrugere, som er opkrævet for meget for deres parkeringer.
02/09/2021
Øvrige
Viser de seneste 24 nyheder   |   Vælg et fagområde for at se ældre nyheder

Juridiske nyheder og artikler

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler fra landets førende juridiske eksperter. Disse artikler kan f.eks. indeholde beskrivelser af ny lovgivning, nye afgørelser fra domstolene eller være af mere generel karakter. De juridiske forhold, som vi alle er underlagt, ændrer sig løbende. Dette sker bl.a. via nye domme og afgørelser fra landets domstole, men også via vedtagelse af ny lovgivning. Noget ny lovgivning kommer direkte fra EU, mens anden lovgivning bliver vedtaget lokalt i DK. Hvert år fremsættes der bl.a. mere end 200 lovforslag i Folketinget og dertil skal yderligere lægges et større antal opdateringer af bekendtgørelser og andre vejledninger fra ministerier og styrelser mv. Du kan med andre ord være svært at være opdateret på hvilket regler der gælder for dig eller din virksomhed.

Hold dig nemt opdateret – Vi har samlet det vigtigste ét sted

Jurainfo samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted