Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Seneste nyt fra landets førende eksperter

Seneste nyheder

Vejledning om brug af digitale underskrifter på selskabsretlige dokumenter
Kromann Reumert logo
Vejledning om brug af digitale underskrifter på selskabsretlige dokumenter
Erhvervsstyrelsen har 9. juli 2021 udstedt en vejledning om brugen af digitale underskrifter på selskabsretlige dokumenter, eksempelvis stiftelsesdokumenter, generalforsamlingsprotokollater, bestyrelsesreferater, fusions- og spaltningsplaner. Vi giver dig her et overblik over de væsentligste emner i forhold til Erhvervsstyrelsens praksis vedrørende digitale underskrifter.
27/07/2021
Selskabsret
Datatilsynet indstiller kommune til GDPR-bøde efter sikkerhedsbrud
Kromann Reumert logo
Datatilsynet indstiller kommune til GDPR-bøde efter sikkerhedsbrud
Efter et sikkerhedsbrud har Datatilsynet politianmeldt og indstillet en kommune til en bøde på 200.000 kr., fordi kommunen ikke levede op til databeskyttelsesforordningens krav om et passende sikkerhedsniveau. Læs mere om sagen i denne nyhed.
27/07/2021
Persondata
Medicinalindustrien ønsker at udskyde IVDR
Bech Bruun logo
Medicinalindustrien ønsker at udskyde IVDR
Flere organisationer fra medicinalindustrien offentliggjorde den 26. maj 2021 en fælles pressemeddelelse, hvori der udtrykkes bekymring over den nuværende plan for implementering af IVDR.
27/07/2021
Life Science & Health Care
Vil du vide, hvad der er status på Panama Papers sagskomplekset?
TVC Advokatfirma logo
Vil du vide, hvad der er status på Panama Papers sagskomplekset?
Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma giver en status på Panama Papers-sagskomplekset, herunder omtaler Skatteministeriets seneste pressemeddelelse.
15/07/2021
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Konkurrenceankenævnet: Hugo Boss udvekslede ulovlige informationer
Kromann Reumert logo
Konkurrenceankenævnet: Hugo Boss udvekslede ulovlige informationer
Konkurrenceankenævnet har den 23. juni 2021 stadfæstet Konkurrencerådets to afgørelser vedrørende Hugo Boss' ulovlige udveksling af sensitive oplysninger med henholdsvis Kaufmann og Ginsborg. Afgørelserne illustrerer, at en virksomhed, der agerer på både engros- og detailmarkedet, skal være særligt forsigtig med, hvilke oplysninger der udveksles med forhandlere. Sagerne er nu anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.
14/07/2021
Konkurrenceret
Motorstyrelsen varsler kontrolaktion
TVC Advokatfirma logo
Motorstyrelsen varsler kontrolaktion
I en netop offentliggjort pressemeddelelse varsler Motorstyrelsen, at der igen i år foretages en kontrolaktion i Skagen i uge 29.
14/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Forældet krav medførte hæftelse for omkostninger til bevisoptagelse
Bech Bruun logo
Forældet krav medførte hæftelse for omkostninger til bevisoptagelse
I den pågældende sag havde B opført et byggeri for A, hvor der i forbindelse med en isoleret bevisoptagelse blev konstateret mangler. Imidlertid fandt byretten, at A’s krav var forældet og frifandt B. Da omkostningerne til den isolerede bevisoptagelse var afholdt forud for retssagen, tog byretten ikke stilling til fordelingen heraf. Efterfølgende omgjorde landsretten denne del af byrettens afgørelse og fandt, at A, som den tabende part, skulle afholde alle omkostningerne forbundet med bevisoptagelsen, idet omkostningerne ansås for påført i forbindelse med retssagen.
14/07/2021
Konfliktløsning
Fremtidsfuldmagt – 6 gode grunde til at få den lavet
WTC advokaterne logo
Fremtidsfuldmagt – 6 gode grunde til at få den lavet
Når du laver en fremtidsfuldmagt, udpeger du en person til at varetage dine interesser, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til at handle fornuftigt. En fremtidsfuldmagt kan blive aktuel, hvis man f.eks. får demens, hjerneblødning, ender i koma eller andre omstændigheder, som gør dig ude af stand til at træffe vigtige beslutninger.
14/07/2021
Familie- og arveret
Sagsøger tilkendt delvise sagsomkostninger ved hævet forbudssag
Bech Bruun logo
Sagsøger tilkendt delvise sagsomkostninger ved hævet forbudssag
Sø- og Handelsretten har afsagt kendelse om, at der kun var grundlag for at tilkende delvise sagsomkostninger til sagsøger, da sagens parter valgte at hæve sagen. Sø- og Handelsretten udtalte, at sagsøgeren måtte sidestilles med at have fået delvist medhold, da sagsøgeren havde haft en rimelig grund til at anlægge og i et vist omfang videreføre forbudssagen.
09/07/2021
Retssager og voldgift
AI-forordningen og højrisikosystemerne
Bird & Bird logo
AI-forordningen og højrisikosystemerne
Bird & Bird sætter fokus på EU-Kommissionens udkast til regulering af AI med en artikelserie, der berører forskellige emner. De tidligere artikler omhandlede AI-systemer der er forbudte samt forordningens forhold til GDPR. Denne artikel vil behandle de systemer, der anses for at udgøre en høj risiko mod EU-borgernes rettigheder og sikkerhed og derfor er underlagt en skærpet regulering. I praksis vil de vanskelige sondringer og det store arbejde – både på AI-bruger og AI-leverandørsiden – vedrøre disse systemer.
09/07/2021
Persondata, EU-ret
Hvad betyder det, at modparten tager bekræftende til genmæle i en retssag?
TVC Advokatfirma logo
Hvad betyder det, at modparten tager bekræftende til genmæle i en retssag?
Ikke alle retssager omhandlende skatter og afgifter bliver hovedforhandlet, idet parterne enten forliger sagen forinden, eller det sker, at én af parterne tager bekræftende til genmæle.
09/07/2021
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Ny dom afviser anvendelse af "15 %-reglen
Kromann Reumert logo
Ny dom afviser anvendelse af "15 %-reglen
Vestre Landsret gav for nylig Skatteministeriet medhold i, at en ejendom ikke kunne overdrages mellem familiemedlemmer efter "15 %-reglen", da der forelå "særlige omstændigheder" i form af blandt andet et købstilbud fra en kommune. Læs mere om afgørelsen her.
09/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Hvor længe må du opbevare personoplysninger fra en rekrutteringsproces?
WTC advokaterne logo
Hvor længe må du opbevare personoplysninger fra en rekrutteringsproces?
Datatilsynet har tidligere tilkendegivet, at de accepterer en opbevaringsperiode på 6 måneder for personoplysninger, der indsamles i forbindelse med en rekrutteringsproces. I en ny vejledning accepterer Datatilsynet nu en opbevaringsperiode på op til 3 år, så længe opbevaringstiden er sagligt begrundet.
06/07/2021
Persondata
Ny retsafgiftslov: Hvad koster det at anlægge og føre en retssag?
WTC advokaterne logo
Ny retsafgiftslov: Hvad koster det at anlægge og føre en retssag?
Ny lov om retsafgifter træder i kraft den 1. oktober 2021. Med den nye lov følger en ny retsafgiftsstruktur, der vil gøre det enklere at anvende og beregne den samlede retsafgift, der er forbundet med at føre en civil retssag. Vi vurderer, at de nye regler kommer til at påvirke incitamentet for at anlægge og forlige retssager i fremtiden.
06/07/2021
Retssager og voldgift
Folketinget vil udvide mulighederne for godtgørelse
IUNO logo
Folketinget vil udvide mulighederne for godtgørelse
Folketinget har netop besluttet, at regeringen skal fremsætte et lovforslag, der vil gøre det nemmere at få godtgørelse for tort. Efter erstatningsansvarsloven kan man få godtgørelse for tort, hvis ens frihed, fred, ære eller person, er blevet krænket. Beslutningen betyder blandt andet, at det vil være muligt at få godtgørelse for en krænkelse, selv om den ikke er egnet til at påvirke en persons selv- og æresfølelse. Det forventes derfor, at der fremover skal lægges vægt på den følelsesmæssige oplevelse for offeret.
06/07/2021
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Skovbrug anset som selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende
TVC Advokatfirma logo
Skovbrug anset som selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende
I en netop afgjort klagesag har Landsskatteretten konstateret, at etablering af skovdrift på ca. 14 ha var at anse som selvstændig økonomisk virksomhed.
06/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Hvornår er det nu, at software reguleres som medicinsk udstyr?
Bech Bruun logo
Hvornår er det nu, at software reguleres som medicinsk udstyr?
EU har udgivet en opdateret model til brug for at vurdere, hvornår software klassificeres som medicinsk softwareudstyr.
06/07/2021
Life Science & Health Care
Husk de nye moms fjernssalgsregler (E-handelspakken) er tårdt i kraft
NJORD Lawfirm logo
Husk de nye moms fjernssalgsregler (E-handelspakken) er tårdt i kraft
I december 2017 vedtog Rådet en såkaldt E-handelspakke om modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU (E-handelspakken). Disse regler trådte i kraft i Danmark 1. juli 2021.
06/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Afvisning af skib var befragters ansvar
IUNO logo
Afvisning af skib var befragters ansvar
Da en underbefragter ikke godkendte skibet, opstod der uenighed mellem rederen og befragteren om, hvorvidt aftalen mellem dem også var betinget af denne godkendelse. Befragteren holdt på, at vilkåret fremgik af den mail, hvor aftalen mellem rederen og befragteren blev indgået, da der i den var et vilkår om ”succesfuld inspektion”. Retten kom frem til, at det ikke var bevist, at aftalen var betinget af underbefragterens godkendelse, og befragteren måtte bære risikoen for afvisningen.
05/07/2021
Transportret, Kontraktret
Udskillelse af spørgsmål om forældelse til delhovedforhandling førte til hurtig afgørelse
TVC Advokatfirma logo
Udskillelse af spørgsmål om forældelse til delhovedforhandling førte til hurtig afgørelse
Et ansvarsforsikringsselskabs udbetaling i ansvarssag efter udløb af 3-årig forældelse medførte ikke, at selskabet fortabte retten til at påberåbe forældelse, da skadelidte fremsatte yderligere krav.
05/07/2021
Forsikring og erstatning
EU-Domstolen har skabt yderligere klarhed om retstilstanden ved udbud af rammeaftaler
Bird & Bird logo
EU-Domstolen har skabt yderligere klarhed om retstilstanden ved udbud af rammeaftaler
EU-Domstolens besvarelse af en række præjudicielle spørgsmål fra Klagenævnet for Udbud har slået fast, at en ordregiver i udbud af rammeaftaler er forpligtet til at angive såvel den anslåede mængde eller værdi som den maksimale mængde eller værdi i udbudsbekendtgørelsen.
05/07/2021
Udbud
Ikke uvæsentligt med betaling dagen efter, at ophævelsen var modtaget i e-Boks
Bech Bruun logo
Ikke uvæsentligt med betaling dagen efter, at ophævelsen var modtaget i e-Boks
Lejer betalte husleje til udlejer dagen efter udlejers begæring om udsættelse af lejer. Da betalingsmisligholdelsen ikke kunne anses for at være uvæsentlig, var udlejer berettiget til ophævelse af lejemålet.
05/07/2021
Lejeret
Provisionslønnet havde ret til kompensation for mistet provision som følge af ferie og sygdom
Bech Bruun logo
Provisionslønnet havde ret til kompensation for mistet provision som følge af ferie og sygdom
Østre Landsret har i en afgørelse af 18. maj 2021 slået fast, at provisionslønnede salgsrådgivere, for hvem muligheden for at opnå provision forudsætter fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen, har ret til kompensation for mistet provision også i henhold til ferieloven.
05/07/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Kontroversiel beskyttelse af fremlejetagere på vej
Bech Bruun logo
Kontroversiel beskyttelse af fremlejetagere på vej
Når et fremlejeforhold ophører, nyder en fremlejetager ikke samme beskyttelse som en lejer i relation til overskydende depositum og forudbetalt leje. På baggrund af nogle aktuelle sager om fremlejetagere, som er kommet i klemme, ønsker regeringen at øge deres beskyttelse.
02/07/2021
Lejeret
Viser de seneste 24 nyheder   |   Vælg et fagområde for at se ældre nyheder

Juridiske nyheder og artikler

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler fra landets førende juridiske eksperter. Disse artikler kan f.eks. indeholde beskrivelser af ny lovgivning, nye afgørelser fra domstolene eller være af mere generel karakter. De juridiske forhold, som vi alle er underlagt, ændrer sig løbende. Dette sker bl.a. via nye domme og afgørelser fra landets domstole, men også via vedtagelse af ny lovgivning. Noget ny lovgivning kommer direkte fra EU, mens anden lovgivning bliver vedtaget lokalt i DK. Hvert år fremsættes der bl.a. mere end 200 lovforslag i Folketinget og dertil skal yderligere lægges et større antal opdateringer af bekendtgørelser og andre vejledninger fra ministerier og styrelser mv. Du kan med andre ord være svært at være opdateret på hvilket regler der gælder for dig eller din virksomhed.

Hold dig nemt opdateret – Vi har samlet det vigtigste ét sted

Jurainfo samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted