Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Seneste nyt fra landets førende eksperter

Seneste nyheder

Bekendtgørelse ændrer entreprenørers vilkår ved gravearbejde
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Bekendtgørelse ændrer entreprenørers vilkår ved gravearbejde
Desværre er det nyt for mange entreprenører, at det er overladt til ledningsejerne at fastsætte en nøjagtighedsklasse med afvigelser på op til 2,00 meter for nedgravede ledninger/kabler/rør. Det gør jord-arbejde mere besværligt, og det understøtter desværre en igangværende udvikling, hvor entreprenører oftere og oftere må supplere anmodninger via LER-registeret med yderligere henvendelser til ledningsejerne med henblik på at modtage tilstrækkelige ledningsoplysninger til at udføre det pågældende jordarbejde. Den udvikling er efter min vurdering stik i mod formålet med LER-loven.
I går
Fast ejendom og entreprise
Skønserklæringer tilvejebragt i en tidligere retssag kunne fremlægges
Bech Bruun logo
Skønserklæringer tilvejebragt i en tidligere retssag kunne fremlægges
Højesteret har for nyligt taget stilling til, om en part kunne fremlægge to skønserklæringer, som var tilvejebragt under en tidligere retssag vedrørende samme byggeri. Højesteret fastslog, at spørgsmålet skulle behandles efter reglen i retsplejelovens § 341 a, hvorefter sagkyndige erklæringer som udgangspunkt kan fremlægges, hvis de er indhentet før sagens anlæg. Det var uden betydning, at manglerne efterfølgende var blevet udbedret, da sagsøgte havde adgang til at stille skønsmanden spørgsmål.
I går
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Hjemvisning af en skatteansættelse
TVC Advokatfirma logo
Hjemvisning af en skatteansættelse
En mulig reaktionsmulighed for et skatteankenævn eller Landsskatteretten er at hjemvise en sag til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.
I går
Skatte- og afgiftsret
Pligt til at afvise tilbud
Kromann Reumert logo
Pligt til at afvise tilbud
I en ny kendelse slår Klagenævnet for Udbud fast, at ordregivere har pligt til at afvise tilbud, som er baseret på en konkurrencebegrænsende aftale. Læs mere om den principielle og vigtige kendelse i denne nyhed.
I går
Udbud
Ny EU-praksis skærper kravene til mistankegrundlaget forud for dawn raids
Focus Advokater logo
Ny EU-praksis skærper kravene til mistankegrundlaget forud for dawn raids
EU-Domstolens første instans (’Retten’) har i tre indbyrdes relaterede sager delvist annulleret EU-Kommissionens beslutninger om at foretage kontrolundersøgelser (også kendt som dawn raids) hos flere franske detailhandlere. Retten udtaler i dommene, at der skal foreligge såkaldt »begrundet mistanke« om en overtrædelse af konkurrencelovgivningen, førend EU-Kommissionen lovligt kan gennemføre en kontrolundersøgelse. Dommene har også betydning for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens gennemførelse af kontrolundersøgelser hos danske virksomheder, da kravene til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mistankegrundlag også påvirkes af dommene.
I går
Konkurrenceret
Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt
Bech Bruun logo
Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt
I forbindelse med en international landevejstransport af LEGO bortkom dele af godset om aftenen eller natten inden den første levering. Der var mellem parterne indgået en rammeaftale, der blandt andet fastlagde retningslinjerne for transporten af godset. Sø- og Handelsretten udtalte navnlig med henvisning til parternes aftale, at fragtføreren havde handlet groft uagtsomt ved at parkere på en ubevogtet industrivej uden nogen form for sikring ud over almindelig gadebelysning. Erstatningsansvaret kunne derfor ikke begrænses efter CMR-lovens kapitel IV.
22/01/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Direkte krav rejst mod udenlandsk forsikringsselskab var forældet efter dansk ret
Bech Bruun logo
Direkte krav rejst mod udenlandsk forsikringsselskab var forældet efter dansk ret
I en nylig afsagt dom fra Østre Landsret har landsretten taget stilling til et direkte krav rejst mod et hollandsk ansvarsforsikringsselskab i medfør af forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2, herunder navnlig spørgsmål omkring lovvalg og forældelse.
22/01/2021
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Folketinget stiller skarpt på ansættelsen af erhvervs­ejendommes grundværdier
Kromann Reumert logo
Folketinget stiller skarpt på ansættelsen af erhvervs­ejendommes grundværdier
Onsdag den 20. januar holdt Folketingets Skatteudvalg ekspertmøde om, hvordan reglerne for ansættelsen af erhvervsejendommes grundværdier kan gøres mere simple og anvendelige.
22/01/2021
Fast ejendom og entreprise
Nedskrivning af garantier i konkurstilfælde
Bech Bruun logo
Nedskrivning af garantier i konkurstilfælde
I en nyere sagkyndig beslutning blev det fastlagt, at en konkursramt underentreprenørs entreprisearbejder skulle anses for afleveret ved afholdelse af stadeforretning, selvom hovedentreprenøren ikke formelt havde ophævet kontrakten. Det medførte, at underentreprenørens garanti med rette var nedskrevet fra 15 til 10 procent allerede ved stadeforretningen, og dermed inden hovedentreprenøren reelt havde mulighed for at dokumentere sit krav.
22/01/2021
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
COVID-19: Er din betaling af social sikring påvirket af, at dine medarbejdere arbejder hjemmefra, f.eks. i sverige?
Bird & Bird logo
COVID-19: Er din betaling af social sikring påvirket af, at dine medarbejdere arbejder hjemmefra, f.eks. i sverige?
Som udgangspunkt er en medarbejder omfattet af social sikring i det land, hvor medarbejderen arbejder. Dette gælder, uanset hvor medarbejderen bor inden for EU. På grund af COVID-19 pandemien gælder der dog – for medarbejdere som bor og arbejder i Sverige og Danmark – nogle undtagelser til dette udgangspunkt.
21/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Forslag til "Digital Services Act Package" fremsat
Kromann Reumert logo
Forslag til "Digital Services Act Package" fremsat
Europa-Kommissionen har præsenteret "the Digital Services Act Package", som er en del af Kommissionens strategi om at forny og opgradere reguleringen af de digitale markeder i EU. Læs mere om, hvad pakken indeholder, og hvad den vil betyde.
21/01/2021
Konkurrenceret, EU-ret, E-handel og markedsføring
Særlige omstændigheder kan begrunde genoptagelse af også ældre skatteansættelser?
TVC Advokatfirma logo
Særlige omstændigheder kan begrunde genoptagelse af også ældre skatteansættelser?
En nyere afsluttet klagesag, der ikke er offentliggjort, illustrer den praksis, hvorefter en skatteyder kan få adgang til ekstraordinær genoptagelse af ældre skatteansættelser.
21/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen genbesøger minoritets­aktieposter og fusionskontrol
Kromann Reumert logo
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen genbesøger minoritets­aktieposter og fusionskontrol
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort en undersøgelse af omfanget af krydsejerskab blandt danske virksomheder, der af styrelsen ses som potentielt skadeligt for konkurrencen. Offentliggørelsen kan muligvis ses som et tegn på, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortsat analyserer på, om erhvervelse af minoritetsaktieposter og eksistensen heraf har en karakter, som gør, at det skulle omfattes af dansk fusionskontrol. Argumentet for skadevirkningen ved erhvervelsen af minoritetsaktieposter eller i særdeleshed krydsejerskab er imidlertid teoretisk og tvivlsomt underbygget i forhold til reelle negative virkninger. Skulle erhvervelse af minoritetsaktieposter blive omfattet af dansk fusionskontrol, vil det umiddelbart øge antallet af sager hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og være til byrde for danske virksomheder.
21/01/2021
Konkurrenceret
Klagenævnet for Udbud: Ændring af delkriterie var ikke i strid med udbudsreglerne
Bech Bruun logo
Klagenævnet for Udbud: Ændring af delkriterie var ikke i strid med udbudsreglerne
Klagenævnet for Udbud har i en nyere kendelse fundet, at Ordregiver var berettiget til at ændre et delkriterie uden at gennemføre nyt udbud. Klagenævnet fandt, at ændringen ikke angik et grundlæggende element, fordi det måtte stå klart for en almindeligt oplyst og påpasselig tilbudsgiver, at tilføjelsen i forvejen var omfattet af delkriteriets beskrivel-se, hvorfor der blot var tale om en præcisering.
21/01/2021
Udbud
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges
WTC advokaterne logo
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge lønkompensationsordningen, imens skærpede restriktioner har lukket det meste af Danmark ned – foreløbigt frem til den 7. februar 2021.
20/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Anpartshavere i et opløst selskab anset for klageberettigede
TVC Advokatfirma logo
Anpartshavere i et opløst selskab anset for klageberettigede
Anpartshaverne i et opløst selskab blev anset for at have en væsentlig, direkte individuel retlig interesse i at klage over forhøjelsen af et opløst selskabs skatteansættelser.
20/01/2021
Skatte- og afgiftsret
HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?
IUNO logo
HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?
Storbritannien forlod EU den 31. december 2020 og trods vedtagelsen af en ny handels- og samarbejdsaftale, får Brexit utvivlsomt stor betydning for britiske virksomheder i Danmark samt danske virksomheder med aktiviteter i Storbritannien og resten af EU. Derfor ser vi i nyhedsbrevet nærmere på, hvad din virksomhed med den nye aftale bør være opmærksom på inden for en række scenarier.
20/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Brexit-aftalens betydning for life science-industrien
Bech Bruun logo
Brexit-aftalens betydning for life science-industrien
Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har officielt forladt EU efter udløbet af overgangsperioden den 31. december 2020. Den længe ventede handels- og samarbejdsaftale blev indgået den 24. december 2020, og aftalen påvirker blandt andet lægemiddel- og medicovirksomheder.
20/01/2021
Life Science & Health Care
Nyt krav om redegørelse for politik for dataetik
Kromann Reumert logo
Nyt krav om redegørelse for politik for dataetik
Et nyt lovkrav betyder, at store og børsnoterede virksomheder fra den 1. januar 2021 skal redegøre for deres politik for dataetik i ledelsesberetningen eller på hjemmesiden. Hvis virksomheden ikke har en politik for dataetik, skal ledelsesberetningen indeholde en redegørelse for fravalget. Tilsvarende krav gælder for visse finansielle virksomheder. I denne nyhed kan du få indblik i dataetikbegrebet og blive klogere på, hvilken betydning lovkravet har for din virksomhed.
19/01/2021
Selskabsret, Persondata
Korttidsudlejning af helårsboliger – nye regler i kraft pr. 1.1.2021
Focus Advokater logo
Korttidsudlejning af helårsboliger – nye regler i kraft pr. 1.1.2021
Den 1.5.2019 blev der indført en række nye regler for korttidsudlejning af helårsboliger. Reglerne indeholdt nogle begrænsninger i adgangen til udlejning, som først nu i 2021 er trådt i kraft. Få her en opdatering.
19/01/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
3 råd til at undgå juridiske faldgruber inden for influencer marketing
Focus Advokater logo
3 råd til at undgå juridiske faldgruber inden for influencer marketing
Influencer marketing er ikke et nyt begreb, men det er efterhånden blevet en markedsføringsmetode, som mange virksomheder benytter, og som dermed er blevet en hel industri i sig selv. Markedsføringsloven finder også anvendelse for influencer marketing. Det er derfor vigtigt, at din virksomhed kender de juridiske spilleregler, når I bruger influencere.
19/01/2021
E-handel og markedsføring
Ny rapport: Status for offentlig konkurrence 2020
Kromann Reumert logo
Ny rapport: Status for offentlig konkurrence 2020
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet "Status for offentlig konkurrence 2020". Vi giver et indblik i de statiske uddrag og en nærmere gennemgang af rapportens konklusioner om fleksible udbudsprocedurer ‒ et af tre særlige emner i rapporten.
19/01/2021
Udbud
Offentlige udbud: 2021 bliver grønt
Bird & Bird logo
Offentlige udbud: 2021 bliver grønt
I vores udbudsteam i Danmark forventer vi i 2021 øget fokus på grøn omstilling og energibesparelser på mange forskellige niveauer. Dette synes godt i tråd med regeringens udspil fra oktober 2020 ”Grønne indkøb for en grøn fremtid – strategi for grønne offentlige indkøb”.
19/01/2021
Udbud
Er du klar til besøg fra Datatilsynet i 2021?
Bech Bruun logo
Er du klar til besøg fra Datatilsynet i 2021?
Det danske Datatilsyn har netop offentliggjort sin tilsynsplan for 2021. Datatilsynets fokusområder er bl.a. tv-overvågning, overførsel af personoplysninger til tredjelande, kontrol med databehandlere og behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende via cookies.
18/01/2021
Persondata
Viser de seneste 24 nyheder   |   Vælg et fagområde for at se ældre nyheder

Juridiske nyheder og artikler

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler fra landets førende juridiske eksperter. Disse artikler kan f.eks. indeholde beskrivelser af ny lovgivning, nye afgørelser fra domstolene eller være af mere generel karakter. De juridiske forhold, som vi alle er underlagt, ændrer sig løbende. Dette sker bl.a. via nye domme og afgørelser fra landets domstole, men også via vedtagelse af ny lovgivning. Noget ny lovgivning kommer direkte fra EU, mens anden lovgivning bliver vedtaget lokalt i DK. Hvert år fremsættes der bl.a. mere end 200 lovforslag i Folketinget og dertil skal yderligere lægges et større antal opdateringer af bekendtgørelser og andre vejledninger fra ministerier og styrelser mv. Du kan med andre ord være svært at være opdateret på hvilket regler der gælder for dig eller din virksomhed.

Hold dig nemt opdateret – Vi har samlet det vigtigste ét sted

Jurainfo samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted