Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Seneste nyt fra landets førende eksperter

Seneste nyheder

Kontrakt med løbetid på 6 år var ikke en rammeaftale
Bird & Bird logo
Kontrakt med løbetid på 6 år var ikke en rammeaftale
Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 7. oktober 2020, Remondis A/S mod Hedensted Kommune, taget stilling til, om en kontrakt om indsamling af kildesorteret dagrenovation med en løbetid på 6 år skulle anses som en rammeaftale eller blot en almindelig offentlig kontrakt.
I går
Udbud
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
IUNO logo
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
Regeringen har netop fremsat et nyt lovforslag om udvidet ret til sorgorlov, der skal sikre medarbejdere bedre rettigheder i forbindelse med et barns død. Lovforslaget ændrer den nuværende fraværsperiode for medarbejdere, så det bliver muligt at tage sorgorlov i op til 26 uger, hvor de nugældende regler kun giver ret til 14 uger. Fremover vil retten til sorgorlov omfatte tabet af et barn under 18 år, hvorimod de nugældende regler kun omfatter tabet af et barn på under 32 uger.
21/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Højesteret: Manglende indlevering af ekstrakt medførte afvisning af ankesag
Bech Bruun logo
Højesteret: Manglende indlevering af ekstrakt medførte afvisning af ankesag
En appellant indleverede ekstrakt for sent, og landsretten afviste derfor sagen. Han ankede derefter dommen til Højesteret, da han mente, at der var legitime omstændigheder der gjorde ham ude af stand til at indlevere papirerne rettidigt. Han mente desuden, at de burde have kontaktet ham inden afvisningen. Højesteret stadfæstede landsrettens afvisningsdom og afviste samtidig appellantens anbringender om sygdom, da det ikke var dokumenteret ved lægeerklæring, og heller ikke med begrundelse om ”ressourcemæssige forhold”, da dette ikke kunne begrunde en fristoverskridelse.
21/10/2020
Øvrige, Retssager og voldgift
Ny EU-forordning for screening af udenlandske direkte investeringer træder i kraft
Bech Bruun logo
Ny EU-forordning for screening af udenlandske direkte investeringer træder i kraft
Den 11. oktober 2020 trådte EU-forordningen om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i kraft. Forordningen medfører en forpligtelse for EU's medlemsstater til at arbejde sammen – indbyrdes og med Kommissionen – når en udenlandsk direkte investering vurderes at kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i EU. Forordningen skaber øget fokus på udenlandske direkte investeringer og kan have betydning for timingen af transaktioner, der involverer investorer bosat uden for EU.
21/10/2020
Konkurrenceret
Vestager: Ny politik for henvisninger fra nationale konkurrence­myndigheder
Kromann Reumert logo
Vestager: Ny politik for henvisninger fra nationale konkurrence­myndigheder
Margrethe Vestager offentliggjorde ved en tale på den årlige konkurrenceretskonference ved International Bar Association en forventet kommende ændring af Europa-Kommissionens politik vedrørende henvisninger af sager fra nationale konkurrencemyndigheder. Hun fortalte desuden, at Europa-Kommissionen er i gang med at vurdere muligheden for at forenkle fusionsanmeldelsesprocessen. Bliv klogere på de kommende ændringer i denne nyhed.
21/10/2020
Konkurrenceret
Skattestyrelsen har fornyet fokus på uregistreret virksomhed med handel af vandpibetobak
TVC Advokatfirma logo
Skattestyrelsen har fornyet fokus på uregistreret virksomhed med handel af vandpibetobak
Skattestyrelsen har meddelt, at der under et kontrolbesøg på en uregistreret virksomhed i Vejle-området er blev beslaglagt 2,8 ton vandpibetobak
21/10/2020
Skatte- og afgiftsret
LIBOR udfases ved udgangen af 2021: Hvordan forbereder du din virksomhed?
Bech Bruun logo
LIBOR udfases ved udgangen af 2021: Hvordan forbereder du din virksomhed?
Beregning og offentliggørelsen af LIBOR forventes at ophøre ved udgangen af 2021. Virksomheder, der har optaget lån eller indgået kontrakter med LIBOR som referencerente, bør i tide undersøge, om der er behov for handling for at erstatte LIBOR med en anden referencerente.
21/10/2020
Finansiering og bankret
Skatteministeriet vil igen skærpe indsatsen mod organiseret svindel
TVC Advokatfirma logo
Skatteministeriet vil igen skærpe indsatsen mod organiseret svindel
Skatteminister Morten Bødskov har sat et lovforslag i høring, der giver Skattestyrelsen stærkere værktøjer til at bekæmpe organiseret svindel
19/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Positiv opfyldelses­interesse og ordregivers sandsynlige annullation
Kromann Reumert logo
Positiv opfyldelses­interesse og ordregivers sandsynlige annullation
Klagenævnet for Udbud har taget stilling til, om en forbigået tilbudsgiver kunne få erstatning for sin mistede fortjeneste i en sag, hvor det vindende tilbud var ukonditionsmæssigt. I denne nyhed kan du læse, hvordan Klagenævnet greb den sag an og vurderede, om det var "overvejende sandsynligt", at udbuddet var blevet aflyst, hvis ordregiveren havde været bevidst om ukonditionsmæssigheden.
19/10/2020
Udbud
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
IUNO logo
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
I en ny afgørelse har EU-domstolen taget stilling til grænsen mellem lønmodtager og selvstændig. I sagen fra Italien modtog en ekstern dommer udelukkende vederlag for de retssager hun behandlede. Da dommeren holdt ferie, modtog hun derfor ikke vederlag under ferien. EU-domstolen kom i sagen frem til, at dommeren måtte betragtes som lønmodtager, og derfor havde ret til løn under ferien.
19/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag: Kravene til omregistrering af iværksætterselskaber lempes og fristen forlænges til 15. oktober 2021
Bird & Bird logo
Lovforslag: Kravene til omregistrering af iværksætterselskaber lempes og fristen forlænges til 15. oktober 2021
Erhvervsstyrelsens udkast til lovforslag - der har til formål at gøre det lettere for iværksætterselskaber at blive omregistreret til et anpartsselskab - vil ændre kapitalkravet for omregistrering af iværksætterselskaber samt forlænge fristen for omregistrering med et halvt år.
09/10/2020
Selskabsret
Hvem har bevisbyrden ved beskatning af værdi af fri bil?
TVC Advokatfirma logo
Hvem har bevisbyrden ved beskatning af værdi af fri bil?
Ny utrykt afgørelse fra Landsskatteretten slår igen fast, at det er skattemyndighederne, der har bevisbyrden for hovedanpartshavers private rådighed over en bil.
09/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Ny dom fra EU-Domstolen afklarer regler om oprindelsesmærkning af fødevarer
Bech Bruun logo
Ny dom fra EU-Domstolen afklarer regler om oprindelsesmærkning af fødevarer
EU-Domstolen har med en ny dom, C-485/18, konkluderet, at EU-reglerne om oprindelsesmærkning af fødevarer ikke er til hinder for supplerende nationale krav om mærkning af oprindelsesland og herkomststed.
09/10/2020
E-handel og markedsføring
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om konsortiesamarbejder i udbudsprocesser
Bird & Bird logo
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om konsortiesamarbejder i udbudsprocesser
Vejledningen er udarbejdet på baggrund af Højesterets dom i november 2019 i Vejstribesagen og erstatter med fokus på konkurrencereglerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning fra 2018.
09/10/2020
Konkurrenceret
Forslag fra Konkursrådet om ændring af reglerne om rekonstruktion
TVC Advokatfirma logo
Forslag fra Konkursrådet om ændring af reglerne om rekonstruktion
Blandt andet motiveret af Corona-pandemiens negative indflydelse på danske virksomheder, er Konkursrådet fremkommet med et tiltrængt forslag til ændring af reglerne om rekonstruktion.
07/10/2020
Insolvens og rekonstruktion
Forbehold for mindstekrav eller "frivilligt alternativ" for ordregiver?
Kromann Reumert logo
Forbehold for mindstekrav eller "frivilligt alternativ" for ordregiver?
Klagenævnet for Udbud har netop afsagt en kendelse, hvor en tilbudsgivers "frivillige alternative forslag" til at opfylde et mindstekrav om at stille personale til rådighed medførte, at tilbuddet blev anset for ukonditionsmæssigt. Selvom forslaget ifølge tilbudsgiver var udformet for at minimere risici i løbet af kontraktens varighed, var ordregiver berettiget og forpligtet til at afvise tilbuddet som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiver bør altså være særligt opmærksom på udformningen af sit tilbud: Indeholder det alternative løsningsforslag, selvom ordregiver ikke eksplicit har bedt om det?
07/10/2020
Udbud
Afsluttet kontrol fører til ansvarsvurdering hos ca. 450 skatteydere
TVC Advokatfirma logo
Afsluttet kontrol fører til ansvarsvurdering hos ca. 450 skatteydere
Vil Skattestyrelsens Straffesagsenhed vurdere, om du har overtrådt skatte- og afgiftslovgivningen, har du ret til bistand, så du kan få hjælp.
07/10/2020
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Muligheden for genoptagelse af tidligere afslag på omvalg som følge af Højesterets dom af den 14. januar 2020
TVC Advokatfirma logo
Muligheden for genoptagelse af tidligere afslag på omvalg som følge af Højesterets dom af den 14. januar 2020
Det kan være relevant at anmode om genoptagelse af tidligere afslag på omvalg. Landsskatteretten har allerede genoptaget en tidligere truffet afgørelse, hvor afslag på omvalg ellers blev stadfæstet. Denne afgørelse er nu ændret til skatteyders fordel.
06/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke arbejdsgivers forpligtelser til at indberette feriemidler optjent i ”overgangsperioden”.
Bird & Bird logo
Muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke arbejdsgivers forpligtelser til at indberette feriemidler optjent i ”overgangsperioden”.
Den 29. september 2020 åbnede ATP i samarbejde Borger.dk for adgangen til, at alle lønmodtagere med indefrosne feriemidler kunne anmode om udbetaling af i alt 3 ugers opsparede feriepenge, og over 1 mio. lønmodtagere har indtil videre anmodet om udbetaling af opsparede feriemidler. Men uanset denne nye mulighed for medarbejderne, har arbejdsgiver fortsat de samme forpligtelser til at indberette/indbetale for overgangsperioden, som vi ridser op nedenfor.
05/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
Focus Advokater logo
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
Regeringen kom midt i august med et udspil om ret til tidlig pension og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet som følge af nedslidning. Forslaget er interessant for ejendomsbranchen, da finansieringen af pensionsretten blandt andet skal ske ved at indføre lagerbeskatning af selskabers avancer på visse af de ejendomme, som selskabet ejer. Det er en helt ny skat, som kan have stor betydning for alle selskaber, som ejer udlejningsejendomme. Læs mere her.
05/10/2020
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Nyt om konkursboets indtræden i lejeaftaler
TVC Advokatfirma logo
Nyt om konkursboets indtræden i lejeaftaler
Sø- og Handelsretten begrænser i ny dom af 30. september 2020 konkursboets hæftelse til lejebetalingen.
05/10/2020
Insolvens og rekonstruktion
Speditøren ansvarlig for vandskade. Netværksreglen i NSAB 2000 kunne ikke anvendes
IUNO logo
Speditøren ansvarlig for vandskade. Netværksreglen i NSAB 2000 kunne ikke anvendes
Sø- og Handelsretten har i en nyere sag taget stilling til netværksreglen i NSAB 2000. I sagen ønskede en legetøjsfabrikant at anvende netværksreglen mellem ejeren og transportøren. For at det kunne ske, måtte ejeren bevise, at den vandskade, der var opstået på det transporterede gods, var opstået under søtransport. Da ejeren ikke kunne løfte bevisbyrden, fandt retten netværksreglen og dermed søloven ikke kunne finde anvendelse.
01/10/2020
Transportret
Nye krav til omregistrering af iværksætterselskaber
Bech Bruun logo
Nye krav til omregistrering af iværksætterselskaber
Folketinget har den 9. september 2020 sendt et udkast til lovforslag i høring, hvor det foreslås at lempe de nuværende krav til selskabskapital ved omregistrering fra iværksætterselskab til anpartsselskab. Samtidig foreslås det at forlænge fristen for omregistrering med et halvt år fra den 15. april 2021 til den 15. oktober 2021, så iværksætterselskaberne får længere tid til at benytte sig af de nye regler for omregistrering.
01/10/2020
Selskabsret, Øvrige
Ny digital EU-identitet skal sikre legitimering af bankkunder
Kromann Reumert logo
Ny digital EU-identitet skal sikre legitimering af bankkunder
Europa-Kommissionen har for nylig fremlagt sin "Digital Finance Strategy", som skal sikre en solid retlig ramme i forhold til anvendelsen af interoperable løsninger vedrørende digital identitet og muligheden for at legitimere blandt andet bankkunder. Det skal lette onboarding af kunder fra hele EU, så nye kunder får en hurtig og let adgang til finansielle tjenesteydelser. I denne nyhed kan du læse, hvilke tiltag Kommissionen foreslår som et led i sin strategi.
01/10/2020
Finansiering og bankret
Viser de seneste 24 nyheder   |   Vælg et fagområde for at se ældre nyheder

Juridiske nyheder og artikler

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler fra landets førende juridiske eksperter. Disse artikler kan f.eks. indeholde beskrivelser af ny lovgivning, nye afgørelser fra domstolene eller være af mere generel karakter. De juridiske forhold, som vi alle er underlagt, ændrer sig løbende. Dette sker bl.a. via nye domme og afgørelser fra landets domstole, men også via vedtagelse af ny lovgivning. Noget ny lovgivning kommer direkte fra EU, mens anden lovgivning bliver vedtaget lokalt i DK. Hvert år fremsættes der bl.a. mere end 200 lovforslag i Folketinget og dertil skal yderligere lægges et større antal opdateringer af bekendtgørelser og andre vejledninger fra ministerier og styrelser mv. Du kan med andre ord være svært at være opdateret på hvilket regler der gælder for dig eller din virksomhed.

Hold dig nemt opdateret – Vi har samlet det vigtigste ét sted

Jurainfo samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted