Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Insolvens og rekonstruktion

Seneste nyheder inden for Insolvens og rekonstruktion

Virksomhedspantets usynlige forprioriteter
Kromann Reumert logo
Virksomhedspantets usynlige forprioriteter
Virksomhedspantet nyder stor udbredelse grundet de mange fordele, der er forbundet med dets flydende karakter. Imidlertid kan en række "usynlige forprioriteter" udhule panteretten, uanset at virksomhedspantet er gyldigt stiftet og behørigt sikret. Vi giver her et overblik over disse usynlige forprioriteter og giver også panthavere nogle opmærksomhedspunkter, som kan beskytte imod udhuling af pantet.
22/11/2022
Insolvens og rekonstruktion, Selskabsret, Øvrige
Ændringer i konkursloven giver skyldneren mulighed for forebyggende rekonstruktion
TVC Advokatfirma logo
Ændringer i konkursloven giver skyldneren mulighed for forebyggende rekonstruktion
Som følge af EU’s Rekonstruktions- og insolvensdirektiv ændres konkursloven. De nye regler medfører blandt andet, at det bliver muligt for skyldneren at anmode om forebyggende rekonstruktionsbehandling. Men hvad betyder dette konkret for virksomhederne? Og hvordan adskiller en forbyggende rekonstruktionsbehandling sig fra den almindelige rekonstruktionsbehandling?
04/11/2022
Insolvens og rekonstruktion
Seneste nyt om nedskrivning af arbejdsgarantier ved entreprenørens konkurs
Bech Bruun logo
Seneste nyt om nedskrivning af arbejdsgarantier ved entreprenørens konkurs
I en nyligt truffet beslutning om stillet sikkerhed efter AB 18, foranlediget af bygherrens træk på arbejdsgarantien efter entreprenørens konkurs, har de sagkyndige givet bygherren medhold i, at garantien kunne kræves udbetalt med den fulde garantisum. Dette er bemærkelsesværdigt på baggrund af seneste års praksis i tilsvarende sager.
18/10/2022
Fast ejendom og entreprise, Insolvens og rekonstruktion
Nye regler om forebyggende rekonstruktion er nu trådt i kraft
Kromann Reumert logo
Nye regler om forebyggende rekonstruktion er nu trådt i kraft
I foråret kom Konkursrådet med en betænkning, som indeholdt en række forslag til lovændringer for at implementere EU-direktiv 2019/1023 om forebyggende rekonstruktion. Reglerne er vedtaget og trådte i kraft den 17. juli 2022.
27/07/2022
Insolvens og rekonstruktion, Øvrige
Lovforslag om ændring af konkursloven vedtaget
Bech Bruun logo
Lovforslag om ændring af konkursloven vedtaget
Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget forslag til lov om ændring af konkursloven med henblik på indførelse af regler om forebyggende rekonstruktion samt en række andre ændringer, herunder implementering af EU’s rekonstruktions- og insolvensdirektiv. Med lovændringen følger blandt andet et nyt, forebyggende rekonstruktionsinstitut for virksomheder med mulighed for tidligere indgriben og en mere forenklet proces med større valgfrihed for virksomheden.
14/06/2022
Insolvens og rekonstruktion
Konkursbo var solvent efter over 5 års behandling
TVC Advokatfirma logo
Konkursbo var solvent efter over 5 års behandling
Når et selskab eller en person erklæres konkurs, skal den pågældende være insolvent. Når skyldneren er solvent, er konkursbetingelserne ikke opfyldt. Det gælder også, når der slet ikke var et krav mod skyldneren.
16/05/2022
Insolvens og rekonstruktion
Kan konkursboer omstøde en kassekreditnedbringelse, hvis banken har virksomhedspant?
Bech Bruun logo
Kan konkursboer omstøde en kassekreditnedbringelse, hvis banken har virksomhedspant?
Indimellem sker det, at et selskab nedbringer sin kassekreditgæld inden en konkurs. Banken risikerer, at konkursboet rejser et omstødelseskrav for denne nedbringelse. Samme omstødelsesrisiko er til stede for ledelsen eller ejerkredsen, hvis de har kautioneret for kassekreditten. Højesteret har dog for nylig afsagt en principiel dom om, at et konkursbo ikke har et omstødelseskrav, hvis nedbringelsen er sket med aktiver omfattet af bankens virksomhedspant.
12/05/2022
Insolvens og rekonstruktion
Ny dom fra Vestre Landsret: Udlejers retsstilling ved konkursboets indtræden i lejekontrakt
Bech Bruun logo
Ny dom fra Vestre Landsret: Udlejers retsstilling ved konkursboets indtræden i lejekontrakt
Udlejers istandsættelseskrav i forbindelse med lejers fraflytning var ikke et massekrav omfattet af Konkurslovens § 94, selvom konkursboet var indtrådt i lejekontrakten.
27/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise, Insolvens og rekonstruktion
Konkursrådet har afgivet en betænkning om forebyggende rekonstruktion
Bech Bruun logo
Konkursrådet har afgivet en betænkning om forebyggende rekonstruktion
Konkursrådet har den 1. februar 2022 afgivet en betænkning og et lovudkast om revision af reglerne om rekonstruktion, der præsenterer et nyt, forebyggende rekonstruktionsinstitut for virksomheder, der sigter mod tidligere indgriben og samtidig foreskriver en mere forenklet proces med større valgfrihed for virksomheden.
12/04/2022
Insolvens og rekonstruktion, EU-ret
Skatteforvaltningen foreslås fuld adgang til konkurskarantæneregistret
Bech Bruun logo
Skatteforvaltningen foreslås fuld adgang til konkurskarantæneregistret
Erhvervsstyrelsen har den 14. marts 2022 sendt et ændringsforslag til bekendtgørelse om konkurskarantæneregisteret i høring. Ændringerne skal styrke indsatsen mod konkursrytteri og stråmandsvirksomheder med henblik på at minimere statens tab som følge af svig.
30/03/2022
Insolvens og rekonstruktion, Skatte- og afgiftsret
Nye regler om gældssanering
TVC Advokatfirma logo
Nye regler om gældssanering
Som led i implementeringen af et insolvensdirektiv revideres reglerne om gældssanering via skifteretten.
09/03/2022
Insolvens og rekonstruktion
Pas udleveret til skyldner efter 3 ½ år
TVC Advokatfirma logo
Pas udleveret til skyldner efter 3 ½ år
Kurator ønskede fortsat at holde skyldners pas i forvaring, men skifteretten fandt ikke grundlag for fortsat inddragelse af skyldners pas, selvom der forud for skyldners konkurs var sket transaktioner til udlandet. Passet blev derfor udleveret til skyldneren.
25/02/2022
Insolvens og rekonstruktion
Nye regler om forebyggende rekonstruktion
Kromann Reumert logo
Nye regler om forebyggende rekonstruktion
Konkursrådet har den 1. februar 2022 foreslået en række lovændringer, som skal implementere EU-direktiv 2019/1023 om forebyggende rekonstruktion. Reglerne skal implementeres senest den 17. juli 2022. Konkursrådets betænkning og forslag er sendt i høring med høringsfrist den 1. marts 2022.
15/02/2022
Insolvens og rekonstruktion, M&A, Finansiering og bankret
Fornyede rekonstruktionsregler er anvendelige trods statistisk få sager
Bech Bruun logo
Fornyede rekonstruktionsregler er anvendelige trods statistisk få sager
Folketinget vedtog i marts 2021 en række nye regler om rekonstruktion med henblik på at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for rekonstruktion af nødlidende virksomheder, herunder ved at gøre rekonstruktion lettere og mindre omkostningstungt. En gennemgang af Statstidende viser imidlertid, at antallet af virksomheder, der via landets skifteretter indkaldte til fordringshavermøde, hvor forslag til rekonstruktionsplan drøftes, i andet halvår af 2021 var cirka 16 procent mindre end gennemsnittet for samme periode i de forudgående fire år. Den skønnede stigning i sager om rekonstruktion, som konsekvens af de nye regler, er dermed indtil videre udeblevet. Bech-Bruun har, trods det lave antal sager, anvendt de nye regler med succes, herunder muligheden for "Fast-track"-virksomhedsoverdragelse i forbindelse med blandt andet rekonstruktion af optikerkæden CrossEyes Group.
09/02/2022
Insolvens og rekonstruktion
Postspærring ved konkursboer – har kurator adgang til en sammenblandet e-mailkonto?
Bech Bruun logo
Postspærring ved konkursboer – har kurator adgang til en sammenblandet e-mailkonto?
Efter konkursloven kan skifteretten bestemme, at skyldnerens post og andre forsendelser skal udleveres til kurator (postspærring). Reglerne blev indført i 1991, før brugen af e-mails blev almindelig udbredt. Det har givet anledning til tvivl om kurators adgang til e-mailkonti. Østre Landsret har for nylig afsagt en kendelse, hvor kurator fik adgang til en e-mailkonto, som blev påstået ejet af en tredjepart, og som blev benyttet både privat og arbejdsmæssigt.
01/02/2022
Insolvens og rekonstruktion
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Arrest af statsskib ophævet
IUNO logo
Arrest af statsskib ophævet
Vestre Landsret har netop afsagt kendelse vedrørende arrest af et russisk forskningsskib. Skibet var blevet arresteret af fogedretten i Hjørring af en canadisk rejsearrangør. Baggrunden for arresten var, at skibet havde været befragtet som krydstogtskib i Arktis og Antarktis. Under et krydstogt var skibet gået på grund og måtte aflyse resten af krydstogtsæsonen, og rejsearrangøren led tab, som de ville have erstattet af skibet.
09/12/2021
Transportret, Insolvens og rekonstruktion
Ny dom bidrager til forståelse og anvendelse af vederlagsbegrebet ved konkursbos indtræden
Bech Bruun logo
Ny dom bidrager til forståelse og anvendelse af vederlagsbegrebet ved konkursbos indtræden
Østre Landsret afsagde den 8. november 2021 en dom, der har taget stilling til, hvorvidt et konkursbo ved sin indtræden i nogle ansættelseskontrakter også var indtrådt i aftaler om fastholdelsesbonusser. Dommen bidrager til forståelsen af vederlagsbegrebet i konkurslovens § 56, stk. 2. Der vil blive ansøgt om tredjeinstansbevilling hos Procesbevillingsnævnet.
23/11/2021
Insolvens og rekonstruktion
Kautionist i udlandet kunne sagsøges i Danmark uden bankens underskrift på kreditaftale
Bech Bruun logo
Kautionist i udlandet kunne sagsøges i Danmark uden bankens underskrift på kreditaftale
Bech-Bruun repræsenterede klient for Højesteret vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en værnetingsklausul opfyldte skriftlighedskravet i Luganokonventionens artikel 23, selvom kreditaftalen indeholdende værnetingsklausulen ikke var underskrevet af banken.
15/11/2021
Insolvens og rekonstruktion
Ny afgørelse ser på behandling af EU-støtten ved fortsat drift af konkursramt landbrug
Bech Bruun logo
Ny afgørelse ser på behandling af EU-støtten ved fortsat drift af konkursramt landbrug
Vestre Landsret har i en nyere afgørelse (U.2021.2883V) haft lejlighed til igen at se på spørgsmålet om, hvordan et konkursbo skal behandle den EU-støtte, der udbetales til konkursboet på baggrund af en ansøgning herom fra netop konkursboet.
05/10/2021
Insolvens og rekonstruktion, EU-ret
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
Focus Advokater logo
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
Nye regler om forpligtelser over for lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelseDen 27.3.2021 trådte ændringerne af konkurslovens regler om...
31/08/2021
Insolvens og rekonstruktion, Ansættelses- og arbejdsret
Få overblik over de nye regler om lønmodtagerforpligtelser
Kromann Reumert logo
Få overblik over de nye regler om lønmodtagerforpligtelser
Folketinget vedtog i marts 2021 en række nye regler om rekonstruktion. Ændringerne til konkursloven trådte i kraft kort tid herefter, mens reglerne om lønmodtagerforpligtelser først er sat i kraft den 15. august 2021. Vi giver her et overblik over de nye regler om lønmodtagerforpligtelser.
20/08/2021
Insolvens og rekonstruktion, M&A, Ansættelses- og arbejdsret
Landsretten fastslår Skats accept af overdragelsessum
Bech Bruun logo
Landsretten fastslår Skats accept af overdragelsessum
Inden for værdiansættelsescirkulærets område skal Skat acceptere en overdragelsessum på +/- 15 procent af den gældende værdi af den pågældende offentlige ejendom. Det har Landsskatteretten slået fast. Afgørelsen kompliceres imidlertid af en tidligere vedtagelse af Folketinget om afskaffelse af de periodiske vurderinger af landbrugs- og skovejendomme.
25/06/2021
Insolvens og rekonstruktion
Direktør frifundet i konkurskarantænesag
TVC Advokatfirma logo
Direktør frifundet i konkurskarantænesag
Skifteretten frifandt en direktør for kurators påstand om konkurskarantæne og direktøren blev ikke fundet uegnet til fremover at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.
12/05/2021
Strafferet, Insolvens og rekonstruktion
Viser de 24 nyeste nyheder inden for insolvens og rekonstruktion   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted