Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Insolvens og rekonstruktion

Seneste nyheder inden for Insolvens og rekonstruktion

Nye regler pr. 1. juli for konkurskarantæne – og for karantæneregisteret
Focus Advokater logo
Nye regler pr. 1. juli for konkurskarantæne – og for karantæneregisteret
Ændringerne i konkurslovens regler om konkurskarantæne – herunder karantæneregisteret – er nu vedtaget.
06/06/2024
Insolvens og rekonstruktion
Ændring af konkurskarantæneregler vedtaget
Bech Bruun logo
Ændring af konkurskarantæneregler vedtaget
Folketinget vedtog den 23. maj 2024 lovforslag om ændring af konkurskarantænereglerne, der blandt andet medfører, at offentligheden kan få adgang til konkurskarantæneregistret. I denne nyhed sætter vi fokus på de væsentligste ændringer i konkurskarantænereglerne.
04/06/2024
Insolvens og rekonstruktion
Ny dom: Udlejer frifindes for krav fra konkursbo
Bech Bruun logo
Ny dom: Udlejer frifindes for krav fra konkursbo
Sagen omhandlede krav fra et konkursbo på tilbagebetaling af en række lejebetalinger gennemført inden konkursen mod en erhvervsudlejer. Retssagen vedrørte særligt den ulovbestemte pengeregel samt selskabslovens ugyldighedsregler.
31/05/2024
Insolvens og rekonstruktion, Lejeret
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
Kromann Reumert logo
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
I en tid præget af flere entreprenørkonkurser er den sædvanlige entreprenørgaranti i henhold til AB-regelsættet særligt aktuel, da denne garanti giver bygherren mulighed for at få dækket (en del af) sit tab. Entreprenørgarantien bliver imidlertid nedskrevet fra 15 % til 10 % ved aflevering, og ifølge Højesterets praksis sidestilles en stadeforretning ved konkurs med aflevering i relation til nedskrivning af entreprenørgarantien, hvilket i flere tilfælde har ført til ubehagelige overraskelser for bygherren. En række sagkyndige beslutninger om stillet sikkerhed - som vi gennemgår i denne artikel - giver dog bygherren et større spillerum til at foretage et fuldt garantitræk end hidtil. Sidst i artiklen giver vi også vores bud på, hvordan bygherren kan forbedre sin position allerede i kontraheringsfasen, og vi kommer med et par konkrete råd til håndtering af garantitræk, hvis din kontraktpart går konkurs.
31/05/2024
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
Kromann Reumert logo
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
Europa-Kommissionen præsenterede den 12. september 2023 dets forslag til en ny forordning vedrørende bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Forslaget til forordningen har til formål at stramme op på ordningen for forsinket betaling i hele EU ved fastsættelse af en maksimal betalingsfrist og indførsel af strengere håndhævelsesforanstaltninger for alle transaktioner mellem virksomheder (B2B) og mellem offentlige myndigheder og virksomheder (G2B).
15/05/2024
EU-ret, Insolvens og rekonstruktion, Kontraktret
Nyt lovforslag om revision af konkurskarantænereglerne: Adgang til konkurskarantæneregistret
Bech Bruun logo
Nyt lovforslag om revision af konkurskarantænereglerne: Adgang til konkurskarantæneregistret
Med det nye lovforslag om at ændre konkurskarantænereglerne vil offentligheden snart kunne få adgang til et register over konkurskarantæner. Dette skridt har til formål at øge gennemsigtigheden omkring konkurskarantæner. Lovforslaget introducerer desuden ændringer, der styrker kuratorers stilling i sager vedrørende konkurskarantæne.
20/03/2024
Insolvens og rekonstruktion
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
Focus Advokater logo
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
Tilbage i juli 2023 afgav Konkursrådet en betænkning om revision af konkurskarantænereglerne med forslag til flere væsentlige ændringer af de nuværende regler. Der er nu på baggrund heraf fremsat et lovforslag. Læs mere her. De nye regler forventes at træde i kraft den 1. juli 2024.
14/03/2024
Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere vedtaget
Kromann Reumert logo
Lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere vedtaget
Misligholdte lån, også kaldet Non-Performing Loans (NPLs) har over det seneste år været genstand for en række lovgivningsmæssige initiativer fra EU's side med baggrund i Rådets NPL-handlingsplan fra 2017. Den 21. november 2023 blev lov om kreditservicevirksomhed og kreditkøbere vedtaget. Loven træder i kraft den 30. december 2023 og indfører et helt nyt regelsæt for kreditinstitutters overdragelse af misligholdte kreditaftaler af væsentlig relevans for alle nuværende og fremtidige aktører på dette marked.
18/12/2023
Finansiering og bankret, Insolvens og rekonstruktion
Ny dom: Øget risiko for omstødelse af sikkerhed i løbende kreditmellemværender
Bech Bruun logo
Ny dom: Øget risiko for omstødelse af sikkerhed i løbende kreditmellemværender
Vestre Landsret har for nyligt afsagt dom i en retssag, der angik omstødelse af pant for gammel gæld i et løbende kreditmellemværende. I denne nyhed giver vi et resume af konkurslovens § 70, stk. 1, 1. led om pant for gammel gæld og en opdatering på dommens betydning for omstødelse af pantsætninger til sikkerhed for løbende kreditmellemværender, foretaget senere end tre måneder før fristdagen.
23/11/2023
Insolvens og rekonstruktion, Finansiering og bankret
Udbetaling af andelshaveres indeståender i et andelsselskab ved konkurs eller rekonstruktion
Focus Advokater logo
Udbetaling af andelshaveres indeståender i et andelsselskab ved konkurs eller rekonstruktion
Et andelsselskab er et selskab, som har til formål at fremme medlemmers fælles interesser gennem deres deltagelse i virksomheden som aftagere, leverandører eller lignende. Denne ejerkonstruktion er ofte anvendt ved samarbejder mellem flere selvstændige erhvervsdrivende f.eks. landmænd. Det indbyrdes forhold mellem medlemmer og andelsselskab reguleres af vedtægterne. Når en andelshaver skal udtræde i forbindelse med en rekonstruktion eller konkurs, har andelsselskabernes vedtægtsbestemmelser om udbetaling af indestående på andelshaverkonti m.v. i praksis givet anledning til problemer i et krydsfelt mellem konkursretlige og skatteretlige regler. Derfor blev der i 2022 indført nye regler i konkursloven, der skulle klarlægge, hvilke der gælder. Læs mere her og få et overblik over disse dog stadig komplicerede regler og konsekvenserne af dem.
20/11/2023
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Ny landsretsdom om omstødelse af transport i entreprisesum kort før konkurs
Bech Bruun logo
Ny landsretsdom om omstødelse af transport i entreprisesum kort før konkurs
Underentreprenører skal passe på med at modtage sikkerhed i entreprisesummen for deres udeståender hos hovedentreprenøren, da risikoen for omstødelse er nærliggende, hvis hovedentreprenøren går konkurs.
12/09/2023
Insolvens og rekonstruktion
Inkassering af tilgodehavender - et nødvendigt skridt for at få skattefradrag?
Focus Advokater logo
Inkassering af tilgodehavender - et nødvendigt skridt for at få skattefradrag?
Nogle gange kan kunderne desværre ikke betale det, de skylder. Hvis man skal tage en kunde til inkasso, vil det ofte medføre omkostninger, uanset om man får penge ind eller ej. Det kan derfor i nogle tilfælde være fristende bare at afskrive tilgodehavendet – f.eks. ved udstedelse af en kreditnota. Det er dog ikke altid tilstrækkeligt til, at man kan opnå skattefradrag for sit tab. Det har landsskatteretten truffet en ny afgørelse om
31/08/2023
Skatte- og afgiftsret, Insolvens og rekonstruktion
Hvilke regler gælder for omstødelse overfor nærtstående?
TVC Advokatfirma logo
Hvilke regler gælder for omstødelse overfor nærtstående?
Det er ikke uden risiko at modtage betalinger fra kunder, leverandører eller hvilken som helst anden person, hvis vedkommende kort tid efter går konkurs. Dette skyldes, at konkursloven indeholder regler om omstødelse af betalinger, herunder særlige betingelser for omstødelse overfor nærtstående.
29/08/2023
Insolvens og rekonstruktion
Ændring af konkurskarantænereglerne på vej
Bech Bruun logo
Ændring af konkurskarantænereglerne på vej
Den 5. juli 2023 blev Konkursrådets betænkning om revision af konkurskarantænereglerne offentliggjort, hvori Konkursrådet foreslår flere ændringer af de nuværende regler.
07/08/2023
Insolvens og rekonstruktion
Reduktion af gæld til inddrivelse
TVC Advokatfirma logo
Reduktion af gæld til inddrivelse
Gældsstyrelsen sender løbende meddelelser om opkrævning af gæld, og det kan være relevant at være kritisk, herunder vurdere, om der er grundlag for genoptagelse af ældre ansættelser.
03/08/2023
Skatte- og afgiftsret, Insolvens og rekonstruktion
Ny dom om Lønmodtagernes Garantifonds forholdsmæssige dækning af sagsomkostninger
Bech Bruun logo
Ny dom om Lønmodtagernes Garantifonds forholdsmæssige dækning af sagsomkostninger
Bech-Bruun har for nylig repræsenteret Lønmodtagernes Garantifond (LG) i en sag for Østre Landsret, hvor LG fik medhold i, at LG skal dække tilkendte sagsomkostninger forholdsmæssigt, når alene en del af hovedstolen har fortrinsstilling. Landsretten tager samtidig stilling til, hvordan den forholdsmæssige dækning skal beregnes.
21/07/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Insolvens og rekonstruktion
Fremtidens bogføring er digital
Bech Bruun logo
Fremtidens bogføring er digital
Med henblik på at automatisere processer og ikke mindst skabe større sikkerhed for korrekt bogføring, er der sidste år indført en ny bogføringslov med øget fokus på digitalisering af virksomheders bogføring. I denne nyhed giver vi en status på reglernes indarbejdelse hos virksomhederne og betydningen heraf.
28/06/2023
Insolvens og rekonstruktion, Øvrige
Ny principiel sagkyndig beslutning om nedskrivning af entreprenørgaranti ved konkurs
Focus Advokater logo
Ny principiel sagkyndig beslutning om nedskrivning af entreprenørgaranti ved konkurs
Efter AB 18 § 9 skal entreprenøren stille sikkerhed overfor bygherren. Sikkerheden skal svare til 15 % af entreprisesummen og nedskrives ved aflevering til 10 %. Reglen gælder - ligesom resten af AB’s regler - også i forholdet mellem en entreprenør og en underentreprenør. Det har været behæftet med usikkerhed, hvornår nedskrivningen til 10 % sker, når entreprenøren går konkurs, og der derfor ikke sker reel aflevering. Det har ligeledes været usikkert, hvordan bygherren sikrer sig mulighed for at trække på den fulde 15 %-garanti, når entreprenøren går konkurs. Disse spørgsmål har for nylig været genstand for prøvelse. I sagen repræsenterede Focus Advokater bygherren, der krævede den fulde garanti udbetalt.
23/03/2023
Fast ejendom og entreprise, Insolvens og rekonstruktion
Bech-Bruun vinder principiel sag om betydningen af selskabslovens § 14, stk. 2
Bech Bruun logo
Bech-Bruun vinder principiel sag om betydningen af selskabslovens § 14, stk. 2
Bech-Bruuns rekonstruktionsafdeling har som kurator for et anpartsselskabs konkursbo fået medhold i, at en ejendomsadministrator ikke havde betalt med frigørende virkning. Ejendomsadministratoren havde udbetalt et beløb tilhørende selskabet til den tidligere direktørs private bankkonto. Betalingen blev gen-nemført syv dage efter, at selskabet var begæret tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen, og den tidligere direktør som følge deraf var blevet afregistreret.
15/03/2023
Selskabsret, Retssager og voldgift, Konfliktløsning, Insolvens og rekonstruktion
Ændring i konkursloven medfører nye regler for afstemning
TVC Advokatfirma logo
Ændring i konkursloven medfører nye regler for afstemning
Når en rekonstruktionsbehandling indledes, skal der udarbejdes et forslag til rekonstruktionsbehandling. Som følge af EU’s Rekonstruktions- og insolvensdirektiv er konkursloven ændret. En ændring er, at der blev indført nye regler for afstemning om rekonstruktionsforslaget samt inddeling af fordringshaverne i et klassesystem.
19/01/2023
Insolvens og rekonstruktion
Konkursloven giver nu mulighed for fyldestgørelsesforbud under forebyggende rekonstruktionsbehandling
TVC Advokatfirma logo
Konkursloven giver nu mulighed for fyldestgørelsesforbud under forebyggende rekonstruktionsbehandling
Med de nye rekonstruktionsregler indføres muligheden for at begære forebyggende rekonstruktion. Den tidligere rekonstruktionsproces skal medvirke til, at skyldnere, der er i økonomiske vanskeligheder, men endnu ikke er insolvente, kan igangsætte en procedure som giver mulighed for at fortsætte driften.
02/01/2023
Insolvens og rekonstruktion
Nyt EU-direktivforslag til yderligere harmonisering af insolvensretten - herunder "pre-packs"
Kromann Reumert logo
Nyt EU-direktivforslag til yderligere harmonisering af insolvensretten - herunder "pre-packs"
Europa-Kommissionen har den 7. december 2022 foreslået et nyt direktiv om bl.a. yderligere harmonisering af insolvensretten indenfor EU. Det foreslåede direktiv har til formål at styrke investorlysten indenfor EU ved at indføre en række regler, som skal styrke investorernes tillid til effektiv insolvensbehandling i medlemslandene.
15/12/2022
Insolvens og rekonstruktion
Fem faldgruber for bygherren ved entreprenørens betalingsvanskeligheder og eventuelle konkurs
Focus Advokater logo
Fem faldgruber for bygherren ved entreprenørens betalingsvanskeligheder og eventuelle konkurs
Byggebranchen har gennem længere tid haft kronede dage, men på det seneste har materialeprisstigninger, materialemangel, begrænset udbud i det offentlige, stigende energipriser, inflation og meget mere medført, at byggebranchen i øjeblikket oplever en bakkedal i relation til både tilgang af opgaver og fortjenester. Som følge heraf ser vi i øjeblikket en stigning i antallet af entreprenørkonkurser. Vi skitserer her nogle af de faldgruber, man som ultimativ bygherre eller entreprenør til underentreprenør måtte opleve som følge af ens kontraktparts betalingsvanskeligheder og eventuelle konkurs.
07/12/2022
Fast ejendom og entreprise, Insolvens og rekonstruktion
Virksomhedspantets usynlige forprioriteter
Kromann Reumert logo
Virksomhedspantets usynlige forprioriteter
Virksomhedspantet nyder stor udbredelse grundet de mange fordele, der er forbundet med dets flydende karakter. Imidlertid kan en række "usynlige forprioriteter" udhule panteretten, uanset at virksomhedspantet er gyldigt stiftet og behørigt sikret. Vi giver her et overblik over disse usynlige forprioriteter og giver også panthavere nogle opmærksomhedspunkter, som kan beskytte imod udhuling af pantet.
22/11/2022
Insolvens og rekonstruktion, Selskabsret, Øvrige
Viser de 24 nyeste nyheder inden for insolvens og rekonstruktion   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted