Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Insolvens og rekonstruktion

Seneste nyheder inden for Insolvens og rekonstruktion

Ny dom: Øget risiko for omstødelse af sikkerhed i løbende kreditmellemværender
Bech Bruun logo
Ny dom: Øget risiko for omstødelse af sikkerhed i løbende kreditmellemværender
Vestre Landsret har for nyligt afsagt dom i en retssag, der angik omstødelse af pant for gammel gæld i et løbende kreditmellemværende. I denne nyhed giver vi et resume af konkurslovens § 70, stk. 1, 1. led om pant for gammel gæld og en opdatering på dommens betydning for omstødelse af pantsætninger til sikkerhed for løbende kreditmellemværender, foretaget senere end tre måneder før fristdagen.
23/11/2023
Insolvens og rekonstruktion, Finansiering og bankret
Udbetaling af andelshaveres indeståender i et andelsselskab ved konkurs eller rekonstruktion
Focus Advokater logo
Udbetaling af andelshaveres indeståender i et andelsselskab ved konkurs eller rekonstruktion
Et andelsselskab er et selskab, som har til formål at fremme medlemmers fælles interesser gennem deres deltagelse i virksomheden som aftagere, leverandører eller lignende. Denne ejerkonstruktion er ofte anvendt ved samarbejder mellem flere selvstændige erhvervsdrivende f.eks. landmænd. Det indbyrdes forhold mellem medlemmer og andelsselskab reguleres af vedtægterne. Når en andelshaver skal udtræde i forbindelse med en rekonstruktion eller konkurs, har andelsselskabernes vedtægtsbestemmelser om udbetaling af indestående på andelshaverkonti m.v. i praksis givet anledning til problemer i et krydsfelt mellem konkursretlige og skatteretlige regler. Derfor blev der i 2022 indført nye regler i konkursloven, der skulle klarlægge, hvilke der gælder. Læs mere her og få et overblik over disse dog stadig komplicerede regler og konsekvenserne af dem.
20/11/2023
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Ny landsretsdom om omstødelse af transport i entreprisesum kort før konkurs
Bech Bruun logo
Ny landsretsdom om omstødelse af transport i entreprisesum kort før konkurs
Underentreprenører skal passe på med at modtage sikkerhed i entreprisesummen for deres udeståender hos hovedentreprenøren, da risikoen for omstødelse er nærliggende, hvis hovedentreprenøren går konkurs.
12/09/2023
Insolvens og rekonstruktion
Inkassering af tilgodehavender - et nødvendigt skridt for at få skattefradrag?
Focus Advokater logo
Inkassering af tilgodehavender - et nødvendigt skridt for at få skattefradrag?
Nogle gange kan kunderne desværre ikke betale det, de skylder. Hvis man skal tage en kunde til inkasso, vil det ofte medføre omkostninger, uanset om man får penge ind eller ej. Det kan derfor i nogle tilfælde være fristende bare at afskrive tilgodehavendet – f.eks. ved udstedelse af en kreditnota. Det er dog ikke altid tilstrækkeligt til, at man kan opnå skattefradrag for sit tab. Det har landsskatteretten truffet en ny afgørelse om
31/08/2023
Skatte- og afgiftsret, Insolvens og rekonstruktion
Hvilke regler gælder for omstødelse overfor nærtstående?
TVC Advokatfirma logo
Hvilke regler gælder for omstødelse overfor nærtstående?
Det er ikke uden risiko at modtage betalinger fra kunder, leverandører eller hvilken som helst anden person, hvis vedkommende kort tid efter går konkurs. Dette skyldes, at konkursloven indeholder regler om omstødelse af betalinger, herunder særlige betingelser for omstødelse overfor nærtstående.
29/08/2023
Insolvens og rekonstruktion
Ændring af konkurskarantænereglerne på vej
Bech Bruun logo
Ændring af konkurskarantænereglerne på vej
Den 5. juli 2023 blev Konkursrådets betænkning om revision af konkurskarantænereglerne offentliggjort, hvori Konkursrådet foreslår flere ændringer af de nuværende regler.
07/08/2023
Insolvens og rekonstruktion
Reduktion af gæld til inddrivelse
TVC Advokatfirma logo
Reduktion af gæld til inddrivelse
Gældsstyrelsen sender løbende meddelelser om opkrævning af gæld, og det kan være relevant at være kritisk, herunder vurdere, om der er grundlag for genoptagelse af ældre ansættelser.
03/08/2023
Skatte- og afgiftsret, Insolvens og rekonstruktion
Ny dom om Lønmodtagernes Garantifonds forholdsmæssige dækning af sagsomkostninger
Bech Bruun logo
Ny dom om Lønmodtagernes Garantifonds forholdsmæssige dækning af sagsomkostninger
Bech-Bruun har for nylig repræsenteret Lønmodtagernes Garantifond (LG) i en sag for Østre Landsret, hvor LG fik medhold i, at LG skal dække tilkendte sagsomkostninger forholdsmæssigt, når alene en del af hovedstolen har fortrinsstilling. Landsretten tager samtidig stilling til, hvordan den forholdsmæssige dækning skal beregnes.
21/07/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Insolvens og rekonstruktion
Fremtidens bogføring er digital
Bech Bruun logo
Fremtidens bogføring er digital
Med henblik på at automatisere processer og ikke mindst skabe større sikkerhed for korrekt bogføring, er der sidste år indført en ny bogføringslov med øget fokus på digitalisering af virksomheders bogføring. I denne nyhed giver vi en status på reglernes indarbejdelse hos virksomhederne og betydningen heraf.
28/06/2023
Insolvens og rekonstruktion, Øvrige
Ny principiel sagkyndig beslutning om nedskrivning af entreprenørgaranti ved konkurs
Focus Advokater logo
Ny principiel sagkyndig beslutning om nedskrivning af entreprenørgaranti ved konkurs
Efter AB 18 § 9 skal entreprenøren stille sikkerhed overfor bygherren. Sikkerheden skal svare til 15 % af entreprisesummen og nedskrives ved aflevering til 10 %. Reglen gælder - ligesom resten af AB’s regler - også i forholdet mellem en entreprenør og en underentreprenør. Det har været behæftet med usikkerhed, hvornår nedskrivningen til 10 % sker, når entreprenøren går konkurs, og der derfor ikke sker reel aflevering. Det har ligeledes været usikkert, hvordan bygherren sikrer sig mulighed for at trække på den fulde 15 %-garanti, når entreprenøren går konkurs. Disse spørgsmål har for nylig været genstand for prøvelse. I sagen repræsenterede Focus Advokater bygherren, der krævede den fulde garanti udbetalt.
23/03/2023
Fast ejendom og entreprise, Insolvens og rekonstruktion
Bech-Bruun vinder principiel sag om betydningen af selskabslovens § 14, stk. 2
Bech Bruun logo
Bech-Bruun vinder principiel sag om betydningen af selskabslovens § 14, stk. 2
Bech-Bruuns rekonstruktionsafdeling har som kurator for et anpartsselskabs konkursbo fået medhold i, at en ejendomsadministrator ikke havde betalt med frigørende virkning. Ejendomsadministratoren havde udbetalt et beløb tilhørende selskabet til den tidligere direktørs private bankkonto. Betalingen blev gen-nemført syv dage efter, at selskabet var begæret tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen, og den tidligere direktør som følge deraf var blevet afregistreret.
15/03/2023
Selskabsret, Retssager og voldgift, Konfliktløsning, Insolvens og rekonstruktion
Ændring i konkursloven medfører nye regler for afstemning
TVC Advokatfirma logo
Ændring i konkursloven medfører nye regler for afstemning
Når en rekonstruktionsbehandling indledes, skal der udarbejdes et forslag til rekonstruktionsbehandling. Som følge af EU’s Rekonstruktions- og insolvensdirektiv er konkursloven ændret. En ændring er, at der blev indført nye regler for afstemning om rekonstruktionsforslaget samt inddeling af fordringshaverne i et klassesystem.
19/01/2023
Insolvens og rekonstruktion
Konkursloven giver nu mulighed for fyldestgørelsesforbud under forebyggende rekonstruktionsbehandling
TVC Advokatfirma logo
Konkursloven giver nu mulighed for fyldestgørelsesforbud under forebyggende rekonstruktionsbehandling
Med de nye rekonstruktionsregler indføres muligheden for at begære forebyggende rekonstruktion. Den tidligere rekonstruktionsproces skal medvirke til, at skyldnere, der er i økonomiske vanskeligheder, men endnu ikke er insolvente, kan igangsætte en procedure som giver mulighed for at fortsætte driften.
02/01/2023
Insolvens og rekonstruktion
Nyt EU-direktivforslag til yderligere harmonisering af insolvensretten - herunder "pre-packs"
Kromann Reumert logo
Nyt EU-direktivforslag til yderligere harmonisering af insolvensretten - herunder "pre-packs"
Europa-Kommissionen har den 7. december 2022 foreslået et nyt direktiv om bl.a. yderligere harmonisering af insolvensretten indenfor EU. Det foreslåede direktiv har til formål at styrke investorlysten indenfor EU ved at indføre en række regler, som skal styrke investorernes tillid til effektiv insolvensbehandling i medlemslandene.
15/12/2022
Insolvens og rekonstruktion
Fem faldgruber for bygherren ved entreprenørens betalingsvanskeligheder og eventuelle konkurs
Focus Advokater logo
Fem faldgruber for bygherren ved entreprenørens betalingsvanskeligheder og eventuelle konkurs
Byggebranchen har gennem længere tid haft kronede dage, men på det seneste har materialeprisstigninger, materialemangel, begrænset udbud i det offentlige, stigende energipriser, inflation og meget mere medført, at byggebranchen i øjeblikket oplever en bakkedal i relation til både tilgang af opgaver og fortjenester. Som følge heraf ser vi i øjeblikket en stigning i antallet af entreprenørkonkurser. Vi skitserer her nogle af de faldgruber, man som ultimativ bygherre eller entreprenør til underentreprenør måtte opleve som følge af ens kontraktparts betalingsvanskeligheder og eventuelle konkurs.
07/12/2022
Fast ejendom og entreprise, Insolvens og rekonstruktion
Virksomhedspantets usynlige forprioriteter
Kromann Reumert logo
Virksomhedspantets usynlige forprioriteter
Virksomhedspantet nyder stor udbredelse grundet de mange fordele, der er forbundet med dets flydende karakter. Imidlertid kan en række "usynlige forprioriteter" udhule panteretten, uanset at virksomhedspantet er gyldigt stiftet og behørigt sikret. Vi giver her et overblik over disse usynlige forprioriteter og giver også panthavere nogle opmærksomhedspunkter, som kan beskytte imod udhuling af pantet.
22/11/2022
Insolvens og rekonstruktion, Selskabsret, Øvrige
Ændringer i konkursloven giver skyldneren mulighed for forebyggende rekonstruktion
TVC Advokatfirma logo
Ændringer i konkursloven giver skyldneren mulighed for forebyggende rekonstruktion
Som følge af EU’s Rekonstruktions- og insolvensdirektiv ændres konkursloven. De nye regler medfører blandt andet, at det bliver muligt for skyldneren at anmode om forebyggende rekonstruktionsbehandling. Men hvad betyder dette konkret for virksomhederne? Og hvordan adskiller en forbyggende rekonstruktionsbehandling sig fra den almindelige rekonstruktionsbehandling?
04/11/2022
Insolvens og rekonstruktion
Seneste nyt om nedskrivning af arbejdsgarantier ved entreprenørens konkurs
Bech Bruun logo
Seneste nyt om nedskrivning af arbejdsgarantier ved entreprenørens konkurs
I en nyligt truffet beslutning om stillet sikkerhed efter AB 18, foranlediget af bygherrens træk på arbejdsgarantien efter entreprenørens konkurs, har de sagkyndige givet bygherren medhold i, at garantien kunne kræves udbetalt med den fulde garantisum. Dette er bemærkelsesværdigt på baggrund af seneste års praksis i tilsvarende sager.
18/10/2022
Fast ejendom og entreprise, Insolvens og rekonstruktion
Nye regler om forebyggende rekonstruktion er nu trådt i kraft
Kromann Reumert logo
Nye regler om forebyggende rekonstruktion er nu trådt i kraft
I foråret kom Konkursrådet med en betænkning, som indeholdt en række forslag til lovændringer for at implementere EU-direktiv 2019/1023 om forebyggende rekonstruktion. Reglerne er vedtaget og trådte i kraft den 17. juli 2022.
27/07/2022
Insolvens og rekonstruktion, Øvrige
Lovforslag om ændring af konkursloven vedtaget
Bech Bruun logo
Lovforslag om ændring af konkursloven vedtaget
Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget forslag til lov om ændring af konkursloven med henblik på indførelse af regler om forebyggende rekonstruktion samt en række andre ændringer, herunder implementering af EU’s rekonstruktions- og insolvensdirektiv. Med lovændringen følger blandt andet et nyt, forebyggende rekonstruktionsinstitut for virksomheder med mulighed for tidligere indgriben og en mere forenklet proces med større valgfrihed for virksomheden.
14/06/2022
Insolvens og rekonstruktion
Konkursbo var solvent efter over 5 års behandling
TVC Advokatfirma logo
Konkursbo var solvent efter over 5 års behandling
Når et selskab eller en person erklæres konkurs, skal den pågældende være insolvent. Når skyldneren er solvent, er konkursbetingelserne ikke opfyldt. Det gælder også, når der slet ikke var et krav mod skyldneren.
16/05/2022
Insolvens og rekonstruktion
Kan konkursboer omstøde en kassekreditnedbringelse, hvis banken har virksomhedspant?
Bech Bruun logo
Kan konkursboer omstøde en kassekreditnedbringelse, hvis banken har virksomhedspant?
Indimellem sker det, at et selskab nedbringer sin kassekreditgæld inden en konkurs. Banken risikerer, at konkursboet rejser et omstødelseskrav for denne nedbringelse. Samme omstødelsesrisiko er til stede for ledelsen eller ejerkredsen, hvis de har kautioneret for kassekreditten. Højesteret har dog for nylig afsagt en principiel dom om, at et konkursbo ikke har et omstødelseskrav, hvis nedbringelsen er sket med aktiver omfattet af bankens virksomhedspant.
12/05/2022
Insolvens og rekonstruktion
Ny dom fra Vestre Landsret: Udlejers retsstilling ved konkursboets indtræden i lejekontrakt
Bech Bruun logo
Ny dom fra Vestre Landsret: Udlejers retsstilling ved konkursboets indtræden i lejekontrakt
Udlejers istandsættelseskrav i forbindelse med lejers fraflytning var ikke et massekrav omfattet af Konkurslovens § 94, selvom konkursboet var indtrådt i lejekontrakten.
27/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise, Insolvens og rekonstruktion
Konkursrådet har afgivet en betænkning om forebyggende rekonstruktion
Bech Bruun logo
Konkursrådet har afgivet en betænkning om forebyggende rekonstruktion
Konkursrådet har den 1. februar 2022 afgivet en betænkning og et lovudkast om revision af reglerne om rekonstruktion, der præsenterer et nyt, forebyggende rekonstruktionsinstitut for virksomheder, der sigter mod tidligere indgriben og samtidig foreskriver en mere forenklet proces med større valgfrihed for virksomheden.
12/04/2022
Insolvens og rekonstruktion, EU-ret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for insolvens og rekonstruktion   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted