Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Retssager og voldgift

Seneste nyheder inden for Retssager og voldgift

Sø- og Handelsretten afviser sag mod belgisk stevedorevirksomhed på grund af manglende dansk værneting
Bech Bruun logo
Sø- og Handelsretten afviser sag mod belgisk stevedorevirksomhed på grund af manglende dansk værneting
Sø- og Handelsretten fandt det ikke bevist, at der mellem sagsøgers forsikringstager og sagsøgte var aftalt dansk værneting. Selvom en rammeaftale mellem sagsøgte og et af sagsøgerens forsikringstagers koncernselskaber indeholdt en dansk værnetingsaftale, fandt denne ikke anvendelse mellem retssagens parter.
I dag
Forsikring og erstatning, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Brexit – hvad med vores retssager?
Bech Bruun logo
Brexit – hvad med vores retssager?
Brexit er en realitet. Storbritannien har forladt EU-samarbejdet, men der er fortsat mange ubekendte, der trækker et langt spor af spørgsmål efter sig. Overgangsperioden udløber den 31. december 2020. Hvor håbet er lysegrønt for en mulig handelsaftale i forbindelse med skilsmissen, ser det på nuværende tidspunkt ikke ud til at være tilfældet for retssagsbehandling, da briterne har ændret kurs under forhandlingerne. Nedenfor opsummerer vi seneste nyt.
25/11/2020
Retssager og voldgift, Internationale retsforhold, EU-ret
Annullering som følge af formel fejl
TVC Advokatfirma logo
Annullering som følge af formel fejl
Landsskatteretten har endnu en gang indenfor kort tid annulleret en gennemført forhøjelse med henvisning til, at Skatteforvaltningen ikke har iagttaget de skatteprocessuelle regler
04/11/2020
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Modernisering af retsafgiftsloven
Bech Bruun logo
Modernisering af retsafgiftsloven
Den 21. oktober 2020 fremsatte justitsministeren forslag til en ny retsafgiftslov. Lovforslaget indeholder en række væsentlige ændringer af reglerne om retsafgift, herunder en forenkling af de gældende regler. Lovforslaget indebærer bl.a. en nedsættelse af retsafgiften for anlæggelse af sager af større økonomisk værdi.
29/10/2020
Retssager og voldgift
Højesteret: Manglende indlevering af ekstrakt medførte afvisning af ankesag
Bech Bruun logo
Højesteret: Manglende indlevering af ekstrakt medførte afvisning af ankesag
En appellant indleverede ekstrakt for sent, og landsretten afviste derfor sagen. Han ankede derefter dommen til Højesteret, da han mente, at der var legitime omstændigheder der gjorde ham ude af stand til at indlevere papirerne rettidigt. Han mente desuden, at de burde have kontaktet ham inden afvisningen. Højesteret stadfæstede landsrettens afvisningsdom og afviste samtidig appellantens anbringender om sygdom, da det ikke var dokumenteret ved lægeerklæring, og heller ikke med begrundelse om ”ressourcemæssige forhold”, da dette ikke kunne begrunde en fristoverskridelse.
21/10/2020
Øvrige, Retssager og voldgift
Sø- og Handelsretten afviser sag mod spansk værft
Bech Bruun logo
Sø- og Handelsretten afviser sag mod spansk værft
Sø- og Handelsretten har afvist et erstatningssøgsmål med henvisning til manglende værneting i Danmark. Retten undlod at lægge vægt på en værnetingsaftale (om værneting i Spanien) i den ene parts almindelige betingelser, men vurderede alligevel, at rette værneting var i Spanien, hvor forpligtelsen efter kontrakten skulle opfyldes.
24/09/2020
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Vestre Landsret tillod skriftlige vidneerklæringer ved sygdom
Bech Bruun logo
Vestre Landsret tillod skriftlige vidneerklæringer ved sygdom
Et vidne havde i to mails sendt efter sagens anlæg redegjort for sin involvering i sagen. Under forberedelsen blev vidnet sygemeldt og indlagt af flere omgange. I forbindelse med hovedforhandlingen blev der derfor indhentet en lægeerklæring, som dokumenterede, at vidnet var ude af stand til at møde fysisk i retten. Spørgsmålet var herefter, om de to mails kunne fremlægges som bevis i sagen i stedet for den mundtlige vidneforklaring.
02/09/2020
Retssager og voldgift
Kravet til advokaters uafhængighed efter EU-retten
Kromann Reumert logo
Kravet til advokaters uafhængighed efter EU-retten
EU-Domstolen har tidligere på året behandlet spørgsmålet om, hvor nær en tilknytning en advokat må have til en juridisk person, førend advokaten er afskåret fra at repræsentere den juridiske person i tvister ved EU-domstolene. Domstolen ophævede i den kon
01/09/2020
Retssager og voldgift
Østre Landsret var ikke inhabil i sag, hvor kollega tidligere havde truffet afgørelse
Bech Bruun logo
Østre Landsret var ikke inhabil i sag, hvor kollega tidligere havde truffet afgørelse
En dommer fra Østre Landsret havde i forbindelse med en voldgiftssag truffet afgørelse om afvisning af en begæring om behandling af sagen for tre dommere efter voldgiftslovens § 11, stk. 2. Voldgiftsrettens afgørelse blev herefter indbragt for byretten og
01/09/2020
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
COVID-19: Danmarks Domstole lukker gradvist op for civile retssager
Bech Bruun logo
COVID-19: Danmarks Domstole lukker gradvist op for civile retssager
Domstolsstyrelsen vurderer, at op mod 75 procent af alle sager kan gennemføres efter genåbningen den 27. april 2020. Siden nedlukningen af Danmark den 13. marts 2020 som led i ...
24/04/2020
Retssager og voldgift
COVID-19: Påvirkning af retssystemet
Bech Bruun logo
COVID-19: Påvirkning af retssystemet
COVID-19 har på kort tid medført store ændringer for vores hverdag, ikke mindst for driften af de offentlige institutioner, hvor alle ansatte, der ikke varetager samfundskritiske funktioner, er sendt hjem. ...
20/03/2020
Retssager og voldgift
Finansiel Stabilitet vinder retssag mod Amagerbankens tidligere ledelse
Kromann Reumert logo
Finansiel Stabilitet vinder retssag mod Amagerbankens tidligere ledelse
Kromann Reumert har repræsenteret Finansiel Stabilitet i erstatningsansvarssagen mod den tidligere ledelse i Amagerbanken ‒ bestående af bestyrelsesformanden, bestyrelsens n...
04/07/2019
Retssager og voldgift
Højesteret fastslår sagsomkostninger i sager om store økonomiske værdier
Horten logo
Højesteret fastslår sagsomkostninger i sager om store økonomiske værdier
En ny højesteretsdom fastslår, hvordan sagsomkostninger bør fastsættes i retssager med en økonomisk værdi i millionklassen. Dermed omgør Højesteret den ...
01/05/2019
Retssager og voldgift
Nye procesregler ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg
TVC Advokatfirma logo
Nye procesregler ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg
Bestyrelsen for Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg har truffet beslutning om nye procesregler, som en konsekvens af ikrafttræden af AB 18. Den 1. januar 2019 trådte AB 18 i kraft ...
12/04/2019
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Kommunal vinterservice på private fællesveje
Horten logo
Kommunal vinterservice på private fællesveje
Kan en kommune overtage vintervedligeholdelsen på en privat fællesvej og efter hvilke regler skal det i så fald ske? Det viser sig at være et – retligt set – farligt vejkryds...
01/02/2019
Øvrige, Retssager og voldgift
Svært at håndhæve voldgifts­afgørelser i Rusland
Horten logo
Svært at håndhæve voldgifts­afgørelser i Rusland
På baggrund af en nylig domstolsafgørelse i Rusland bør danske virksomheder gennemgå deres kontrakter med russiske samarbejdspartnere for at afklare, om de indeholder ...
05/12/2018
Retssager og voldgift
Fravigelse af skønserklæring i erstatningssag om uretmæssigt nedlagt fogedforbud
Kromann Reumert logo
Fravigelse af skønserklæring i erstatningssag om uretmæssigt nedlagt fogedforbud
Onsdag den 7. november 2018 afsagde Østre Landsret dom i en ankesag om erstatning for et uretmæssigt fogedforbud. En dom, der betød en betydelig erstatning til et ...
14/11/2018
Retssager og voldgift
Højesteret afviser søgsmål mod Region Syd­danmark
Kromann Reumert logo
Højesteret afviser søgsmål mod Region Syd­danmark
Den 16. oktober 2018 afviste Højesteret en sag anlagt af Patientdataforeningen mod Region Syddanmark på grund af manglende søgsmålskompetence. Kort om sagen Spørgsmålet drejede sig om...
01/11/2018
Retssager og voldgift
TVC Advokatfirma vinder principiel sag i Højesteret om advokatansvar og forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
TVC Advokatfirma logo
TVC Advokatfirma vinder principiel sag i Højesteret om advokatansvar og forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Med dommen har Højesteret taget stilling til forældelsesfristens begyndelsestidspunkt ved kapitalnedsættelser og tilsidesat en ...
04/09/2018
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Ikrafttræden af Haagerværnetingsaftalekonventionen i Danmark
Bech Bruun logo
Ikrafttræden af Haagerværnetingsaftalekonventionen i Danmark
Den 1. september 2018 træder den nye Haagerværnetingsaftalekonvention i kraft i Danmark. Vi ser her nærmere på anvendelsesområdet og indholdet af den nye konventionsamt hvilke følger...
30/08/2018
Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Offentlige myndigheder skal kunne repræsenteres af egne ansatte under retssager
Kromann Reumert logo
Offentlige myndigheder skal kunne repræsenteres af egne ansatte under retssager
Den 14. august 2018 sendte justitsministeren et lovforslag i høring. Lovforslaget handler blandt andet om, at offentlige myndigheder – i højere grad – skal have ...
24/08/2018
Retssager og voldgift
Finansiel Stabilitet frifundet for stort millionkrav
Kromann Reumert logo
Finansiel Stabilitet frifundet for stort millionkrav
Østre Landsret har, den 29. juni 2018, frifundet Finansiel Stabilitet i en principiel sag om et stort millionkrav. Kravet var rejst af Foreningen Amagerinvestor og Amagerbankens konkursbo i kø...
07/07/2018
Retssager og voldgift
Hvornår er en forsinkelse eller en aflysning forårsaget af en usædvanlig omstændighed?
Kromann Reumert logo
Hvornår er en forsinkelse eller en aflysning forårsaget af en usædvanlig omstændighed?
I en ny artikel analyserer advokat Jakob Dahl Mikkelsen retspraksis vedrørende forordning 261/2004 om passagerrettigheder. Her ser han på, hvornår ...
29/06/2018
Retssager og voldgift
Moderselskab var erstatnings­ansvarlig for datter­selskabs sags­omkostninger
Kromann Reumert logo
Moderselskab var erstatnings­ansvarlig for datter­selskabs sags­omkostninger
Det kan være ansvarspådragende for andre end sagens parter at finansiere videreførelsen af en sag under omstændigheder, hvor det er klart, at parten ikke vil kunne ...
28/06/2018
Retssager og voldgift
Viser de 24 nyeste nyheder inden for retssager og voldgift   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted