Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Retssager og voldgift

Seneste nyheder inden for Retssager og voldgift

International voldgift i kontekst af dansk investorbeskyttelse i Rusland
Kromann Reumert logo
International voldgift i kontekst af dansk investorbeskyttelse i Rusland
Russiske myndigheder har foretaget og varslet en række økonomiske foranstaltninger som modsvar på vestlig fordømmelse over for Ruslands invasion af Ukraine. I artiklen analyseres det retlige grundlag for, at danske investorer i Rusland kan søge erstatning ved international voldgift for mulige tab lidt ved brud på investeringsoverenskomsten mellem Danmark og Rusland, som pålægger Rusland at skabe gunstige betingelser for danske investorer samt yde fuld beskyttelse og sikkerhed for danske investeringer på russisk territorium.
24/01/2023
Internationale retsforhold, Retssager og voldgift, Øvrige
Finansiel Stabilitet vinder erstatningssag mod den tidligere administrerende direktør i Eik Banki P/F
Kromann Reumert logo
Finansiel Stabilitet vinder erstatningssag mod den tidligere administrerende direktør i Eik Banki P/F
Østre Landsret har i dag, den 10. januar 2023, afsagt dom i erstatningssagen mod den tidligere ledelse i den færøske bank, Eik Banki P/F. Ved dommen blev bankens tidligere administrerende direktør dømt til at betale en erstatning på omkring 85 mio. kroner til Finansiel Stabilitet. Vi har bistået Finansiel Stabilitet i sagen.
12/01/2023
Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Ny retspraksis om ensidigt indhentede erklæringer
Bech Bruun logo
Ny retspraksis om ensidigt indhentede erklæringer
Det er en velkendt problemstilling, hvorvidt man som part i en retssag må fremlægge en ensidigt indhentet erklæring. Når en sådan erklæring bliver fremlagt, giver det ofte anledning til formelle indsigelser, og der kommer jævnligt nye afgørelser om dette evigt aktuelle emne.
23/12/2022
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
Engelsk dom om force majeure klausul – er det force majeure ikke at kunne modtage betalinger i bestemt valuta på grund af sanktioner?
Bird & Bird logo
Engelsk dom om force majeure klausul – er det force majeure ikke at kunne modtage betalinger i bestemt valuta på grund af sanktioner?
Sagen vedrørte om en kontraktpart, der ønsker at påberåbe sig force majeure, berettiget kan afslå et tilbud om alternativ opfyldelse.
08/12/2022
Kontraktret, Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Entreprenørens dokumentationskrav for retten til tidsfristforlængelse
Bech Bruun logo
Entreprenørens dokumentationskrav for retten til tidsfristforlængelse
Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg har for nylig i en sag mellem en totalentreprenør og en kommune truffet afgørelse om, at totalentreprenøren ikke havde ret til tidsfristforlængelse på trods af, at totalentreprenøren havde dokumenteret en række forsinkende forhold.
14/10/2022
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Italiensk torpedo rammer dansk sag
IUNO logo
Italiensk torpedo rammer dansk sag
Vi så for nylig en ”hollandsk torpedo” ramme en dansk sag. I denne artikel ser vi på en lignende ”italiensk torpedo”, som endda var et selvmål. I en agentaftale om tegning af forsikringer var der to modstridende aftaler om værneting. Retten kom frem til, at sagen skulle behandles ved de italienske domstole. Sagen blev derfor afvist.
07/10/2022
Kontraktret, Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Skattestraffesager og rådgiveransvar
TVC Advokatfirma logo
Skattestraffesager og rådgiveransvar
Antallet af skattestraffesager stiger, og det vurderes også af Skattestyrelsens straffesagsenheder, hvorvidt rådgiver – eksempelvis skatte- eller afgiftsyderes revisor – har handlet strafbart.
21/09/2022
Skatte- og afgiftsret, Strafferet, Retssager og voldgift
Kundskabstidspunktet kan være afgørende
TVC Advokatfirma logo
Kundskabstidspunktet kan være afgørende
I en nu offentliggjort dom blev det således også fastslået, at Skattestyrelsen ikke havde iagttaget reaktionsfristen efter bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt.
09/08/2022
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Hollandsk torpedo rammer dansk sag
IUNO logo
Hollandsk torpedo rammer dansk sag
Husker du på, at det kan være afgørende hvor en international sag bliver afgjort? Østre Landsret har netop afsagt en dom af stor betydning for alle dem som arbejder med CMR-transport og claims. Retten afviste sagen, der var sammenhængende med en sag i Holland, i stedet for at udsætte den.
23/06/2022
Transportret, Retssager og voldgift
Pay-when-paid-klausuler – kan de håndhæves?
Bech Bruun logo
Pay-when-paid-klausuler – kan de håndhæves?
Voldgiftsretten Byggeri og Anlæg har for nylig udtalt sig om rækkevidden af en pay-when-paid-klausul. Afgørelsen rejser spørgsmål om, hvad en pay-when-paid-klausul er og om den er det stykke papir værd, som den er skrevet på.
03/06/2022
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Sag sendt tilbage til byretten, da den ikke længere angik principielle spørgsmål
Bech Bruun logo
Sag sendt tilbage til byretten, da den ikke længere angik principielle spørgsmål
Østre Landsret har i en nylig kendelse henvist en sag til byretten efter sagsbehandling i landsretten. Sagen var blevet henvist til behandling ved landsretten i 1. instans efter retsplejelovens § 226, stk. 1, da den angik principielle spørgsmål om passivitet og retlig interesse. Efter at sagen blev skåret til, skulle disse spørgsmål ikke længere prøves, og sagen blev derfor – efter anmodning fra parterne – henvist tilbage til byretten.
26/04/2022
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
Grundløs anke – ikke alle domme kan ankes
TVC Advokatfirma logo
Grundløs anke – ikke alle domme kan ankes
Normalt kan en dom fra byretten ankes til landsretten, men der findes nogle undtagelser hertil – en af dem er forbuddet mod grundløs anke.
25/04/2022
Retssager og voldgift, Øvrige
Landsretten ophæver arrest af skib
Bech Bruun logo
Landsretten ophæver arrest af skib
Vestre Landsret har i en nylig sag tilsidesat en arrest af et skib foretaget af Retten i Aalborg den 28. januar 2022. Der var tale om en gen-arrest af skibet til sikkerhed for et erstatningskrav, som var blevet forhøjet af fordringshaver. Efter en samlet vurdering fandt Vestre Landsret, at der ikke forelå særlige grunde, som kunne berettige, at der blev foretaget ny arrest i skibet for samme krav, jf. sølovens § 93, stk. 5.
14/03/2022
Retssager og voldgift, Transportret
Østre Landsret tilsidesætter afgørelse om opkrævning af registreringsafgift
TVC Advokatfirma logo
Østre Landsret tilsidesætter afgørelse om opkrævning af registreringsafgift
I en nyere dom har Østre Landsret tillagt afgivne forklaringer en ikke uvæsentlig betydning i forbindelse med tilsidesættelsen af en opkrævet registreringsafgift.
07/03/2022
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Ankestævning sendt på mail og oprettet af byretten blev afvist
IUNO logo
Ankestævning sendt på mail og oprettet af byretten blev afvist
En ankestævning skal som udgangspunkt indleveres på domstolens digitale sagsportal, medmindre særlige omstændigheder fritager en person fra at bruge sagsportalen. Det bekræfter en ny sag fra Østre Landsret, hvor byretten accepterede, at en person sendte sin ankestævning på mail til byretten. Landsretten mente derimod ikke, at ankestævningen var indleveret korrekt og afviste derfor sagen.
02/03/2022
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Dansk værneting i tvist mellem danske og udenlandske skibsarkitekter
IUNO logo
Dansk værneting i tvist mellem danske og udenlandske skibsarkitekter
I en sag om et krav på betaling for ydelser for skibsdesign og royalties opstod et delspørgsmål omkring sagens værneting. Sø- og Handelsretten skulle tage stilling til, om sagen kunne behandles i Danmark eller om parterne havde aftalt engelsk værneting. På grund af uklarhed om aftalernes indhold kom retten frem til, at der ikke var aftalt engelsk værneting.
13/12/2021
Transportret, Retssager og voldgift, Kontraktret
Bech-Bruun vinder endnu en forbudssag
Bech Bruun logo
Bech-Bruun vinder endnu en forbudssag
Sø- og Handelsretten har for nylig afsagt en kendelse om midlertidigt forbud mod udbetaling i henhold til en anfordringsgaranti udstedt af en bank.
17/11/2021
Finansiering og bankret, Retssager og voldgift
Nu kommer domsdatabasen
Kromann Reumert logo
Nu kommer domsdatabasen
I slutningen af 2021 bliver den nye domsdatabase lanceret. I denne nyhed kan du læse alt, der er værd at vide om lanceringen af den nye database, der på sigt skal indeholde alle domme fra de danske domstole.
15/11/2021
Øvrige, Retssager og voldgift
Ny lov om retsafgifter er trådt i kraft
IUNO logo
Ny lov om retsafgifter er trådt i kraft
Den 1. oktober 2021 trådte den nye lov om retsafgifter i kraft. Loven indeholder en række ændringer, som skal gøre reglerne mere simple, så de bliver lettere at forstå og anvende. Reglerne betyder blandt andet, at retsafgiften fremover skal bestemmes ud fra et fastsat beløb i stedet for en procentsats. Den nye lov ændrer derfor på, hvor meget virksomheder skal betale i retsafgift og øger samtidig motivationen for forlig.
10/11/2021
Retssager og voldgift
Sag afvist fra domstolsbehandling – tvisten skulle i første instans til huslejenævnet
Bech Bruun logo
Sag afvist fra domstolsbehandling – tvisten skulle i første instans til huslejenævnet
Idet en del af tvisten i første instans skulle have været indbragt for huslejenævnet, afviste landsretten den samlede sag om såvel berettigelse af lejers ophævelse samt fraflytningsopgør fra domstolsbehandling.
13/10/2021
Lejeret, Retssager og voldgift
Eksklusiv værnetingsaftale blev ikke tilsidesat i tvist om ansvar for bortkommet gods
Bech Bruun logo
Eksklusiv værnetingsaftale blev ikke tilsidesat i tvist om ansvar for bortkommet gods
I en nylig sag for Højesteret om ansvaret for bortkomst af gods i henhold til en søtransportaftale mellem en dansk transportør og en dansk undertransportør fandt Bruxelles-I-forordningen anvendelse som følge af, at Højesteret vurderede, at der var tale om et internationalt retsforhold, selvom parterne alle var danske. Den indgåede værnetingsaftale blev derfor ikke tilsidesat efter sølovens delvist præceptive værnetingsregler.
20/09/2021
Transportret, Søret, Kontraktret, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Lovvalgsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
Bech Bruun logo
Lovvalgsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
Højesteret har den 10. august 2021 afsagt kendelse om, at en tvist mellem en dansk bådejer og et tysk forsikringsselskab skulle afgøres efter tysk ret. Højesteret tilsidesatte en lovvalgsklausul indgået mellem forsikringstager og forsikringsgiver, da aftalen ikke var tiltrådt af den sikrede bådejer. Lovvalgsspørgsmålet skulle herefter afgøres efter Rom I-forordningen.
24/08/2021
Forsikring og erstatning, Kontraktret, Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
Bech Bruun logo
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
I Grønttorvssagen har Højesteret, i en meget principiel kendelse, slået fast, at både omkostningerne til at fremføre spildevandsanlægget og tilslutningen af de udstykkede boligejendomme inden for området skal afholdes af spildevandsselskabet.
18/08/2021
Retssager og voldgift, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Energi og forsyning
Viser de 24 nyeste nyheder inden for retssager og voldgift   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted