Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Transportret

Seneste nyheder inden for Transportret

Hollandsk torpedo rammer dansk sag
IUNO logo
Hollandsk torpedo rammer dansk sag
Husker du på, at det kan være afgørende hvor en international sag bliver afgjort? Østre Landsret har netop afsagt en dom af stor betydning for alle dem som arbejder med CMR-transport og claims. Retten afviste sagen, der var sammenhængende med en sag i Holland, i stedet for at udsætte den.
23/06/2022
Transportret, Retssager og voldgift
Svenske tobaksafgifter går op i røg
IUNO logo
Svenske tobaksafgifter går op i røg
Tobakstågerne er lettet i Sverige. Efter lang tids uvished står det efter en dom fra Högsta Domstolen nu klart, at en vejtransportør ikke skal erstatte tobaksafgifter ved tyveri af tobak under en CMR-transport.
22/06/2022
Transportret
Ny Sø- og Handelsretsdom af 7. juni 2022: Vognmands CMR-ansvar ophørte, da han overgav gods til en redningstjeneste efter et færdselsuheld, men speditøren var fortsat ansvarlig.
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Ny Sø- og Handelsretsdom af 7. juni 2022: Vognmands CMR-ansvar ophørte, da han overgav gods til en redningstjeneste efter et færdselsuheld, men speditøren var fortsat ansvarlig.
Sagens omstændigheder:En dansk producent af fiskefoder solgte 48 ...
16/06/2022
Transportret
Flyselskaber er ikke forpligtet til at tilbagebetale gebyrer opkrævet af billetudbydere
IUNO logo
Flyselskaber er ikke forpligtet til at tilbagebetale gebyrer opkrævet af billetudbydere
Når flypassagerer køber flybilletten gennem et rejsebureau, opkræver rejsebureauet ofte nogle gebyrer i tillæg til selve flybilletten. Det kan give problemer, når flyrejsen aflyses. I den situation kan passageren kræve billetprisen refunderet direkte fra flyselskabet, men spørgsmålet er, om det også gælder for gebyrerne? Det stiller en nylig dom fra Retten i Kolding skarpt på.
18/05/2022
Transportret, Øvrige, E-handel og markedsføring
Trods flere dages varsel var en strejke en usædvanlig begivenhed
IUNO logo
Trods flere dages varsel var en strejke en usædvanlig begivenhed
En gruppe norske flypassagerer krævede kompensation efter en forsinkelse på mere end 12 timer. De var blevet forsinket af en strejke blandt det italienske lufthavnspersonale. Strejken havde været varslet flere dage forud for afrejsedatoen. Alligevel afviste Oslo Tingsrett, at passagererne kunne få kompensation.
21/04/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Krav om stjålne cigaretter var ikke forældet
IUNO logo
Krav om stjålne cigaretter var ikke forældet
Da en skadevoldende transportør gik konkurs, indtrådte den skadelidte ladningsejer i kravet mod transportørens forsikringsselskab. Forsikringsselskabet mente, at kravet var forældet, og det gav både Sø- og Handelsretten og Landsretten medhold i. Højesteret kom i stedet frem til, at forældelsesfristen var suspenderet.
07/04/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Flyselskab frifundet: Ikke krav om at ombooke til tidligere afgang
IUNO logo
Flyselskab frifundet: Ikke krav om at ombooke til tidligere afgang
Ved forsinkelser og aflysninger er flyselskaber forpligtet til at betale kompensation, medmindre der er tale om usædvanlige omstændigheder. Flyselskaber skal desuden sørge for at træffe alle rimelige forholdsregler – herunder hvis muligt at ombooke passagererne. En ny dom fra Østre Landsret viser, hvad der forventes af flyselskaberne i den forbindelse.
04/04/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
For mange kokke fordærver osten
IUNO logo
For mange kokke fordærver osten
Rederiagent og kontraherende transportør var ansvarlige for temperaturskade på en ladning smelteost, men ladningsejeren måtte bære en del af ansvaret selv, da han ikke havde kontrolleret temperaturen.
01/04/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Færdselslovens regler om objektivt ansvar
TVC Advokatfirma logo
Færdselslovens regler om objektivt ansvar
Færdselslovens regler om objektivt ansvar for et motordrevet køretøj gælder kun, hvis der sker skade, medens køretøjet er i brug som køretøj.
18/03/2022
Transportret, Øvrige, Forsikring og erstatning
Landsretten ophæver arrest af skib
Bech Bruun logo
Landsretten ophæver arrest af skib
Vestre Landsret har i en nylig sag tilsidesat en arrest af et skib foretaget af Retten i Aalborg den 28. januar 2022. Der var tale om en gen-arrest af skibet til sikkerhed for et erstatningskrav, som var blevet forhøjet af fordringshaver. Efter en samlet vurdering fandt Vestre Landsret, at der ikke forelå særlige grunde, som kunne berettige, at der blev foretaget ny arrest i skibet for samme krav, jf. sølovens § 93, stk. 5.
14/03/2022
Retssager og voldgift, Transportret
Hvem havde ansvaret for en særtransport, der kørte fast under en bro?
IUNO logo
Hvem havde ansvaret for en særtransport, der kørte fast under en bro?
Vestre Landsret har afsagt dom om fordeling af ansvar og forsikringsdækning i en sag, hvor en særtransport med en vindmøllenacelle kilede sig fast under en bro. Sagen tager stilling til ansvaret for at holde ruten mellem særtransporten og dens ledsagerbil, og mere generelt, at motoransvarsforsikringen kun dækker skade på tredjemands ting. Ikke omkostninger som er en forudsætning for reparation heraf.
08/03/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Spørgsmål om forældelse af direkte forsikringskrav afklaret af Højesteret
Bech Bruun logo
Spørgsmål om forældelse af direkte forsikringskrav afklaret af Højesteret
Højesteret har netop bestemt, at en skadelidt forældelsesretligt kan støtte ret på en skadevolders anmeldelse af en skade til sit ansvarsforsikringsselskab. Et eventuelt erstatningskrav som følge af et tyveri af cigaretkartoner under en vejtransport var derfor ikke forældet. Højesterets kendelse giver principielle fortolkningsbidrag til reglerne om forældelse af direkte krav mod forsikringsselskaber ved den sikredes konkurs samt bevisreglerne herfor.
07/03/2022
Forsikring og erstatning, Transportret
Østre Landsret stadfæster vigtig dom om skade på medicin under transport
IUNO logo
Østre Landsret stadfæster vigtig dom om skade på medicin under transport
Østre Landsret stadfæster den seneste Sø- og Handelsretsdom om skade på medicin under transport. Dette fastslår vigtige principper om bevis for skade på medicin, og at skaden i sagen var forvoldt ved grov uagtsomhed. Landsretten bekræftede også, at der var produktansvar for leverandøren af traileren, der transporterede godset. En endnu sjælden dom hvor transportret og produktansvar krydser spor.
07/03/2022
Forsikring og erstatning, Transportret, Life Science & Health Care
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Forskellige ”skoler” berettigede til nyt syn og skøn
Bech Bruun logo
Forskellige ”skoler” berettigede til nyt syn og skøn
I en sag, om hvorvidt der skulle udmeldes nyt syn og skøn efter retsplejelovens § 209, lagde retten afgørende vægt på, at der fandtes to ”skoler” – en praktisk og en akademisk tilgang. Eftersom skønsmanden alene havde taget udgangspunkt i den praktiske tilgang, kunne der udmeldes et nyt syn og skøn med en ny skønsmand.
16/12/2021
Transportret, Øvrige, Konfliktløsning
Dansk værneting i tvist mellem danske og udenlandske skibsarkitekter
IUNO logo
Dansk værneting i tvist mellem danske og udenlandske skibsarkitekter
I en sag om et krav på betaling for ydelser for skibsdesign og royalties opstod et delspørgsmål omkring sagens værneting. Sø- og Handelsretten skulle tage stilling til, om sagen kunne behandles i Danmark eller om parterne havde aftalt engelsk værneting. På grund af uklarhed om aftalernes indhold kom retten frem til, at der ikke var aftalt engelsk værneting.
13/12/2021
Transportret, Retssager og voldgift, Kontraktret
Arrest af statsskib ophævet
IUNO logo
Arrest af statsskib ophævet
Vestre Landsret har netop afsagt kendelse vedrørende arrest af et russisk forskningsskib. Skibet var blevet arresteret af fogedretten i Hjørring af en canadisk rejsearrangør. Baggrunden for arresten var, at skibet havde været befragtet som krydstogtskib i Arktis og Antarktis. Under et krydstogt var skibet gået på grund og måtte aflyse resten af krydstogtsæsonen, og rejsearrangøren led tab, som de ville have erstattet af skibet.
09/12/2021
Transportret, Insolvens og rekonstruktion
Bech-Bruuns klient frifundet i usædvanlig straffesag om svovlindhold i bunkerolie
Bech Bruun logo
Bech-Bruuns klient frifundet i usædvanlig straffesag om svovlindhold i bunkerolie
Bech-Bruuns klient er netop blevet frifundet i en sag, hvor klienten – et stort rederi – var tiltalt for at have overtrådt § 12 i svovlbekendtgørelsen om grænser for svovlindholdet i bunkerolie. Anklagemyndigheden havde påstået bødestraf på mere end 200.000 kr.
06/12/2021
Transportret
Hård landing skabte forsinkelse, men gav ingen ret til kompensation
IUNO logo
Hård landing skabte forsinkelse, men gav ingen ret til kompensation
Retten i Kolding har taget stilling til, hvorvidt flypassagerer kunne få tilkendt kompensation efter en hård landing, som førte til en forsinkelse på mere end 3 timer. Forsinkelsen var forårsaget af vejrforhold, som ligger uden for flyselskabets kontrol, og tekniske undersøgelser, som er inden for flyselskabets kontrol. Retten i Kolding fastslog, at tekniske undersøgelser på grund af usædvanlige vejrforhold, udgjorde en usædvanlig omstændighed, der fritog flyselskabet fra kompensationspligten.
29/11/2021
Forsikring og erstatning, Transportret
Skade under sikkerhedskontrol var forældet
IUNO logo
Skade under sikkerhedskontrol var forældet
I forbindelse med en transport skulle en lufthavn håndtere godset og foretage en sikkerhedskontrol. Ved sikkerhedskontrollen blev godset beskadiget og ladningsejeren krævede erstatning fra lufthavnen. Ladningsejeren mente ikke, at man havde en aftale med lufthavnen og krævede derfor erstatning uden for kontrakt. Retten slog fast, at der var en aftale mellem parterne og at betingelserne i denne aftale, medførte at ladningsejerens krav var forældet.
11/11/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Regreskrav mod udførende transportør var ikke forældet
IUNO logo
Regreskrav mod udførende transportør var ikke forældet
Østre Landsret skulle behandle en anke angående forældelse af et regreskrav over for en udførende transportør. Sø- og Handelsretten var i første instans kommet frem til, at kravet var forældet, da forældelsesfristen begyndte at løbe senest et år efter, at det oprindelige krav ville forælde. Den kontraherende transportør holdt dog på, at forældelsesfristen først burde regnes fra det tidspunkt, hvor betalingen af hovedkravet havde fundet sted. Landsretten kom frem til, at reglerne i søloven fastslog, at en forældelsesfrist for et regreskrav først skulle løbe efter dette tidspunkt. Sø- og Handelsretten afgørelse blev derfor omstødt.
09/11/2021
Forsikring og erstatning, Transportret
Genarrest af skib var nødvendig og lovlig
IUNO logo
Genarrest af skib var nødvendig og lovlig
Et shippingselskab og et skibsværft valgte at arrestere to skibe til sikkerhed for deres krav, på grund af uenighed med skibenes ejer. De arresterede først et skib, men da det ikke var sikkert, at dette skibs værdi kunne sikre hele kravet, blev der også foretaget arrest i et andet skib. Sø- og Handelsretten slog fast, at arresten af begge skibe var lovlig
06/10/2021
Søret, Transportret
Eksklusiv værnetingsaftale blev ikke tilsidesat i tvist om ansvar for bortkommet gods
Bech Bruun logo
Eksklusiv værnetingsaftale blev ikke tilsidesat i tvist om ansvar for bortkommet gods
I en nylig sag for Højesteret om ansvaret for bortkomst af gods i henhold til en søtransportaftale mellem en dansk transportør og en dansk undertransportør fandt Bruxelles-I-forordningen anvendelse som følge af, at Højesteret vurderede, at der var tale om et internationalt retsforhold, selvom parterne alle var danske. Den indgåede værnetingsaftale blev derfor ikke tilsidesat efter sølovens delvist præceptive værnetingsregler.
20/09/2021
Transportret, Søret, Kontraktret, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Hovedtransportør ikke erstatningsansvarlig for skader forvoldt af brand hos undertransportør
Bech Bruun logo
Hovedtransportør ikke erstatningsansvarlig for skader forvoldt af brand hos undertransportør
Sø- og Handelsretten har i en nyligt offentliggjort dom fundet, at en hovedtransportør kunne påberåbe sig den særlige force majeure-lignende ansvarsfrihedsregel i CMR-lovens § 24, stk. 2, og hovedtransportøren ifaldt derfor ikke et erstatningsansvar for skader på gods, som var opstået efter en udbrudt brand i en fællesbygning, hvor undertransportøren havde sit lager.
07/09/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Viser de 24 nyeste nyheder inden for transportret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted