Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Transportret

Seneste nyheder inden for Transportret

Genarrest af skib var nødvendig og lovlig
IUNO logo
Genarrest af skib var nødvendig og lovlig
Et shippingselskab og et skibsværft valgte at arrestere to skibe til sikkerhed for deres krav, på grund af uenighed med skibenes ejer. De arresterede først et skib, men da det ikke var sikkert, at dette skibs værdi kunne sikre hele kravet, blev der også foretaget arrest i et andet skib. Sø- og Handelsretten slog fast, at arresten af begge skibe var lovlig
06/10/2021
Søret, Transportret
Eksklusiv værnetingsaftale blev ikke tilsidesat i tvist om ansvar for bortkommet gods
Bech Bruun logo
Eksklusiv værnetingsaftale blev ikke tilsidesat i tvist om ansvar for bortkommet gods
I en nylig sag for Højesteret om ansvaret for bortkomst af gods i henhold til en søtransportaftale mellem en dansk transportør og en dansk undertransportør fandt Bruxelles-I-forordningen anvendelse som følge af, at Højesteret vurderede, at der var tale om et internationalt retsforhold, selvom parterne alle var danske. Den indgåede værnetingsaftale blev derfor ikke tilsidesat efter sølovens delvist præceptive værnetingsregler.
20/09/2021
Transportret, Søret, Kontraktret, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Hovedtransportør ikke erstatningsansvarlig for skader forvoldt af brand hos undertransportør
Bech Bruun logo
Hovedtransportør ikke erstatningsansvarlig for skader forvoldt af brand hos undertransportør
Sø- og Handelsretten har i en nyligt offentliggjort dom fundet, at en hovedtransportør kunne påberåbe sig den særlige force majeure-lignende ansvarsfrihedsregel i CMR-lovens § 24, stk. 2, og hovedtransportøren ifaldt derfor ikke et erstatningsansvar for skader på gods, som var opstået efter en udbrudt brand i en fællesbygning, hvor undertransportøren havde sit lager.
07/09/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Transportør var ikke ansvarlig for brand i onkels lagerbygning
IUNO logo
Transportør var ikke ansvarlig for brand i onkels lagerbygning
Da en lastbil med gods ankom tidligere end planlagt til destinationen, blev den parkeret i den udførende transportørs lagerbygning. Mens den stod der, udbrød der brand i bygningen og godset gik tabt. Ladningsejerens forsikringsselskab krævede erstatning fra den kontraherende transportør. Transportørerne oplyste, at branden var opstået i en anden del af lageret, der var adskilt af en mur. Denne del var ejet af den udførende transportørs onkel, som drev en separat forretning. Retten kom frem til, at branden var opstået på onklens ejendom, så godset var gået til grunde som følge af forhold, som den udførende transportør ikke kunne have afværget. Derfor var den kontraherende transportør ansvarsfri efter CMR-lovens § 24, stk. 2.
06/09/2021
Transportret
Kun landevejstransportør var ansvarlig for optøet fisk
IUNO logo
Kun landevejstransportør var ansvarlig for optøet fisk
Under landevejs- og jernbanetransport fra Danmark til Italien, blev en ladning frossen fisk ved en fejl opbevaret under for høje temperaturer. Fisken tøede og blev derfor afvist af modtageren. Ladningsejeren og den kontraherende transportør rettede krav om erstatning mod den udførende landevejstransport og den udførende jernbanetransportør. Retten kom frem til, at det kun var landevejstransportøren, der var ansvarlig, da de burde have undersøgt, om godset skulle transporteres under en bestemt temperatur.
03/09/2021
Transportret
Ny Sø- og Handelsretsdom af 28. juni 2021:  Forældelsesfristen på ét år for krav iht. NSAB 2015 gælder  også ved skade forvoldt ved grov uagtsomhed
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Ny Sø- og Handelsretsdom af 28. juni 2021: Forældelsesfristen på ét år for krav iht. NSAB 2015 gælder også ved skade forvoldt ved grov uagtsomhed
Sagens omstændigheder:En dansk eksportør solgte seks valser til en trykkerimaskine til en ...
24/08/2021
Transportret
Afvisning af skib var befragters ansvar
IUNO logo
Afvisning af skib var befragters ansvar
Da en underbefragter ikke godkendte skibet, opstod der uenighed mellem rederen og befragteren om, hvorvidt aftalen mellem dem også var betinget af denne godkendelse. Befragteren holdt på, at vilkåret fremgik af den mail, hvor aftalen mellem rederen og befragteren blev indgået, da der i den var et vilkår om ”succesfuld inspektion”. Retten kom frem til, at det ikke var bevist, at aftalen var betinget af underbefragterens godkendelse, og befragteren måtte bære risikoen for afvisningen.
05/07/2021
Transportret, Kontraktret
Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer
IUNO logo
Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer
Det har kostet en dansk virksomhed dyrt at lade sit tyske moderselskab dække et stort økonomisk tab, som opstod ved, at en kunde gik konkurs. Moderselskabet udstedte en støtteerklæring uden at tænke over de skattemæssige konsekvenser. Vestre Landsret afsagde i den forbindelse en dom, som betyder, at den danske virksomhed nu skal betale et samlet beløb på omkring to millioner kroner til de danske skattemyndigheder.
28/04/2021
Transportret, Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Pligten til at rapportere passagerdata fortsætter på ubestemt tid
IUNO logo
Pligten til at rapportere passagerdata fortsætter på ubestemt tid
Fra den 24. februar 2021 er alle flyselskaber, med fly der ankommer i danske lufthavne, forpligtede til at videregive oplysninger om passagerer til Styrelsen for Patientsikkerhed. Oplysningerne anvendes i forbindelse med håndteringen af coronavirus. Spørgsmålet om, hvornår pligten ophører, står stadig åbent.
20/04/2021
Transportret, Persondata
Hvornår er strejker i lufthavnen en usædvanlig omstændighed?
IUNO logo
Hvornår er strejker i lufthavnen en usædvanlig omstændighed?
Københavns Byret har i to nye afgørelser taget stilling til forsinkelser som følge af eksterne strejker. Luftfartsselskabet skal i henhold til forordning 261 bevise, at strejken ligger uden for deres faktiske kontrol, ikke er led i den sædvanlige aktivitetsudøvelse, og at alle rimelige forholdsregler for at undgå eller minimere forsinkelsen er truffet. Begge afgørelser fra Byretten viste, at en ekstern strejke normalt anses for en usædvanlig omstændighed.
08/04/2021
Transportret, Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
IUNO logo
Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
I en ny dom har Højesteret taget stilling til, om de skader, som en medarbejder fik i forbindelse med en færdselsulykke, da hun var på vej til arbejde, kunne anerkendes som en arbejdsskade. Højesteret fastslog, at skaderne ikke kunne anerkendes som en arbejdsskade. Det skyldes, at hverken tjenesteforholdet til virksomheden eller hensynet til virksomhedens interesser havde indflydelse på den valgte transport til og fra arbejde.
08/04/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Bech-Bruun vinder principiel sag om afvisning efter Bruxelles I-forordningen
Bech Bruun logo
Bech-Bruun vinder principiel sag om afvisning efter Bruxelles I-forordningen
Sø- og Handelsretten har fornyelig bestemt, at forskellige krav, som alle udspringer af samme transport, er så snævert forbundne i Bruxelles I-forordningens forstand, at det er at foretrække at behandle og påkende dem samtidigt for at undgå uforenelige afgørelser. Det er til trods for, at der er tale om forskellige typer af søgsmål, forskellige påstande og forskellige anbringender. Sø- og Handelsretten fandt også, at CMR-konventionen ikke har forrang for Bruxelles I-forordningens artikel 30. Det gav Sø- og Handelsretten mulighed for at afvise en sag om bortkomst af gods under transport, fordi der allerede verserede sager vedrørende indbyrdes sammenhængende krav i et andet europæisk land.
17/03/2021
Transportret
BIMCO vedtager nye klausuler og standardkontrakter
Bech Bruun logo
BIMCO vedtager nye klausuler og standardkontrakter
Den 25. januar 2021 offentliggjorde BIMCO en række klausuler og standardkontrakter. Formålet er at imødekomme nogle af tidens største kommercielle og juridiske udfordringer, herunder ikke mindst udbredelsen af COVID-19.
10/03/2021
Transportret
Værnetingsaftale vedtaget, men ikke mellem de relevante parter
IUNO logo
Værnetingsaftale vedtaget, men ikke mellem de relevante parter
I en vareregres mellem en ladningsejers vareforsikring og en transportør opstod der uenighed om sagens værneting. Vareforsikringen mente, at der var værneting i Danmark, da dette fremgik af de generelle betingelser for ladningsejernes koncern, som også var vedtaget mellem transportøren og et andet selskab i ladningsejerens koncern. Transportøren mente, at betingelserne ikke kunne gælde for dette forhold, da de ikke var aftalt med det selskab, der anlagde sagen. Retten var enig i, at værnetingsklausulen ikke var vedtaget mellem de aktuelle parter og afviste derfor sagen.
10/03/2021
Transportret
Ny forpligtelse for flyselskaber til at indsamle og videregive passageroplysninger
IUNO logo
Ny forpligtelse for flyselskaber til at indsamle og videregive passageroplysninger
Fra onsdag den 24. februar 2021 skal flyselskaber med fly der ankommer til Danmark fra udlandet indsamle og viderebringe oplysninger om passagerer og personale til Styrelsen for Patientsikkerhed som led i det danske COVID-19 smitteopsporingsarbejde.
25/02/2021
Transportret, Øvrige, Persondata
16 timers forsinkelse gav ikke ret til 261-kompensation
IUNO logo
16 timers forsinkelse gav ikke ret til 261-kompensation
Flyselskabet bærer bevisbyrden, når en passager kræver kompensation efter forordning 261, og bevisbyrden kan være svær at løfte. I en sag fra retten i Kolding kombinerede flyselskabet intern og ekstern dokumentation og skulle derfor ikke betale kompensation, på trods af at forsinkelsen var på 16 timer.
28/01/2021
Transportret
Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt
Bech Bruun logo
Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt
I forbindelse med en international landevejstransport af LEGO bortkom dele af godset om aftenen eller natten inden den første levering. Der var mellem parterne indgået en rammeaftale, der blandt andet fastlagde retningslinjerne for transporten af godset. Sø- og Handelsretten udtalte navnlig med henvisning til parternes aftale, at fragtføreren havde handlet groft uagtsomt ved at parkere på en ubevogtet industrivej uden nogen form for sikring ud over almindelig gadebelysning. Erstatningsansvaret kunne derfor ikke begrænses efter CMR-lovens kapitel IV.
22/01/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Befragtningsaftale var ikke betinget af slutkundens godkendelse af skibet
Bech Bruun logo
Befragtningsaftale var ikke betinget af slutkundens godkendelse af skibet
Sø- og Handelsretten fandt det ikke godtgjort, at en befragtningsaftale mellem to offshore-rederier var betinget af slutkundens godkendelse af skibet. Retten fastslog derfor, at sagsøgte var nærmest til at bære risikoen for slutkundens afvisning af skibet. Sagsøgte var således bundet af aftalen og skulle betale sagsøger for befragtning af skibet i aftaleperioden.
10/12/2020
Transportret, Retssager og voldgift
Fiskefartøjs reder var ansvarlig, fordi vagthavende faldt i søvn
IUNO logo
Fiskefartøjs reder var ansvarlig, fordi vagthavende faldt i søvn
Sagen omhandlede et fiskefartøjs kollision med et ankerliggende tankskib. Fartøjet sejlede for autopilot, og det var planlagt at føreren manuelt skulle styre uden om tankskibet. Føreren faldt dog i søvn, og fartøjet kolliderede med tankskibet. Retten fandt, at ejeren af fartøjet var eneansvarlig og skulle betale erstatning, da tankskibets mandskab havde haft passende udkig fra skibet. Dog skulle tankskibets affaldstanke tømmes uanset kollisionen, og derfor blev den udgift fratrukket erstatningen.
07/12/2020
Forsikring og erstatning, Transportret
Erstatningsansvar ved kollision med ankerliggende skib
Bech Bruun logo
Erstatningsansvar ved kollision med ankerliggende skib
I en sag, som for nylig blev behandlet i Sø- og Handelsretten, blev ejeren af et fiskefartøj dømt ansvarlig for kollision med et ankerliggende tankskib. Retten fandt ikke grundlag for at pålægge tankskibet delvis skyld i henhold til sølovens § 161, stk. 2. Retten anerkendte tabsopgørelsen med undtagelse af en tabspost, der ville medføre en uberettiget berigelse i form af en besparelse for sagsøgeren.
01/12/2020
Forsikring og erstatning, Transportret
Transportør havde ikke handlet groft uagtsomt ved transport af dyr champagne
IUNO logo
Transportør havde ikke handlet groft uagtsomt ved transport af dyr champagne
I denne sag skulle retten vurdere, om transportøren havde handlet groft uagtsomt ved at transportere dyr champagne som stykgodstransport. Ladningsejeren havde ikke givet instruks om, at transporten skulle foregå på andre måder end netop stykgodstransport. Retten fandt derfor, at transportøren ikke havde handlet groft uagtsomt og derfor godt kunne begrænse sit ansvar.
04/11/2020
Transportret, Forsikring og erstatning
Speditøren ansvarlig for vandskade. Netværksreglen i NSAB 2000 kunne ikke anvendes
IUNO logo
Speditøren ansvarlig for vandskade. Netværksreglen i NSAB 2000 kunne ikke anvendes
Sø- og Handelsretten har i en nyere sag taget stilling til netværksreglen i NSAB 2000. I sagen ønskede en legetøjsfabrikant at anvende netværksreglen mellem ejeren og transportøren. For at det kunne ske, måtte ejeren bevise, at den vandskade, der var opstået på det transporterede gods, var opstået under søtransport. Da ejeren ikke kunne løfte bevisbyrden, fandt retten netværksreglen og dermed søloven ikke kunne finde anvendelse.
01/10/2020
Transportret
Kan man levere ved at vælte varerne af traileren?
IUNO logo
Kan man levere ved at vælte varerne af traileren?
Under losningen af emballageprodukter væltede nogle paller ned fra traileren, hvor det ramte gaffeltruck og blev beskadiget. Medicinalvirksomheden fik udbetalt erstatning af sin forsikring, og forsikringsselskabet rettede krav mod transportøren. Uenigheden handlede primært om, hvorvidt der var sket aflevering til medicinalvirksomheden på det tidspunkt, hvor skaden opstod. Sø- og Handelsretten vurderede at transportøren var ansvarlig for skaderne.
28/09/2020
Transportret, Forsikring og erstatning
Regreskrav var forældet efter sølovens § 501, stk. 2.
Bech Bruun logo
Regreskrav var forældet efter sølovens § 501, stk. 2.
Sø- og Handelsretten har den 16. juni 2020 taget stilling til, om forældelsesfristen for regreskrav kan forlænges ud over fristen i sølovens § 501, stk. 2, uden aftale eller accept fra ...
03/07/2020
Transportret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for transportret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted