Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Transportret

Seneste nyheder inden for Transportret

Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Forskellige ”skoler” berettigede til nyt syn og skøn
Bech Bruun logo
Forskellige ”skoler” berettigede til nyt syn og skøn
I en sag, om hvorvidt der skulle udmeldes nyt syn og skøn efter retsplejelovens § 209, lagde retten afgørende vægt på, at der fandtes to ”skoler” – en praktisk og en akademisk tilgang. Eftersom skønsmanden alene havde taget udgangspunkt i den praktiske tilgang, kunne der udmeldes et nyt syn og skøn med en ny skønsmand.
16/12/2021
Transportret, Øvrige, Konfliktløsning
Dansk værneting i tvist mellem danske og udenlandske skibsarkitekter
IUNO logo
Dansk værneting i tvist mellem danske og udenlandske skibsarkitekter
I en sag om et krav på betaling for ydelser for skibsdesign og royalties opstod et delspørgsmål omkring sagens værneting. Sø- og Handelsretten skulle tage stilling til, om sagen kunne behandles i Danmark eller om parterne havde aftalt engelsk værneting. På grund af uklarhed om aftalernes indhold kom retten frem til, at der ikke var aftalt engelsk værneting.
13/12/2021
Transportret, Retssager og voldgift, Kontraktret
Arrest af statsskib ophævet
IUNO logo
Arrest af statsskib ophævet
Vestre Landsret har netop afsagt kendelse vedrørende arrest af et russisk forskningsskib. Skibet var blevet arresteret af fogedretten i Hjørring af en canadisk rejsearrangør. Baggrunden for arresten var, at skibet havde været befragtet som krydstogtskib i Arktis og Antarktis. Under et krydstogt var skibet gået på grund og måtte aflyse resten af krydstogtsæsonen, og rejsearrangøren led tab, som de ville have erstattet af skibet.
09/12/2021
Transportret, Insolvens og rekonstruktion
Bech-Bruuns klient frifundet i usædvanlig straffesag om svovlindhold i bunkerolie
Bech Bruun logo
Bech-Bruuns klient frifundet i usædvanlig straffesag om svovlindhold i bunkerolie
Bech-Bruuns klient er netop blevet frifundet i en sag, hvor klienten – et stort rederi – var tiltalt for at have overtrådt § 12 i svovlbekendtgørelsen om grænser for svovlindholdet i bunkerolie. Anklagemyndigheden havde påstået bødestraf på mere end 200.000 kr.
06/12/2021
Transportret
Hård landing skabte forsinkelse, men gav ingen ret til kompensation
IUNO logo
Hård landing skabte forsinkelse, men gav ingen ret til kompensation
Retten i Kolding har taget stilling til, hvorvidt flypassagerer kunne få tilkendt kompensation efter en hård landing, som førte til en forsinkelse på mere end 3 timer. Forsinkelsen var forårsaget af vejrforhold, som ligger uden for flyselskabets kontrol, og tekniske undersøgelser, som er inden for flyselskabets kontrol. Retten i Kolding fastslog, at tekniske undersøgelser på grund af usædvanlige vejrforhold, udgjorde en usædvanlig omstændighed, der fritog flyselskabet fra kompensationspligten.
29/11/2021
Forsikring og erstatning, Transportret
Skade under sikkerhedskontrol var forældet
IUNO logo
Skade under sikkerhedskontrol var forældet
I forbindelse med en transport skulle en lufthavn håndtere godset og foretage en sikkerhedskontrol. Ved sikkerhedskontrollen blev godset beskadiget og ladningsejeren krævede erstatning fra lufthavnen. Ladningsejeren mente ikke, at man havde en aftale med lufthavnen og krævede derfor erstatning uden for kontrakt. Retten slog fast, at der var en aftale mellem parterne og at betingelserne i denne aftale, medførte at ladningsejerens krav var forældet.
11/11/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Regreskrav mod udførende transportør var ikke forældet
IUNO logo
Regreskrav mod udførende transportør var ikke forældet
Østre Landsret skulle behandle en anke angående forældelse af et regreskrav over for en udførende transportør. Sø- og Handelsretten var i første instans kommet frem til, at kravet var forældet, da forældelsesfristen begyndte at løbe senest et år efter, at det oprindelige krav ville forælde. Den kontraherende transportør holdt dog på, at forældelsesfristen først burde regnes fra det tidspunkt, hvor betalingen af hovedkravet havde fundet sted. Landsretten kom frem til, at reglerne i søloven fastslog, at en forældelsesfrist for et regreskrav først skulle løbe efter dette tidspunkt. Sø- og Handelsretten afgørelse blev derfor omstødt.
09/11/2021
Forsikring og erstatning, Transportret
Genarrest af skib var nødvendig og lovlig
IUNO logo
Genarrest af skib var nødvendig og lovlig
Et shippingselskab og et skibsværft valgte at arrestere to skibe til sikkerhed for deres krav, på grund af uenighed med skibenes ejer. De arresterede først et skib, men da det ikke var sikkert, at dette skibs værdi kunne sikre hele kravet, blev der også foretaget arrest i et andet skib. Sø- og Handelsretten slog fast, at arresten af begge skibe var lovlig
06/10/2021
Søret, Transportret
Eksklusiv værnetingsaftale blev ikke tilsidesat i tvist om ansvar for bortkommet gods
Bech Bruun logo
Eksklusiv værnetingsaftale blev ikke tilsidesat i tvist om ansvar for bortkommet gods
I en nylig sag for Højesteret om ansvaret for bortkomst af gods i henhold til en søtransportaftale mellem en dansk transportør og en dansk undertransportør fandt Bruxelles-I-forordningen anvendelse som følge af, at Højesteret vurderede, at der var tale om et internationalt retsforhold, selvom parterne alle var danske. Den indgåede værnetingsaftale blev derfor ikke tilsidesat efter sølovens delvist præceptive værnetingsregler.
20/09/2021
Transportret, Søret, Kontraktret, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Hovedtransportør ikke erstatningsansvarlig for skader forvoldt af brand hos undertransportør
Bech Bruun logo
Hovedtransportør ikke erstatningsansvarlig for skader forvoldt af brand hos undertransportør
Sø- og Handelsretten har i en nyligt offentliggjort dom fundet, at en hovedtransportør kunne påberåbe sig den særlige force majeure-lignende ansvarsfrihedsregel i CMR-lovens § 24, stk. 2, og hovedtransportøren ifaldt derfor ikke et erstatningsansvar for skader på gods, som var opstået efter en udbrudt brand i en fællesbygning, hvor undertransportøren havde sit lager.
07/09/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Transportør var ikke ansvarlig for brand i onkels lagerbygning
IUNO logo
Transportør var ikke ansvarlig for brand i onkels lagerbygning
Da en lastbil med gods ankom tidligere end planlagt til destinationen, blev den parkeret i den udførende transportørs lagerbygning. Mens den stod der, udbrød der brand i bygningen og godset gik tabt. Ladningsejerens forsikringsselskab krævede erstatning fra den kontraherende transportør. Transportørerne oplyste, at branden var opstået i en anden del af lageret, der var adskilt af en mur. Denne del var ejet af den udførende transportørs onkel, som drev en separat forretning. Retten kom frem til, at branden var opstået på onklens ejendom, så godset var gået til grunde som følge af forhold, som den udførende transportør ikke kunne have afværget. Derfor var den kontraherende transportør ansvarsfri efter CMR-lovens § 24, stk. 2.
06/09/2021
Transportret
Kun landevejstransportør var ansvarlig for optøet fisk
IUNO logo
Kun landevejstransportør var ansvarlig for optøet fisk
Under landevejs- og jernbanetransport fra Danmark til Italien, blev en ladning frossen fisk ved en fejl opbevaret under for høje temperaturer. Fisken tøede og blev derfor afvist af modtageren. Ladningsejeren og den kontraherende transportør rettede krav om erstatning mod den udførende landevejstransport og den udførende jernbanetransportør. Retten kom frem til, at det kun var landevejstransportøren, der var ansvarlig, da de burde have undersøgt, om godset skulle transporteres under en bestemt temperatur.
03/09/2021
Transportret
Ny Sø- og Handelsretsdom af 28. juni 2021:  Forældelsesfristen på ét år for krav iht. NSAB 2015 gælder  også ved skade forvoldt ved grov uagtsomhed
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Ny Sø- og Handelsretsdom af 28. juni 2021: Forældelsesfristen på ét år for krav iht. NSAB 2015 gælder også ved skade forvoldt ved grov uagtsomhed
Sagens omstændigheder:En dansk eksportør solgte seks valser til en trykkerimaskine til en ...
24/08/2021
Transportret
Afvisning af skib var befragters ansvar
IUNO logo
Afvisning af skib var befragters ansvar
Da en underbefragter ikke godkendte skibet, opstod der uenighed mellem rederen og befragteren om, hvorvidt aftalen mellem dem også var betinget af denne godkendelse. Befragteren holdt på, at vilkåret fremgik af den mail, hvor aftalen mellem rederen og befragteren blev indgået, da der i den var et vilkår om ”succesfuld inspektion”. Retten kom frem til, at det ikke var bevist, at aftalen var betinget af underbefragterens godkendelse, og befragteren måtte bære risikoen for afvisningen.
05/07/2021
Transportret, Kontraktret
Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer
IUNO logo
Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer
Det har kostet en dansk virksomhed dyrt at lade sit tyske moderselskab dække et stort økonomisk tab, som opstod ved, at en kunde gik konkurs. Moderselskabet udstedte en støtteerklæring uden at tænke over de skattemæssige konsekvenser. Vestre Landsret afsagde i den forbindelse en dom, som betyder, at den danske virksomhed nu skal betale et samlet beløb på omkring to millioner kroner til de danske skattemyndigheder.
28/04/2021
Transportret, Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Pligten til at rapportere passagerdata fortsætter på ubestemt tid
IUNO logo
Pligten til at rapportere passagerdata fortsætter på ubestemt tid
Fra den 24. februar 2021 er alle flyselskaber, med fly der ankommer i danske lufthavne, forpligtede til at videregive oplysninger om passagerer til Styrelsen for Patientsikkerhed. Oplysningerne anvendes i forbindelse med håndteringen af coronavirus. Spørgsmålet om, hvornår pligten ophører, står stadig åbent.
20/04/2021
Transportret, Persondata
Hvornår er strejker i lufthavnen en usædvanlig omstændighed?
IUNO logo
Hvornår er strejker i lufthavnen en usædvanlig omstændighed?
Københavns Byret har i to nye afgørelser taget stilling til forsinkelser som følge af eksterne strejker. Luftfartsselskabet skal i henhold til forordning 261 bevise, at strejken ligger uden for deres faktiske kontrol, ikke er led i den sædvanlige aktivitetsudøvelse, og at alle rimelige forholdsregler for at undgå eller minimere forsinkelsen er truffet. Begge afgørelser fra Byretten viste, at en ekstern strejke normalt anses for en usædvanlig omstændighed.
08/04/2021
Transportret, Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
IUNO logo
Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
I en ny dom har Højesteret taget stilling til, om de skader, som en medarbejder fik i forbindelse med en færdselsulykke, da hun var på vej til arbejde, kunne anerkendes som en arbejdsskade. Højesteret fastslog, at skaderne ikke kunne anerkendes som en arbejdsskade. Det skyldes, at hverken tjenesteforholdet til virksomheden eller hensynet til virksomhedens interesser havde indflydelse på den valgte transport til og fra arbejde.
08/04/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Bech-Bruun vinder principiel sag om afvisning efter Bruxelles I-forordningen
Bech Bruun logo
Bech-Bruun vinder principiel sag om afvisning efter Bruxelles I-forordningen
Sø- og Handelsretten har fornyelig bestemt, at forskellige krav, som alle udspringer af samme transport, er så snævert forbundne i Bruxelles I-forordningens forstand, at det er at foretrække at behandle og påkende dem samtidigt for at undgå uforenelige afgørelser. Det er til trods for, at der er tale om forskellige typer af søgsmål, forskellige påstande og forskellige anbringender. Sø- og Handelsretten fandt også, at CMR-konventionen ikke har forrang for Bruxelles I-forordningens artikel 30. Det gav Sø- og Handelsretten mulighed for at afvise en sag om bortkomst af gods under transport, fordi der allerede verserede sager vedrørende indbyrdes sammenhængende krav i et andet europæisk land.
17/03/2021
Transportret
BIMCO vedtager nye klausuler og standardkontrakter
Bech Bruun logo
BIMCO vedtager nye klausuler og standardkontrakter
Den 25. januar 2021 offentliggjorde BIMCO en række klausuler og standardkontrakter. Formålet er at imødekomme nogle af tidens største kommercielle og juridiske udfordringer, herunder ikke mindst udbredelsen af COVID-19.
10/03/2021
Transportret
Værnetingsaftale vedtaget, men ikke mellem de relevante parter
IUNO logo
Værnetingsaftale vedtaget, men ikke mellem de relevante parter
I en vareregres mellem en ladningsejers vareforsikring og en transportør opstod der uenighed om sagens værneting. Vareforsikringen mente, at der var værneting i Danmark, da dette fremgik af de generelle betingelser for ladningsejernes koncern, som også var vedtaget mellem transportøren og et andet selskab i ladningsejerens koncern. Transportøren mente, at betingelserne ikke kunne gælde for dette forhold, da de ikke var aftalt med det selskab, der anlagde sagen. Retten var enig i, at værnetingsklausulen ikke var vedtaget mellem de aktuelle parter og afviste derfor sagen.
10/03/2021
Transportret
Ny forpligtelse for flyselskaber til at indsamle og videregive passageroplysninger
IUNO logo
Ny forpligtelse for flyselskaber til at indsamle og videregive passageroplysninger
Fra onsdag den 24. februar 2021 skal flyselskaber med fly der ankommer til Danmark fra udlandet indsamle og viderebringe oplysninger om passagerer og personale til Styrelsen for Patientsikkerhed som led i det danske COVID-19 smitteopsporingsarbejde.
25/02/2021
Transportret, Øvrige, Persondata
16 timers forsinkelse gav ikke ret til 261-kompensation
IUNO logo
16 timers forsinkelse gav ikke ret til 261-kompensation
Flyselskabet bærer bevisbyrden, når en passager kræver kompensation efter forordning 261, og bevisbyrden kan være svær at løfte. I en sag fra retten i Kolding kombinerede flyselskabet intern og ekstern dokumentation og skulle derfor ikke betale kompensation, på trods af at forsinkelsen var på 16 timer.
28/01/2021
Transportret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for transportret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted