Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Transportret

Seneste nyheder inden for Transportret

Bevisbyrden for betaling
IUNO logo
Bevisbyrden for betaling
Efter et aflyst fly blev en gruppe passagerer og et flyselskab uenige om, hvorvidt flyselskabet havde udbetalt refusion eller ej. Normalt er det op til flyselskabet at dokumentere, at udbetaling er sket – men i en ny dom har Østre Landsret gjort det klart, at det ikke er hele bevisbyrden, der hviler på flyselskabet.
06/05/2024
Transportret, Øvrige
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
Kromann Reumert logo
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
Skatteministeriet har hævet en ankesag ved Højesteret vedrørende anvendelsesområdet for tonnageskatteloven. Dermed er det bekræftet, at levering af brændstof til GPS-koordinater på kontinentalsoklen ved skib-til-skib-leveringer (supplysejlads) opfylder tonnageskattelovens destinationskrav.
19/04/2024
Transportret, Skatte- og afgiftsret
Refusion via rejsebureau
IUNO logo
Refusion via rejsebureau
Efter en flyaflysning krævede to passagerer refusion fra flyselskabet. Flyselskabet udbetalte refusionsbeløbet til det rejsebureau, billetterne var købt hos i stedet for direkte til passagerne. Højesteret besluttede, at flyselskabet havde ret til dette, så længe passagererne tydeligt havde accepteret det.
11/04/2024
Øvrige, Transportret
De danske NIS2- og CER-love træder i kraft 1. januar 2025
Kromann Reumert logo
De danske NIS2- og CER-love træder i kraft 1. januar 2025
Forsvarsministeriet har nu bekræftet, at de danske love, der skal implementere NIS2- og CER-direktiverne, forventes at træde i kraft den 1. januar 2025.
02/04/2024
Compliance, Energi og forsyning, Transportret
Udsigt til seks timers forsinkelse – ingen kompensation
IUNO logo
Udsigt til seks timers forsinkelse – ingen kompensation
En passager arrangerede sin egen ombooking, da hans fly blev forsinket. EU-domstolen slog fast, at passageren ikke var berettiget til kompensation, fordi ombookingen ikke resulterede i en forsinkelse på over tre timer sammenlignet med det oprindelige ankomsttidspunkt.
21/03/2024
Transportret, EU-ret
Automatisk ombookingsystem anerkendt som rimelig forholdsregel
IUNO logo
Automatisk ombookingsystem anerkendt som rimelig forholdsregel
En gruppe flypassagerer ville ikke acceptere den ombooking, som var blevet foretaget af flyselskabets automatiske computersystem. Landsretten konstaterede, at søgesystemet var nået frem til, at der ikke var andre og bedre ombookingmuligheder. Flyselskabet havde derfor i kraft af sit ombookingsystem taget de rimelige forholdsregler, som er påkrævet efter forordning 261 / 2004.
18/01/2024
Transportret
Er du klar til den nye kilometerafgift pr. 1. januar 2025?
Hulgaard Advokater logo
Er du klar til den nye kilometerafgift pr. 1. januar 2025?
Fra 2025 blive de danske veje grønnere. Regeringen har indgået en aftale om en ny kilometerbaseret vejafgift for lastbiler. Ønsket om at indfri 70 pct. af reduktionsmålet i 2030 kræver ændringer i samfundet for både virksomheder og borgere.
18/01/2024
Miljøret, Transportret, Skatte- og afgiftsret
Ny retspraksis for Danmarks fortolkning af Cabotagereglerne har set dagens lys
NJORD Law Firm logo
Ny retspraksis for Danmarks fortolkning af Cabotagereglerne har set dagens lys
Vestre Landsret har for nylig afsagt en dom, der bekræfter en ny praksis for Danmarks fortolkning af reglerne i Cabotageforordningen (EU-Forordningen 1072/2009) omkring transport af tomme lasteenheder i forbindelse med udførsel af cabotagekørsel. Den nye praksis kommer som et resultat af en årelang strid omkring Danmarks fortolkning af Cabotageforordningen, der sidste år medførte, at EU-Kommissionen præciserede, hvordan reglerne skal fortolkes, hvilket medførte, at Færdselsstyrelsen nødtvungent ændrede Cabotagevejledningen.
26/09/2023
Transportret
Hvor mange relæer var skadet?
IUNO logo
Hvor mange relæer var skadet?
Under en søtransport fra Kina til Danmark, blev et parti relæer udsat for vandskade. Vareforsikringen rettede erstatningskrav mod transportøren for deres tab. Retten kom frem til, at godset var totalskadet. Selvom transportøren kunne begrænse sit ansvar efter reglerne i søloven, oversteg ansvarsbegrænsningen i loven vareforsikringens krav, sådan som godset var beskrevet i konnossementet.
07/06/2023
Transportret, Forsikring og erstatning
Krav om europæisk rejsetilladelse fra 2024
IUNO logo
Krav om europæisk rejsetilladelse fra 2024
Den nye rejsetilladelse for Europa - den såkaldte ETIAS rejsetilladelse - har været undervejs siden 2016, men forventes nu at træde i kraft i 2024. Reglerne vil gælde for alle visumfri lande, og alle former for rejser. Når systemet træder i kraft, skal rejsende have en ETIAS rejsetilladelse forud for rejsen.
30/05/2023
Transportret, Øvrige
Blip, båt, det gik ikke så godt…
IUNO logo
Blip, båt, det gik ikke så godt…
En flyttevirksomhed skulle flytte en robot for en biotekvirksomhed. Flytningen blev udført på en forkert dato, hvor robotten endnu ikke var blevet transportsikret, og robotten blev beskadiget. Retten kom frem til, at flyttevirksomheden var ansvarlig, men kunne begrænse ansvaret til 50.000 kr. pr. enhed, og at robotten udgjorde en enhed. Derfor fik biotekvirksomheden kun medhold for dette beløb.
17/05/2023
Forsikring og erstatning, Transportret
Voldgift i CMR-sager er tilladt
IUNO logo
Voldgift i CMR-sager er tilladt
Kan CMR-sager afgøres ved voldgift? I forbindelse med en skade under transport, opstod spørgsmålet hvor sagen om erstatning skulle afgøres. I parternes rammeaftale stod der, at tvister skulle behandles ved voldgift, og den ene part mente ikke, at dette var tilladt efter CMR-loven eller aftalt. Retten bekræftede, at dette er muligt efter CMR-loven og afviste sagen.
11/04/2023
Transportret, Retssager og voldgift
Hvornår gælder CMR-loven - Nu i farver
IUNO logo
Hvornår gælder CMR-loven - Nu i farver
Ved en transport af kemiske farvestoffer, blev en palletank spiddet af gaflerne på en gaffeltruck og farven flød ud. Modtager, køber og sælger krævede erstatning for udgifterne i forbindelse med oprydning. Den kontraherende transportør var ikke ansvarlig i medfør af reglerne om selvstændigt virkende tredjemænd og kravet mod den kontraherende transportør var forældet efter CMR-loven.
06/02/2023
Transportret
Ændrede og ikke ændrede aftaler
IUNO logo
Ændrede og ikke ændrede aftaler
En aftalt frist for indlevering af farligt gods måtte fraviges på grund af særlige regler for farligt gods ved flytransport. Derved blev alt det bookede gods indleveret for sent og det gods, der ikke var farligt gods, kom ikke med flyet. Retten kom frem til, at den sagsøgende speditør havde indleveret godset for sent efter aftalen, og derfor ikke havde krav på at få refunderet fragt.
15/12/2022
Transportret, Kontraktret
BIMCO udgiver CII-klausul
Bech Bruun logo
BIMCO udgiver CII-klausul
I kølvandet på IMO’s nye operationelle energieffektivitetskrav til skibe (CII) er BIMCO udkommet med en ny tillægsklausul med henblik på en indbyrdes regulering af rederiers og tidsbefragteres ansvar for efterlevelse af CII-kravet.
14/12/2022
Transportret, Internationale retsforhold, Søret
CMI-filer på reglerne om fælleshavari
IUNO logo
CMI-filer på reglerne om fælleshavari
På CMI-konferencen i Antwerpen i september 2022 godkendte CMI nogle ændringer i reglerne og praksis om fælleshavari.
18/11/2022
Transportret
Nye energieffektivitetskrav til skibe træder i kraft den 1. januar 2023
Bech Bruun logo
Nye energieffektivitetskrav til skibe træder i kraft den 1. januar 2023
Med det øgede fokus på klimaændringer har IMO indført en række initiativer for at reducere emissioner af drivhusgasser i skibsfarten. Fra den 1. januar 2023 træder IMO’s kortsigtede energieffektivitetskrav til eksisterende skibe i kraft. Herefter vil der gælde nye tekniske og operationelle krav til eksisterende skibes energieffektivitet.
16/11/2022
Transportret, Øvrige
Fortoldning er transportørens problem
IUNO logo
Fortoldning er transportørens problem
Hvem er ansvarlig for at fortoldning går galt hvis transportøren og afsender misforstår hinanden? Og efter hvilke regler? Denne måneds sag handler om en forsendelse af gods fra Schweiz til Sverige. Godset ankom uden at være fortoldet korrekt mellem Schweiz og Tyskland og modtager måtte derfor betale told og moms.
08/11/2022
Transportret, Skatte- og afgiftsret
Nordisk Søforsikringsplan af 2013, version 2023
Bech Bruun logo
Nordisk Søforsikringsplan af 2013, version 2023
Den Nordiske Søforsikringsplan af 2013 er for nyligt opdateret til version 2023, der træder i kraft 1. januar 2023. Den nye version indebærer en væsentlig revidering af loss of hire, forlængelse af fristen for anmeldelse af havari, samt øget fokus på sociale og miljømæssige hensyn.
27/10/2022
Forsikring og erstatning, Transportret
Parkering er ikke levering
IUNO logo
Parkering er ikke levering
Hvornår er en transport afsluttet? En transportør havde parkeret en trailer med gods på en parkeringsplads over påsken. Mens det stod der, blev godset stjålet. Retten kom frem til, at tyveriet var sket, mens godset stadig var i transportørens varetægt, da godset endnu ikke var leveret og parkeringen ikke var godkendt af modtageren.
03/10/2022
Transportret, Øvrige
Transportør ikke ansvarlig for fransk identitetstyveri
IUNO logo
Transportør ikke ansvarlig for fransk identitetstyveri
Er en transportør ansvarlig for at levere gods til bedragere? Det mente retten ikke, da leveringen skete på grund af anvisninger fra godsets ejer og forhold, som transportøren ikke kunne undgå. Og dermed bestemte retten også, at spørgsmålet falder ind under CMR-loven.
07/09/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Ventilator i modvind
IUNO logo
Ventilator i modvind
Under en vejtransport blæste et ventilationssystem af en lastbil på grund af kraftigt blæsevejr. Der blev rejst krav mod transportøren, og Sø- og Handelsretten skulle svare på spørgsmålet: er transportøren ansvarlig for skaden, når godsets producent havde vejledt om, hvordan det skulle surres fast til lastbilen?
05/09/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Fragtfører var ikke ansvarlig for fejludlevering af kosmetikprodukter som følge af identitetstyveri
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Fragtfører var ikke ansvarlig for fejludlevering af kosmetikprodukter som følge af identitetstyveri
Sagens omstændigheder:En dansk eksportør [E] udstedte i maj 2021 fakturaer til en kendt, fransk kosmetikvirksomhed [A] vedrørende salg af ...
19/08/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Hollandsk torpedo rammer dansk sag
IUNO logo
Hollandsk torpedo rammer dansk sag
Husker du på, at det kan være afgørende hvor en international sag bliver afgjort? Østre Landsret har netop afsagt en dom af stor betydning for alle dem som arbejder med CMR-transport og claims. Retten afviste sagen, der var sammenhængende med en sag i Holland, i stedet for at udsætte den.
23/06/2022
Transportret, Retssager og voldgift
Viser de 24 nyeste nyheder inden for transportret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted