Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Transportret

Seneste nyheder inden for Transportret

Hvornår gælder CMR-loven - Nu i farver
IUNO logo
Hvornår gælder CMR-loven - Nu i farver
Ved en transport af kemiske farvestoffer, blev en palletank spiddet af gaflerne på en gaffeltruck og farven flød ud. Modtager, køber og sælger krævede erstatning for udgifterne i forbindelse med oprydning. Den kontraherende transportør var ikke ansvarlig i medfør af reglerne om selvstændigt virkende tredjemænd og kravet mod den kontraherende transportør var forældet efter CMR-loven.
06/02/2023
Transportret
Ændrede og ikke ændrede aftaler
IUNO logo
Ændrede og ikke ændrede aftaler
En aftalt frist for indlevering af farligt gods måtte fraviges på grund af særlige regler for farligt gods ved flytransport. Derved blev alt det bookede gods indleveret for sent og det gods, der ikke var farligt gods, kom ikke med flyet. Retten kom frem til, at den sagsøgende speditør havde indleveret godset for sent efter aftalen, og derfor ikke havde krav på at få refunderet fragt.
15/12/2022
Transportret, Kontraktret
BIMCO udgiver CII-klausul
Bech Bruun logo
BIMCO udgiver CII-klausul
I kølvandet på IMO’s nye operationelle energieffektivitetskrav til skibe (CII) er BIMCO udkommet med en ny tillægsklausul med henblik på en indbyrdes regulering af rederiers og tidsbefragteres ansvar for efterlevelse af CII-kravet.
14/12/2022
Transportret, Internationale retsforhold, Søret
CMI-filer på reglerne om fælleshavari
IUNO logo
CMI-filer på reglerne om fælleshavari
På CMI-konferencen i Antwerpen i september 2022 godkendte CMI nogle ændringer i reglerne og praksis om fælleshavari.
18/11/2022
Transportret
Nye energieffektivitetskrav til skibe træder i kraft den 1. januar 2023
Bech Bruun logo
Nye energieffektivitetskrav til skibe træder i kraft den 1. januar 2023
Med det øgede fokus på klimaændringer har IMO indført en række initiativer for at reducere emissioner af drivhusgasser i skibsfarten. Fra den 1. januar 2023 træder IMO’s kortsigtede energieffektivitetskrav til eksisterende skibe i kraft. Herefter vil der gælde nye tekniske og operationelle krav til eksisterende skibes energieffektivitet.
16/11/2022
Transportret, Øvrige
Fortoldning er transportørens problem
IUNO logo
Fortoldning er transportørens problem
Hvem er ansvarlig for at fortoldning går galt hvis transportøren og afsender misforstår hinanden? Og efter hvilke regler? Denne måneds sag handler om en forsendelse af gods fra Schweiz til Sverige. Godset ankom uden at være fortoldet korrekt mellem Schweiz og Tyskland og modtager måtte derfor betale told og moms.
08/11/2022
Transportret, Skatte- og afgiftsret
Nordisk Søforsikringsplan af 2013, version 2023
Bech Bruun logo
Nordisk Søforsikringsplan af 2013, version 2023
Den Nordiske Søforsikringsplan af 2013 er for nyligt opdateret til version 2023, der træder i kraft 1. januar 2023. Den nye version indebærer en væsentlig revidering af loss of hire, forlængelse af fristen for anmeldelse af havari, samt øget fokus på sociale og miljømæssige hensyn.
27/10/2022
Forsikring og erstatning, Transportret
Parkering er ikke levering
IUNO logo
Parkering er ikke levering
Hvornår er en transport afsluttet? En transportør havde parkeret en trailer med gods på en parkeringsplads over påsken. Mens det stod der, blev godset stjålet. Retten kom frem til, at tyveriet var sket, mens godset stadig var i transportørens varetægt, da godset endnu ikke var leveret og parkeringen ikke var godkendt af modtageren.
03/10/2022
Transportret, Øvrige
Transportør ikke ansvarlig for fransk identitetstyveri
IUNO logo
Transportør ikke ansvarlig for fransk identitetstyveri
Er en transportør ansvarlig for at levere gods til bedragere? Det mente retten ikke, da leveringen skete på grund af anvisninger fra godsets ejer og forhold, som transportøren ikke kunne undgå. Og dermed bestemte retten også, at spørgsmålet falder ind under CMR-loven.
07/09/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Ventilator i modvind
IUNO logo
Ventilator i modvind
Under en vejtransport blæste et ventilationssystem af en lastbil på grund af kraftigt blæsevejr. Der blev rejst krav mod transportøren, og Sø- og Handelsretten skulle svare på spørgsmålet: er transportøren ansvarlig for skaden, når godsets producent havde vejledt om, hvordan det skulle surres fast til lastbilen?
05/09/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Fragtfører var ikke ansvarlig for fejludlevering af kosmetikprodukter som følge af identitetstyveri
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Fragtfører var ikke ansvarlig for fejludlevering af kosmetikprodukter som følge af identitetstyveri
Sagens omstændigheder:En dansk eksportør [E] udstedte i maj 2021 fakturaer til en kendt, fransk kosmetikvirksomhed [A] vedrørende salg af ...
19/08/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Hollandsk torpedo rammer dansk sag
IUNO logo
Hollandsk torpedo rammer dansk sag
Husker du på, at det kan være afgørende hvor en international sag bliver afgjort? Østre Landsret har netop afsagt en dom af stor betydning for alle dem som arbejder med CMR-transport og claims. Retten afviste sagen, der var sammenhængende med en sag i Holland, i stedet for at udsætte den.
23/06/2022
Transportret, Retssager og voldgift
Svenske tobaksafgifter går op i røg
IUNO logo
Svenske tobaksafgifter går op i røg
Tobakstågerne er lettet i Sverige. Efter lang tids uvished står det efter en dom fra Högsta Domstolen nu klart, at en vejtransportør ikke skal erstatte tobaksafgifter ved tyveri af tobak under en CMR-transport.
22/06/2022
Transportret
Ny Sø- og Handelsretsdom af 7. juni 2022: Vognmands CMR-ansvar ophørte, da han overgav gods til en redningstjeneste efter et færdselsuheld, men speditøren var fortsat ansvarlig.
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Ny Sø- og Handelsretsdom af 7. juni 2022: Vognmands CMR-ansvar ophørte, da han overgav gods til en redningstjeneste efter et færdselsuheld, men speditøren var fortsat ansvarlig.
Sagens omstændigheder:En dansk producent af fiskefoder solgte 48 ...
16/06/2022
Transportret
Flyselskaber er ikke forpligtet til at tilbagebetale gebyrer opkrævet af billetudbydere
IUNO logo
Flyselskaber er ikke forpligtet til at tilbagebetale gebyrer opkrævet af billetudbydere
Når flypassagerer køber flybilletten gennem et rejsebureau, opkræver rejsebureauet ofte nogle gebyrer i tillæg til selve flybilletten. Det kan give problemer, når flyrejsen aflyses. I den situation kan passageren kræve billetprisen refunderet direkte fra flyselskabet, men spørgsmålet er, om det også gælder for gebyrerne? Det stiller en nylig dom fra Retten i Kolding skarpt på.
18/05/2022
Transportret, Øvrige, E-handel og markedsføring
Trods flere dages varsel var en strejke en usædvanlig begivenhed
IUNO logo
Trods flere dages varsel var en strejke en usædvanlig begivenhed
En gruppe norske flypassagerer krævede kompensation efter en forsinkelse på mere end 12 timer. De var blevet forsinket af en strejke blandt det italienske lufthavnspersonale. Strejken havde været varslet flere dage forud for afrejsedatoen. Alligevel afviste Oslo Tingsrett, at passagererne kunne få kompensation.
21/04/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Krav om stjålne cigaretter var ikke forældet
IUNO logo
Krav om stjålne cigaretter var ikke forældet
Da en skadevoldende transportør gik konkurs, indtrådte den skadelidte ladningsejer i kravet mod transportørens forsikringsselskab. Forsikringsselskabet mente, at kravet var forældet, og det gav både Sø- og Handelsretten og Landsretten medhold i. Højesteret kom i stedet frem til, at forældelsesfristen var suspenderet.
07/04/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Flyselskab frifundet: Ikke krav om at ombooke til tidligere afgang
IUNO logo
Flyselskab frifundet: Ikke krav om at ombooke til tidligere afgang
Ved forsinkelser og aflysninger er flyselskaber forpligtet til at betale kompensation, medmindre der er tale om usædvanlige omstændigheder. Flyselskaber skal desuden sørge for at træffe alle rimelige forholdsregler – herunder hvis muligt at ombooke passagererne. En ny dom fra Østre Landsret viser, hvad der forventes af flyselskaberne i den forbindelse.
04/04/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
For mange kokke fordærver osten
IUNO logo
For mange kokke fordærver osten
Rederiagent og kontraherende transportør var ansvarlige for temperaturskade på en ladning smelteost, men ladningsejeren måtte bære en del af ansvaret selv, da han ikke havde kontrolleret temperaturen.
01/04/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Færdselslovens regler om objektivt ansvar
TVC Advokatfirma logo
Færdselslovens regler om objektivt ansvar
Færdselslovens regler om objektivt ansvar for et motordrevet køretøj gælder kun, hvis der sker skade, medens køretøjet er i brug som køretøj.
18/03/2022
Transportret, Øvrige, Forsikring og erstatning
Landsretten ophæver arrest af skib
Bech Bruun logo
Landsretten ophæver arrest af skib
Vestre Landsret har i en nylig sag tilsidesat en arrest af et skib foretaget af Retten i Aalborg den 28. januar 2022. Der var tale om en gen-arrest af skibet til sikkerhed for et erstatningskrav, som var blevet forhøjet af fordringshaver. Efter en samlet vurdering fandt Vestre Landsret, at der ikke forelå særlige grunde, som kunne berettige, at der blev foretaget ny arrest i skibet for samme krav, jf. sølovens § 93, stk. 5.
14/03/2022
Retssager og voldgift, Transportret
Hvem havde ansvaret for en særtransport, der kørte fast under en bro?
IUNO logo
Hvem havde ansvaret for en særtransport, der kørte fast under en bro?
Vestre Landsret har afsagt dom om fordeling af ansvar og forsikringsdækning i en sag, hvor en særtransport med en vindmøllenacelle kilede sig fast under en bro. Sagen tager stilling til ansvaret for at holde ruten mellem særtransporten og dens ledsagerbil, og mere generelt, at motoransvarsforsikringen kun dækker skade på tredjemands ting. Ikke omkostninger som er en forudsætning for reparation heraf.
08/03/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Spørgsmål om forældelse af direkte forsikringskrav afklaret af Højesteret
Bech Bruun logo
Spørgsmål om forældelse af direkte forsikringskrav afklaret af Højesteret
Højesteret har netop bestemt, at en skadelidt forældelsesretligt kan støtte ret på en skadevolders anmeldelse af en skade til sit ansvarsforsikringsselskab. Et eventuelt erstatningskrav som følge af et tyveri af cigaretkartoner under en vejtransport var derfor ikke forældet. Højesterets kendelse giver principielle fortolkningsbidrag til reglerne om forældelse af direkte krav mod forsikringsselskaber ved den sikredes konkurs samt bevisreglerne herfor.
07/03/2022
Forsikring og erstatning, Transportret
Østre Landsret stadfæster vigtig dom om skade på medicin under transport
IUNO logo
Østre Landsret stadfæster vigtig dom om skade på medicin under transport
Østre Landsret stadfæster den seneste Sø- og Handelsretsdom om skade på medicin under transport. Dette fastslår vigtige principper om bevis for skade på medicin, og at skaden i sagen var forvoldt ved grov uagtsomhed. Landsretten bekræftede også, at der var produktansvar for leverandøren af traileren, der transporterede godset. En endnu sjælden dom hvor transportret og produktansvar krydser spor.
07/03/2022
Forsikring og erstatning, Transportret, Life Science & Health Care
Viser de 24 nyeste nyheder inden for transportret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted