Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Internationale retsforhold

Seneste nyheder inden for Internationale retsforhold

Tre år med investeringsscreeningsloven
Kromann Reumert logo
Tre år med investeringsscreeningsloven
Til sommer fylder investeringsscreeningsloven tre år, og i den forbindelse vil Erhvervsministeriet gennemføre en evaluering af loven. Som forberedelse hertil har Erhvervsstyrelsen offentliggjort et tilbageblik med en række statistiske oplysninger om de sager, der er behandlet siden lovens vedtagelse, og samtidig igangsat en offentlig høring for at indsamle erfaringer med loven.
23/04/2024
Compliance, Internationale retsforhold, EU-ret
Lovforslag om ændring af eksportkontrolloven i høring
Kromann Reumert logo
Lovforslag om ændring af eksportkontrolloven i høring
Lovforslaget sigter mod at øge dansk kontrol med produkter og teknologier med dobbelt anvendelse (dual-use-produkter), som kan anvendes til både civile og militære formål. Der forventes indført en national kontrolliste over sådanne produkter, og i givet fald vil disse produkter endegyldigt blive omfattet af krav om tilladelse ved eksport ud af EU. I denne nyhed gennemgår vi de ændringer, som virksomheder forventes at skulle indstille sig efter, ikke mindst reglernes påvirkning på FDI (Foreign Direct Investments).
19/03/2024
Compliance, Internationale retsforhold, EU-ret
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ansvarlig for håndhævelse af visse Rusland-sanktioner
Bech Bruun logo
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ansvarlig for håndhævelse af visse Rusland-sanktioner
Den 1. juli trådte en lovændring og en bekendtgørelse i kraft, der styrker håndhævelsen af EU-sanktioner vedrørende offentlige kontrakter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er udpeget som an-svarlig myndighed til at sikre håndhævelse af sanktionerne.
05/09/2023
Udbud, Internationale retsforhold, Compliance
De nye regler om gruppesøgsmål er trådt i kraft
Kromann Reumert logo
De nye regler om gruppesøgsmål er trådt i kraft
Den 25. juni 2023 trådte en ny lov i kraft, der udvider forbrugernes adgang til at anlægge gruppesøgsmål mod erhvervsdrivende. Loven indfører en betydelig lettere adgang for forbrugere til at anlægge gruppesøgsmål og forøger derved også risikoen for, at virksomheder kan blive mødt med betydelige krav fra forbrugere, navnlig i såkaldte grænseoverskridende gruppesøgsmål, hvor forbrugere på tværs af EU-lande kan anlægge et fælles gruppesøgsmål i Danmark (eller i andre EU-lande).
04/07/2023
EU-ret, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Nye skærpede vilkår for russisk exit øger fokus på danske investorers tabsbegrænsning
Kromann Reumert logo
Nye skærpede vilkår for russisk exit øger fokus på danske investorers tabsbegrænsning
Rusland forventes i starten af juli 2023 at vedtage et nyt dekret, som opstiller yderligere indgribende hindringer for vestlige virksomheders exit fra det russiske marked. De nye regler forventes – uden sammenligning – at indføre de til dato strengeste krav for en exit og vil dermed kunne give grundlag for betydelige erstatningskrav fra danske virksomheder for brud på Danmarks investeringsaftale med Rusland.
22/06/2023
Internationale retsforhold, EU-ret, M&A
Nye muligheder for frasalg af russiske aktiviteter: Kattelem eller kattepine?
Kromann Reumert logo
Nye muligheder for frasalg af russiske aktiviteter: Kattelem eller kattepine?
Ved den 9. sanktionspakke åbnede EU for, at virksomheder inden for EU kan søge om tilladelse til at afhænde deres russiske aktiviteter. Den russiske regering har som modsvar vedtaget nye regler for udenlandske investorer fra såkaldte "unfriendly states", herunder Danmark, for at modvirke en exit fra det russiske marked. De nye regler kan konkret udgøre brud på dansk investeringsbeskyttelse og derved give grundlag for krav mod Rusland ved voldgift.
16/02/2023
M&A, Konfliktløsning, Internationale retsforhold, EU-ret
Forslag til ændring af den kinesiske varemærkelov
Bech Bruun logo
Forslag til ændring af den kinesiske varemærkelov
De kinesiske varemærkemyndigheder offentliggjorde i starten af 2023 forslag til ændring af den kinesiske varemærkelov. Lovforslaget er en omfattende ændring, som helt overordnet har til formål at sikre en bedre beskyttelse af varemærker og gøre ansøgningsproceduren mere effektiv.
06/02/2023
Immaterialret, Internationale retsforhold
International voldgift i kontekst af dansk investorbeskyttelse i Rusland
Kromann Reumert logo
International voldgift i kontekst af dansk investorbeskyttelse i Rusland
Russiske myndigheder har foretaget og varslet en række økonomiske foranstaltninger som modsvar på vestlig fordømmelse over for Ruslands invasion af Ukraine. I artiklen analyseres det retlige grundlag for, at danske investorer i Rusland kan søge erstatning ved international voldgift for mulige tab lidt ved brud på investeringsoverenskomsten mellem Danmark og Rusland, som pålægger Rusland at skabe gunstige betingelser for danske investorer samt yde fuld beskyttelse og sikkerhed for danske investeringer på russisk territorium.
24/01/2023
Internationale retsforhold, Retssager og voldgift, Øvrige
Tilstrækkelighedsafgørelse for overførsel af personoplysninger til USA er på vej
Bird & Bird logo
Tilstrækkelighedsafgørelse for overførsel af personoplysninger til USA er på vej
EU-Domstolen afsagde den 16. juli 2020 dom i Schrems II-sagen, som vedrørte brugen af EU-Kommissionens standardkontrakter og den tidligere aftale med USA (EU-U.S. Privacy Shield) som overførselsgrundlag til at overføre personoplysninger til USA. EU-Domstolen erklærede Privacy-afgørelsen ugyldig. Dette medførte, at der ikke længere kunne ske overførsel af personoplysninger til USA ved brug af EU-U.S. Privacy Shield. EU-Domstolen fastslog endvidere, at EU-Kommissionens standardkontrakter fortsat var gyldige, men der skulle træffes supplerende foranstaltninger, førend disse kunne anvendes som et gyldigt overførselsgrundlag.
11/01/2023
Persondata, Internationale retsforhold
BIMCO udgiver CII-klausul
Bech Bruun logo
BIMCO udgiver CII-klausul
I kølvandet på IMO’s nye operationelle energieffektivitetskrav til skibe (CII) er BIMCO udkommet med en ny tillægsklausul med henblik på en indbyrdes regulering af rederiers og tidsbefragteres ansvar for efterlevelse af CII-kravet.
14/12/2022
Transportret, Internationale retsforhold, Søret
Engelsk dom om force majeure klausul – er det force majeure ikke at kunne modtage betalinger i bestemt valuta på grund af sanktioner?
Bird & Bird logo
Engelsk dom om force majeure klausul – er det force majeure ikke at kunne modtage betalinger i bestemt valuta på grund af sanktioner?
Sagen vedrørte om en kontraktpart, der ønsker at påberåbe sig force majeure, berettiget kan afslå et tilbud om alternativ opfyldelse.
08/12/2022
Kontraktret, Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Ny EU-sanktionspakke rammer handel med russisk olie: Det bør du vide
Kromann Reumert logo
Ny EU-sanktionspakke rammer handel med russisk olie: Det bør du vide
Torsdag den 6. oktober meddelte EU-Kommissionen vedtagelsen af den ottende pakke af EU's sanktioner rettet mod Rusland. Pakken tager primært sigte på transport af russisk olie, ligesom importforbuddet af russiske stålprodukter udvides. Derudover indebærer den seneste sanktionspakke væsentlige indskrænkninger for store dele af det danske erhvervsliv. Blandt andet bliver importrestriktionerne på en række russiske produkter skærpet, ligesom pakken indeholder flere forbud mod handel med russiske varer.
18/10/2022
EU-ret, Compliance, Internationale retsforhold, Øvrige
Et lyspunkt for udenlandske varemærkeindehavere i Rusland, eller stilhed før stormen?
Bech Bruun logo
Et lyspunkt for udenlandske varemærkeindehavere i Rusland, eller stilhed før stormen?
Siden invasionen af Ukraine er flere udenlandske varemærkeindehavere kommet i klemme i Rusland. Nyeste praksis fra Rusland indikerer dog nu en opblødning i den hårde linje overfor udenlandske rettighedshavere, også på varemærkeområdet.
05/10/2022
Immaterialret, Internationale retsforhold
Danmark åbner døren for Den Europæiske Anklagemyndighed
Kromann Reumert logo
Danmark åbner døren for Den Europæiske Anklagemyndighed
Folketinget har den 9. juni 2022 givet danske myndigheder adgang til udvidet samarbejde med Den Europæiske Anklagemyndighed, som herefter får mulighed for at få foretaget ransagninger hos virksomheder i Danmark i forbindelse med eksempelvis bestikkelsessager, som vedrører EU-midler. Samarbejdet lovfæstes i retsplejelovens § 107 a, der dermed lapper det hul, det danske retsforbehold har givet i forhold til sager om blandt andet EU-svig.
15/06/2022
Compliance, Strafferet, Internationale retsforhold, EU-ret
EU's 5. sanktionspakke mod Rusland − og nye humanitære undtagelser
Kromann Reumert logo
EU's 5. sanktionspakke mod Rusland − og nye humanitære undtagelser
Fredag inden påske meddelte EU-Kommissionen vedtagelsen af den 5. sanktionspakke rettet mod Rusland. Pakken indeholder omfattende sanktioner af både økonomisk, sektoral og individuel karakter. Pakken indeholder blandt andet nye import- og eksportforbud, forbud mod russiske fartøjers adgang til europæiske havne, og forbud mod russiske/belarusiske transportfirmaers vejtransport på EU's område. Fem dage senere meddelte Kommissionen vedtagelsen af en række humanitære undtagelser til udvalgte restriktioner.
20/04/2022
Internationale retsforhold, Compliance, Øvrige
Sanktionerne mod Rusland – Hvad skal du være opmærksom på?
Focus Advokater logo
Sanktionerne mod Rusland – Hvad skal du være opmærksom på?
Ruslands invasion af Ukraine har medført en stribe af sanktioner imod både Rusland og Belarus fra EU, UK og USA. Disse sanktioner kan få - og har allerede fået - stor betydning for flere virksomheder, og der er allerede eksempler på, at flere virksomheder stopper deres aktiviteter i disse lande. EU har på nuværende tidspunkt vedtaget sin fjerde runde af sanktioner. I dette nyhedsbrev belyses nærmere, hvad vi indtil videre ved om sanktionerne, og hvad man skal være opmærksom på.
04/04/2022
Compliance, Internationale retsforhold
Krigen mellem Rusland og Ukraine fordrer, at både ordre- og tilbudsgivere bør være opmærksomme på reglerne for ændring af kontrakter og rammeaftaler
Bird & Bird logo
Krigen mellem Rusland og Ukraine fordrer, at både ordre- og tilbudsgivere bør være opmærksomme på reglerne for ændring af kontrakter og rammeaftaler
De store markedsudfordringer som følge af Ruslands invasion af Ukraine og de heraf afledte vestlige sanktioner betyder prisstigninger og leveranceudfordringer på en lang række varer, hvilket kan få udbudsretlige konsekvenser.
29/03/2022
Kontraktret, Internationale retsforhold, Udbud
Nyt koncept for foretagelse af interne undersøgelser af korruptionssager
Kromann Reumert logo
Nyt koncept for foretagelse af interne undersøgelser af korruptionssager
Bekæmpelse af korruption og økonomisk kriminalitet står højt på dagsordenen i EU og OECD-regi. Den franske antikorruptionsmyndighed, Agence Francaise Anticorruption (AFA), og det franske bagmandspoliti, Parquet National Financier (PNF), har i denne anledning i begyndelsen af marts måned sendt et udkast til en guide vedrørende interne anti-korruptionsundersøgelser (AFA-guiden) i høring. AFA-guiden tager udgangspunkt i, at korruptionssager både er et anliggende for virksomheder og politi- og anklagemyndigheden. Dermed er AFA-guiden også af betydning for foretagelse af interne undersøgelser i andre EU-lande, heriblandt Danmark, hvor sager om korruption og økonomisk kriminalitet også behandles af de strafferetlige myndigheder. Du kan læse mere om AFA-guiden i denne nyhed.
29/03/2022
Internationale retsforhold, Compliance, Strafferet
Danske virksomheder i Rusland bør forberede erstatningskrav ved russisk nationalisering
Kromann Reumert logo
Danske virksomheder i Rusland bør forberede erstatningskrav ved russisk nationalisering
Danmarks bilaterale investeringsaftale med Rusland indebærer blandt andet, at nationalisering eller ekspropriation af danske investeringer på russisk territorium vil kunne føre til krav om "fyldestgørende og effektiv erstatning". Danske virksomheder med aktiviteter i Rusland bør allerede nu sikre dokumentation for et eventuelt erstatningskrav mod den russiske stat og andre, der involverer sig i overtagelse af danskejede aktiviteter i Rusland.
22/03/2022
Immaterialret, Kontraktret, Øvrige, Internationale retsforhold, Forsikring og erstatning
Krig og leveringshindringer – hvornår er der tale om force majeure?
Focus Advokater logo
Krig og leveringshindringer – hvornår er der tale om force majeure?
Tragedien for befolkningen i – og selve landet - Ukraine overskygger naturligvis kommercielle hensyn og interesser. Men for de danske virksomheder, der handler med Ukraine – eller Rusland, eller gennem underleverandører, der er afhængige af leverancer fra Ukraine og Rusland – kan krigen nu og på sigt få betydning for muligheden for at opfylde aftaler. Mange spørger, om krigen i Ukraine kan betragtes som en kontraktmæssig force majeure situation. Læs mere her.
17/03/2022
Kontraktret, Internationale retsforhold
Internationale varemærker kommer i klemme i Rusland
Bech Bruun logo
Internationale varemærker kommer i klemme i Rusland
Invasionen af Ukraine har medført, at Gurli Gris varemærke er kommet i klemme.
16/03/2022
Immaterialret, Internationale retsforhold
Forslag om suspension af beskyttelse af udenlandske IP-rettigheder i Rusland
Bech Bruun logo
Forslag om suspension af beskyttelse af udenlandske IP-rettigheder i Rusland
Efter et stort antal virksomheder som Apple, Samsung, Microsoft og Sony har stoppet leverancer og service til Rusland, har den russiske regering foreslået suspension af beskyttelsen af udenlandske IP-rettigheder inden for en lang række sektorer.
09/03/2022
Immaterialret, Internationale retsforhold
Nye sanktioner fra EU mod Belarus
Kromann Reumert logo
Nye sanktioner fra EU mod Belarus
I takt med intensiveringen af sanktioner mod Rusland lægges der nu også pres på nabostaten Belarus (tidligere Hviderusland). De seneste sanktioner omfatter blandt andet forbud mod eksport af udvalgte produkter og sanktioner mod højtstående personer i militæret. Sanktionerne rammer bredt og kan derfor få direkte betydning for danske virksomheder.
08/03/2022
Compliance, Finansiering og bankret, Internationale retsforhold
Yderligere sanktioner fra EU mod Rusland
Kromann Reumert logo
Yderligere sanktioner fra EU mod Rusland
Over de seneste dage har EU vedtaget yderligere sanktioner mod Rusland. Sanktionerne omfatter bl.a. eksklusion af syv russiske banker fra SWIFT, et forbud mod transaktioner med den russiske centralbank samt yderligere indefrysninger.
03/03/2022
Øvrige, Internationale retsforhold, Compliance
Viser de 24 nyeste nyheder inden for internationale retsforhold   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted