Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Lejeret

Seneste nyheder inden for Lejeret

Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Udlejers krav på istandsættelse fortabt ved for sen reklamation
Bech Bruun logo
Udlejers krav på istandsættelse fortabt ved for sen reklamation
Udlejers reklamation med krav om istandsættelse efter lejers fraflytning var fortabt, idet kravet var fremsat efter 4-ugersfristen i Erhvervslejelovens § 74, stk. 2, 1. pkt.
05/01/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Udlejning af sommerhus omfattet af lejeloven
Bech Bruun logo
Udlejning af sommerhus omfattet af lejeloven
Lejer var ikke gyldigt opsagt, da udlejning af sommerhuset var omfattet af lejeloven.
04/01/2022
Lejeret
Lejer tilkendt erstatning for øgede huslejeudgifter
Bech Bruun logo
Lejer tilkendt erstatning for øgede huslejeudgifter
Lejer blev tilkendt erstatning for øgede huslejeudgifter, da udlejer uretmæssigt havde bragt lejeforholdet til ophør efter brand.
03/01/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Udlejer var berettiget til at modsætte sig afståelse
Bech Bruun logo
Udlejer var berettiget til at modsætte sig afståelse
Udlejer af et dagligvarelejemål var berettiget til at modsætte sig en afståelse af lejemålet, da indtrædende lejer ikke havde til hensigt at anvende lejemålet selv og heller ikke havde kunnet finde en acceptabel fremlejetager.
09/12/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Udlejer havde krav på at få adgang til erhvervslejemål
Bech Bruun logo
Udlejer havde krav på at få adgang til erhvervslejemål
Udlejer varslede adgang med henblik på at besigtige og gennemgå installationer samt foretage 3D-registrering af lejemålet.
08/12/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Bortforpagter havde ret til at kræve gamle pristalsreguleringer reguleret for fremtiden
Bech Bruun logo
Bortforpagter havde ret til at kræve gamle pristalsreguleringer reguleret for fremtiden
En ny bortforpagter kunne med virkning for fremtiden kræve lejen pristalsreguleret også for så vidt angik reguleringer, som den tidligere bortforpagter havde afstået fra at opkræve.
07/12/2021
Lejeret
Lejemål blev anset for gennemgribende moderniseret trods manglende dokumentation
Bech Bruun logo
Lejemål blev anset for gennemgribende moderniseret trods manglende dokumentation
Udlejer var ikke i besiddelse af dokumentation for udgifterne til arbejderne eller for iagttagelse af Boligreguleringslovens § 5, stk. 4.
03/12/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Udlejers opsigelse af lejemål med to lejere var kun nået frem til den ene lejer
Bech Bruun logo
Udlejers opsigelse af lejemål med to lejere var kun nået frem til den ene lejer
Udlejer af et alment lejemål fik ved kendelse fra Vestre Landsret medhold i, at en opsigelse af to lejere i samme lejemål var nået frem til begge lejere – også selvom den ene lejer var varetægtsfængslet. Højesteret nåede imidlertid til det modsatte resultat.
02/12/2021
Lejeret
Udlejers krav vedrørende en skjult mangel var fremsat for sent
Bech Bruun logo
Udlejers krav vedrørende en skjult mangel var fremsat for sent
I en ny dom har Højesteret taget stilling til reklamationsfristen for skjulte mangler i Lejelovens § 98, stk. 2, 3. pkt.
01/12/2021
Lejeret
NY dom om erhvervslejers retableringspligt ved fraflytning
Focus Advokater logo
NY dom om erhvervslejers retableringspligt ved fraflytning
En erhvervslejer ønsker ofte mulighed for at foretage ombygninger af sit lejemål, så det kan tilpasses lejerens indretningskoncept eller udvidelser af sortiment mv. Medmindre at der er tale om, at ændringerne skal ske for at opfylde krav fra en offentlig myndighed om kontraktmæssig anvendelse af det lejede, kræver det samtykke fra udlejer, før lejeren må foretage ændringer – samt et forbehold fra udlejer om retablering af ændringerne for lejerens regning ved fraflytning.
25/11/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny lejelov og lov om boligforhold – seneste nyt
Focus Advokater logo
Ny lejelov og lov om boligforhold – seneste nyt
Lovforslagene om en ny lejelov og en ny lov om boligforhold er nu fremsat og har været første behandlet i Folketinget. Som udgangspunkt var der alene tale om en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven; men der er kommet lidt nyt med. Bliv opdateret her!
22/11/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Lejers søgsmålsfrist var suspenderet som følge af parternes forhandlinger
Bech Bruun logo
Lejers søgsmålsfrist var suspenderet som følge af parternes forhandlinger
En lejers frist for at anlægge en retssag vedrørende udlejers opsigelse af lejers lejemål (en smede- og maskinfabrik) blev anset for suspenderet som følge af parternes forhandlinger om størrelsen på den erstatning, som udlejer skulle betale lejer som følge af opsigelsen.
10/11/2021
Lejeret
Lejer tog standspunktsrisiko ved at bestride udlejers fraflytningskrav
Bech Bruun logo
Lejer tog standspunktsrisiko ved at bestride udlejers fraflytningskrav
Lejer var pligtig til at betale husleje i istandsættelsesperioden, der blev forlænget af syn og skøn. Udlejers krav blev dog nedsat, idet udlejer burde have iværksat syn og skønnet tidligere end gjort.
09/11/2021
Lejeret
Udlejer afskåret fra at gøre erstatningskrav gældende efter lejers fraflytning
Bech Bruun logo
Udlejer afskåret fra at gøre erstatningskrav gældende efter lejers fraflytning
I en ny dom har højesteret taget stilling til, hvilke krav der er omfattet af lejelovens § 98, stk. 2.
05/11/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Lejer ikke erstatningsansvarlig for vandskade i underboens lejlighed
Bech Bruun logo
Lejer ikke erstatningsansvarlig for vandskade i underboens lejlighed
Efter vandskade som følge af skybrud mente udlejer, at overboen var erstatningsansvarlig for skaden. Landsretten kom dog frem til, at det ikke var bevist, at lejer var ansvarlig.
04/11/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Er sammenskrivning af lejelovene snart en realitet?
Kromann Reumert logo
Er sammenskrivning af lejelovene snart en realitet?
Et politisk flertal besluttede i 2014, at den danske lejelovgivning skulle forenkles ved blandt andet at sammenskrive lejeloven og boligreguleringsloven. Lovforslaget, der har været igennem flere høringsfaser, er nu endelig fremsat i Folketinget, hvor første behandling finder sted i dag, torsdag den 28. oktober 2021. I denne nyhed kan du læse om udfordringerne ved at foretage sammenskrivningen og de omdiskuterede forhold, som vi forventer, bliver en del af den nye lejelov.
03/11/2021
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Er en tidsbegrænset lejeaftale gyldig?
WTC advokaterne logo
Er en tidsbegrænset lejeaftale gyldig?
Overvejer du at leje din bolig ud i en tidsbegrænset periode, så er det vigtigt, at du har en god grund. Er begrundelsen for den tidsbegrænsede udlejning ikke ”god nok”, risikerer du nemlig, at tidsbegrænsningen bliver tilsidesat, og at lejeren får ret til at blive boende i lejemålet.
22/10/2021
Lejeret
Sag afvist fra domstolsbehandling – tvisten skulle i første instans til huslejenævnet
Bech Bruun logo
Sag afvist fra domstolsbehandling – tvisten skulle i første instans til huslejenævnet
Idet en del af tvisten i første instans skulle have været indbragt for huslejenævnet, afviste landsretten den samlede sag om såvel berettigelse af lejers ophævelse samt fraflytningsopgør fra domstolsbehandling.
13/10/2021
Lejeret, Retssager og voldgift
Ny højesteretsdom: Reklamationsfrist for erstatningskrav over for lejer efter fraflytning
Focus Advokater logo
Ny højesteretsdom: Reklamationsfrist for erstatningskrav over for lejer efter fraflytning
Lejeloven fastsætter regler for, hvordan udlejer skal forholde sig overfor lejer, når der i forbindelse med lejers fraflytning konstateres mangler ved det lejede, og i sammenhæng hermed hvilke frister udlejer i så fald skal overholde for at kunne rette et erstatningskrav mod lejer. Det fremgår af lejelovens § 98. Udlejer kan have krav på istandsættelse (manglende overholdelse af vedligeholdelsespligt) og krav på udbedring af skader (misligholdelse). Et spørgsmål, der ikke tidligere har været endeligt afklaret i praksis, er, om manglende overholdelse af reklamationsfristerne i lejelovens § 98 alene medfører, at udlejer fortaber retten til krav på istandsættelse som følge af, at lejeren ikke har vedligeholdt det lejede, eller om udlejer fortaber retten til at gøre erstatningskrav gældende mod lejer som følge af misligholdelse. Denne problemstilling forholder Højesteret sig til i en ny afgørelse.
12/10/2021
Lejeret
Lejer tilkendt forholdsmæssigt afslag i huslejen grundet røggener og utilstrækkelig mulighed for opvarmning
Bech Bruun logo
Lejer tilkendt forholdsmæssigt afslag i huslejen grundet røggener og utilstrækkelig mulighed for opvarmning
En lejer blev tilkendt et forholdsmæssigt afslag i huslejen på samlet 25 procent for mangler ved lejemålet og røggener fra tobaksrøg fra nabolejemålet. Både Boligretten og landsretten begrænsede perioden for det forholdsmæssige afslag i huslejen for manglen ved lejemålet til de perioder på året, hvor manglen havde medført en faktisk værdiforringelse af lejemålet.
11/10/2021
Lejeret
Alment lejemål ophævet som følge af, at lejers søn blev idømt ubetinget fængsel for ulovlig våbenbesiddelse
Bech Bruun logo
Alment lejemål ophævet som følge af, at lejers søn blev idømt ubetinget fængsel for ulovlig våbenbesiddelse
En ubetinget fængselsdom til lejers ikke-hjemmeboende søn medførte, at udlejer havde været berettiget til at ophæve et alment lejemål, selvom gerningen, som lejers søn var dømt for, var begået forud for lovens ikrafttræden.
11/10/2021
Lejeret
Lejeretlig konsekvens af mangelfuld vedligeholdelsesplan
Bech Bruun logo
Lejeretlig konsekvens af mangelfuld vedligeholdelsesplan
En udlejer, der havde fremsendt en indholdsløs vedligeholdelsesplan til lejerne af en beboelses-ejendom, blev pålagt at tilbagebetale de hensættelsesopkrævninger til vedligeholdelse, der var opkrævet i den periode, hvor der ikke forelå en fyldestgørende vedligeholdelsesplan.
08/10/2021
Lejeret
Boligretten godkendte aftale om nettoprisindeksering af omkostningsbestemt husleje
Bech Bruun logo
Boligretten godkendte aftale om nettoprisindeksering af omkostningsbestemt husleje
Idet lovens ordlyd ifølge Boligrettens flertal ikke i sig selv giver holdepunkter for at antage, at udlejers mulighed for nettoprisindeksering af huslejen ikke finder anvendelse på omkostningsbestemte lejemål, og idet trappelejeklausuler efter de tidligere regler også gyldigt kunne indgås i omkostningsbestemte, godkendte Boligretten en aftale om nettoprisindeksering af den omkostningsbestemte husleje i hele lejemålets løbetid.
05/10/2021
Lejeret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for lejeret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted