Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Lejeret

Seneste nyheder inden for Lejeret

Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven
Bech Bruun logo
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven
Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 9. november 2023 fremsat et lovforslag, som blandt andet præciserer en række utilsigtede ændringer ved den nye lejelov, som trådte i kraft den 1. juli 2022, men som derudover også indeholder forslag til ændringer af tilbudspligtsreglerne.
01/12/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Lejers indtægter fra kontrolafgifter fra parkeringsplads skulle indgå i markedslejevurdering
Bech Bruun logo
Lejers indtægter fra kontrolafgifter fra parkeringsplads skulle indgå i markedslejevurdering
Lejer havde ikke løftet bevisbyrden for, at den gældende leje væsentligt oversteg markedslejen, da skønsmanden ikke havde haft kendskab til størrelsen på lejers indtægter fra kontrolafgifter, da skønserklæringen blev udarbejdet.
30/11/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ny højesteretsdom om lejernes partsstatus i sag om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse
Bech Bruun logo
Ny højesteretsdom om lejernes partsstatus i sag om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse
Lejerne i en udlejningsejendom var parter i sag ved huslejenævnet, hvor udlejer havde anmodet om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse.
30/11/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Lovforslag om ændringer i lejeloven er nu fremsat
Focus Advokater logo
Lovforslag om ændringer i lejeloven er nu fremsat
Den 9. november 2023 har Social- og Boligministeren fremsat lovforslag om ændringer i lejeloven pr. 1. januar 2024. Få et hurtigt overblik over ændringerne her.
14/11/2023
Lejeret
Lejeforhøjelse i småhuse - efter reglerne om det lejedes værdi eller efter reglerne om forbedringer?
Focus Advokater logo
Lejeforhøjelse i småhuse - efter reglerne om det lejedes værdi eller efter reglerne om forbedringer?
Lejelovgivningen giver udlejer i en småhusejendom forskellige muligheder til at kræve lejeforhøjelse. Desværre er der tale om et regelsæt, der er så kompliceret og omfattende, at man som udlejer hurtigt kan komme galt afsted i forsøget på at overholde reglerne med henblik på at kunne kræve en ønsket lejeforhøjelse. En netop afsagt Højesteretsdom illustrerer, at det kan svare sig at have styr på de forskellige regler. Læs mere her.
17/10/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Kriterierne for udlejers opsigelse af et beboelseslejemål til eget brug
Focus Advokater logo
Kriterierne for udlejers opsigelse af et beboelseslejemål til eget brug
I denne artikel gennemgås en nyere afgørelse - Østre landsrets afgørelse refereret i TBB2023.684. Helt overordnet omhandler afgørelsen en udlejers mulighed for at opsige en lejer af et boliglejemål med henvisning til, at udlejer selv vil benytte det lejede. Desuden giver artiklen en beskrivelse af lejelovens krav om, at en sådan opsigelse kun kan ske, hvis opsigelsen er rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold.
16/10/2023
Lejeret
Lejelovens ansvarsbestemmelser fandt ikke anvendelse i en andelsboligforening - en højesteretsdom med mulig betydning for mange andelsboligforeninger
Focus Advokater logo
Lejelovens ansvarsbestemmelser fandt ikke anvendelse i en andelsboligforening - en højesteretsdom med mulig betydning for mange andelsboligforeninger
Hvem bærer ansvaret, hvis en håndværker begår en fejl ved udførelse af arbejder i en andelsbolig, der fører til skader på andelsboligforeningens fællesejendom og hos andre andelshavere? En ny Højesteretsdom omhandler dette spørgsmål – og svaret er måske overraskende – og bør føre til, at mange andelsboligforeninger skal overveje at ændre deres vedtægter. Læs mere her.
14/09/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Udlejer var afskåret fra at anlægge sag om nettoprisindeksering
Bech Bruun logo
Udlejer var afskåret fra at anlægge sag om nettoprisindeksering
Udlejer fik i 2021 delvist medhold i en markedslejeforhøjelsessag efter erhvervslejelovens § 13. Udlejer var som følge af den måde, den nedlagte påstand var formuleret, herefter afskåret fra året efter at få prøvet spørgsmålet om, hvorvidt der udover markedslejereguleringen skulle ske regulering af lejen efter udviklingen i nettoprisindekset.
12/09/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Udlejer kunne inddrage spørgsmål om berettigelse af en opsigelse i en verserende retssag
Bech Bruun logo
Udlejer kunne inddrage spørgsmål om berettigelse af en opsigelse i en verserende retssag
Erhvervslejelovens § 65, stk. 2 udgjorde ikke en fravigelse af retsplejelovens almindelige regler for inddragelse af yderligere krav under en verserende sag ved kumulation, og udlejer var derfor berettiget til at inddrage sag om berettigelsen af en opsigelse af et erhvervslejemål uden at anlægge ny sag.
12/09/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Lejer delvis skyld i skimmelsvampeangreb
Bech Bruun logo
Lejer delvis skyld i skimmelsvampeangreb
Lejer var delvist skyld i skimmelsvampeangreb og blev pålagt at betale 50% af udgiften til afhjælpning.
12/09/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ny højesteretsdom om lejeforhøjelse i småhuse
Bech Bruun logo
Ny højesteretsdom om lejeforhøjelse i småhuse
Højesteret fandt, at en udlejer er berettiget til at varsle lejeforhøjelse efter reglerne om det lejedes værdi i et småhus-lejemål.
11/09/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Eksisterer der en genhusningspligt for udlejer af et privat boliglejemål?
Focus Advokater logo
Eksisterer der en genhusningspligt for udlejer af et privat boliglejemål?
Det hænder, at et privat boliglejemål i en periode bliver helt eller delvist ubeboeligt. F.eks. som følge af mangler ved det lejede, eller fordi udlejer ønsker at foretage forbedringer i det lejede. I sådanne situationer henvender lejer sig indimellem til udlejer med krav om at blive genhuset. Spørgsmålet er, hvordan udlejer skal forholde sig til sådan et krav – for har udlejer en pligt til at genhuse lejer i den periode, hvor en mangel eller forbedringsarbejder står på? Det vil artiklen her belyse nærmere.
17/08/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Afvisning af anke i sag om fraflytningsopgørelse
Bech Bruun logo
Afvisning af anke i sag om fraflytningsopgørelse
Afvisning af anke i medfør af retsplejelovens § 368 a i sag om det økonomiske mellemværende ved lejers fraflytning af et lejemål.
03/08/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Udlejer erstatningsansvarlig ved opsigelse til eget brug
Bech Bruun logo
Udlejer erstatningsansvarlig ved opsigelse til eget brug
En udlejer, der havde opsagt et erhvervslejemål og et boliglejemål med henblik på eget brug, havde handlet ansvarspådragende overfor lejerne ved ikke at tilbyde lejerne at blive i deres lejemål, da udlejer alligevel ikke tog lejemålene i brug.
02/08/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven: Tilbudspligtsreglerne udvides
Bech Bruun logo
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven: Tilbudspligtsreglerne udvides
Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 27. juni 2023 sendt et udkast til lovforslag i høring, som blandt andet præciserer en række utilsigtede ændringer ved den nye lejelov pr. 1. juli 2023, men som derudover indeholder forslag til ændring af tilbudspligtsreglerne.
25/07/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Markedslejevarsling var gyldig, selvom lejeforhøjelsen var baseret på et forkert areal
Bech Bruun logo
Markedslejevarsling var gyldig, selvom lejeforhøjelsen var baseret på et forkert areal
Udlejer havde dog ikke løftet bevisbyrden for, at den gældende leje var væsentlige lavere end markedslejen. Lejer blev derfor frifundet.
14/07/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Energibesparende foranstaltninger i private lejeboliger
Focus Advokater logo
Energibesparende foranstaltninger i private lejeboliger
Er du som udlejer berettiget eller forpligtet til at gennemføre energibesparende tiltag i ældre udlejningsejendomme – og kan du i den forbindelse kræve en lejeforhøjelse hos dine lejere? Læs mere her.
13/06/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Politisk aftale tager initiativ til at stramme tilbudspligten
Kromann Reumert logo
Politisk aftale tager initiativ til at stramme tilbudspligten
En række politiske partier indgik den 15. maj 2023 en politisk aftale om bygge- og boligpolitiske indsatser. I aftalen indgår blandt andet en stramning af reglerne for, hvornår lejelovgivningens regler om tilbudspligt bliver udløst. Vi stiller i denne nyhed skarpt på de påtænkte ændringer, og hvilke konsekvenser ændringerne vil have for fremtidige ejendomstransaktioner.
22/05/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Vær varsom hvis du ønsker at fravælge bestemte typer af lejere til ledige boliglejemål!
Focus Advokater logo
Vær varsom hvis du ønsker at fravælge bestemte typer af lejere til ledige boliglejemål!
Som privat udlejer kan du sikkert nikke genkendende til, at der er nogle ”typer” af lejere, du hellere ønsker indsat i dine ledige lejemål end andre. Men er du opmærksom på de faldgruber, der kan være forbundet med at fravælge bestemte lejere? Det kan f.eks. være, at du ikke ønsker en ny, potentiel lejer, fordi denne lejer som følge af et handicap eller sygdom har et behov for en servicehund eller andre hjælpemidler, der kan medføre at sædvanlige kontraktbestemmelser for anvendelse af lejemålet / ejendommen skal fraviges. Det er også set, at udlejere ønsker at fravælge lejere på baggrund af køn, kulturel baggrund eller geografiske oprindelse.
01/05/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Er lejers opsætning af ladestander omfattet af lejers installationsret?
Focus Advokater logo
Er lejers opsætning af ladestander omfattet af lejers installationsret?
Er lejer berettiget til at opsætte en el-ladestander udvendigt på gavlen af en lejet bolig? I en utrykt boligretsdom af 10.1.2023 forholder boligretten sig til dette spørgsmål. Spørgsmålet centrerer sig om lejers installationsret, der bl.a. er hjemlet i lejeloven.
31/03/2023
Lejeret, Øvrige
Helårsbeboelse – bopælspligt og folkeregisteradresse
Focus Advokater logo
Helårsbeboelse – bopælspligt og folkeregisteradresse
For de fleste private boliger i Danmark består der et krav om, at boligen skal anvendes til helårsbeboelse. Som hovedregel er kun boliger, der har sommerhusstatus, undtaget. Det vil sige, at der skal være en eller flere personer, der bruger huset eller lejligheden som deres bolig – og at boligen ikke må stå tom i længere tid. Reglerne medfører også i de fleste tilfælde, at man ikke må bo i to helårsboliger i Danmark samtidig. Læs mere her om reglerne og undtagelserne.
27/03/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Højesteret ændrer landsretsdom om ret til at kræve gamle pristalsreguleringer reguleret for fremtiden
Bech Bruun logo
Højesteret ændrer landsretsdom om ret til at kræve gamle pristalsreguleringer reguleret for fremtiden
En ny bortforpagter var ikke berettiget til at kræve forpagtningsafgiften pristalsreguleret på baggrund af reguleringer, som den tidligere bortforpagter havde afstået fra at kræve.
07/03/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Væsentlighedsvurdering skulle foretages i forhold til den aftalte leje
Bech Bruun logo
Væsentlighedsvurdering skulle foretages i forhold til den aftalte leje
Vurdering af lejens størrelse skulle foretages i forhold til den aftalte leje i lejekontrakten og ikke det beløb, som udlejer havde nedsat lejen til under sagens behandling.
06/03/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Udlejers krav på istandsættelsesudgifter var bortfaldet
Bech Bruun logo
Udlejers krav på istandsættelsesudgifter var bortfaldet
Lejer havde ikke udtrykkeligt givet afkald på et flyttesyn, og der skulle derfor have været afholdt flyttesyn.
03/03/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Viser de 24 nyeste nyheder inden for lejeret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted