Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Lejeret

Seneste nyheder inden for Lejeret

Sag afvist fra domstolsbehandling – tvisten skulle i første instans til huslejenævnet
Bech Bruun logo
Sag afvist fra domstolsbehandling – tvisten skulle i første instans til huslejenævnet
Idet en del af tvisten i første instans skulle have været indbragt for huslejenævnet, afviste landsretten den samlede sag om såvel berettigelse af lejers ophævelse samt fraflytningsopgør fra domstolsbehandling.
13/10/2021
Lejeret, Retssager og voldgift
Ny højesteretsdom: Reklamationsfrist for erstatningskrav over for lejer efter fraflytning
Focus Advokater logo
Ny højesteretsdom: Reklamationsfrist for erstatningskrav over for lejer efter fraflytning
Lejeloven fastsætter regler for, hvordan udlejer skal forholde sig overfor lejer, når der i forbindelse med lejers fraflytning konstateres mangler ved det lejede, og i sammenhæng hermed hvilke frister udlejer i så fald skal overholde for at kunne rette et erstatningskrav mod lejer. Det fremgår af lejelovens § 98. Udlejer kan have krav på istandsættelse (manglende overholdelse af vedligeholdelsespligt) og krav på udbedring af skader (misligholdelse). Et spørgsmål, der ikke tidligere har været endeligt afklaret i praksis, er, om manglende overholdelse af reklamationsfristerne i lejelovens § 98 alene medfører, at udlejer fortaber retten til krav på istandsættelse som følge af, at lejeren ikke har vedligeholdt det lejede, eller om udlejer fortaber retten til at gøre erstatningskrav gældende mod lejer som følge af misligholdelse. Denne problemstilling forholder Højesteret sig til i en ny afgørelse.
12/10/2021
Lejeret
Lejer tilkendt forholdsmæssigt afslag i huslejen grundet røggener og utilstrækkelig mulighed for opvarmning
Bech Bruun logo
Lejer tilkendt forholdsmæssigt afslag i huslejen grundet røggener og utilstrækkelig mulighed for opvarmning
En lejer blev tilkendt et forholdsmæssigt afslag i huslejen på samlet 25 procent for mangler ved lejemålet og røggener fra tobaksrøg fra nabolejemålet. Både Boligretten og landsretten begrænsede perioden for det forholdsmæssige afslag i huslejen for manglen ved lejemålet til de perioder på året, hvor manglen havde medført en faktisk værdiforringelse af lejemålet.
11/10/2021
Lejeret
Alment lejemål ophævet som følge af, at lejers søn blev idømt ubetinget fængsel for ulovlig våbenbesiddelse
Bech Bruun logo
Alment lejemål ophævet som følge af, at lejers søn blev idømt ubetinget fængsel for ulovlig våbenbesiddelse
En ubetinget fængselsdom til lejers ikke-hjemmeboende søn medførte, at udlejer havde været berettiget til at ophæve et alment lejemål, selvom gerningen, som lejers søn var dømt for, var begået forud for lovens ikrafttræden.
11/10/2021
Lejeret
Lejeretlig konsekvens af mangelfuld vedligeholdelsesplan
Bech Bruun logo
Lejeretlig konsekvens af mangelfuld vedligeholdelsesplan
En udlejer, der havde fremsendt en indholdsløs vedligeholdelsesplan til lejerne af en beboelses-ejendom, blev pålagt at tilbagebetale de hensættelsesopkrævninger til vedligeholdelse, der var opkrævet i den periode, hvor der ikke forelå en fyldestgørende vedligeholdelsesplan.
08/10/2021
Lejeret
Boligretten godkendte aftale om nettoprisindeksering af omkostningsbestemt husleje
Bech Bruun logo
Boligretten godkendte aftale om nettoprisindeksering af omkostningsbestemt husleje
Idet lovens ordlyd ifølge Boligrettens flertal ikke i sig selv giver holdepunkter for at antage, at udlejers mulighed for nettoprisindeksering af huslejen ikke finder anvendelse på omkostningsbestemte lejemål, og idet trappelejeklausuler efter de tidligere regler også gyldigt kunne indgås i omkostningsbestemte, godkendte Boligretten en aftale om nettoprisindeksering af den omkostningsbestemte husleje i hele lejemålets løbetid.
05/10/2021
Lejeret
Første boligretsdom efter Boligreguleringslovens § 5, stk. 3 afgjort til udlejers fordel
Bech Bruun logo
Første boligretsdom efter Boligreguleringslovens § 5, stk. 3 afgjort til udlejers fordel
Boligretten fandt, at huslejenævnet alene skal tage stilling til, hvorvidt lejemålets stand objektivt gør det muligt at øge det lejedes værdi væsentligt, men at huslejenævnet ikke skal forhåndsgodkende udlejers projekt.
04/10/2021
Lejeret
1.800 kroner pr. m2 for et gennemgribende forbedret lejemål godkendt
Bech Bruun logo
1.800 kroner pr. m2 for et gennemgribende forbedret lejemål godkendt
Landsretten fandt, at 1.800 kroner pr. m2 for et gennemgribende forbedret lejemål i København K ikke væsentligt oversteg det lejedes værdi.
04/10/2021
Lejeret
NY højesteretsdom om reklamationsfrist for skjulte mangler ved fraflytning
Focus Advokater logo
NY højesteretsdom om reklamationsfrist for skjulte mangler ved fraflytning
Indenfor lejeretten gælder der faste regler for, hvornår og hvordan der skal reklameres over for den lejer, der fraflytter et boliglejemål – hvis udlejeren vil fremsætte et krav på istandsættelse af lejemålet overfor lejeren. Det kan forekomme, at der er forhold, som lejeren hæfter for, der ikke kan konstateres i forbindelse med afholdelse af det obligatoriske flyttesyn. Hvilke reklamationsfrister gælder da? Det har Højesteret forholdt sig til i en ny afgørelse. Læs mere her.
07/09/2021
Lejeret
Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?
Kromann Reumert logo
Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?
Vi ser jævnligt, at forskellen på leje- og forpagtningsforhold volder problemer, og det kan få store økonomiske konsekvenser at blande de to begreber sammen. I denne nyhed stiller vi skarpt på forskellen på at leje og forpagte noget samt, hvad du blandt andet bør være opmærksom på, når du indgår sådanne aftaler.
03/09/2021
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ikke uvæsentligt med betaling dagen efter, at ophævelsen var modtaget i e-Boks
Bech Bruun logo
Ikke uvæsentligt med betaling dagen efter, at ophævelsen var modtaget i e-Boks
Lejer betalte husleje til udlejer dagen efter udlejers begæring om udsættelse af lejer. Da betalingsmisligholdelsen ikke kunne anses for at være uvæsentlig, var udlejer berettiget til ophævelse af lejemålet.
05/07/2021
Lejeret
Kontroversiel beskyttelse af fremlejetagere på vej
Bech Bruun logo
Kontroversiel beskyttelse af fremlejetagere på vej
Når et fremlejeforhold ophører, nyder en fremlejetager ikke samme beskyttelse som en lejer i relation til overskydende depositum og forudbetalt leje. På baggrund af nogle aktuelle sager om fremlejetagere, som er kommet i klemme, ønsker regeringen at øge deres beskyttelse.
02/07/2021
Lejeret
Nye regler om fremlejeforhold skal styrke fremlejetageres retssikkerhed
Kromann Reumert logo
Nye regler om fremlejeforhold skal styrke fremlejetageres retssikkerhed
Indenrigs- og Boligministeriet har fremsat forslag om ændring af reglerne om fremleje i henholdsvis lejeloven og boligreguleringsloven. Vi gennemgår forslagets tre hovedpunkter.
16/06/2021
Lejeret
Udlejers ophævelse af indtrædende lejer på grundlag af tre år gamle udgifter
Bech Bruun logo
Udlejers ophævelse af indtrædende lejer på grundlag af tre år gamle udgifter
En udlejer havde fejlagtigt betalt forbrugsudgifter til el gennem flere år, selvom det fremgik af erhvervslejekontrakten, at lejer skulle betale forbrugsudgifterne direkte til forsyningsselskaberne. Læs mere om sagen her.
27/05/2021
Lejeret
Lejere var ikke bundet af tillæg til lejekontrakt
Bech Bruun logo
Lejere var ikke bundet af tillæg til lejekontrakt
Sidste år afsagde Højesteret en dom om, hvorvidt en række lejere var bundet af et tillæg i deres lejekontrakt. Læs mere om dommen her.
21/05/2021
Lejeret
Aftale om fri lejefastsættelse ugyldig som følge af henvisning til forkert bestemmelse
Bech Bruun logo
Aftale om fri lejefastsættelse ugyldig som følge af henvisning til forkert bestemmelse
Retten i Aarhus har fundet, at en lejekontrakt, indgået i 2016, er ugyldig som følge af forkert henvisning. Læs mere om sagen her.
21/05/2021
Lejeret
COVID-19 restriktionernes betydning for udlejers adgang til lejeboliger
Focus Advokater logo
COVID-19 restriktionernes betydning for udlejers adgang til lejeboliger
En udlejer eller dennes stedfortræder har i nogle situationer behov for og ret til at få adgang til lejerens bolig. Spørgsmålet er, hvad risikoen for smittespredning betyder for denne ret – og hvilken betydning det har, at udlejer ikke ønsker at få adgang til lejemålet, selvom det må anses for at være nødvendigt? Læs mere her.
21/04/2021
Lejeret
Frist for udlejers reklamation ved lejers fraflytning af et beboelseslejemål
Focus Advokater logo
Frist for udlejers reklamation ved lejers fraflytning af et beboelseslejemål
Aftaler om forlængelser af fristen for fremsendelse af krav på istandsættelse ved fraflytning af beboelseslejemål er ikke gyldige. Heller ikke i ældre lejekontrakter. Det har Boligretten i Århus nu afgjort. I afgørelsen henviser retten til de nye regler i lejeloven, der trådte i kraft den 1. juli 2015. Spørgsmålet har indtil videre været uafklaret i teori og praksis; mens lovgiver har udtrykt den modsatte opfattelse af afgørelsen. Læs mere her.
30/03/2021
Lejeret
Hvornår må en lejer fremleje sit beboelseslejemål?
Focus Advokater logo
Hvornår må en lejer fremleje sit beboelseslejemål?
På det seneste har en sag om en lejer, der i forbindelse med fremleje af værelser i sit lejemål, havde snydt en række fremlejere, været omtalt i medierne. Indenrigs- og Boligministeren har varslet et indgreb i lejeloven for at dæmme op for svindel ved fremleje. Men hvornår må en lejer egentligt fremleje, og hvad er udlejerens pligter i den sammenhæng? Læs mere her.
12/03/2021
Lejeret
Hurtigere udsættelse af kriminelle lejere – nyt lovforslag på vej
Focus Advokater logo
Hurtigere udsættelse af kriminelle lejere – nyt lovforslag på vej
Et nyt lovforslag, der giver adgang til en ny og hurtigere behandling af sager om udsættelse af kriminelle lejere, er sendt i høring. De foreslåede lovændringer har betydning for de almene boligforeninger, der har behov for at ophæve lejemål for lejere, der skaber utryghed hos andre lejere og i boligområdet i øvrigt – men som det kan være svært at komme hurtigt af med. Læs mere her.
19/02/2021
Lejeret
Korttidsudlejning af helårsboliger – nye regler i kraft pr. 1.1.2021
Focus Advokater logo
Korttidsudlejning af helårsboliger – nye regler i kraft pr. 1.1.2021
Den 1.5.2019 blev der indført en række nye regler for korttidsudlejning af helårsboliger. Reglerne indeholdt nogle begrænsninger i adgangen til udlejning, som først nu i 2021 er trådt i kraft. Få her en opdatering.
19/01/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny lejelov er på vej
Focus Advokater logo
Ny lejelov er på vej
Som beskrevet i vores nyhedsindlæg den 26. juni 2020 er der en ny lejelov på vej. Hvornår træder loven i kraft, og er der flere ændringer på vej, giver vi dig status på her.
07/01/2021
Lejeret, Øvrige
Lejer betaler ikke sin husleje – hvad gør jeg?
WTC advokaterne logo
Lejer betaler ikke sin husleje – hvad gør jeg?
Betaler din lejer ikke huslejen til tiden, kan du ophæve lejeaftalen på grund af betalingsmisligholdelse. Men det er vigtigt, at du er meget nøjeregnende med, at lejer betaler til tiden hver gang. Ellers kan du risikere stiltiende at acceptere, at lejer betaler med forsinkelse.
16/12/2020
Lejeret
Retssag om principielle lejeretlige spørgsmål afgjort i Højesteret
Focus Advokater logo
Retssag om principielle lejeretlige spørgsmål afgjort i Højesteret
Focus Advokater har repræsenteret en udlejer i en principiel sag om gyldigheden af et tillæg om regulering af leje til en lejekontrakt, som lejerne havde underskrevet, og om udlejers ret til at lade pligten til at stå for renholdelse – og dermed betale for renovation – påhvile lejer. Højesteret har nu afsagt dom i sagen.
24/11/2020
Lejeret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for lejeret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted