Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Lejeret

Seneste nyheder inden for Lejeret

Specifikationskravet i erhvervslejeloven - undgå ubehagelige overraskelser
Kromann Reumert logo
Specifikationskravet i erhvervslejeloven - undgå ubehagelige overraskelser
Manglende opfyldelse af specifikationskravet i erhvervslejeforhold kan medføre tab for udlejer. Få en hurtig indføring i, hvordan du som udlejer opfylder specifkationskravet.
08/07/2024
Lejeret
Ny Højesterets dom om sammenligningslejemål i småhusejendomme
Focus Advokater logo
Ny Højesterets dom om sammenligningslejemål i småhusejendomme
Højesteret har den 13. juni 2024 afsagt en dom, der giver svar på hvilke sammenligningslejemål,der er anvendelige, når det lejedes værdi skal fastsættes for et lejemål i et småhus med både bolig- og erhvervslejemål. Læs mere her.
20/06/2024
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Lejer var berettiget til at ophæve lejekontrakt og kræve erstatning af udlejer
Bech Bruun logo
Lejer var berettiget til at ophæve lejekontrakt og kræve erstatning af udlejer
Landsretten fandt, at lejer var berettiget til at ophæve en lejekontrakt og kræve erstatning af udlejer, da lejemålet ikke lovligt kunne anvendes til det aftalte formål, hvilket udlejer var ansvarlig for.
11/06/2024
Lejeret
Ny dom: Udlejer frifindes for krav fra konkursbo
Bech Bruun logo
Ny dom: Udlejer frifindes for krav fra konkursbo
Sagen omhandlede krav fra et konkursbo på tilbagebetaling af en række lejebetalinger gennemført inden konkursen mod en erhvervsudlejer. Retssagen vedrørte særligt den ulovbestemte pengeregel samt selskabslovens ugyldighedsregler.
31/05/2024
Insolvens og rekonstruktion, Lejeret
Udlejning af enkeltværelser i beboelseslejligheder – kan man det?
Focus Advokater logo
Udlejning af enkeltværelser i beboelseslejligheder – kan man det?
Baseret på en konkret sag har Social- og boligministeren i et svar til Boligudvalget udtalt sig generelt om, hvilke problemer det kan rejse, hvis man udlejer værelser i en beboelseslejlighed i stedet for udlejning af den samlede lejlighed. Læs mere her om de problematikker det rejser.
23/05/2024
Lejeret
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Hulgaard Advokater logo
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
De endelige offentlige ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme forventes først at blive udsendt i 2025 eller senere. Dækningsafgiften for dækningsafgiftspligtige ejendomme og ejendomsskat beregnes derfor nu på foreløbigt grundlag. Som udlejer kan du risikere selv at skulle bære efterreguleringen, som er forskellen mellem beskatningen på det foreløbige grundlag og det endelige grundlag.
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Udlejers opsigelsesskrivelse – gør det rigtigt fra start!
Focus Advokater logo
Udlejers opsigelsesskrivelse – gør det rigtigt fra start!
To nyligt afsagte landsretskendelser omhandlende formkrav til udlejers opsigelse illustrerer vigtigheden af, at udlejer får udarbejdet opsigelsesskrivelsen korrekt, så den opfylder lovens krav til en opsigelse. For gør den ikke det, vil opsigelsen være ugyldig, og udlejer vil ikke efter afsendelsen kunne ændre på det faktum. Læs mere om problematikkerne her.
03/04/2024
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Hvornår er rygning i et lejemål misligholdelse – og hvad kan udlejer gøre?
Focus Advokater logo
Hvornår er rygning i et lejemål misligholdelse – og hvad kan udlejer gøre?
Når lejer over en længere periode har røget i sit boliglejemål, vil det ved fraflytning ofte være nødvendigt at foretage særlige foranstaltninger – enten i form af afvaskning af vægge og/eller behandling af vægge med et nikotinspærrende lag – forinden væggene kan males. Sådanne foranstaltninger vil selvsagt fordyre processen med at få lejemålet bragt tilbage i den stand, som det var i ved lejers indflytning. Et tit omdiskuteret spørgsmål er, hvem der skal afholde disse ekstra omkostninger, der er foranlediget af lejers rygning i lejemålet, herunder hvornår der er tale om egentlig misligholdelse.
02/04/2024
Lejeret
Lejers fraflytning i utide – hvornår har udlejer mulighed for ophævelse?
Focus Advokater logo
Lejers fraflytning i utide – hvornår har udlejer mulighed for ophævelse?
En udlejer af et boliglejemål kan hæve en lejekontrakt, når en lejer fraflytter det lejede i utide og uden aftale med udlejeren. Det følger direkte af lejelovens § 182, stk. 1, nr. 4. Bestemmelsen skal hindre, at en beboelseslejlighed, hvor lejer fortsat betaler husleje, står ubenyttet hen, eller at lejer – efter selv at være fraflyttet – foretager en ulovlig fremleje. Denne artikel vil dykke ned i bestemmelsens indhold, herunder belyse de muligheder og begrænsninger, som bestemmelsen giver udlejer. For hvad betyder det, at en lejer er fraflyttet i utide, og hvornår kan man som udlejer reagere? Bestemmelsen er særligt relevant i relation til bofællesskaber, hvor ”lejer” udgøres af flere personer i fællesskab, og hvor der ikke sjældent sker udskiftning i lejerkredsen.
12/01/2024
Lejeret
Lejer hæftede for ekstraordinært vandforbrug, der skyldtes et løbende toilet
Bech Bruun logo
Lejer hæftede for ekstraordinært vandforbrug, der skyldtes et løbende toilet
En lejer, der var bortrejst på ferie i en længere periode, hæftede for et ekstraordinært stort vandforbrug, der skyldtes et løbende toilet.
11/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
Bech Bruun logo
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
Et lejemål blev opsagt som led i ekspropriation og anlæggelse af en letbane. Efterfølgende opstod der tvist om erstatningsudmålingen.
09/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning, Lejeret
Sag blev hjemvist, da huslejenævnets afgørelse var baseret på ukorrekte oplysninger
Bech Bruun logo
Sag blev hjemvist, da huslejenævnets afgørelse var baseret på ukorrekte oplysninger
Landsretten hjemviste huslejenævnets afgørelse, da huslejenævnet havde lagt vægt på en oplysning, som ikke var korrekt, og som huslejenævnet ikke havde partshørt udlejer om.
09/01/2024
Lejeret
Fogedretten skulle inddrage et efterfølgende påkrav
Bech Bruun logo
Fogedretten skulle inddrage et efterfølgende påkrav
Landsretten fandt, at fogedretten skulle inddrage et efterfølgende påkrav, selv om det først var sendt til fogedretten efter udløbet af fristen for at komme med bemærkninger til det første påkrav.
05/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Det udvidede ejendomsbegreb i lejeloven
Focus Advokater logo
Det udvidede ejendomsbegreb i lejeloven
Inden for lejelovgivningen er det ofte relevant at vide, hvad man skal forstå ved begrebet ”ejendom”, samt hvordan en sådan skal afgrænses. Dette, da begrebet indgår i mange af f.eks. lejelovens bestemmelser, særligt i relation til lejefastsættelse. F.eks. bestemmes det i lejeloven, at et småhus – der er undtaget fra reglerne om omkostningsbestemt leje – er en ejendom i en reguleret kommune, der pr. 1. januar 1995 havde 6 eller færre beboelseslejligheder. Før det kan udregnes, hvor mange beboelseslejligheder, der er i en ejendom, er det i første omgang nødvendigt at få afgrænset ejendommen. Dette kompliceres af, at man inden for lejelovgivningen opererer med et almindeligt og et udvidet ejendomsbegreb. Og dette er hvad denne artikel vil belyse.
03/01/2024
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Opkrævning af aftalte nettoprisindeksreguleringer i store ejendomme - lovændring vedtaget
Focus Advokater logo
Opkrævning af aftalte nettoprisindeksreguleringer i store ejendomme - lovændring vedtaget
Den 19. december 2023 er ændringslovforslaget til lejeloven vedtaget i Folketinget. Lovændringerne betyder blandt andet, at det nu (igen) er gyldigt at indgå aftaler om nettoprisindeksering af lejen i store ejendomme – hvor lejen fastsættes efter § 19, stk. 1, eller stk. 2. Der er dog en særlig ikrafttrædelsesbestemmelse i loven, som udlejer skal være opmærksom på. Læs mere her.
28/12/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Kan udlejer varsle en lejeforhøjelse overfor en lejer, hvis ejendomsskatterne stiger?
Focus Advokater logo
Kan udlejer varsle en lejeforhøjelse overfor en lejer, hvis ejendomsskatterne stiger?
Nye vurderinger af erhvervs- og udlejningsejendomme kan i nogle tilfælde betyde stigende skatter. Det medfører en øget udgift for udlejer. Spørgsmålet er, om udlejer er berettiget til at kræve en stigning i huslejen hos lejerne, hvis ejendommen er lejet ud. Læs mere her.
20/12/2023
Lejeret, Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven
Bech Bruun logo
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven
Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 9. november 2023 fremsat et lovforslag, som blandt andet præciserer en række utilsigtede ændringer ved den nye lejelov, som trådte i kraft den 1. juli 2022, men som derudover også indeholder forslag til ændringer af tilbudspligtsreglerne.
01/12/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Lejers indtægter fra kontrolafgifter fra parkeringsplads skulle indgå i markedslejevurdering
Bech Bruun logo
Lejers indtægter fra kontrolafgifter fra parkeringsplads skulle indgå i markedslejevurdering
Lejer havde ikke løftet bevisbyrden for, at den gældende leje væsentligt oversteg markedslejen, da skønsmanden ikke havde haft kendskab til størrelsen på lejers indtægter fra kontrolafgifter, da skønserklæringen blev udarbejdet.
30/11/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ny højesteretsdom om lejernes partsstatus i sag om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse
Bech Bruun logo
Ny højesteretsdom om lejernes partsstatus i sag om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse
Lejerne i en udlejningsejendom var parter i sag ved huslejenævnet, hvor udlejer havde anmodet om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse.
30/11/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Lovforslag om ændringer i lejeloven er nu fremsat
Focus Advokater logo
Lovforslag om ændringer i lejeloven er nu fremsat
Den 9. november 2023 har Social- og Boligministeren fremsat lovforslag om ændringer i lejeloven pr. 1. januar 2024. Få et hurtigt overblik over ændringerne her.
14/11/2023
Lejeret
Lejeforhøjelse i småhuse - efter reglerne om det lejedes værdi eller efter reglerne om forbedringer?
Focus Advokater logo
Lejeforhøjelse i småhuse - efter reglerne om det lejedes værdi eller efter reglerne om forbedringer?
Lejelovgivningen giver udlejer i en småhusejendom forskellige muligheder til at kræve lejeforhøjelse. Desværre er der tale om et regelsæt, der er så kompliceret og omfattende, at man som udlejer hurtigt kan komme galt afsted i forsøget på at overholde reglerne med henblik på at kunne kræve en ønsket lejeforhøjelse. En netop afsagt Højesteretsdom illustrerer, at det kan svare sig at have styr på de forskellige regler. Læs mere her.
17/10/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Kriterierne for udlejers opsigelse af et beboelseslejemål til eget brug
Focus Advokater logo
Kriterierne for udlejers opsigelse af et beboelseslejemål til eget brug
I denne artikel gennemgås en nyere afgørelse - Østre landsrets afgørelse refereret i TBB2023.684. Helt overordnet omhandler afgørelsen en udlejers mulighed for at opsige en lejer af et boliglejemål med henvisning til, at udlejer selv vil benytte det lejede. Desuden giver artiklen en beskrivelse af lejelovens krav om, at en sådan opsigelse kun kan ske, hvis opsigelsen er rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold.
16/10/2023
Lejeret
Lejelovens ansvarsbestemmelser fandt ikke anvendelse i en andelsboligforening - en højesteretsdom med mulig betydning for mange andelsboligforeninger
Focus Advokater logo
Lejelovens ansvarsbestemmelser fandt ikke anvendelse i en andelsboligforening - en højesteretsdom med mulig betydning for mange andelsboligforeninger
Hvem bærer ansvaret, hvis en håndværker begår en fejl ved udførelse af arbejder i en andelsbolig, der fører til skader på andelsboligforeningens fællesejendom og hos andre andelshavere? En ny Højesteretsdom omhandler dette spørgsmål – og svaret er måske overraskende – og bør føre til, at mange andelsboligforeninger skal overveje at ændre deres vedtægter. Læs mere her.
14/09/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Udlejer kunne inddrage spørgsmål om berettigelse af en opsigelse i en verserende retssag
Bech Bruun logo
Udlejer kunne inddrage spørgsmål om berettigelse af en opsigelse i en verserende retssag
Erhvervslejelovens § 65, stk. 2 udgjorde ikke en fravigelse af retsplejelovens almindelige regler for inddragelse af yderligere krav under en verserende sag ved kumulation, og udlejer var derfor berettiget til at inddrage sag om berettigelsen af en opsigelse af et erhvervslejemål uden at anlægge ny sag.
12/09/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for lejeret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted