Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven

Bech Bruun
01/12/2023
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven
Bech Bruun logo
Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 9. november 2023 fremsat et lovforslag, som blandt andet præciserer en række utilsigtede ændringer ved den nye lejelov, som trådte i kraft den 1. juli 2022, men som derudover også indeholder forslag til ændringer af tilbudspligtsreglerne.

Folketinget vedtog den 1. marts 2022 en ny lejelov, som trådte i kraft den 1. juli 2022. Der er tale om en sammenskrivning af lejelovgivningens regelsæt, som de før fandtes i lejeloven og boligreguleringsloven.


Den 9. november 2023 fremsatte Social-, Bolig- og Ældreministeriet et lovforslag om ændringer i den nye lejelov. Det foreslås, at ændringerne træder i kraft den 1. januar 2024.


Lovforslaget indeholder tre hovedelementer.

Rettelse af fejl

For det første indebærer lovforslaget en række ændringer, som skal rette op på fejl i den nye lejelov.


Blandt de væsentligste er, at det fremadrettet igen skal kunne aftales, at lejen i omkostningsbestemte lejemål og gennemgribende forbedrede lejemål kan reguleres én gang årligt efter stigninger i Danmarks Statistiks nettoprisindeks.


Lovforslaget lægger op til at gøre allerede indgåede vilkår gyldige, således lejen fremadrettet kan reguleres med udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. 


Ifølge bemærkningerne til forslaget, så er det Social-, Bolig- og Ældreministeriets vurdering, at en udlejer for perioden 1. juli 2022 – 1. januar 2024 ikke kan opkræve eventuelle nettoprisindeksstigninger, selvom det er aftalt i kontrakten, og selvom det både før den 1. juli 2022 og (hvis lovændringer bliver vedtaget) også efter den 1. januar 2024, gyldigt kan opkræves. Det er desuden ministeriet vurdering, at udlejer har pligt til for denne periode at tilbagebetale eventuelle uhjemlede opkrævede opreguleringer af lejen. 


Det vil sige, at hvis man som udlejer har reguleret lejen med stigningen i Danmarks Statistiks netto-prisindeks for perioden 1. juli 2022 – 1. januar 2024, og man har opkrævet denne opreguleret leje, vil lejerne have krav på tilbagebetaling af disse uhjemlede opkrævede opreguleringer.  


Af bemærkningerne fremgår, at en endelig vurdering af disse spørgsmål i sidste ende henhører under domstolene. Det havde måske været mere hensigtsmæssigt, hvis ministeriet – som det er sædvanligt – i det hele overlod disse spørgsmål til domstolene.


Derudover foreslås det at genindføre den legale rykningsret. Det vil sige, at lejeres videregående rettigheder, som tinglyses, skal respektere størst mulige offentlige lån og de øvrige panthæftelser og byrder, som var tinglyst ved aftalens anmeldelse til tinglysning.

Nye regler om tilbudspligt

For det andet indebærer lovforslaget ændringer i forhold til reglerne om tilbudspligt, da det foreslås at ændre reglerne, således tilbudspligten ligeledes aktiveres, når der sker en overdragelse af majoritet af stemmer i selskabet. 


I henhold til de gældende regler udløses tilbudspligten kun ved overdragelse af aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber, som ejer ejendomme, når erhververen herved opnår majoritet af stemmer i selskabet. 


Det følger af bemærkningerne til lovforslaget, at man ønsker at lukke et hul i lejelovens regler om tilbudspligt. Der henvises konkret til Six Pack-dommen. 


Six Pack-sagen omhandler Carlsbergfondets overdragelse af seks ejendomsselskaber til tre pensionskasser i 2016. De tre pensionskasser erhvervede hver især en andel af de seks ejendomsselskaber, og ingen af pensionskasserne fik majoritet i nogen af selskaberne.


Lejerne havde således ikke krav på at få ejendommene tilbudt i forbindelse med overdragelse af aktierne i ejendommenes ejerselskaber til tre forskellige købere. 


Den nye regel har til formål at sikre, at tilbudspligten vil blive udløst i et tilfælde som ovenstående, hvor der rent faktisk sker en overdragelse af majoritet af stemmer i ejerselskabet, men uden at en erhverver opnår majoritet. 


Lovgiver bemærker i den forbindelse, at der inden udgangen af ”efter grundig dialog med lejer- og

udlejerorganisationer” skal gennemføres en analyse af tilbudspligtsreglerne i overensstemmelse med den politiske aftale af 15. maj 2023 om Bygge- og Boligpolitiske indsatser.

Udgifter som følge af månedlige leverancer af forbrugeroplysninger til lejerne

For det tredje foreslås det at indføre en mulighed for at medtage udgifter, som udlejeren må afholde til tredjemand for at opfylde nye krav om månedlige leverancer af forbrugsoplysninger til lejerne i regnskaberne.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
19/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
02/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
12/02/2024
Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted