Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Fast ejendom og entreprise

Seneste nyheder inden for Fast ejendom og entreprise

Ejendomsværdiskat nedsat til 0 kr.
TVC Advokatfirma logo
Ejendomsværdiskat nedsat til 0 kr.
Skattestyrelsen havde anset klageren for pligtig til at betale ejendomsværdiskat af dennes ejendom, men det blev ændret af Landsskatteretten.
22/06/2022
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Hvornår hæfter man for selvstændigt virkende 3. mand?
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Hvornår hæfter man for selvstændigt virkende 3. mand?
Domstolene er over de senere år blevet mere tilbøjelige til at pålægge hvervgiver et hæftelsesansvar for selvstændigt virkende hvervtager.
17/06/2022
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Hvornår kan SKAT tilsidesætte en aftalt husleje?
Focus Advokater logo
Hvornår kan SKAT tilsidesætte en aftalt husleje?
Når man lejer en bolig ud til et familiemedlem, skal det ske på markedsvilkår, for at det ikke får skattemæssige konsekvenser. Men hvad er markedsvilkår – og hvornår kan skattemyndighederne få tilsidesat en aftale husleje. Og gælder det også, hvis man udlejer til en lav leje til en person, som man ikke er relateret til? Læs mere her.
14/06/2022
Lejeret, Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Ejerforeninger kan atter få tinglyst sine vedtægter i sin helhed
Kromann Reumert logo
Ejerforeninger kan atter få tinglyst sine vedtægter i sin helhed
Vestre Landsret har i en ny kendelse af 10. maj 2022 (V.L. B-0437-21) med ét afvist Tinglysningsrettens nye fremgangsmåde for tinglysning af ejerforeningsvedtægter. Landsrettens afgørelse genetablerer den tidligere administration for tinglysning af ejerforeningsvedtægter. Det betyder, at ejerforeninger atter kan se frem til at få tinglyst sine vedtægter i sin helhed, hvis de på et eller flere punkter fraviger dét, der i daglig tale omtales som normalvedtægten.
10/06/2022
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Pay-when-paid-klausuler – kan de håndhæves?
Bech Bruun logo
Pay-when-paid-klausuler – kan de håndhæves?
Voldgiftsretten Byggeri og Anlæg har for nylig udtalt sig om rækkevidden af en pay-when-paid-klausul. Afgørelsen rejser spørgsmål om, hvad en pay-when-paid-klausul er og om den er det stykke papir værd, som den er skrevet på.
03/06/2022
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Værdiansættelse af fast ejendom ved familieoverdragelser
Hulgaard Advokater logo
Værdiansættelse af fast ejendom ved familieoverdragelser
En familieoverdragelse er et salg af en fast ejendom mellem nærtstående familiemedlemmer, som eksempelvis forældre, børn, børnebørn, mv. Familieoverdragelser skaber mulighed for at sælge en fast ejendom til familiemedlemmer på andre vilkår end ved salg til tredjemand på ejendomsmarkedet. En ændring af reglerne vedrørende værdiansættelse af fast ejendom ved familieoverdragelse er dog trådt i kraft og får virkning, når de nye ejendomsvurderinger er modtaget.
25/05/2022
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Uanset 5 års ejertid skulle ejendomsværdiskat først betales ved indflytning
TVC Advokatfirma logo
Uanset 5 års ejertid skulle ejendomsværdiskat først betales ved indflytning
Landsskatteretten har i en nyere afgørelse fundet, at skatteyder først skulle betale ejendomsværdiskat af sin nyerhvervede og dyrere ejerbolig fra indflytningstidspunktet.
20/05/2022
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Gaveafgift - overdragelse af erhvervsmæssig landbrugsejendom
TVC Advokatfirma logo
Gaveafgift - overdragelse af erhvervsmæssig landbrugsejendom
En du opmærksom på, at der fortsat hersker tvivl om retstilstanden for gaveafgift ved overdragelse af en virksomhed?
17/05/2022
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Kend reglerne for om-/tilbygning af ejendomme i landzone
Focus Advokater logo
Kend reglerne for om-/tilbygning af ejendomme i landzone
Ejendomme i landzoner må som udgangspunkt - ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen - foretage udstykning, opføre ny bebyggelse eller foretage ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Dog kan der efter planloven gennemføres visse til- og ombygninger uden tilladelse. Det betyder f.eks., at det i nogle tilfælde er muligt at udvide eksisterende mindre ejendomme i landzone. Det kan være attraktivt for de, der ønsker at bo på landet i en stor og flot bygning – måske i flere etager. Læs mere om mulighederne her.
16/05/2022
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Ny dom fra Vestre Landsret: Konsekvenserne af et fejlbehæftet påkrav
Bech Bruun logo
Ny dom fra Vestre Landsret: Konsekvenserne af et fejlbehæftet påkrav
Udlejers påkravsskrivelse var så fejlbehæftet, at påkravsskrivelsen ikke kunne danne grundlag for en ophævelse af lejemålet. Udlejer havde derfor ikke været berettiget til at ophæve lejemålet som gjort, hvilket gav lejer adgang til at ophæve lejemålet.
03/05/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny dom fra Vestre Landsret: Vedligeholdelsespligt og forpligtelser ved fraflytning
Bech Bruun logo
Ny dom fra Vestre Landsret: Vedligeholdelsespligt og forpligtelser ved fraflytning
En erhvervslejer var i forbindelse med fraflytning pligtig til at betale for istandsættelse af lejemålet, idet lejer ikke havde opfyldt sin løbende vedligeholdelsesforpligtigelse, selvom der skete genudlejning uden istandsættelse.
29/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny dom fra Østre Landsret: Udlejers ret til at kræve huslejen reguleret til markedsleje
Bech Bruun logo
Ny dom fra Østre Landsret: Udlejers ret til at kræve huslejen reguleret til markedsleje
Udlejer var, på trods af vilkår i lejekontrakten om andre reguleringer af lejen, berettiget til at kræve lejen reguleret efter Erhvervslejelovens § 13.
28/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny landsretskendelse fastslår, at lørdag er en hverdag
Bech Bruun logo
Ny landsretskendelse fastslår, at lørdag er en hverdag
Lørdage medregnes som en hverdag, når udlejer skal beregne, hvornår der tidligst kan afgives påkrav om manglende lejebetaling.
27/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Afgørelser om moms på fast ejendom stiller spørgsmålstegn ved kravet om funktionsdygtighed
Kromann Reumert logo
Afgørelser om moms på fast ejendom stiller spørgsmålstegn ved kravet om funktionsdygtighed
Landsskatteretten har i 2022 truffet to afgørelser, der udfordrer kravet om, at bygninger skal være funktionsdygtige for at kunne sælges momsfrit.
27/04/2022
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Ny dom fra Vestre Landsret: Udlejers retsstilling ved konkursboets indtræden i lejekontrakt
Bech Bruun logo
Ny dom fra Vestre Landsret: Udlejers retsstilling ved konkursboets indtræden i lejekontrakt
Udlejers istandsættelseskrav i forbindelse med lejers fraflytning var ikke et massekrav omfattet af Konkurslovens § 94, selvom konkursboet var indtrådt i lejekontrakten.
27/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise, Insolvens og rekonstruktion
Ophævelsesskrivelse lagt ved døren til lejerens lejemål var kommet frem
Bech Bruun logo
Ophævelsesskrivelse lagt ved døren til lejerens lejemål var kommet frem
Lejer havde, ved at tillukke sin brevsprække, accepteret, at anbefalede breve ville blive lagt i opgangen ved døren.
26/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Anvendelse af 15 %-reglen ved familieoverdragelse af fast ejendom
Focus Advokater logo
Anvendelse af 15 %-reglen ved familieoverdragelse af fast ejendom
Vi har i et tidligere nyhedsbrev beskrevet, at Højesteret har slået fast, at de gamle ejendomsvurderinger fortsat lægges til grund ved beregning af arve- eller gaveafgiften, når fast ejendom overdrages til nærtstående efter den såkaldte ”15%-regel”. Siden da er der kommet et NYT cirkulære om værdiansættelse. Her kan du læse om status i dag.
22/04/2022
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Sag om flytteopgør afvist af boligretten
Bech Bruun logo
Sag om flytteopgør afvist af boligretten
Sag om flytteopgør blev afvist af boligretten, selvom lejer først gjorde indsigelse mod flytteafregningen i svarskriftet.
19/04/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Anvendelse af ”15 %-reglen” ved familieoverdragelse af fast ejendom
Focus Advokater logo
Anvendelse af ”15 %-reglen” ved familieoverdragelse af fast ejendom
Vi har i et tidligere nyhedsbrev beskrevet, at Højesteret har slået fast, at de gamle ejendomsvurderinger fortsat lægges til grund ved beregning af arve- eller gaveafgiften, når fast ejendom overdrages til nærtstående efter den såkaldte ”15%-regel”. Siden da er der kommet et NYT cirkulære om værdiansættelse. Her kan du læse om status i dag.
12/04/2022
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Energimærke for gennemgribende moderniseret lejemål var opfyldt
Bech Bruun logo
Energimærke for gennemgribende moderniseret lejemål var opfyldt
Det var tilstrækkelig godtgjort, at en ejendom, trods manglende gyldigt energimærke, havde den fornødne indplacering på energimærkeskalaen til at opfylde kriterierne for, at lejemålet kunne udlejes ud efter reglerne om gennemgribende moderniserede lejemål.
07/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Sammenligningslejemål indbragt for højere instans kunne anvendes
Bech Bruun logo
Sammenligningslejemål indbragt for højere instans kunne anvendes
Ved vurderingen af det lejedes værdi kunne lejemål, hvor tvist om lejefastsættelsen var indbragt for en højere instans, men ikke lejemål, hvor lejen var fastsat ved retsforlig, anvendes som sammenligningsgrundlag.
06/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny afgørelse gør op med Skattestyrelsens praksis om funktionsdygtighed
Bech Bruun logo
Ny afgørelse gør op med Skattestyrelsens praksis om funktionsdygtighed
Ny afgørelse fra Landsskatteretten gør op med Skattestyrelsens krav om, at bygningerne på en bebygget fast ejendom skal være funktionsdygtige, for at overdragelsen kan gennemføres momsfrit.
05/04/2022
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Arkitekts sammentællingsfejl medførte ikke erstatningsansvar overfor bygherren
Bech Bruun logo
Arkitekts sammentællingsfejl medførte ikke erstatningsansvar overfor bygherren
I en ny dom fra Vestre Landsret blev en arkitekt frifundet for erstatningsansvar overfor bygherren, på trods af at arkitekten havde begået en sammentællingsfejl, der medførte, at bebyggelsesprocenten blev overskredet.
25/03/2022
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Krisen i Ukraine: Betydning for byggebranchen
Bech Bruun logo
Krisen i Ukraine: Betydning for byggebranchen
Ruslands uberettigede militære aggressioner over den seneste måned har fået særdeles alvorlige følger for det ukrainske folk. I skyggen af de store humanitære konsekvenser står de økonomiske konsekvenser for industrien og markedet, som krisen og sanktionerne mod Rusland også medfører.
23/03/2022
Fast ejendom og entreprise
Viser de 24 nyeste nyheder inden for fast ejendom og entreprise   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted