Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Fast ejendom og entreprise

Seneste nyheder inden for Fast ejendom og entreprise

Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Udlejers krav på istandsættelse fortabt ved for sen reklamation
Bech Bruun logo
Udlejers krav på istandsættelse fortabt ved for sen reklamation
Udlejers reklamation med krav om istandsættelse efter lejers fraflytning var fortabt, idet kravet var fremsat efter 4-ugersfristen i Erhvervslejelovens § 74, stk. 2, 1. pkt.
05/01/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Lejer tilkendt erstatning for øgede huslejeudgifter
Bech Bruun logo
Lejer tilkendt erstatning for øgede huslejeudgifter
Lejer blev tilkendt erstatning for øgede huslejeudgifter, da udlejer uretmæssigt havde bragt lejeforholdet til ophør efter brand.
03/01/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Rådgiverens ansvarsbegrænsning kan have betydning for dækningen på projektansvarsforsikringen
Bech Bruun logo
Rådgiverens ansvarsbegrænsning kan have betydning for dækningen på projektansvarsforsikringen
Voldgiftsretten for Byggeri og Anlæg har for nylig i en sag mellem et forsikringsselskab og en totalentreprenør (TBB2021.1158VBA) fastslået, at en projektansvarsforsikring – uanset en dækningssum for tingsskade/tab på 50 mio. kr. – ikke dækkede ansvar, som var fraskrevet ved en ansvarsbegrænsning på 20 mio. kr. i en aftale mellem forsikringstager (her totalentreprenøren) og sikrede (de tekniske rådgivere).
21/12/2021
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Udlejer var berettiget til at modsætte sig afståelse
Bech Bruun logo
Udlejer var berettiget til at modsætte sig afståelse
Udlejer af et dagligvarelejemål var berettiget til at modsætte sig en afståelse af lejemålet, da indtrædende lejer ikke havde til hensigt at anvende lejemålet selv og heller ikke havde kunnet finde en acceptabel fremlejetager.
09/12/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Vigtige overvejelser bygherre bør gøre sig ved gennemførelse af syn og skøn
Kromann Reumert logo
Vigtige overvejelser bygherre bør gøre sig ved gennemførelse af syn og skøn
Du kan her læse om, hvornår bygherre kan og bør iværksætte syn og skøn, og hvilke overvejelser bygherre bør gøre sig ved gennemførelse af syn og skøn.
08/12/2021
Fast ejendom og entreprise
Udlejer havde krav på at få adgang til erhvervslejemål
Bech Bruun logo
Udlejer havde krav på at få adgang til erhvervslejemål
Udlejer varslede adgang med henblik på at besigtige og gennemgå installationer samt foretage 3D-registrering af lejemålet.
08/12/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Lejemål blev anset for gennemgribende moderniseret trods manglende dokumentation
Bech Bruun logo
Lejemål blev anset for gennemgribende moderniseret trods manglende dokumentation
Udlejer var ikke i besiddelse af dokumentation for udgifterne til arbejderne eller for iagttagelse af Boligreguleringslovens § 5, stk. 4.
03/12/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Vigtige overvejelser bygherre bør gøre sig ved formulering af skønstema
Kromann Reumert logo
Vigtige overvejelser bygherre bør gøre sig ved formulering af skønstema
Bygherres anmodning om syn og skøn skal indeholde de spørgsmål, som den udmeldte skønsmand skal besvare. Disse spørgsmål (i daglig tale "skønstemaet") bør bygherre opliste i et særskilt afsnit eller i et særskilt dokument.
02/12/2021
Fast ejendom og entreprise
Den delegerede bygherremodel og aftaleparadigmer
Kromann Reumert logo
Den delegerede bygherremodel og aftaleparadigmer
Det er hverken simpelt eller uden risici at anvende den delegerede bygherremodel. Byggeskadefonden og BL har derfor udarbejdet et sæt aftaleparadigmer, som kan danne grundlag for aftalegrundlaget mellem parterne. Læs mere om den delegerede bygherremodel i denne nyhed, og få gode råd til at håndtere den i praksis.
26/11/2021
Fast ejendom og entreprise
NY dom om erhvervslejers retableringspligt ved fraflytning
Focus Advokater logo
NY dom om erhvervslejers retableringspligt ved fraflytning
En erhvervslejer ønsker ofte mulighed for at foretage ombygninger af sit lejemål, så det kan tilpasses lejerens indretningskoncept eller udvidelser af sortiment mv. Medmindre at der er tale om, at ændringerne skal ske for at opfylde krav fra en offentlig myndighed om kontraktmæssig anvendelse af det lejede, kræver det samtykke fra udlejer, før lejeren må foretage ændringer – samt et forbehold fra udlejer om retablering af ændringerne for lejerens regning ved fraflytning.
25/11/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Hvornår kan bygherre iværksætte syn og skøn? Og hvornår kan det behandles som en hastesag?
Kromann Reumert logo
Hvornår kan bygherre iværksætte syn og skøn? Og hvornår kan det behandles som en hastesag?
I denne nyhed kan du læse om, hvornår bygherre kan iværksætte syn og skøn, og hvornår det er muligt at gennemføre syn og skøn som en hastesag.
24/11/2021
Fast ejendom og entreprise
Ny lejelov og lov om boligforhold – seneste nyt
Focus Advokater logo
Ny lejelov og lov om boligforhold – seneste nyt
Lovforslagene om en ny lejelov og en ny lov om boligforhold er nu fremsat og har været første behandlet i Folketinget. Som udgangspunkt var der alene tale om en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven; men der er kommet lidt nyt med. Bliv opdateret her!
22/11/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Beslutning om stillet sikkerhed: Hvad skal bygherre være opmærksom på?
Kromann Reumert logo
Beslutning om stillet sikkerhed: Hvad skal bygherre være opmærksom på?
En bygherre kan anmode om udbetaling fra en entreprenørgaranti, for eksempel på grund af mangler, som entreprenøren ikke vil udbedre. Garanten skal udbetale det krævede beløb − medmindre entreprenøren inden ti arbejdsdage anmoder Voldgiftsnævnet om at udpege en sagkyndig, som skal træffe beslutning om, hvorvidt bygherrens garantitræk er berettiget. I denne nyhed kan du læse om proceduren for beslutningen om stillet sikkerhed.
11/11/2021
Fast ejendom og entreprise
Hvornår fortaber man som entreprenør afhjælpningsretten ved mangler?
Focus Advokater logo
Hvornår fortaber man som entreprenør afhjælpningsretten ved mangler?
Hvis en bygherre reklamerer over mangler ved et byggeri, tvinges entreprenøren til at tage stilling til, hvorvidt han vil anerkende og udbedre manglerne. Denne stillingtagen har afgørende betydning for at fastholde entreprenørens afhjælpningsret og kan dermed have stor økonomisk betydning for entreprenøren. Læs mere her.
05/11/2021
Fast ejendom og entreprise
Udlejer afskåret fra at gøre erstatningskrav gældende efter lejers fraflytning
Bech Bruun logo
Udlejer afskåret fra at gøre erstatningskrav gældende efter lejers fraflytning
I en ny dom har højesteret taget stilling til, hvilke krav der er omfattet af lejelovens § 98, stk. 2.
05/11/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Lejer ikke erstatningsansvarlig for vandskade i underboens lejlighed
Bech Bruun logo
Lejer ikke erstatningsansvarlig for vandskade i underboens lejlighed
Efter vandskade som følge af skybrud mente udlejer, at overboen var erstatningsansvarlig for skaden. Landsretten kom dog frem til, at det ikke var bevist, at lejer var ansvarlig.
04/11/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Er sammenskrivning af lejelovene snart en realitet?
Kromann Reumert logo
Er sammenskrivning af lejelovene snart en realitet?
Et politisk flertal besluttede i 2014, at den danske lejelovgivning skulle forenkles ved blandt andet at sammenskrive lejeloven og boligreguleringsloven. Lovforslaget, der har været igennem flere høringsfaser, er nu endelig fremsat i Folketinget, hvor første behandling finder sted i dag, torsdag den 28. oktober 2021. I denne nyhed kan du læse om udfordringerne ved at foretage sammenskrivningen og de omdiskuterede forhold, som vi forventer, bliver en del af den nye lejelov.
03/11/2021
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Hvilke krav skal bygherre iagttage ved træk på entreprenørens garanti?
Kromann Reumert logo
Hvilke krav skal bygherre iagttage ved træk på entreprenørens garanti?
Entreprenørens garantistillelse er aktuel, når der konstateres mangler ved et byggeri, hvor den ansvarlige entreprenør enten ikke er indstillet på frivilligt at forestå mangeludbedring eller økonomisk er i stand til det, eksempelvis hvis entreprenøren er gået konkurs.
02/11/2021
Fast ejendom og entreprise
Hvad skal bygherre særligt være opmærksom på i forhold til entreprenørens garantistillelse?
Kromann Reumert logo
Hvad skal bygherre særligt være opmærksom på i forhold til entreprenørens garantistillelse?
I denne nyhed kan du læse om, hvad en bygherre særligt bør være opmærksom på i forhold til den garanti, som en entreprenør skal stille over for bygherren efter AB 18/ ABT 18. Vi ser på, hvad en bygherre skal være opmærksom på ved kontraktforhandlingerne og efterfølgende ved byggeriets aflevering samt 1- og 5-års gennemgangene.
27/10/2021
Fast ejendom og entreprise
Hvornår kan entreprenøren påberåbe sig ”offergrænsereglen”?
Bech Bruun logo
Hvornår kan entreprenøren påberåbe sig ”offergrænsereglen”?
Voldgiftsretten har i en ny kendelse udtalt, at offergrænsesynspunktet ikke var til hinder for, at bygherren kunne kræve omkostningerne til afhjælpning opgjort til, hvad total udskiftning ville koste – desuagtet at omkostningerne tilnærmelsesvis svarede til den oprindelige entreprisesum, og at manglerne i form af varmetab for den enkelte lejer måtte anses for begrænsede.
22/10/2021
Fast ejendom og entreprise
Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?
Kromann Reumert logo
Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?
Vi ser jævnligt, at forskellen på leje- og forpagtningsforhold volder problemer, og det kan få store økonomiske konsekvenser at blande de to begreber sammen. I denne nyhed stiller vi skarpt på forskellen på at leje og forpagte noget samt, hvad du blandt andet bør være opmærksom på, når du indgår sådanne aftaler.
03/09/2021
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
TVC Advokatfirma logo
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
Af hensyn til et luftledningsanlæg på en landmands ejendom ønskede et energiselskab at beskære træer og beplantninger. Energiselskabet støttede sin ret på en tinglyst servitut fra 1943. Vestre Landsret fandt, at energiselskabet ikke var berettiget til at foretage fældning eller beskæring uden for den zone, der sikkert var angivet i deklarationen.
13/08/2021
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift, Offentlig ret
Ansvar for anvendelsen af MgO-plader i byggeriet – seneste nyt
Focus Advokater logo
Ansvar for anvendelsen af MgO-plader i byggeriet – seneste nyt
I de senere år har rådgivere, entreprenører som leverandører været involveret i en række tvister om brugen af MgO-plader i byggeriet. I juni måned 2021 kom den seneste afgørelse om ansvaret fra domstolene. Her der nyt om mulighederne for at rette direkte krav mod en leverandør eller importør. Læs mere her.
10/08/2021
Fast ejendom og entreprise
Viser de 24 nyeste nyheder inden for fast ejendom og entreprise   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted