Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Fast ejendom og entreprise

Seneste nyheder inden for Fast ejendom og entreprise

Lejelovens ansvarsbestemmelser fandt ikke anvendelse i en andelsboligforening - en højesteretsdom med mulig betydning for mange andelsboligforeninger
Focus Advokater logo
Lejelovens ansvarsbestemmelser fandt ikke anvendelse i en andelsboligforening - en højesteretsdom med mulig betydning for mange andelsboligforeninger
Hvem bærer ansvaret, hvis en håndværker begår en fejl ved udførelse af arbejder i en andelsbolig, der fører til skader på andelsboligforeningens fællesejendom og hos andre andelshavere? En ny Højesteretsdom omhandler dette spørgsmål – og svaret er måske overraskende – og bør føre til, at mange andelsboligforeninger skal overveje at ændre deres vedtægter. Læs mere her.
14/09/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Opsigelse til eget brug var ikke rimelig
Bech Bruun logo
Opsigelse til eget brug var ikke rimelig
Udlejer fik ikke medhold i, at det var berettiget at opsige en lejer af et beboelseslejemål med henblik på udvidelse af sin egen bolig.
12/09/2023
Fast ejendom og entreprise
Udlejer var afskåret fra at anlægge sag om nettoprisindeksering
Bech Bruun logo
Udlejer var afskåret fra at anlægge sag om nettoprisindeksering
Udlejer fik i 2021 delvist medhold i en markedslejeforhøjelsessag efter erhvervslejelovens § 13. Udlejer var som følge af den måde, den nedlagte påstand var formuleret, herefter afskåret fra året efter at få prøvet spørgsmålet om, hvorvidt der udover markedslejereguleringen skulle ske regulering af lejen efter udviklingen i nettoprisindekset.
12/09/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Udlejer kunne inddrage spørgsmål om berettigelse af en opsigelse i en verserende retssag
Bech Bruun logo
Udlejer kunne inddrage spørgsmål om berettigelse af en opsigelse i en verserende retssag
Erhvervslejelovens § 65, stk. 2 udgjorde ikke en fravigelse af retsplejelovens almindelige regler for inddragelse af yderligere krav under en verserende sag ved kumulation, og udlejer var derfor berettiget til at inddrage sag om berettigelsen af en opsigelse af et erhvervslejemål uden at anlægge ny sag.
12/09/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Lejer delvis skyld i skimmelsvampeangreb
Bech Bruun logo
Lejer delvis skyld i skimmelsvampeangreb
Lejer var delvist skyld i skimmelsvampeangreb og blev pålagt at betale 50% af udgiften til afhjælpning.
12/09/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ny højesteretsdom om lejeforhøjelse i småhuse
Bech Bruun logo
Ny højesteretsdom om lejeforhøjelse i småhuse
Højesteret fandt, at en udlejer er berettiget til at varsle lejeforhøjelse efter reglerne om det lejedes værdi i et småhus-lejemål.
11/09/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Arealudviklingsselskaber - kommuners valg af og samarbejde med private investorer
Kromann Reumert logo
Arealudviklingsselskaber - kommuners valg af og samarbejde med private investorer
Arealudviklingsselskaber giver kommuner mulighed for at gennemføre større byudviklingsprojekter i samarbejde med private investorer. Når kommunen og den private investor indgår i et forpligtende og længerevarende samarbejde, er det essentielt, at kommunen på forhånd nøje overvejer, hvilken investor kommunen ønsker at indgå i et samarbejde med. Derudover er det vigtigt at få fastsat visioner og strategi for udviklingen. Vi sætter fokus på, hvordan kommuner kan vælge den/de private investorer, og hvordan trædestenene for det solide samarbejde kan grundlægges.
30/08/2023
Offentlig ret, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Nye boligskatteregler fra 2024 kan få betydning for bolighandler nu
Focus Advokater logo
Nye boligskatteregler fra 2024 kan få betydning for bolighandler nu
Den 1. januar 2024 træder der nye boligskatteregler i kraft. Det betyder generelt lavere skat for de fleste boligejere i Danmark – men ikke alle. Særligt hvis man er ved at købe bolig eller byggegrund – eller ved at bygge om – skal man være opmærksom. Læs mere her.
29/08/2023
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Eksisterer der en genhusningspligt for udlejer af et privat boliglejemål?
Focus Advokater logo
Eksisterer der en genhusningspligt for udlejer af et privat boliglejemål?
Det hænder, at et privat boliglejemål i en periode bliver helt eller delvist ubeboeligt. F.eks. som følge af mangler ved det lejede, eller fordi udlejer ønsker at foretage forbedringer i det lejede. I sådanne situationer henvender lejer sig indimellem til udlejer med krav om at blive genhuset. Spørgsmålet er, hvordan udlejer skal forholde sig til sådan et krav – for har udlejer en pligt til at genhuse lejer i den periode, hvor en mangel eller forbedringsarbejder står på? Det vil artiklen her belyse nærmere.
17/08/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Fordele ved solceller på udlejningsejendomme
Hulgaard Advokater logo
Fordele ved solceller på udlejningsejendomme
Den grønne omstilling buldrer afsted, og arbejdet frem mod en mere bæredygtig fremtid er i fuld gang. Alle virkemidler skal indtænkes i den transformation – og solceller er en vigtig brik.
16/08/2023
Fast ejendom og entreprise, Energi og forsyning
Virksomheds brug af underentreprenør blev anset som omgåelse af Bygningsoverenskomsten
Bech Bruun logo
Virksomheds brug af underentreprenør blev anset som omgåelse af Bygningsoverenskomsten
I faglig voldgiftskendelse af 14. juli 2023 fandt opmanden, at en virksomhed, og ikke en hævdet underentreprenør, måtte betragtes som arbejdsgiver for en række rumænske arbejdere. Idet virksomheden var omfattet af Bygningsoverenskomsten, men ikke havde udbetalt løn herefter til arbejderne, blev virksomheden derfor pålagt at betale besparelsen herved.
08/08/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Fast ejendom og entreprise
Konkurrenceklausul var ikke til hinder for delvist salg af naboejendom til konkurrerende virksomhed
Bech Bruun logo
Konkurrenceklausul var ikke til hinder for delvist salg af naboejendom til konkurrerende virksomhed
I en lejekontrakt mellem udlejer og en supermarkedskæde vedrørende et lejemål i et indkøbscenter var der aftalt en konkurrenceklausul, som forhindrede udlejer i at udleje andre lokaler til andre supermarkeder. På denne baggrund mente lejer, at udlejer ved indgåelse af betinget købsaftale med en konkurrerende supermarkedskæde vedrørende naboejendommen var i strid med lejekontrakten.
03/08/2023
Fast ejendom og entreprise
Landsretten tillagde uprøvede sammenligningslejemål vægt
Bech Bruun logo
Landsretten tillagde uprøvede sammenligningslejemål vægt
For landsretten var der fremlagt over 25 prøvede sammenligningslejemål – til trods herfor fandt landsretten, at de uprøvede lejemål også kunne tillægges vægt.
03/08/2023
Fast ejendom og entreprise
Afvisning af anke i sag om fraflytningsopgørelse
Bech Bruun logo
Afvisning af anke i sag om fraflytningsopgørelse
Afvisning af anke i medfør af retsplejelovens § 368 a i sag om det økonomiske mellemværende ved lejers fraflytning af et lejemål.
03/08/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Udlejer erstatningsansvarlig ved opsigelse til eget brug
Bech Bruun logo
Udlejer erstatningsansvarlig ved opsigelse til eget brug
En udlejer, der havde opsagt et erhvervslejemål og et boliglejemål med henblik på eget brug, havde handlet ansvarspådragende overfor lejerne ved ikke at tilbyde lejerne at blive i deres lejemål, da udlejer alligevel ikke tog lejemålene i brug.
02/08/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven: Tilbudspligtsreglerne udvides
Bech Bruun logo
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven: Tilbudspligtsreglerne udvides
Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 27. juni 2023 sendt et udkast til lovforslag i høring, som blandt andet præciserer en række utilsigtede ændringer ved den nye lejelov pr. 1. juli 2023, men som derudover indeholder forslag til ændring af tilbudspligtsreglerne.
25/07/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Markedslejevarsling var gyldig, selvom lejeforhøjelsen var baseret på et forkert areal
Bech Bruun logo
Markedslejevarsling var gyldig, selvom lejeforhøjelsen var baseret på et forkert areal
Udlejer havde dog ikke løftet bevisbyrden for, at den gældende leje var væsentlige lavere end markedslejen. Lejer blev derfor frifundet.
14/07/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Bliver rådgiver altid ansvarlig for projektfejl?
Kromann Reumert logo
Bliver rådgiver altid ansvarlig for projektfejl?
Den tekniske rådgivers projekteringsfejl kan koste dyrt. Projektændringer og -tilretninger vil ofte betyde, at bygherren skal dække (ekstra) omkostninger til entreprenørens udgifter i relation til udbedring af projektfejlene. Spørgsmålet er, om bygherren altid kan rette et krav mod den tekniske rådgiver for tabet (de forøgede omkostninger). I denne artikel zoomer vi ind på den tekniske rådgivers ansvar for projektfejl med inddragelse af den nyligt afsagte kendelse TBB 2023.393 VBA.
26/06/2023
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Arealudviklingsselskaber: muligheder og begrænsninger i forbindelse med by- og havneudvikling
Kromann Reumert logo
Arealudviklingsselskaber: muligheder og begrænsninger i forbindelse med by- og havneudvikling
Kommuner har i en lang årrække gennemført større byudviklingsprojekter og et stigende antal havnekommuner ønsker at udnytte havnens muligheder for attraktive boliger og boligrum og anden byudvikling. Derfor er der i de senere år også sket en stor udvikling af havneområder fra gamle industrihavne til attraktive byområder. I denne artikel ser vi nærmere på de juridiske problemstillinger i tilknytning til byudvikling og arealudviklingsselskaber.
21/06/2023
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret, Udbud
Ny praksis fra Landsskatteretten – En asfalteret parkeringsplads er en bygning efter momsloven
Bech Bruun logo
Ny praksis fra Landsskatteretten – En asfalteret parkeringsplads er en bygning efter momsloven
I en ny afgørelse fandt Landsskatteretten – modsat Skattestyrelsen – at en ejendom kunne overdrages momsfrit, idet ejendommen på leveringstidspunktet, var bebygget med en grundfast konstruktion, i form af asfalterede parkeringspladser med et underliggende kloak- og regnvandsanlæg.
20/06/2023
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Energibesparende foranstaltninger i private lejeboliger
Focus Advokater logo
Energibesparende foranstaltninger i private lejeboliger
Er du som udlejer berettiget eller forpligtet til at gennemføre energibesparende tiltag i ældre udlejningsejendomme – og kan du i den forbindelse kræve en lejeforhøjelse hos dine lejere? Læs mere her.
13/06/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ændringer på vej i AB-systemet!?
Focus Advokater logo
Ændringer på vej i AB-systemet!?
Med indførelsen af AB 18 i 2018 blev det samtidig vedtaget, at byggeriets parter skulle mødes efter 5 år for at evaluere de nye aftaledokumenter og deres brug. Det første af disse møder afholdes den 7. juni 2023. Bygherreforeningen har allerede givet os et indblik i hvilke emner, der bl.a. vil blive diskuteret på møderne. Listen indeholder emner, som efter Focus Advokaters opfattelse er velbegrundede at diskutere, men der er en række yderligere emner, som bør drøftes. Læs mere her!
07/06/2023
Fast ejendom og entreprise
Friplejeboliger – klare og gennemsigtige aftaler bør opveje uklare regler om takstberegning
Kromann Reumert logo
Friplejeboliger – klare og gennemsigtige aftaler bør opveje uklare regler om takstberegning
Det er efterhånden alment kendt, at der landet over er stor variation i kommunernes døgntakster og dermed betaling for friplejeboligleverandørernes serviceydelser. Årsagen er, at taksterne i langt de fleste tilfælde bliver fastsat af kommunerne på baggrund af den enkelte kommunes egne omkostninger ved drift af tilsvarende tilbud, og at reglerne ikke indeholder nærmere rammer for kommunens beregningsgrundlag. Da døgntakster er en afgørende indtægtskilde for driften af et friplejehjem – og følgelig den samlede bagvedliggende investering – bør både friplejeboligleverandører, udviklere, investorer og kommuner være særligt opmærksomme på, at taksterne bliver fastsat korrekt og at opveje det uklare lovgrundlag med klare og gennemsigtige aftaler om taksterne og senere regulering heraf.
01/06/2023
Fast ejendom og entreprise
AB18-systemet i en bæredygtighedstid?
Bech Bruun logo
AB18-systemet i en bæredygtighedstid?
Da det reviderede AB-system blev vedtaget i 2018, aftalte byggeriets parter, at der i 2023 skulle tages bestik af behovet for ændringer til AB-systemet. Byggeriets parter gav samtidig håndslag på, at AB-systemet skulle anvendes i dets helhed. Parterne holder møde herom den 7. juni 2023. Hvad er status?
31/05/2023
Fast ejendom og entreprise
Viser de 24 nyeste nyheder inden for fast ejendom og entreprise   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted