Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Fast ejendom og entreprise

Seneste nyheder inden for Fast ejendom og entreprise

FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
Kromann Reumert logo
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
FIDIC White Book (FWB) er et regelsæt og en international pendant til Almindelige betingelser for rådgivning i bygge- og anlægsvirksomheder (ABR 18). FWB-regelsættet bliver anvendt inden for entrepriseretten i forbindelse med indgåelse af rådgiverkontrakter, som involverer udenlandske aktører. Her kommer vi omkring, hvad din virksomhed skal være opmærksom på i forhold til regulering af baggrundsret (lovvalg), hvis I ønsker at bruge eller skal indgå aftale under FWB.
08/05/2024
Fast ejendom og entreprise
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Hulgaard Advokater logo
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
De endelige offentlige ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme forventes først at blive udsendt i 2025 eller senere. Dækningsafgiften for dækningsafgiftspligtige ejendomme og ejendomsskat beregnes derfor nu på foreløbigt grundlag. Som udlejer kan du risikere selv at skulle bære efterreguleringen, som er forskellen mellem beskatningen på det foreløbige grundlag og det endelige grundlag.
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ny praksis vedrørende tinglysningsafgift
Bech Bruun logo
Ny praksis vedrørende tinglysningsafgift
Skattestyrelsen ændrer i et nyt udkast til styresignal sin hidtidige praksis, således retten til at indtræde i et interessentskab nu bliver betragtet som et vederlag i forbindelse med en tilførsel af aktiver efter tinglysningslovens § 6 a. Med ændringen gives der mulighed for en tilbagesøgning af den variable tinglysningsafgift, hvis denne er betalt i overensstemmelse med den hidtidige praksis.
23/04/2024
Fast ejendom og entreprise
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Bech Bruun logo
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Ankestyrelsen har i en nylig (utrykt) afgørelse forholdt sig til spørgsmålet om, hvornår et areal ikke selvstændigt kan bebygges, og en kommune derfor lovligt kan sælge arealet til ejeren af en tilgrænsende ejendom uden at gennemføre et offentligt udbud.
23/04/2024
Fast ejendom og entreprise
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Bech Bruun logo
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Ankestyrelsen har i en nylig (utrykt) afgørelse forholdt sig til spørgsmålet om, hvornår et areal ikke selvstændigt kan bebygges, og en kommune derfor lovligt kan sælge arealet til ejeren af en tilgrænsende ejendom uden at gennemføre et offentligt udbud.
19/04/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
Bech Bruun logo
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
I denne artikel kan du blive klogere på de væsentligste overordnede juridiske problemstillinger, der opstår i forbindelse med PFAS-forureninger.
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Nyt om entreprenørprojektering
Bech Bruun logo
Nyt om entreprenørprojektering
Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg har i en netop offentliggjort kendelse forholdt sig til spørgsmålet om, hvornår en fagentreprenør har påtaget sig et projekteringsansvar, når AB 18 er aftalt. Derudover behandler kendelsen entreprenørens forpligtelse til at gøre opmærksom på projektfejl.
04/04/2024
Fast ejendom og entreprise
Udlejers opsigelsesskrivelse – gør det rigtigt fra start!
Focus Advokater logo
Udlejers opsigelsesskrivelse – gør det rigtigt fra start!
To nyligt afsagte landsretskendelser omhandlende formkrav til udlejers opsigelse illustrerer vigtigheden af, at udlejer får udarbejdet opsigelsesskrivelsen korrekt, så den opfylder lovens krav til en opsigelse. For gør den ikke det, vil opsigelsen være ugyldig, og udlejer vil ikke efter afsendelsen kunne ændre på det faktum. Læs mere om problematikkerne her.
03/04/2024
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Entreprisekontrakter i nybyggeri – hvad skal du som bygherre være opmærksom på?
Focus Advokater logo
Entreprisekontrakter i nybyggeri – hvad skal du som bygherre være opmærksom på?
Nybyggeri er populært i Danmark, hvilket blev særligt tydeligt i perioden med et lavt renteniveau, hvor der for alvor var gang i byggeriet af enfamilieshuse. Samtidig har det sat skub i nybyggerierne, at mange kommuner har udstykket et betydeligt antal byggegrunde i de sidste 10-15 år. Mange nybyggerier er typehuse, hvor entreprenøren er et af de større typehusfirmaer. I disse tilfælde kan man fristes til at tro, at kontrakten er ”som den skal være” og ikke er til diskussion med typehusfirmaet. Dette er dog ikke helt rigtigt, og særligt ikke i øjeblikket, hvor der er stor konkurrence blandt aktørerne på markedet.
20/03/2024
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Focus Advokater logo
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Byggeriets klimabelastninger har gradvist fået større og større opmærksomhed i de senere år. Dette har skabt en udvikling i byggeriet, hvor byggeri med genbrugsmaterialer nu efterspørges i højere grad end tidligere. Denne udvikling blev herudover særligt aktuel i 2023, hvor en revision af bygningsreglementet medførte nye klimakrav, som alle byggerier skal overholde. Men hvem bærer ansvaret for valget af genbrugsmaterialer, og hvordan skal brugen af genbrugsmaterialer håndteres i entreprisekontrakten? Dette ser vi nærmere på i dette nyhedsbrev.
12/02/2024
Fast ejendom og entreprise
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Kromann Reumert logo
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
I 2020 udbød Tønder Spildevand A/S en totalentreprisekontrakt, der blev tildelt en tilbudsgiver, hvis tilbud senere viste sig at være ukonditionsmæssigt. Nu har Klagenævnet for Udbud forholdt sig til det erstatningsmæssige efterspil og kommer blandt andet med en række interessante udtalelser om bevisbyrde og konditionsmæssighed.
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Kromann Reumert logo
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Når kommuner deltager i større byudviklingsprojekter, sker det ofte gennem oprettelse af et joint venture-selskab med private investorer, der får til formål at byggemodne og eventuelt også stå for det efterfølgende salg. Inden man i fællesskab etablerer et sådant selskab, skal man dog være opmærksom på, at etableringen kan være underlagt fusionskontrolreglerne og dermed kræve forudgående godkendelse hos konkurrencemyndighederne. I denne artikel fokuserer vi på nogle af de juridiske overvejelser, man bør gøre sig.
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
Kromann Reumert logo
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
Retten i Lyngby afsagde den 22. januar 2024 dom i en sag om 15 %-reglen i en såkaldt forældrekøbssag. I sagen overdrog en mor en ejerlejlighed til sin søn til en pris svarende til den offentlige ejendomsvurdering med tillæg af knap 15 %. Hun havde købt lejligheden i fri handel cirka 16 måneder før overdragelsen. Retten fandt, at der forelå "særlige omstændigheder", hvorfor 15 %-reglen ikke kunne anvendes.
02/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
Hulgaard Advokater logo
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
Hvis du overvejer at købe en bolig til dine børn eller forældre– eller allerede har købt en bolig– er det en god ide at være opmærksom på de skattemæssige forhold. Vores artikel hjælper dig og din lejer/familien med at holde styr på regeljunglen.
19/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Bech Bruun logo
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Voldgiftsretten har i en nyere kendelse udtalt, at en totalentreprenør var ansvarlig for vandindtrængen opstået som følge af anvendelse af genbrugsmursten, uanset at totalentreprenøren var opfordret af bygherren til at anvende genbrugsmursten.
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Asfalterede parkerings- og vejarealer kan nu anses for en bygning i momsmæssig henseende
Bech Bruun logo
Asfalterede parkerings- og vejarealer kan nu anses for en bygning i momsmæssig henseende
I et nyt styresignal ændrer Skattestyrelsen praksis i relation til overdragelse af fast ejendom og åbner samtidig for, at der kan anmodes om tilbagesøgning af moms, hvis der tidligere er betalt moms i overensstemmelse med Skattestyrelsens hidtidige praksis.
12/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Lejer hæftede for ekstraordinært vandforbrug, der skyldtes et løbende toilet
Bech Bruun logo
Lejer hæftede for ekstraordinært vandforbrug, der skyldtes et løbende toilet
En lejer, der var bortrejst på ferie i en længere periode, hæftede for et ekstraordinært stort vandforbrug, der skyldtes et løbende toilet.
11/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
Bech Bruun logo
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
Et lejemål blev opsagt som led i ekspropriation og anlæggelse af en letbane. Efterfølgende opstod der tvist om erstatningsudmålingen.
09/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning, Lejeret
Fogedretten skulle inddrage et efterfølgende påkrav
Bech Bruun logo
Fogedretten skulle inddrage et efterfølgende påkrav
Landsretten fandt, at fogedretten skulle inddrage et efterfølgende påkrav, selv om det først var sendt til fogedretten efter udløbet af fristen for at komme med bemærkninger til det første påkrav.
05/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Det udvidede ejendomsbegreb i lejeloven
Focus Advokater logo
Det udvidede ejendomsbegreb i lejeloven
Inden for lejelovgivningen er det ofte relevant at vide, hvad man skal forstå ved begrebet ”ejendom”, samt hvordan en sådan skal afgrænses. Dette, da begrebet indgår i mange af f.eks. lejelovens bestemmelser, særligt i relation til lejefastsættelse. F.eks. bestemmes det i lejeloven, at et småhus – der er undtaget fra reglerne om omkostningsbestemt leje – er en ejendom i en reguleret kommune, der pr. 1. januar 1995 havde 6 eller færre beboelseslejligheder. Før det kan udregnes, hvor mange beboelseslejligheder, der er i en ejendom, er det i første omgang nødvendigt at få afgrænset ejendommen. Dette kompliceres af, at man inden for lejelovgivningen opererer med et almindeligt og et udvidet ejendomsbegreb. Og dette er hvad denne artikel vil belyse.
03/01/2024
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Når syn og skøn går i tomgang
Bech Bruun logo
Når syn og skøn går i tomgang
Østre Landsret har i en utrykt afgørelse fra 2023 forholdt sig til hvor mange yderligere supplerende spørgsmål, der kan tillades under en skønssag. I nyheden perspektiveres afgørelsen i forhold til en ligeledes utrykt ny VBA-afgørelse om muligheden for at fremlægge en ensidig indhentet sagkyndig erklæring for skønsmanden.
02/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Opkrævning af aftalte nettoprisindeksreguleringer i store ejendomme - lovændring vedtaget
Focus Advokater logo
Opkrævning af aftalte nettoprisindeksreguleringer i store ejendomme - lovændring vedtaget
Den 19. december 2023 er ændringslovforslaget til lejeloven vedtaget i Folketinget. Lovændringerne betyder blandt andet, at det nu (igen) er gyldigt at indgå aftaler om nettoprisindeksering af lejen i store ejendomme – hvor lejen fastsættes efter § 19, stk. 1, eller stk. 2. Der er dog en særlig ikrafttrædelsesbestemmelse i loven, som udlejer skal være opmærksom på. Læs mere her.
28/12/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Moms på salg af byggegrund: Får du den rigtige pris, når du sælger en fast ejendom?
Hulgaard Advokater logo
Moms på salg af byggegrund: Får du den rigtige pris, når du sælger en fast ejendom?
Det er vigtigt, at du er opmærksom på momsen, når du sælger en byggegrund, fordi i nogle tilfælde bliver momsen en omkostning, og andre gange har den ingen betydning.
20/12/2023
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Kan udlejer varsle en lejeforhøjelse overfor en lejer, hvis ejendomsskatterne stiger?
Focus Advokater logo
Kan udlejer varsle en lejeforhøjelse overfor en lejer, hvis ejendomsskatterne stiger?
Nye vurderinger af erhvervs- og udlejningsejendomme kan i nogle tilfælde betyde stigende skatter. Det medfører en øget udgift for udlejer. Spørgsmålet er, om udlejer er berettiget til at kræve en stigning i huslejen hos lejerne, hvis ejendommen er lejet ud. Læs mere her.
20/12/2023
Lejeret, Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Viser de 24 nyeste nyheder inden for fast ejendom og entreprise   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted