Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Fast ejendom og entreprise

Seneste nyheder inden for Fast ejendom og entreprise

Ny principiel sagkyndig beslutning om nedskrivning af entreprenørgaranti ved konkurs
Focus Advokater logo
Ny principiel sagkyndig beslutning om nedskrivning af entreprenørgaranti ved konkurs
Efter AB 18 § 9 skal entreprenøren stille sikkerhed overfor bygherren. Sikkerheden skal svare til 15 % af entreprisesummen og nedskrives ved aflevering til 10 %. Reglen gælder - ligesom resten af AB’s regler - også i forholdet mellem en entreprenør og en underentreprenør. Det har været behæftet med usikkerhed, hvornår nedskrivningen til 10 % sker, når entreprenøren går konkurs, og der derfor ikke sker reel aflevering. Det har ligeledes været usikkert, hvordan bygherren sikrer sig mulighed for at trække på den fulde 15 %-garanti, når entreprenøren går konkurs. Disse spørgsmål har for nylig været genstand for prøvelse. I sagen repræsenterede Focus Advokater bygherren, der krævede den fulde garanti udbetalt.
23/03/2023
Fast ejendom og entreprise, Insolvens og rekonstruktion
Højesteret ændrer landsretsdom om ret til at kræve gamle pristalsreguleringer reguleret for fremtiden
Bech Bruun logo
Højesteret ændrer landsretsdom om ret til at kræve gamle pristalsreguleringer reguleret for fremtiden
En ny bortforpagter var ikke berettiget til at kræve forpagtningsafgiften pristalsreguleret på baggrund af reguleringer, som den tidligere bortforpagter havde afstået fra at kræve.
07/03/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Væsentlighedsvurdering skulle foretages i forhold til den aftalte leje
Bech Bruun logo
Væsentlighedsvurdering skulle foretages i forhold til den aftalte leje
Vurdering af lejens størrelse skulle foretages i forhold til den aftalte leje i lejekontrakten og ikke det beløb, som udlejer havde nedsat lejen til under sagens behandling.
06/03/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Udlejers krav på istandsættelsesudgifter var bortfaldet
Bech Bruun logo
Udlejers krav på istandsættelsesudgifter var bortfaldet
Lejer havde ikke udtrykkeligt givet afkald på et flyttesyn, og der skulle derfor have været afholdt flyttesyn.
03/03/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny højesteretsdom om ekspropriationserstatning
Focus Advokater logo
Ny højesteretsdom om ekspropriationserstatning
Efter grundlovens § 73 er ejendomsretten ukrænkelig, og hvis der skal ske ekspropriation, så er der en række betingelser, der skal være opfyldt. Én af dem er, at der kun kan ske ekspropriation ”mod fuldstændig erstatning”.
02/03/2023
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret, Forsikring og erstatning
Lejers afståelse af erhvervslejemål – kan udlejer modsætte sig?
Focus Advokater logo
Lejers afståelse af erhvervslejemål – kan udlejer modsætte sig?
Når en erhvervslejer har ret til at afstå sit lejemål til en ny lejer, kræver det forudsætningsvist, at udlejer skal have oplysning om, at der sker en afståelse – og at udlejer får mulighed for at godkende den nye lejer i overensstemmelse med den afståelsesklausul, som er aftalt med erhvervslejeren. En nyere landsretsafgørelse og en boligretsdom tager stilling til, hvornår en udlejer ikke kan anses for at have accepteret en afståelse, og hvilke oplysninger som udlejer kan kræve om den nye lejer. Læs mere her.
20/02/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Nu skal der lægges fibernet – men må man det uden en forudgående tilladelse?
Bech Bruun logo
Nu skal der lægges fibernet – men må man det uden en forudgående tilladelse?
Hvornår må du som graveaktør grave uden en forudgående tilladelse? Hvad er en efteranmeldelsesanordning? Vi giver dig her en guide til, hvor og hvornår du må gå i jorden.
20/02/2023
Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Vinterforanstaltninger i entrepriseforhold
Focus Advokater logo
Vinterforanstaltninger i entrepriseforhold
Vinterperioden medfører som regel en række udfordringer i forbindelse med udførelsen af en række byggerier. Vejret (og her tænkes ikke alene på snevejr, som efterhånden er en sjældenhed i Danmark) kan gøre det nødvendigt at udføre midlertidige arbejder og træffe foranstaltninger for dels at kunne udføre entreprisen, dels at beskytte det allerede udførte arbejde.
10/02/2023
Fast ejendom og entreprise
Én måned med de nye klimapåvirkningskrav i bygningsreglementet
Focus Advokater logo
Én måned med de nye klimapåvirkningskrav i bygningsreglementet
Den 1. januar 2023 trådte et nyt bygningsreglement (BR23) i kraft. To nye bestemmelser (§ 297 og § 298) har været genstand for særlig opmærksomhed fra byggebranchen og vil medføre et behov for yderligere tiltag fra bygherrer.
07/02/2023
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Lejeforhøjelse og lejenedsættelse i erhvervslejemål – hvordan navigerer udlejer i det?
Hulgaard Advokater logo
Lejeforhøjelse og lejenedsættelse i erhvervslejemål – hvordan navigerer udlejer i det?
Lejeregulering i erhvervslejemål er en nødvendighed for at sikre en fair balance mellem udlejers og lejers interesser. Dog kan det være en jungle for udlejere at navigere i. I denne artikel vil vi tage et dybere kig på lejeforhøjelse og lejenedsættelse og give råd til, hvordan udlejere kan navigere i dette komplekse område.
03/02/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Nye regler vedrørende boligudlejning 2023
Hulgaard Advokater logo
Nye regler vedrørende boligudlejning 2023
2022 blev året for en sammenskrevet lejelov. I denne artikel gøres status over de nye regler, der har betydning ved udlejningsejendomme og særligt ift. udlejning af boliger.
17/01/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Nedsat afskrivningssats på bygninger og installationer fremadrettet
Kromann Reumert logo
Nedsat afskrivningssats på bygninger og installationer fremadrettet
Folketinget vedtog kort før jul, at afskrivningssatsen for bygninger og installationer fra 1. januar 2023 nedsættes fra 4 % til 3 %. Det giver stof til eftertanke bl.a. i fremtidige ejendomstransaktioner. Læs mere her.
12/01/2023
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Sådan aftaler og varsler du dagbod korrekt
Focus Advokater logo
Sådan aftaler og varsler du dagbod korrekt
Ved forsinkelse på byggerier kan dagbod være et vigtigt redskab for bygherren til at begrænse de økonomiske konsekvenser af forsinkelsen. Der gælder dog forholdsvis strenge regler for, hvornår og hvordan en dagbod skal varsles. Er dagboden derfor ikke varslet retmæssigt, kan bygherren miste sit krav på dagbod. I praksis opstår der derfor ofte tvister om, hvorvidt en given dagbod er varslet korrekt. I dette indlæg skitserer vi i hovedtræk, hvordan man gyldigt aftaler dagbod, og hvordan en aftalt dagbod i givet fald varsles korrekt.
06/01/2023
Fast ejendom og entreprise
Nye klimakrav i bygningsreglementet
Bech Bruun logo
Nye klimakrav i bygningsreglementet
En bæredygtig opdatering af bygningsreglementet har længe været på vej. Nu er de konkrete klimakrav vedtaget. Fra 1. januar 2023 bliver nye konkrete klimakrav nemlig en del af det nugældende bygningsreglement (BR18).
02/01/2023
Fast ejendom og entreprise
Nyt redskab til at opnå et bæredygtigt byggeri
Kromann Reumert logo
Nyt redskab til at opnå et bæredygtigt byggeri
Med de nye klimakrav i Bygningsreglementet, der træder i kraft 1. januar 2023, får bæredygtighed et stadigt stigende fokus hos aktørerne i byggebranchen. I oktober 2022 lancerede Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitekt-virksomheder og Bygherreforeningen et nyt tillæg til Ydelsesbeskrivelserne om bæredygtighedsydelser ("Tillægget"). Tillægget skal ses som et redskab til at opfylde Bygningsreglementets nye klimakrav.
14/12/2022
Fast ejendom og entreprise
Nyt bygningsdirektiv med øget energikrav på vej
Bech Bruun logo
Nyt bygningsdirektiv med øget energikrav på vej
Store dele af den danske bygningsmasse skal igennem større energirenoveringer de kommende år, hvis nye krav fra EU bliver en realitet. Det bør derfor allerede nu tænkes ind i kommende renoveringsprojekter. Desuden bør der fra politisk side være fokus på, hvordan energirenoveringerne skal finansieres.
09/12/2022
Fast ejendom og entreprise
Fem faldgruber for bygherren ved entreprenørens betalingsvanskeligheder og eventuelle konkurs
Focus Advokater logo
Fem faldgruber for bygherren ved entreprenørens betalingsvanskeligheder og eventuelle konkurs
Byggebranchen har gennem længere tid haft kronede dage, men på det seneste har materialeprisstigninger, materialemangel, begrænset udbud i det offentlige, stigende energipriser, inflation og meget mere medført, at byggebranchen i øjeblikket oplever en bakkedal i relation til både tilgang af opgaver og fortjenester. Som følge heraf ser vi i øjeblikket en stigning i antallet af entreprenørkonkurser. Vi skitserer her nogle af de faldgruber, man som ultimativ bygherre eller entreprenør til underentreprenør måtte opleve som følge af ens kontraktparts betalingsvanskeligheder og eventuelle konkurs.
07/12/2022
Fast ejendom og entreprise, Insolvens og rekonstruktion
Fra 1. januar 2023: Nye klimakrav til alt nybyggeri
Kromann Reumert logo
Fra 1. januar 2023: Nye klimakrav til alt nybyggeri
Folketinget indgik i foråret 2021 en politisk aftale, der skal mindske byggeriets klimapåvirkning. Aftalen medfører en række ændringer af Bygningsreglementet 2018 (BR18), der senest er ændret ved bekendtgørelse nr. 1286 af 15. september 2022. De nye ændringer kommer til at indeholde krav om maksimal klimapåvirkning fra nybyggeri og træder i kraft den 1. januar 2023.
06/12/2022
Fast ejendom og entreprise
Spaltning og overdragelse af samtlige anparter udløste ikke tilbudspligt
Bech Bruun logo
Spaltning og overdragelse af samtlige anparter udløste ikke tilbudspligt
Ophørsspaltning og overdragelse af samtlige anparter i et ejendomsselskab udløste ikke tilbudspligt i medfør af lejelovens dagældende § 102.
14/11/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Erhvervslejer kunne udsættes grundet betalingsmisligholdelse
Bech Bruun logo
Erhvervslejer kunne udsættes grundet betalingsmisligholdelse
Udlejer var berettiget til at udsætte erhvervslejer på baggrund af betalingsmisligholdelse, selvom betalingsmisligholdelsen skyldtes bankens tilbagekaldelse af lejebetalingen. Udsættelsen kunne fremmes, selvom betalingspåkravet alene var sendt til lejemålets adresse og ikke også via e-mail.
11/11/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny højesteretsdom om ”mere byrdefulde vilkår”
Bech Bruun logo
Ny højesteretsdom om ”mere byrdefulde vilkår”
Den aftalte leje for et lejemål var højere end lejen for sammenlignelige lejemål i samme ejendom, og lejen skulle nedsættes efter dagældende boligreguleringslovs § 5, stk. 9 (nugældende lejelovs § 22).
08/11/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Udlejer var berettiget til at afvise afståelse af et erhvervslejemål
Bech Bruun logo
Udlejer var berettiget til at afvise afståelse af et erhvervslejemål
Da lejer ikke efterkom udlejers anmodning om modtagelse af oplysninger om den indtrædende lejer, havde udlejer vægtige grunde til at modsætte sig afståelsen.
07/11/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Frister for afgivelse af tilbud i forbindelse med salg af kommunens og regionens faste ejendomme
Kromann Reumert logo
Frister for afgivelse af tilbud i forbindelse med salg af kommunens og regionens faste ejendomme
Indenrigs- og boligministeriet har i et nyligt notat præciseret forståelsen af Udbudsbekendtgørelsens regler om frister for afgivelse af tilbud på kommunens og regionens salg af faste ejendomme. Vi ser nærmere på reglerne og sætter fokus på, hvad kommuner og regioner skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med fastsættelse af frister for afgivelse af tilbud.
27/10/2022
Fast ejendom og entreprise, Udbud, Offentlig ret
Hvordan griber du en byggesag an som ejer- eller andelsforening ?
WTC advokaterne logo
Hvordan griber du en byggesag an som ejer- eller andelsforening ?
Når du i din andels- eller ejerforening skal til at starte en byggesag op, er der mange ting, som der skal holdes styr på. Hvordan sikrer du dig, at din byggesag forløber, som den skal, og du ikke bliver mødt af uforudsete udgifter og udfordringer på vejen?
26/10/2022
Fast ejendom og entreprise
Viser de 24 nyeste nyheder inden for fast ejendom og entreprise   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted