Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Offentlig ret

Seneste nyheder inden for Offentlig ret

Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
Bech Bruun logo
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
Et bredt flertal af Folketinget indgik den 12. december 2023 en aftale om større energiparker på land - Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023. Folketinget har nu behandlet to lovforslag, som skal udmønte den politiske aftale.
07/06/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
Kromann Reumert logo
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
I forbindelse med et udbud – og en efterfølgende klagesag – om droner, har Klagenævnet for Udbud afsagt en afgørelse, som giver et indblik i, hvornår en tilbudsgiver kan få undtaget oplysninger om sit tilbud fra retten til aktindsigt.
31/05/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Udbud
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
Bird & Bird logo
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
I 2018 trådte NIS1-direktivet i kraft, der blev lanceret som Europas første cybersikkerheds regulering, og som pålagde ”væsentlige operatører” i en række sektorer at efterleve omfattende krav til sikkerhed i net- og informationssystemer.
26/04/2024
Udbud, Offentlig ret
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Hulgaard Advokater logo
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Transport af CO2 i rør er et vigtigt element i danske virksomheders muligheder for at lagre CO2. Klima-, energi- og Forsyningsministeriet har, i forlængelse af den politiske aftale om styrkede rammevilkår for CCS i Danmark, arbejdet på et lovforslag, der fremadrettet skal regulere rammerne for etablering og drift af en samlet CO2-infrastruktur og erstatte de nugældende regler på området i undergrundsloven.
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Bech Bruun logo
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Én mors evne til at opretholde ”perfektionistisk facade” omkring sig selv og sine børn gjorde bl.a., at det ikke var muligt for kommunen at opdage og forhindre de overgreb, som moren havde udsat sine børn for. Børnene havde derfor ikke krav på godtgørelse fra kommunen.
09/02/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Kromann Reumert logo
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Når kommuner deltager i større byudviklingsprojekter, sker det ofte gennem oprettelse af et joint venture-selskab med private investorer, der får til formål at byggemodne og eventuelt også stå for det efterfølgende salg. Inden man i fællesskab etablerer et sådant selskab, skal man dog være opmærksom på, at etableringen kan være underlagt fusionskontrolreglerne og dermed kræve forudgående godkendelse hos konkurrencemyndighederne. I denne artikel fokuserer vi på nogle af de juridiske overvejelser, man bør gøre sig.
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
Kromann Reumert logo
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
Ankestyrelsen har i en tilsynsudtalelse fra den 29. september 2023 vurderet, at en kommune ikke kunne yde anlægsstøtte til en sejlsportsklub, der varetog både kommunale og ikke-kommunale aktiviteter. Ankestyrelsen lagde afgørende vægt på, at det ikke kunne udelukkes, at kommunens støtte til sejlsportsklubbens kommunale aktiviteter indirekte kunne tilflyde sejlsportsklubbens ikke-kommunale aktiviteter, som kommunen ikke lovligt kunne støtte.
11/01/2024
Stats- og forvaltningsret, Offentlig ret
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
Bech Bruun logo
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
En ny politisk aftale skal sætte rammerne for en nemmere og hurtigere proces ved etablering af VE-anlæg på land. Samtidig øges kravene til kompensation af naboer og lokalsamfund.
02/01/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
Kromann Reumert logo
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en ny klimaaftale, der skal gøre det nemmere at opføre større energiparker på land med solceller og vindmøller. Aftalen skal bidrage til at indfri ambitionen om en firdobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030. Vi giver et kort overblik over aftalens indhold og ser nærmere på de mest centrale elementer i aftalen.
20/12/2023
Energi og forsyning, Offentlig ret, Miljøret
Genskinsgener: Stråler naboens tag for meget?
WTC advokaterne logo
Genskinsgener: Stråler naboens tag for meget?
Det er populært at få lagt tage af materialer, der i solskin giver meget genskin, og derfor kan være til gene for naboerne. En højesteretsdom fra 2018 og en landsretsdom fra 2023 slår fast, at man som nabo til et skinnende tag, fra et parcelhus eller sommerhus, kan kræve, at genskinsgenerne fjernes, hvis den naboretlige tålegrænse er overskredet.
02/10/2023
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret, Øvrige
Highlights fra Robusthedskommissionen anbefalinger
Bech Bruun logo
Highlights fra Robusthedskommissionen anbefalinger
Robusthedskommissionen fremkom den 11. september 2023 med anbefalinger til, hvordan der i fremtiden sikres bedre tid til opgaverne på sundheds- og ældreområdet. Kommissionen foreslår markante ændringer af det danske sundhedsvæsen, hvilket primært skal sikres ved en betydelig prioritering af digitalisering og velfærdsteknologi.
21/09/2023
Offentlig ret
Nu kan kommunerne indgå driftsaftaler med grundejere om belysning på private fællesveje
Bech Bruun logo
Nu kan kommunerne indgå driftsaftaler med grundejere om belysning på private fællesveje
Kommunerne må efter privatvejsloven kun i særlige tilfælde betale for belysning på private fællesveje. I en ny udtalelse godkender Ankestyrelsen, at en kommune kan indgå driftsaftale, hvor kommunen, mod grundejernes betaling, drifter vejbelysningen på de private fællesveje og åbner mulighed for, at kommunerne kan betale herfor.
14/09/2023
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Arealudviklingsselskaber - kommuners valg af og samarbejde med private investorer
Kromann Reumert logo
Arealudviklingsselskaber - kommuners valg af og samarbejde med private investorer
Arealudviklingsselskaber giver kommuner mulighed for at gennemføre større byudviklingsprojekter i samarbejde med private investorer. Når kommunen og den private investor indgår i et forpligtende og længerevarende samarbejde, er det essentielt, at kommunen på forhånd nøje overvejer, hvilken investor kommunen ønsker at indgå i et samarbejde med. Derudover er det vigtigt at få fastsat visioner og strategi for udviklingen. Vi sætter fokus på, hvordan kommuner kan vælge den/de private investorer, og hvordan trædestenene for det solide samarbejde kan grundlægges.
30/08/2023
Offentlig ret, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Nyt udkast til lovforslag, som indfører forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker, er sendt i høring
Bech Bruun logo
Nyt udkast til lovforslag, som indfører forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker, er sendt i høring
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har sendt et udkast til lovforslag i høring, som bl.a. indeholder et forslag om, at sygeplejersker selvstændigt tillægges opgaver, som i dag er forbeholdt læger. Som konsekvens af lovforslaget foreslås det, at tilknytningsreglerne for lægemiddelvirksomheder udvides til også at omfatte sygeplejersker og jordemødre.
24/08/2023
Life Science & Health Care, Øvrige, Offentlig ret
Arealudviklingsselskaber: muligheder og begrænsninger i forbindelse med by- og havneudvikling
Kromann Reumert logo
Arealudviklingsselskaber: muligheder og begrænsninger i forbindelse med by- og havneudvikling
Kommuner har i en lang årrække gennemført større byudviklingsprojekter og et stigende antal havnekommuner ønsker at udnytte havnens muligheder for attraktive boliger og boligrum og anden byudvikling. Derfor er der i de senere år også sket en stor udvikling af havneområder fra gamle industrihavne til attraktive byområder. I denne artikel ser vi nærmere på de juridiske problemstillinger i tilknytning til byudvikling og arealudviklingsselskaber.
21/06/2023
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret, Udbud
Kontraktværdi var ansat for lavt – indgåede kontrakter for 4 år erklæres for uden virkning.
Bird & Bird logo
Kontraktværdi var ansat for lavt – indgåede kontrakter for 4 år erklæres for uden virkning.
Den 12. maj 2023 afsagde Klagenævnet for Udbud en kendelse, hvori de erklærede Køge Kommunes direkte tildeling af to kontrakter vedrørende en indkøbsordning af dagligvarer til borgere for uden virkning. Kontrakterne var indgået uden udbud, da kommunen havde skønnet, at kontraktværdien var under tærskelværdien.
16/06/2023
Udbud, Offentlig ret
Kan en kommune sælge ejendom med krav til beboerdiversitet?
Bech Bruun logo
Kan en kommune sælge ejendom med krav til beboerdiversitet?
Flere kommuner udtrykker ønske om at kunne øge diversiteten i beboersammensætningen. Praksis fra Ankestyrelsen fastholder imidlertid, at kommuner ved salg af fast ejendom ikke har mulighed for at varetage et hensyn til beboerdiversitet.
26/05/2023
Udbud, Offentlig ret
Aktuelt forslag: Naturen skal være skattefri for grundejere – men hvad hvis grundejerne vil sælge naturen?
Bech Bruun logo
Aktuelt forslag: Naturen skal være skattefri for grundejere – men hvad hvis grundejerne vil sælge naturen?
Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Industri offentliggjorde i går et fælles politisk udspil om at fritage beskyttede naturarealer mv. for grundskyld. Udspillet omhandler den situation, hvor grundejerne etablerer eller bevarer naturen. Men måske kan vi også få mere natur i Danmark, hvis vi gør det attraktivt for grundejere at sælge landbrugsareal til naturformål.
15/05/2023
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Kan kommuner etablere og drive el-ladestandere i et selskab med begrænset hæftelse?
Kromann Reumert logo
Kan kommuner etablere og drive el-ladestandere i et selskab med begrænset hæftelse?
I en ny tilsynsudtalelse har Ankestyrelsen udtalt, at kommuner ikke kan etablere, vedligeholde og drive ladestandere til brug for kommunens egne elbiler i et selskab med begrænset ansvar og samtidig bevare den bestemmende indflydelse i selskabet. Læs mere om Ankestyrelsens vurdering i denne nyhed.
21/04/2023
Offentlig ret, Fast ejendom og entreprise, Stats- og forvaltningsret
Den naboretlige tålegrænse
Focus Advokater logo
Den naboretlige tålegrænse
Højaktuel sag om naboretlig tålegrænse ved Bridgewalking Lillebælt er forligt. Focus Advokater har bistået naboerne i sagen.
15/03/2023
Øvrige, Offentlig ret, Konfliktløsning
Ny højesteretsdom om ekspropriationserstatning
Focus Advokater logo
Ny højesteretsdom om ekspropriationserstatning
Efter grundlovens § 73 er ejendomsretten ukrænkelig, og hvis der skal ske ekspropriation, så er der en række betingelser, der skal være opfyldt. Én af dem er, at der kun kan ske ekspropriation ”mod fuldstændig erstatning”.
02/03/2023
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret, Forsikring og erstatning
Kun én virksomhed slap for konfiskation efter vanvidskørsel
IUNO logo
Kun én virksomhed slap for konfiskation efter vanvidskørsel
Højesteret har taget stilling til seks nye sager om konfiskation af biler på grund af vanvidskørsel. Kun i én sag, havde virksomheden gjort nok for at undgå konfiskation af firmabil, som var leaset. Virksomheden havde undervist i alkoholpolitik, indhentet straffeattest og sikret sig, at medarbejderen var klar over konsekvenserne ved brud på politikken.
23/02/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Strafferet, Offentlig ret
KommuneKredit indfører ny låneproces for fjernvarmeprojekter
Bech Bruun logo
KommuneKredit indfører ny låneproces for fjernvarmeprojekter
KommuneKredit indfører ny proces for ansøgning om lån til fjernvarmeprojekter for at sikre, at lånene udgør lovlig statsstøtte.
01/02/2023
Energi og forsyning, Offentlig ret
Nødforordning til acceleration af vedvarende energiprojekter på vej
Kromann Reumert logo
Nødforordning til acceleration af vedvarende energiprojekter på vej
Med et nyt banebrydende udspil til en nødforordning om vedvarende energiprojekter, tager EU-Kommissionen nu skrappere midler i brug for at accelerere gennemførelsen af vedvarende energiprojekter. Den foreslåede nødforordning, som blev fremsat af EU-Kommissionen den 9. november 2022, vil således - forudsat den bliver vedtaget - kunne bane vejen for en effektiv forcering af den grønne omstilling.
18/11/2022
Energi og forsyning, Miljøret, Offentlig ret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for offentlig ret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted