Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Offentlig ret

Seneste nyheder inden for Offentlig ret

Highlights fra Robusthedskommissionen anbefalinger
Bech Bruun logo
Highlights fra Robusthedskommissionen anbefalinger
Robusthedskommissionen fremkom den 11. september 2023 med anbefalinger til, hvordan der i fremtiden sikres bedre tid til opgaverne på sundheds- og ældreområdet. Kommissionen foreslår markante ændringer af det danske sundhedsvæsen, hvilket primært skal sikres ved en betydelig prioritering af digitalisering og velfærdsteknologi.
21/09/2023
Offentlig ret
Nu kan kommunerne indgå driftsaftaler med grundejere om belysning på private fællesveje
Bech Bruun logo
Nu kan kommunerne indgå driftsaftaler med grundejere om belysning på private fællesveje
Kommunerne må efter privatvejsloven kun i særlige tilfælde betale for belysning på private fællesveje. I en ny udtalelse godkender Ankestyrelsen, at en kommune kan indgå driftsaftale, hvor kommunen, mod grundejernes betaling, drifter vejbelysningen på de private fællesveje og åbner mulighed for, at kommunerne kan betale herfor.
14/09/2023
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Arealudviklingsselskaber - kommuners valg af og samarbejde med private investorer
Kromann Reumert logo
Arealudviklingsselskaber - kommuners valg af og samarbejde med private investorer
Arealudviklingsselskaber giver kommuner mulighed for at gennemføre større byudviklingsprojekter i samarbejde med private investorer. Når kommunen og den private investor indgår i et forpligtende og længerevarende samarbejde, er det essentielt, at kommunen på forhånd nøje overvejer, hvilken investor kommunen ønsker at indgå i et samarbejde med. Derudover er det vigtigt at få fastsat visioner og strategi for udviklingen. Vi sætter fokus på, hvordan kommuner kan vælge den/de private investorer, og hvordan trædestenene for det solide samarbejde kan grundlægges.
30/08/2023
Offentlig ret, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Nyt udkast til lovforslag, som indfører forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker, er sendt i høring
Bech Bruun logo
Nyt udkast til lovforslag, som indfører forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker, er sendt i høring
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har sendt et udkast til lovforslag i høring, som bl.a. indeholder et forslag om, at sygeplejersker selvstændigt tillægges opgaver, som i dag er forbeholdt læger. Som konsekvens af lovforslaget foreslås det, at tilknytningsreglerne for lægemiddelvirksomheder udvides til også at omfatte sygeplejersker og jordemødre.
24/08/2023
Life Science & Health Care, Øvrige, Offentlig ret
Arealudviklingsselskaber: muligheder og begrænsninger i forbindelse med by- og havneudvikling
Kromann Reumert logo
Arealudviklingsselskaber: muligheder og begrænsninger i forbindelse med by- og havneudvikling
Kommuner har i en lang årrække gennemført større byudviklingsprojekter og et stigende antal havnekommuner ønsker at udnytte havnens muligheder for attraktive boliger og boligrum og anden byudvikling. Derfor er der i de senere år også sket en stor udvikling af havneområder fra gamle industrihavne til attraktive byområder. I denne artikel ser vi nærmere på de juridiske problemstillinger i tilknytning til byudvikling og arealudviklingsselskaber.
21/06/2023
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret, Udbud
Kontraktværdi var ansat for lavt – indgåede kontrakter for 4 år erklæres for uden virkning.
Bird & Bird logo
Kontraktværdi var ansat for lavt – indgåede kontrakter for 4 år erklæres for uden virkning.
Den 12. maj 2023 afsagde Klagenævnet for Udbud en kendelse, hvori de erklærede Køge Kommunes direkte tildeling af to kontrakter vedrørende en indkøbsordning af dagligvarer til borgere for uden virkning. Kontrakterne var indgået uden udbud, da kommunen havde skønnet, at kontraktværdien var under tærskelværdien.
16/06/2023
Udbud, Offentlig ret
Kan en kommune sælge ejendom med krav til beboerdiversitet?
Bech Bruun logo
Kan en kommune sælge ejendom med krav til beboerdiversitet?
Flere kommuner udtrykker ønske om at kunne øge diversiteten i beboersammensætningen. Praksis fra Ankestyrelsen fastholder imidlertid, at kommuner ved salg af fast ejendom ikke har mulighed for at varetage et hensyn til beboerdiversitet.
26/05/2023
Udbud, Offentlig ret
Aktuelt forslag: Naturen skal være skattefri for grundejere – men hvad hvis grundejerne vil sælge naturen?
Bech Bruun logo
Aktuelt forslag: Naturen skal være skattefri for grundejere – men hvad hvis grundejerne vil sælge naturen?
Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Industri offentliggjorde i går et fælles politisk udspil om at fritage beskyttede naturarealer mv. for grundskyld. Udspillet omhandler den situation, hvor grundejerne etablerer eller bevarer naturen. Men måske kan vi også få mere natur i Danmark, hvis vi gør det attraktivt for grundejere at sælge landbrugsareal til naturformål.
15/05/2023
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Kan kommuner etablere og drive el-ladestandere i et selskab med begrænset hæftelse?
Kromann Reumert logo
Kan kommuner etablere og drive el-ladestandere i et selskab med begrænset hæftelse?
I en ny tilsynsudtalelse har Ankestyrelsen udtalt, at kommuner ikke kan etablere, vedligeholde og drive ladestandere til brug for kommunens egne elbiler i et selskab med begrænset ansvar og samtidig bevare den bestemmende indflydelse i selskabet. Læs mere om Ankestyrelsens vurdering i denne nyhed.
21/04/2023
Offentlig ret, Fast ejendom og entreprise, Stats- og forvaltningsret
Den naboretlige tålegrænse
Focus Advokater logo
Den naboretlige tålegrænse
Højaktuel sag om naboretlig tålegrænse ved Bridgewalking Lillebælt er forligt. Focus Advokater har bistået naboerne i sagen.
15/03/2023
Øvrige, Offentlig ret, Konfliktløsning
Ny højesteretsdom om ekspropriationserstatning
Focus Advokater logo
Ny højesteretsdom om ekspropriationserstatning
Efter grundlovens § 73 er ejendomsretten ukrænkelig, og hvis der skal ske ekspropriation, så er der en række betingelser, der skal være opfyldt. Én af dem er, at der kun kan ske ekspropriation ”mod fuldstændig erstatning”.
02/03/2023
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret, Forsikring og erstatning
Kun én virksomhed slap for konfiskation efter vanvidskørsel
IUNO logo
Kun én virksomhed slap for konfiskation efter vanvidskørsel
Højesteret har taget stilling til seks nye sager om konfiskation af biler på grund af vanvidskørsel. Kun i én sag, havde virksomheden gjort nok for at undgå konfiskation af firmabil, som var leaset. Virksomheden havde undervist i alkoholpolitik, indhentet straffeattest og sikret sig, at medarbejderen var klar over konsekvenserne ved brud på politikken.
23/02/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Strafferet, Offentlig ret
KommuneKredit indfører ny låneproces for fjernvarmeprojekter
Bech Bruun logo
KommuneKredit indfører ny låneproces for fjernvarmeprojekter
KommuneKredit indfører ny proces for ansøgning om lån til fjernvarmeprojekter for at sikre, at lånene udgør lovlig statsstøtte.
01/02/2023
Energi og forsyning, Offentlig ret
Nødforordning til acceleration af vedvarende energiprojekter på vej
Kromann Reumert logo
Nødforordning til acceleration af vedvarende energiprojekter på vej
Med et nyt banebrydende udspil til en nødforordning om vedvarende energiprojekter, tager EU-Kommissionen nu skrappere midler i brug for at accelerere gennemførelsen af vedvarende energiprojekter. Den foreslåede nødforordning, som blev fremsat af EU-Kommissionen den 9. november 2022, vil således - forudsat den bliver vedtaget - kunne bane vejen for en effektiv forcering af den grønne omstilling.
18/11/2022
Energi og forsyning, Miljøret, Offentlig ret
Frister for afgivelse af tilbud i forbindelse med salg af kommunens og regionens faste ejendomme
Kromann Reumert logo
Frister for afgivelse af tilbud i forbindelse med salg af kommunens og regionens faste ejendomme
Indenrigs- og boligministeriet har i et nyligt notat præciseret forståelsen af Udbudsbekendtgørelsens regler om frister for afgivelse af tilbud på kommunens og regionens salg af faste ejendomme. Vi ser nærmere på reglerne og sætter fokus på, hvad kommuner og regioner skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med fastsættelse af frister for afgivelse af tilbud.
27/10/2022
Fast ejendom og entreprise, Udbud, Offentlig ret
Hvilke regler gælder egentlig for valgplakater?
Bech Bruun logo
Hvilke regler gælder egentlig for valgplakater?
Hvor må valgplakater ophænges? Hvornår skal de tages ned igen, og hvem bærer udgifterne herfor? Spørgsmålene er mange. Læs med her og få et overblik over reglerne.
11/10/2022
Øvrige, Offentlig ret
Nyt lovforslag skaber bedre rammer for opstilling af VE-anlæg og fremmer klimahensyn
Bech Bruun logo
Nyt lovforslag skaber bedre rammer for opstilling af VE-anlæg og fremmer klimahensyn
Bolig- og Planstyrelsen har den 5. juli 2022 sendt et forslag til lov om ændring af planloven, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet i offentlig høring.
18/08/2022
Energi og forsyning, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Ny hjemmel til at gennemtvinge kabler i private fællesveje på landet
Bech Bruun logo
Ny hjemmel til at gennemtvinge kabler i private fællesveje på landet
Transportministeriet har den 29. juni 2022 sendt et forslag til ændring af lov om private fællesveje i offentlig høring. Med lovforslaget foreslås det, at der i lov om private fællesveje indføres en ny hjemmel, som giver ledningsejere af kabler til brug for elektroniske kommunikationsnet mulighed for at anmode kommunalbestyrelsen om at meddele tilladelse til at placere kablerne ved private fællesveje på landet. Høringsfristen er den 17. august 2022.
09/08/2022
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Ny principiel dom om ledninger og gæsteprincippets anvendelse ved ekspropriation
Bech Bruun logo
Ny principiel dom om ledninger og gæsteprincippets anvendelse ved ekspropriation
Østre Landsret har ved dom af 28. juni 2022 (Avedøredommen) taget stilling til, hvordan hensynet til person- og forsyningssikkerhed samt samfundsøkonomi skal vægtes over for hensynet til de kommunale udviklingsmuligheder for et areal og de kommunale interesser i at undgå udgifter til fremtidige ledningsomlægninger.
06/07/2022
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Øvrige
Manglende partshøring resulterede i hjemvisning
TVC Advokatfirma logo
Manglende partshøring resulterede i hjemvisning
Partshøring er en garantiforskrift og et fundamentalt krav efter de forvaltningsretlige regler, når Skattestyrelsen træffer afgørelse til ugunst for en skatteyder.
03/06/2022
Skatte- og afgiftsret, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Kend reglerne for om-/tilbygning af ejendomme i landzone
Focus Advokater logo
Kend reglerne for om-/tilbygning af ejendomme i landzone
Ejendomme i landzoner må som udgangspunkt - ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen - foretage udstykning, opføre ny bebyggelse eller foretage ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Dog kan der efter planloven gennemføres visse til- og ombygninger uden tilladelse. Det betyder f.eks., at det i nogle tilfælde er muligt at udvide eksisterende mindre ejendomme i landzone. Det kan være attraktivt for de, der ønsker at bo på landet i en stor og flot bygning – måske i flere etager. Læs mere om mulighederne her.
16/05/2022
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Nu kan kommuner indgå aftaler med grundejerne om snerydning på private fællesveje
Bech Bruun logo
Nu kan kommuner indgå aftaler med grundejerne om snerydning på private fællesveje
I begyndelsen af 2022 fremsatte transportministeren et lovforslag om ændring af færdselsloven og lov om private fællesveje. Lovforslaget blev vedtaget den 21. april 2022 af et flertal af Folketingets partier. Ændringerne til privatvejsloven giver hjemmel til, at kommunerne kan genoptage en hidtidig praksis, hvor kommunen indgår en aftale med grundejere om vintervedligeholdelses- og renholdelsesopgaver på private fællesveje.
26/04/2022
Offentlig ret, Øvrige
Korrekt afvisning af omfattende anmodning om aktindsigt?
Kromann Reumert logo
Korrekt afvisning af omfattende anmodning om aktindsigt?
Thisted Kommune har afvist en anmodning om aktindsigt fra Assemble A/S − alene baseret på det forventede ressourceforbrug, der var ved at skulle imødekomme anmodningen. Her kan du få svar på, om Klagenævnet for Udbud var enige i den afgørelse.
08/03/2022
Udbud, Stats- og forvaltningsret, Offentlig ret
Økonomiske rammevilkår i Power-to-X projekter
Bech Bruun logo
Økonomiske rammevilkår i Power-to-X projekter
Høje priser kan spænde ben for den grønne omstilling. Regeringens Power-to-X-strategi foreslår initiativer til at nedbringe produktionsomkostninger for brint og PtX-produkter.
11/02/2022
Energi og forsyning, Offentlig ret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for offentlig ret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted