Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Konkurrenceret

Seneste nyheder inden for Konkurrenceret

Konkurrencerådets fokus 2024
Jurainfo.dk logo
Konkurrencerådets fokus 2024
Konkurrencerådet redegør for deres syn på konkurrencesituationen i Danmark. Af redegørelsen fremgår det endvidere, hvor rådet især vil rette sit fokus hen i den kommende tid.
05/07/2024
Konkurrenceret
Nye ændringer i konkurrenceloven træder snart i kraft – kan få stor betydning for fusioner under de gældende omsætningstærskler
Focus Advokater logo
Nye ændringer i konkurrenceloven træder snart i kraft – kan få stor betydning for fusioner under de gældende omsætningstærskler
Tilbage i maj vedtog Folketinget en række markante ændringer i konkurrenceloven, som træder i kraft den 1. juli 2024. Ændringerne påvirker fusioner under de nugældende omsætningstærskler for fusionskontrol, bødeudmålingen for overtrædelse af konkurrenceloven og giver Konkurrence- og forbrugerstyrelsen (”KFST”) et nyt markedsforskningsværktøj.
04/07/2024
Konkurrenceret
Del 1: Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
Bech Bruun logo
Del 1: Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
Folketinget har den 21. maj 2024 vedtaget ændringer af konkurrenceloven. Med vedtagelsen af lovændringen er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens håndhævelsesmuligheder blevet udvidet markant på flere punkter. De vedtagne ændringer træder i kraft den 1. juli 2024.
13/06/2024
Konkurrenceret
Sø- og Handelsretten tager stilling til tøjforhandleres informationsudveksling
Kromann Reumert logo
Sø- og Handelsretten tager stilling til tøjforhandleres informationsudveksling
Sø- og Handelsretten har afsagt to domme i sagerne vedrørende Hugo Boss' udveksling af blandt andet prisoplysninger med forhandlerne Kaufmann og Ginsborg. Dommene illustrerer den vanskelige balancegang imellem lovlig og ulovlig informationsudveksling, når virksomheder både sælger deres produkter på engros- og detailmarkedet.
11/06/2024
Konkurrenceret
Ny konkurrencelov vedtaget: Nu indføres call-in regel for fusioner under tærskelværdierne
Kromann Reumert logo
Ny konkurrencelov vedtaget: Nu indføres call-in regel for fusioner under tærskelværdierne
Regeringen vedtog den 21. maj 2024 vigtige ændringer i konkurrenceloven. Målet er at styrke konkurrencen og dermed sikre bedre priser og vilkår. Ændringerne vedrører tre overordnede områder; 1) Call-in for fusioner under tærskelværdierne, 2) ny markedsefterforskningsværktøj, der giver mulighed for at gribe ind uden at konstatere en overtrædelse og 3) principperne for bødeberegninger ændres.
06/06/2024
Konkurrenceret
Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
Bech Bruun logo
Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
Folketinget har den 21. maj 2024 vedtaget ændringer af konkurrenceloven. Med vedtagelsen af lovændringen er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens håndhævelsesmuligheder blevet udvidet markant på flere punkter. De vedtagne ændringer træder i kraft den 1. juli 2024.
04/06/2024
Konkurrenceret
Frankrig anvender Towercast-doktrinen og undersøger fusion under tærskelværdierne
Kromann Reumert logo
Frankrig anvender Towercast-doktrinen og undersøger fusion under tærskelværdierne
"Towercast-doktrinen" skaber retlig mulighed for brug af de almindelige konkurrenceregler til at gribe ind mod fusioner. Det er ikke bare en teoretisk mulighed. De franske konkurrencemyndigheder har netop brugt den og har undersøgt, om der kunne gribes ind over en fusion mellem en række virksomheder inden for slagtersektoren. Towercast-doktrinen fastslår, at fusioner under tærskelværdierne i visse tilfælde kan udgøre misbrug af dominerende stilling. Myndighederne valgte dog at udvide undersøgelsen til også at omfatte konkurrencebegrænsende aftaler.
03/06/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
Kromann Reumert logo
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
Den 22. april 2024 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjort en indskærpelse overfor en kommune om mulig konkurrenceforvridende støtte til cateringaktiviteter i en sportshal efter konkurrencelovens § 11 a. Læs mere om sagen her.
17/05/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
Kromann Reumert logo
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
EU-Domstolen er nu kommet med sin afgørelse i Heureka Groups sag mod Google, der vedrører forældelsesfrister for erstatningskrav i sager om misbrug af dominerende stilling forud for erstatningsdirektivets ikrafttræden. I afgørelsen fastslår EU-Domstolen, hvornår forældelsesfristen begynder at løbe, ligesom Domstolen også berører muligheden for at suspendere fristen.
06/05/2024
EU-ret, E-handel og markedsføring, Konkurrenceret
Del 4: EU-Domstolens sportstrilogi: Sportsforbunds reglers forenelighed med EU-konkurrenceretten
Bech Bruun logo
Del 4: EU-Domstolens sportstrilogi: Sportsforbunds reglers forenelighed med EU-konkurrenceretten
EU-Domstolen afsagde den 21. december 2023 dom i tre forskellige sager, der omhandlede fortolkningen af sportsforbunds reglers forenelighed med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling, jf. TEUF artikel 101 henholdsvis artikel 102.
30/04/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Del 2: Rådgivningsvirksomhed er medansvarlig for diskotekskartel
Bech Bruun logo
Del 2: Rådgivningsvirksomhed er medansvarlig for diskotekskartel
Konkurrencerådet har afgjort, at rådgivningsvirksomheden Ecit Account A/S har overtrådt konkurrenceloven ved at deltage i etableringen og vedligeholdelsen af en kartelaftale indgået mellem en række selvstændige diskoteker.
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 5: Ekstraordinære omstændigheder medfører strafbortfald til deltagerne i "Vejstribekonsortiet"
Bech Bruun logo
Del 5: Ekstraordinære omstændigheder medfører strafbortfald til deltagerne i "Vejstribekonsortiet"
Østre Landsret har ved dom af 2. februar 2024 fastslået, at "Vejstribekonsortiet" udgjorde et kartel af grov beskaffenhed, og at betingelserne for strafansvar var opfyldt. Landsretten har imidlertid ladet straffen bortfalde på grund af undskyldelig vildfarelse om konsortieaftalernes forenelighed med konkurrencelovens § 6, stk. 1.
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 3: Sø- og Handelsretten afviser, at konkurrenceklausul var konkurrencebegrænsende
Bech Bruun logo
Del 3: Sø- og Handelsretten afviser, at konkurrenceklausul var konkurrencebegrænsende
Ifølge Sø- og Handelsretten var der ikke grundlag for at tilsidesætte en konkurrenceklausul i en eneforhandleraftale, idet konkurrenceklausulen ikke havde "til formål" at begrænse konkurrencen, ligesom de nødvendige faktorer for at foretage en "til følge"-analyse ikke var fremlagt under sagen.
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 1: Nyt lovforslag lægger op til markante ændringer af konkurrenceloven
Bech Bruun logo
Del 1: Nyt lovforslag lægger op til markante ændringer af konkurrenceloven
Erhvervsministeriet har den 28. januar 2024 fremsat forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. Lovforslaget tilsigter på flere punkter en vidtgående udvidelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens håndhævelsesmuligheder. Ifølge lovforslaget skal de foreslåede ændringer træde i kraft den 1. juli 2024.
26/04/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Generaladvokaten foreslår begrænsning af henvisningsreglerne
Kromann Reumert logo
Generaladvokaten foreslår begrænsning af henvisningsreglerne
Generaladvokat finder ikke, at Kommissionen har juridisk belæg for at acceptere en henvisning af Illuminas opkøb af GRAIL, da den ikke overskred tærskelværdierne i noget medlemsland.
19/04/2024
Konkurrenceret
Ulovlig priskoordinering: Uventede efterdønninger af covid-19
Kromann Reumert logo
Ulovlig priskoordinering: Uventede efterdønninger af covid-19
Covid-19-krisen viser stadig sine spor. En ny afgørelse fra Konkurrencerådet vurderer den adfærd, som to danske interiørvirksomheder udviste over to omgange i 2021 under COVID-19. De konkurrerende virksomheder havde ifølge konkurrencemyndighederne både koordineret priser og udvekslet prisoplysninger - også selvom der ikke forelå nogen egentlig aftale herom.
16/04/2024
Konkurrenceret
Retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren vedtaget
Kromann Reumert logo
Retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren vedtaget
Den 7. december 2023 vedtog Europa-Kommissionen retningslinjer for den nye regel om undtagelse fra TFEU artikel 101 for visse konkurrencebegrænsende aftaler i landbruget vedrørende bæredygtighed. Retningslinjerne har tidligere i 2023 været i høring i udkastform. Læs mere om de endelige retningslinjer her.
15/04/2024
Konkurrenceret, E-handel og markedsføring, EU-ret
Strafbortfald til deltagere i ulovligt vejstribekonsortium
Kromann Reumert logo
Strafbortfald til deltagere i ulovligt vejstribekonsortium
Østre Landsret har nu truffet afgørelse i straffesagen i "vejstribesagen". Hverken de to selskaber eller de ledende medarbejdere skal pålægges straf, blandt andet som følge af modtaget ekstern advokatbistand, selvom den begåede overtrædelse var af grov beskaffenhed.
08/03/2024
Konkurrenceret, EU-ret
EU-ret: Misbrugsregler kan anvendes på små fusioner
Sønderby Legal logo
EU-ret: Misbrugsregler kan anvendes på små fusioner
EU-Domstolen har i en nylig afgørelse fastslået, at blot fordi EU har indført forudgående kontrol med, om store fusioner udgør et misbrug af dominerende stilling, kan små fusioner også være i strid med konkurrenceretten. Dommen afslutter årelang juridisk uenighed i flere medlemslande, bl.a. i Danmark. Sagen udsprang af en fransk retstvist, og vedrørte en fusion mellem to virksomheder i den franske digitale tv-transmissionssektor tilbage i 2016. Sagen vedrører spørgsmål om markedsdominans og konkurrencebegrænsning.
04/03/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
Kromann Reumert logo
Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
Europa-Kommissionen har på ny vurderet Danmark og Sveriges støtteforanstaltninger til Øresundsbroforbindelsen. Europa-Kommissionen fastslår, at støtte i form af en statsgaranti, ikke indebar ny støtte. Derimod når Kommissionen frem til, at visse dele af den støtte, der bestod i en særlig fordelagtig skatteordning, udgjorde disproportional statsstøtte til Øresundsforbindelsen og derfor skal tilbagesøges. Sagen illustrerer kompleksiteten i anvendelsen af statsstøttereglerne på statsgarantier og særlige skattemæssige foranstaltninger i store offentlige infrastrukturprojekter.
20/02/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Kommissionen fik (næsten) ret i lånerentekartellet
Kromann Reumert logo
Kommissionen fik (næsten) ret i lånerentekartellet
Retten har stadfæstet Kommissionens afgørelser om JP Morgan Chases og Crédit Agricoles deltagelse i det såkaldte lånerentekartel. Selvom Retten var enig i, at Kommission havde begået fejl i forbindelse med beregningen af bøderne, kom Retten frem til, at parterne skal betale bøder på i alt cirka 347 millioner EUR, hvilket i det væsentligste svarede til Kommissionens oprindelige afgørelse.
08/02/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Kromann Reumert logo
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Når kommuner deltager i større byudviklingsprojekter, sker det ofte gennem oprettelse af et joint venture-selskab med private investorer, der får til formål at byggemodne og eventuelt også stå for det efterfølgende salg. Inden man i fællesskab etablerer et sådant selskab, skal man dog være opmærksom på, at etableringen kan være underlagt fusionskontrolreglerne og dermed kræve forudgående godkendelse hos konkurrencemyndighederne. I denne artikel fokuserer vi på nogle af de juridiske overvejelser, man bør gøre sig.
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
EU-Domstolen afviser erstatningsansvar for Kommissionen i UPS-sag
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen afviser erstatningsansvar for Kommissionen i UPS-sag
EU-Domstolen har nu afsagt endelig afgørelse i det mere end 10-årige sagskompleks, der startede i 2013, hvor Kommissionen ikke ville godkende UPS' opkøb af TNT Express. I afgørelsen stadfæster EU-Domstolen, at Kommissionen ikke var erstatningsansvarlig for UPS' påståede tab på ca. 13 mia. kr. for at nedlægge et forbud mod fusionen, som senere blev ophævet som mangelfuldt.
25/01/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Ændring af konkurrenceloven i høring
Kromann Reumert logo
Ændring af konkurrenceloven i høring
Regeringen har fremlagt et udkast til ændringer af konkurrenceloven, som nu er i høring. Lovforslaget vil, hvis det bliver vedtaget, få stor betydning for virksomheder, især fordi det inkluderer muligheden for at kræve anmeldelse af fusioner, der normalt ikke er anmeldelsespligtige. Desuden vil det give myndighederne adgang til at undersøge - og regulere - markeder uden konkret mistanke om overtrædelser og forhøjede bødeniveauer.
12/01/2024
Konkurrenceret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for konkurrenceret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted