Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Konkurrenceret

Seneste nyheder inden for Konkurrenceret

Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
Kromann Reumert logo
Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
Europa-Kommissionen har på ny vurderet Danmark og Sveriges støtteforanstaltninger til Øresundsbroforbindelsen. Europa-Kommissionen fastslår, at støtte i form af en statsgaranti, ikke indebar ny støtte. Derimod når Kommissionen frem til, at visse dele af den støtte, der bestod i en særlig fordelagtig skatteordning, udgjorde disproportional statsstøtte til Øresundsforbindelsen og derfor skal tilbagesøges. Sagen illustrerer kompleksiteten i anvendelsen af statsstøttereglerne på statsgarantier og særlige skattemæssige foranstaltninger i store offentlige infrastrukturprojekter.
20/02/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Kommissionen fik (næsten) ret i lånerentekartellet
Kromann Reumert logo
Kommissionen fik (næsten) ret i lånerentekartellet
Retten har stadfæstet Kommissionens afgørelser om JP Morgan Chases og Crédit Agricoles deltagelse i det såkaldte lånerentekartel. Selvom Retten var enig i, at Kommission havde begået fejl i forbindelse med beregningen af bøderne, kom Retten frem til, at parterne skal betale bøder på i alt cirka 347 millioner EUR, hvilket i det væsentligste svarede til Kommissionens oprindelige afgørelse.
08/02/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Kromann Reumert logo
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Når kommuner deltager i større byudviklingsprojekter, sker det ofte gennem oprettelse af et joint venture-selskab med private investorer, der får til formål at byggemodne og eventuelt også stå for det efterfølgende salg. Inden man i fællesskab etablerer et sådant selskab, skal man dog være opmærksom på, at etableringen kan være underlagt fusionskontrolreglerne og dermed kræve forudgående godkendelse hos konkurrencemyndighederne. I denne artikel fokuserer vi på nogle af de juridiske overvejelser, man bør gøre sig.
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
EU-Domstolen afviser erstatningsansvar for Kommissionen i UPS-sag
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen afviser erstatningsansvar for Kommissionen i UPS-sag
EU-Domstolen har nu afsagt endelig afgørelse i det mere end 10-årige sagskompleks, der startede i 2013, hvor Kommissionen ikke ville godkende UPS' opkøb af TNT Express. I afgørelsen stadfæster EU-Domstolen, at Kommissionen ikke var erstatningsansvarlig for UPS' påståede tab på ca. 13 mia. kr. for at nedlægge et forbud mod fusionen, som senere blev ophævet som mangelfuldt.
25/01/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Ændring af konkurrenceloven i høring
Kromann Reumert logo
Ændring af konkurrenceloven i høring
Regeringen har fremlagt et udkast til ændringer af konkurrenceloven, som nu er i høring. Lovforslaget vil, hvis det bliver vedtaget, få stor betydning for virksomheder, især fordi det inkluderer muligheden for at kræve anmeldelse af fusioner, der normalt ikke er anmeldelsespligtige. Desuden vil det give myndighederne adgang til at undersøge - og regulere - markeder uden konkret mistanke om overtrædelser og forhøjede bødeniveauer.
12/01/2024
Konkurrenceret
Priskoordinering i energisektoren
Kromann Reumert logo
Priskoordinering i energisektoren
Konkurrencerådet har fundet, at en række mindre vestjyske kraftværker i strid med konkurrencereglerne har koordineret priser og bud på salg af elreservekapacitet til Energinet gennem brug af en koordinerende tredjemand.
09/01/2024
Konkurrenceret
Hvornår er geoblokering i strid med EU's konkurrenceregler?
Kromann Reumert logo
Hvornår er geoblokering i strid med EU's konkurrenceregler?
Retten har i sin dom i sag T-172/21, Valve Corporation mod Kommissionen, bekræftet, at geoblokering af aktiveringsnøgler til Steam-platformen var i strid med EU's konkurrencelovgivning.
05/01/2024
Konkurrenceret
Opdatering af det statsstøtteretlige de minimis-regime
Kromann Reumert logo
Opdatering af det statsstøtteretlige de minimis-regime
Europa-Kommissionen har netop offentliggjort og vedtaget en revidering af reglerne om de minimis-statsstøtte til virksomheder ved vedtagelsen af to nye forordninger. Læs mere om de opdaterede regler samt de praktiske implikationer deraf i denne nyhed.
03/01/2024
Konkurrenceret
Svensk fødevarevirksomhed pålagt historisk bøde for urimelige handelsvilkår
Kromann Reumert logo
Svensk fødevarevirksomhed pålagt historisk bøde for urimelige handelsvilkår
De svenske konkurrencemyndigheder traf den 26. oktober 2023 afgørelse om at pålægge frugt- og grøntengrosvirksomheden Everfresh en bøde på 5 millioner SEK. Bøden blev pålagt i medfør af, at Everfresh i en periode på knap fire måneder at have anvendt aftalevilkår, der foreskrev længere betalingsfrister, end hvad der er tilladt efter Unfair Trading Practices-direktivet (UTP-direktivet), som er implementeret i svensk ret. Afgørelsen er interessant, fordi det er første gang, vi ser en sådan bøde udstedt i Skandinavien, siden reglerne trådte i kraft i 2021.
13/12/2023
Konkurrenceret, EU-ret, Kontraktret
Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud vedrørende brugen af tekniske specifikationer
Bird & Bird logo
Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud vedrørende brugen af tekniske specifikationer
Den 31. oktober 2023 afsagde Klagenævnet for Udbud kendelse i sagen Primatag A/S mod Nykøbing Falster Boligselskab, afd. 13. I sagen indgår blandt andet Klagenævnets vurdering af ordregiverens brug af en konkurrencebegrænsende teknisk godkendelse på tagpap, som led i vurderingen af Klagers klageberettigelse. I nærværende nyhed sammenstiller vi denne nye kendelse med den tidligere praksis fra kendelsen af 18. august 2017 Omada A/S mod Københavns Kommune.
08/12/2023
Udbud, Konkurrenceret
Lyreco opgiver fusion med Lomax
Kromann Reumert logo
Lyreco opgiver fusion med Lomax
Om sagenLyreco SAS ("Lyreco") anmeldte den 24. august 2022 opkøbet af Lion Danmark I ApS ("Lomax"). Begge virksomheder driver virksomheder i form af one-stop-shop inden for kontorforsyning, herunder eksempelvis ...
28/11/2023
Konkurrenceret
EU-Domstolen: Forligsaftale kan have konkurrencebegræsende formål
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen: Forligsaftale kan have konkurrencebegræsende formål
EU-Domstolen fastlog ved sin afgørelse den 18. oktober 2023, at EU-Kommissionens bøder til de to farma-selskaber Cephalon og Teva var berettiget. De to selskaber var blevet pålagt bøder på over 60 mio. EUR for at have overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler ved at indgå et patentforlig, der indeholdt klausuler, der havde konkurrencebegrænsende formål.
24/11/2023
Konkurrenceret, Life Science & Health Care
Konkurrencerådet kommer med en sjælden afgørelse om kartelfacilitering
Kromann Reumert logo
Konkurrencerådet kommer med en sjælden afgørelse om kartelfacilitering
Konkurrencerådet har nu givet et sjældent indblik i rammerne for kartelfacilitering, og hvad man skal være opmærksom på som virksomhed for at undgå at blive medansvarlig ved overtrædelser bestående af en konkurrencebegrænsende aftale. I sagen fastslog Konkurrencerådet, at ECIT Account A/S havde optrådt som kartelfacilitator ved at have en aktiv og central rolle i at etablere og opretholde en markedsdeling. Afgørelsen læner sig op ad allerede etableret EU-praksis, men det er første gang, at kartelfacilitering i sin "rene form" har fundet vej til en dansk afgørelse.
20/11/2023
Konkurrenceret
Lovprogram varsler ændringer af konkurrencelovgivningen
Kromann Reumert logo
Lovprogram varsler ændringer af konkurrencelovgivningen
Regeringen har offentliggjort lovprogrammet for det kommende folketingsår, som lægger op til en ændring af konkurrenceloven i begyndelsen af 2024. Ændringen omfatter både konkurrencemyndighedernes efterforsknings- og sanktionsmuligheder samt en ændring af anvendelsesområdet for fusionskontrolreglerne. Derudover varslede lovprogrammet supplerende regulering til forordningen om digitale markeder, som netop er sendt i høring.
17/11/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Del 6: Europa-Kommissionen og de danske myndigheder forbereder sig på at håndhæve DMA’en
Bech Bruun logo
Del 6: Europa-Kommissionen og de danske myndigheder forbereder sig på at håndhæve DMA’en
Kommissionen udpegede i september 2023 seks gatekeepere, som skal efterleve DMA’en. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forventes nu udpeget som supporterende myndighed i Danmark for at understøtte Kommissionen i håndhævelsen.
16/11/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Del 5: Danmark indtager aktiv rolle med henvisningsbegæringer
Bech Bruun logo
Del 5: Danmark indtager aktiv rolle med henvisningsbegæringer
Henvisningsmekanismen i fusionsforordningens artikel 22 baner vej for Kommissionens accept af to sager i august 2023, hvor Danmark i begge tilfælde er blandt de henvisende medlemsstater.
14/11/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Del 4: Konkurrencemyndighedernes snævre afgrænsning af lokale markeder i Rema og Aldi-fusionen
Bech Bruun logo
Del 4: Konkurrencemyndighedernes snævre afgrænsning af lokale markeder i Rema og Aldi-fusionen
Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Rema og Aldi er gjort betinget af Remas frasalg af et antal butikker i lokalområder. Konkurrencerådets konklusioner herom er baseret på konkurrencemyndighedernes snævre afgrænsning af geografiske lokalområder.
10/11/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Del 3: Sø- og Handelsretten afviser at stille nærmere krav til grundlaget for kontrolundersøgelser
Bech Bruun logo
Del 3: Sø- og Handelsretten afviser at stille nærmere krav til grundlaget for kontrolundersøgelser
Ifølge Sø- og Handelsretten var konkurrencemyndighedernes anvendelse af materiale indhentet under dawn raid ikke ”out of scope” i en sag om priskoordinering, uanset at baggrunden for kontrolundersøgelsen var en mistanke om bindende videresalgspriser.
09/11/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Del 2: Konkurrenceankenævnet hjemviser Konkurrencerådets Botex-afgørelse til fornyet behandling
Bech Bruun logo
Del 2: Konkurrenceankenævnet hjemviser Konkurrencerådets Botex-afgørelse til fornyet behandling
Konkurrenceankenævnet har den 11. oktober 2023 afgjort, at Konkurrencerådet skal foretage en fornyet og nærmere vurdering af indkøbsordningen i Botex-sagen. Det er et sjældent eksempel på, at Konkurrenceankenævnet foretager en materiel prøvelse af Konkurrencerådets afgørelse.
06/11/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Generaladvokat Kokotts forslag: Bestemmelse af forældelsesfrist i erstatningssøgsmål mod Google
Kromann Reumert logo
Generaladvokat Kokotts forslag: Bestemmelse af forældelsesfrist i erstatningssøgsmål mod Google
Det er muligt for virksomheder, der har lidt et tab som følge af en anden virksomheds misbrug af sin dominerende stilling, at rejse et erstatningssøgsmål mod den dominerende virksomhed. Dog kan sådanne erstatningskrav forældes. Dette er omdrejningspunktet i Generaladvokat Kokotts forslag til afgørelse i Heureka Groups ("Heureka") erstatningssøgsmål mod Google, som Europa-Kommissionen ("Kommissionen") i 2017 vurderede havde misbrugt sin dominerende stilling på 13 nationale markeder for prissammenligningstjenester.
03/11/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Østre Landsrets tilsidesættelse af konkurrencemyndighedernes skønsudøvelse indbringes for Højesteret
Bech Bruun logo
Østre Landsrets tilsidesættelse af konkurrencemyndighedernes skønsudøvelse indbringes for Højesteret
Konkurrencerådet har fået Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke Østre Landsrets dom i Deutz og Diesel Motor Nordic-sagen. Højesteret skal derfor nu tage endelig stilling til, om Konkurrencerådets markedsafgrænsning var mangelfuld.
02/11/2023
Konkurrenceret, Retssager og voldgift
Konkurrenceankenævnet hjemviser Botex-sag: Det var ikke en markedsdelingsaftale
Kromann Reumert logo
Konkurrenceankenævnet hjemviser Botex-sag: Det var ikke en markedsdelingsaftale
Konkurrencerådet havde tidligere afgjort, at Botex' vilkår om, at forhandlerne ikke måtte markedsføre sig udenfor hver butiks tildelte område, udgjorde en markedsdelingsaftale. Nu har sagen været for Konkurrenceankenævnet, der har vurderet, at der ikke var tale om en markedsdelingsaftale, men i stedet en indkøbsaftale, der ikke nødvendigvis har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. Derfor er sagen blev hjemvist til Konkurrencerådet, hvilket bremser, hvad der ellers ville have været den første sag i det nye civile bødesystem.
02/11/2023
Konkurrenceret
EU-Kommissionen udsteder millionbøder for karteldannelse i lægemiddelindustrien
Bech Bruun logo
EU-Kommissionen udsteder millionbøder for karteldannelse i lægemiddelindustrien
Der blev i alt udstedt bøder for 13,4 millioner euro. Sagen understreger EU's konkurrencemyndigheds tiltagende fokus på lægemiddelindustrien.
31/10/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Kommissionen kræver, at Illumina endeligt frasælger GRAIL
Kromann Reumert logo
Kommissionen kræver, at Illumina endeligt frasælger GRAIL
Kommissionen har netop truffet en beslutning, hvori biotekvirksomheden Illumina forpligtes til endeligt at frasælge startup-virksomheden GRAIL, efter at Illumina gennemførte fusionen, mens Kommissionen behandlede den.
30/10/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for konkurrenceret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted