Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Konkurrenceret

Seneste nyheder inden for Konkurrenceret

Hvordan skal tab opgøres for konkurrenceretlige overtrædelser?
Kromann Reumert logo
Hvordan skal tab opgøres for konkurrenceretlige overtrædelser?
EU-Domstolen har i en nylig dom behandlet rækkevidden af domstolenes muligheder for i forbindelse med konkurrence-retlige overtrædelser at fastsætte sagsomkostninger og fastsætte en erstatning skønsmæssigt i fraværet af egentlig tabs-dokumentation. Læs om dette og mere i denne nyhed.
16/03/2023
Konkurrenceret, Forsikring og erstatning
Østre Landsret hjemviser konkurrencesag om hindring af salg af togreservedele
Kromann Reumert logo
Østre Landsret hjemviser konkurrencesag om hindring af salg af togreservedele
Efter sagen har verseret i næsten 10 år, har Østre Landsret hjemvist den til fornyet behandling i Konkurrencerådet. Sagen handler om, hvorvidt den tyske motorproducent Deutz AG og selskabets officielle danske forhandler, Diesel Motor Nordic A/S, ulovligt har forhindret salg af reservedele til brug for renovering af DSB’s IC3-toge. Læs mere om sagen i denne nyhed.
16/03/2023
Konkurrenceret, Retssager og voldgift
Nye retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren
Kromann Reumert logo
Nye retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren
Europa-Kommissionen offentliggjorde januar 2023 et udkast til retningslinjer for den nye regel om undtagelse fra TFEU artikel 101 for visse konkurrencebegrænsende aftaler i landbruget vedrørende bæredygtighed. Her får du et overblik over de væsentligste elementer i Europa-Kommissionens udkast til retningslinjer.
09/03/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Nye EU-regler om subsidier fra tredjelande skal sikre fair og fri konkurrence
Focus Advokater logo
Nye EU-regler om subsidier fra tredjelande skal sikre fair og fri konkurrence
Lande i EU er underlagt statsstøtteregler, der fastsætter, hvornår et land kan yde støtte (såkaldte subsidier) til virksomheder. Samme regler gælder ikke nødvendigvis for lande uden for EU, hvilket kan underminere konkurrencevilkårene på det indre marked. De nye regler giver EU-Kommissionen mulighed for at håndtere konkurrenceforvridende subsidier fra stater uden for EU.
08/03/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Ny dom om brug af AEC-testen i misbrugssager
Kromann Reumert logo
Ny dom om brug af AEC-testen i misbrugssager
EU-Domstolen har den 19. januar 2023 afsagt dom i sag C-680/20 om Unilevers misbrug af dominerende stilling. Med afgørelsen tager EU-Domstolen stilling til to principielle spørgsmål: 1) Kan (selvstændige) distributørers adfærd tilregnes producenten, og 2) er konkurrencemyndigheder forpligtede til at anvende AEC-testen i sager som eksklusivitetsbetingelser, når denne påberåbes af den dominerende virksomhed? Læs mere herom i denne nyhed.
02/03/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Få styr på de nye regler om statsstøtte fra tredjelande
Kromann Reumert logo
Få styr på de nye regler om statsstøtte fra tredjelande
Virksomheder, der modtager offentlig støtte i form af tilskud, skattemæssige fordele eller andre former for finansielle bidrag fra tredjelande uden for EU vil fra sommeren 2023 bliver underlagt nyt tilsyn. En ny EU-forordning giver således Europa-Kommissionen mulighed for at gribe ind over for virksomheder, der har modtaget statsstøtte fra tredjelande inden for de seneste fem år. Visse virksomheder skal fremover også anmelde både deltagelse i offentlige udbud og påtænkte transaktioner. Vi giver her et overblik over reglerne, og hvordan jeres virksomhed allerede i dag bør forberede sig på dem i praksis.
17/02/2023
Konkurrenceret, Udbud, EU-ret
Europa-Kommissionen godkender støtte til fordel for udbredelsen af teknologier til CO2-opsamling og -lagring i Danmark
Kromann Reumert logo
Europa-Kommissionen godkender støtte til fordel for udbredelsen af teknologier til CO2-opsamling og -lagring i Danmark
Europa-Kommissionen har godkendt en dansk støtteordning til fordel for udbredelsen af teknologier til CO2-opsamling og -lagring. Støtteforanstaltningen har til formål at bidrage til opfyldelsen af Danmarks klimamål og EU's strategiske målsætninger under den Europæiske Grønne Pagt (European Green Deal).
17/02/2023
Konkurrenceret, Energi og forsyning
Kommissionen giver et indblik i behandling af transaktioner under tærskelværdierne
Kromann Reumert logo
Kommissionen giver et indblik i behandling af transaktioner under tærskelværdierne
Kommissionen og nationale konkurrencemyndigheder har de senere år haft stigende fokus på også at fange og behandle fusioner, som ikke upfront er anmeldelsespligtige, fordi de falder under de omsætningsbestemte tærskelværdier. Et af myndighedernes værktøjer til at fange sådanne fusioner er en øget brug af medlemsstaternes henvisningsadgang af fusioner, som ellers hverken skal anmeldes til Kommissionen eller nationalt, hvor Kommissionen for nyligt har offentliggjort en Q&A, der skal skabe afklaring over deres markante praksisændring. Derudover har generaladvokaten i Towercast-sagen noget overraskende udtalt, at fusioner under tærskelværdierne også i visse tilfælde vil kunne vurderes efter reglerne om misbrug af dominerende stilling, hvilket rykker ved en ellers etableret ældre praksis om, at det ikke skulle være tilfældet (læs tidligere nyhedsbrev herom, som vi har linket til sidst i artiklen).
13/02/2023
Konkurrenceret, M&A, EU-ret
Nye regler om grænseoverskridende selskabsomdannelser, fusioner og spaltninger
Kromann Reumert logo
Nye regler om grænseoverskridende selskabsomdannelser, fusioner og spaltninger
Der er netop blevet fremsat et ændringsforslag til selskabsloven, der dels ændrer reglerne om grænseoverskridende fusioner og spaltninger og dels giver adgang til at gennemføre grænseoverskridende selskabsomdannelser ("grænseoverskridende transaktioner").
27/01/2023
Selskabsret, Konkurrenceret
Moderselskab fundet ansvarlig for datterselskabers karteldeltagelse
Kromann Reumert logo
Moderselskab fundet ansvarlig for datterselskabers karteldeltagelse
Retten ved EU-Domstolen har den 7. december 2022 afsagt dom i sag T-130/21 om et moderselskabs (bøde)ansvar for sine datterselskabers karteldeltagelse. Efter gældende ret er udgangspunktet, at en moderselskab svarer for sine datterselskabers kartelaktiviteter, medmindre det undtagelsesvist kan bevises, at moderens indflydelse var begrænset. I den nye dom giver Retten god vejledning om de momenter, der kan føre til et moderselskabs ansvar for dets datterselskabers overtrædelse af konkurrencereglerne. Dommen behandler også spørgsmålet om, hvornår bøder kan – eller måske snare-re ikke kan – nedsættes med henvisning til virksomheders nedsatte betalingsevne.
09/01/2023
Konkurrenceret
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender første guides om ny self-cleaning-proces
Kromann Reumert logo
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender første guides om ny self-cleaning-proces
Spændingen er ovre! Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort indholdet af hjemmesiden for "Enheden for Vurdering af Pålidelighed". Den indeholder blandt andet det første vejledende materiale om den nye self-cleaning-proces, som træder i kraft efter nytår. Vi gennemgår de væsentligste opmærksomhedspunkter for ordregivere og tilbudsgivere i denne nyhed.
02/01/2023
Konkurrenceret, Udbud
Ulovlig kundedeling blandt leverandører af stregkoder
Kromann Reumert logo
Ulovlig kundedeling blandt leverandører af stregkoder
Konkurrencerådet har afgjort, at to tidligere medindehavere af et fælles firma, som hver især havde stiftet egne - og konkurrerende - firmaer, havde lavet en ulovlig kundedeling ved gennem deres ejeraftale at opdele kunderne mellem sig, og at der ikke var tale om lovlige accessoriske begrænsninger. Læs mere i denne nyhed. Konkurrencerådets afgørelse af 26. oktober 2022 - Kundedelingsaftale mellem bl.a. Codeex ApS og Barcode People ApS
21/12/2022
Konkurrenceret
Lægemiddelvirksomheder fanget i europæiske myndigheders søgelys
Bech Bruun logo
Lægemiddelvirksomheder fanget i europæiske myndigheders søgelys
Lægemiddelvirksomheder i Europa er netop nu genstand for særlig opmærksomhed, blandt andet fra AMGROS, som i øjeblikket undersøger muligheden for at sagsøge lægemiddelvirksomheder for overtrædelser af konkurrencereglerne. Samtidigt stiller europæiske konkurrencemyndigheder også skarpt på lægemiddelvirksomheders overholdelse af konkurrencereglerne. Derfor er der særlig grund til at være opmærksom på de konkurrenceretlige regler.
07/12/2022
Life Science & Health Care, Konkurrenceret
EU-Kommissionen har forbudt fusionen mellem Illumina og GRAIL
Focus Advokater logo
EU-Kommissionen har forbudt fusionen mellem Illumina og GRAIL
EU-Kommissionen har afgjort, at fusionen ville hæmme innovationen og reducere valgmulighederne på markedet for blodbaseret tidlige kræftopdagelsesprøver. Illumina kunne ikke tilbyde tilstrækkelige løsninger til at imødegå disse bekymringer.
28/11/2022
Konkurrenceret, EU-ret
Overtrædelse af persondatareglerne kan også være en overtrædelse af konkurrencereglerne
Focus Advokater logo
Overtrædelse af persondatareglerne kan også være en overtrædelse af konkurrencereglerne
I en verserende sag for EU-Domstolen mellem Meta Platforms, der står bag Facebook, og de tyske konkurrencemyndigheder, har EU-Domstolens generaladvokat A. Rantos, rådet EU-Domstolen til at fastslå, at konkurrencemyndigheder ved bedømmelse af konkurrenceretlige overtrædelser, kan tage hensyn til om der sker en overtrædelse af persondatareglerne.
24/11/2022
Konkurrenceret, EU-ret, Persondata
Sælger eller markedsfører du dine produkter på andres onlineplatforme, eller konkurrerer du med dem?
Kromann Reumert logo
Sælger eller markedsfører du dine produkter på andres onlineplatforme, eller konkurrerer du med dem?
Det er blevet en realitet, at EU-Kommissionen har fået kompetence til at udpege tech-giganter til gatekeepers og derved pålægge dem en lang række forpligtelser i forhold til (blandt andet) deres erhvervsmæssige brugere. Det skal sikre bedre konkurrence mellem såvel de erhvervsmæssige brugere og tech-giganterne som mellem tech-giganterne og deres konkurrenter. Anvender du en eller flere tech-giganters onlineplatforme til at sælge eller markedsføre dine produkter, eller konkurrerer du med tech-giganterne, er der derfor god grund til at følge med i den kommende udvikling, hvor tech-giganterne vil blive udpeget som gatekeepers og som konsekvens heraf vil skulle inkorporere en række ændringer i deres platforme, der blandt andet medfører, at deres brug af data begrænses væsentligt i forhold til i dag.
24/11/2022
Konkurrenceret, EU-ret
EU-Kommissionen har vedtaget retningslinjer for soloselvstændiges kollektive aftaler
Focus Advokater logo
EU-Kommissionen har vedtaget retningslinjer for soloselvstændiges kollektive aftaler
Den 29.9.2022 vedtog EU-Kommissionen sine NYE retningslinjer for anvendelsen af EU’s konkurrenceregler på kollektive overenskomster vedrørende arbejdsvilkår for soloselvstændige. Retningslinjerne præciserer, hvornår visse selvstændige kollektivt kan forhandle for at forbedre deres arbejdsvilkår uden at overtræde reglerne om karteldannelse.
23/11/2022
Konkurrenceret, Ansættelses- og arbejdsret, Kontraktret
Fire virksomheder vedtager bøder for kartelsamarbejde
Kromann Reumert logo
Fire virksomheder vedtager bøder for kartelsamarbejde
Fire partnervirksomheder i Nye Visioner vedtager bøder for at have overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler ved at indgå aftaler om priser og kundedeling.
01/11/2022
Konkurrenceret
Fusioner og opkøb under tærskelværdierne kan potentielt udgøre misbrug af dominerende stilling
Kromann Reumert logo
Fusioner og opkøb under tærskelværdierne kan potentielt udgøre misbrug af dominerende stilling
Generaladvokaten har i en ny sag udtalt, at en fusion eller et opkøb, som ikke opfylder kravene til tærskelværdierne for at skulle fusionsanmeldes til og godkendes af konkurrencemyndighederne, kan udgøre misbrug af dominerende stilling i strid med TEUF artikel 102, da regelsættene for fusionskontrol og misbrug af dominerende stilling er komplimenterende. Læs mere om det i denne nyhed.
28/10/2022
Konkurrenceret, M&A
Ligebehandlingsprincippet kan også danne grundlag for udelukkelse med henvisning til mulig konkurrencefordrejning
Bird & Bird logo
Ligebehandlingsprincippet kan også danne grundlag for udelukkelse med henvisning til mulig konkurrencefordrejning
EU-Domstolen (”Domstolen”) har med dommen i Sag C-416-/21, J. Sch. Omnibusunternehmen og K. Reisen, taget stilling til omfanget af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudsdirektivets artikel 57, stk. 4, 1.afsnit, litra d), samt omfanget af ligebehandlingsprincippet som hindring for, at tilbudsgivere, der udgør en økonomisk enhed tildeles en kontrakt, når de afgiver særskilte tilbud på et udbud.
07/10/2022
Udbud, Konkurrenceret, EU-ret
Er konkurrencemyndighedernes kontrolundersøgelser (dawn raids) et problem for virksomheders retssikkerhed?
Focus Advokater logo
Er konkurrencemyndighedernes kontrolundersøgelser (dawn raids) et problem for virksomheders retssikkerhed?
Denne artikel er en del af en række artikler, hvor vi går i dybden med de ændringer i konkurrenceloven, som trådte i kraft den 4. marts 2021. Konkurrencemyndighederne fik med lovændringen en udvidet adgang til at foretage efterforskning og undersøgelser hos virksomheder, som mistænkes for at overtræde konkurrencereglerne. En analyse fra tænketanken Justitia viser, at lov-givningen udfordrer virksomhedernes retssikkerhed.
07/07/2022
Konkurrenceret, Compliance
Første bødesag i det nye civile bødesystem
Kromann Reumert logo
Første bødesag i det nye civile bødesystem
Konkurrencerådet har indledt den første civile bødesag for Sø- og Handelsretten. Det er mod Botex og som konsekvens af, at Botex har overtrådt konkurrenceloven ved at indgå en intern aftale i kæden, der ifølge Konkurrencerådet kvalificerede til ulovlig markedsdeling. Det er første gang, at Konkurrencerådet selv nedlægger en bødepåstand for de nationale domstole, efter konkurrenceloven i marts 2021 blev ændret grundet implementeringen af ECN+-direktivet.
07/07/2022
Konkurrenceret, Compliance
Europa-Kommissionens nye vertikale gruppefritagelse og retningslinjer
Kromann Reumert logo
Europa-Kommissionens nye vertikale gruppefritagelse og retningslinjer
Europa-Kommissionens nye vertikale gruppefritagelsesforordning og retningslinjer for vertikale begrænsninger trådte i kraft den 1. juni 2022. Få overblik over de mest relevante elementer i den nye regulering af vertikale aftaler.
16/06/2022
Konkurrenceret
Nye regler for vertikale aftaler træder i kraft 1. juni 2022
Focus Advokater logo
Nye regler for vertikale aftaler træder i kraft 1. juni 2022
Gruppefritagelsesforordningen for vertikale aftaler og de dertilhørende vertikale retningslinjer fra 2010 udløber den 31. maj 2022 og har derfor været under revision. EU-Kommissionen har netop vedtaget en revideret gruppefritagelsesforordning og retningslinjer, som træder i kraft og erstatter de nugældende regler den 1. juni 2022. Der gives en 1-årig overgangsperiode til at indrette sig efter de nye regler. Den reviderede gruppefritagelse medfører bl.a. ændringer for parallel distribution, onlinesalgsbegrænsninger og Most Favoured Customer (MFC/MFN) klausuler, ligesom det indebærer mulighed for større fleksibilitet i distributionssystemer.
01/06/2022
Konkurrenceret, Kontraktret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for konkurrenceret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted