Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Selskabsret

Seneste nyheder inden for Selskabsret

Den nye Fondsmæglerlov er vedtaget: Grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaberne ændres
Kromann Reumert logo
Den nye Fondsmæglerlov er vedtaget: Grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaberne ændres
Den 27. maj 2021 blev den nye lov om fondsmæglere og investeringsservices og -aktiviteter ("Fondsmæglerloven") vedtaget af Folketinget. Loven får virkning fra 26. juni 2021 og ændrer grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaber og andre virksomheder i den finansielle sektor, når de udfører investeringsservices -og aktiviteter.v
07/06/2021
Selskabsret, Finansiering og bankret
Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer
IUNO logo
Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer
Det har kostet en dansk virksomhed dyrt at lade sit tyske moderselskab dække et stort økonomisk tab, som opstod ved, at en kunde gik konkurs. Moderselskabet udstedte en støtteerklæring uden at tænke over de skattemæssige konsekvenser. Vestre Landsret afsagde i den forbindelse en dom, som betyder, at den danske virksomhed nu skal betale et samlet beløb på omkring to millioner kroner til de danske skattemyndigheder.
28/04/2021
Transportret, Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Nyt lovforslag vil udskyde fristen for at indlevere årsrapporten 2020
Kromann Reumert logo
Nyt lovforslag vil udskyde fristen for at indlevere årsrapporten 2020
Erhvervsministeriet vil fremsætte et hastelovforslag, der gør det muligt at forlænge fristen for at indlevere årsrapporten for 2020. Derfor har ministeriet nu sendt et udkast til lovforslag i høring. Læs med, og få et hurtigt overblik over udkastet.
21/04/2021
Selskabsret
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
Kromann Reumert logo
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
EU-Kommissionen har forpligtet sig til at fremlægge et direktivforslag om obligatorisk "human rights due diligence" i løbet af 2021. Men hvad dækker begrebet egentlig over? Og hvilke konsekvenser vil direktivet få for danske virksomheder? Det kan du blive klogere på i denne nyhed.
23/02/2021
Selskabsret, EU-ret
Ny ordning for medarbejderaktier giver bedre vilkår for start-ups
IUNO logo
Ny ordning for medarbejderaktier giver bedre vilkår for start-ups
Den 1. januar 2021 trådte en ny og mere attraktiv ordning for medarbejderaktier i kraft. Ordningen giver nye, mindre virksomheder mulighed for at tildele medarbejdere op til 50% af medarbejderens årsløn som aktier, købe- eller tegningsretter til aktier til beskatning som aktieindkomst. Den nye ordning forhøjer dermed grænsen for, hvor stor en andel af årslønnen, virksomheder kan tildele den lavere beskatning.
23/02/2021
Selskabsret, Øvrige
Udlodning af ekstraordinært udbytte - sådan gør I
IUNO logo
Udlodning af ekstraordinært udbytte - sådan gør I
Ekstraordinært udbytte giver kapitalejere mulighed for at trække udbytte ud før eller efter den ordinære generalforsamling. Men der gælder en række krav, som I bør være opmærksom på, for at sikre, at udbytte udloddes på lovlig vis. Hvis ikke kravene efterleves, vil midlerne skulle tilbagebetales med tillæg af renter, uanset om man var klar over, at udbetalingen var ulovlig eller ej. Kapitalejere bør sætte sig grundigt ind i reglerne for dette for at undgå at skulle udarbejde mellembalance.
15/02/2021
Selskabsret
Ny dom om tinglysnings­afgift ved adkomst­ændringer i forbindelse med omstrukturer­inger
Kromann Reumert logo
Ny dom om tinglysnings­afgift ved adkomst­ændringer i forbindelse med omstrukturer­inger
I en nyligt afsagt dom slår Højesteret fast, at interessentskaber og andre transparente enheder kun skal betale den faste tinglysningsafgift, og ikke – som sædvanligt ved tinglysning af ejerskifte – tillige en afgift på 0,6 % af ejerskiftesummen ved adkomstændringer i forbindelse med omstruktureringer.
10/02/2021
Selskabsret
Tjekliste til den virtuelle general­forsamling
Kromann Reumert logo
Tjekliste til den virtuelle general­forsamling
I mange selskaber og foreninger drøftes det, om den årlige generalforsamling i 2021 skal afholdes virtuelt – men hvordan gør man det på en måde, der ikke kompromitterer kvaliteten? Det virtuelle format kalder nemlig på mange nye, grundige overvejelser, som vi med en praktisk tjekliste har gjort mere overskuelige.
09/02/2021
Selskabsret
Muligheden for afholdelse af elektronisk generalforsamling forlænges til 31. december 2021
TVC Advokatfirma logo
Muligheden for afholdelse af elektronisk generalforsamling forlænges til 31. december 2021
COVID-19 vanskeliggør fortsat muligheden for afholdelse af generalforsamlinger med fysisk fremmøde. Derfor har Erhvervsministeren nu vedtaget en forlængelse af muligheden for afholdelse af elektronisk generalforsamling.
05/02/2021
Selskabsret, Øvrige
Betænkning om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder
Kromann Reumert logo
Betænkning om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder
Udvalget om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder ("Ansvarsudvalget") med højesteretsdommer Jan Schans Christensen i spidsen udkom i går med betænkning nr. 1575 om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder. Vi redegør i denne nyhed kort for nogle af de væsentligste hovedtræk i betænkningen.
29/01/2021
Forsikring og erstatning, Selskabsret, Finansiering og bankret
Nyt krav om redegørelse for politik for dataetik
Kromann Reumert logo
Nyt krav om redegørelse for politik for dataetik
Et nyt lovkrav betyder, at store og børsnoterede virksomheder fra den 1. januar 2021 skal redegøre for deres politik for dataetik i ledelsesberetningen eller på hjemmesiden. Hvis virksomheden ikke har en politik for dataetik, skal ledelsesberetningen indeholde en redegørelse for fravalget. Tilsvarende krav gælder for visse finansielle virksomheder. I denne nyhed kan du få indblik i dataetikbegrebet og blive klogere på, hvilken betydning lovkravet har for din virksomhed.
19/01/2021
Selskabsret, Persondata
Det er fortsat muligt at afholde fuldstændig elektronisk general­forsamling i 2021
Kromann Reumert logo
Det er fortsat muligt at afholde fuldstændig elektronisk general­forsamling i 2021
Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse, som muliggør, at selskaber og andre virksomhedstyper også i 2021 kan afholde fuldstændig elektronisk generalforsamling ‒ dvs. uden mulighed for fysisk fremmøde. Det gælder uanset, at der ikke i vedtægterne er givet mulighed for dette. For virksomheder med vedtægter hvoraf det fremgår, at generalforsamlingen skal afholdes som en fysisk generalforsamling, vil det være muligt at afholde generalforsamlingen som en delvis elektronisk generalforsamling.
07/01/2021
Selskabsret
Nye krav til opbevaring af erhvervsmæssige dokumenter fra årsskiftet
IUNO logo
Nye krav til opbevaring af erhvervsmæssige dokumenter fra årsskiftet
En ny kontrolpakke fra regeringen, der træder i kraft 1. januar 2021, indeholder blandt andet et nyt krav om, at danske selskaber skal opbevare visse selskabsdokumenter i minimum fem år. Overholdes reglerne ikke, kan ledelsen blive pålagt bøder og selskabet risikerer at blive tvangsopløst. Lignende regler kommer til at gælde for visse erhvervsdrivende virksomheder.
14/12/2020
Selskabsret
Forslag til gennem­gribende ny investerings­screenings­lov sendt i høring
Kromann Reumert logo
Forslag til gennem­gribende ny investerings­screenings­lov sendt i høring
Lovforslaget til den kommende danske investeringsscreeningslov er sendt i høring. Forslaget indebærer en obligatorisk tilladelsesordning for udenlandske investeringer, hvor der opnås kontrol over mere end 10 % af en dansk virksomhed aktiv i særligt følsomme sektorer kombineret med en generel frivillig anmeldelsesordning på tværs af sektorer, hvis en udenlandsk investor opnår kontrol over mere end 25 % af en dansk virksomhed. Samtidig giver forslaget Erhvervsstyrelsen adgang til at screene ikke-anmeldte investeringer omfattet af loven i op til fem år efter deres gennemførelse.
11/12/2020
Selskabsret, Finansiering og bankret
Nu er en ny skatte­model endeligt vedtaget
Kromann Reumert logo
Nu er en ny skatte­model endeligt vedtaget
Folketinget har netop vedtaget lovforslaget, der implementerer en ny skattemodel for overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde.
04/12/2020
Selskabsret
Erhvervs­styrelsen har opdateret vejledningen om vederlags­politikker og -rapporter
Kromann Reumert logo
Erhvervs­styrelsen har opdateret vejledningen om vederlags­politikker og -rapporter
Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en opdateret vejledning om selskabslovens krav til, hvordan børsnoterede selskaber skal udarbejde vederlagspolitikker og vederlagsrapporter. Få overblik over de væsentligste ændringer i denne nyhed.
02/12/2020
Selskabsret
Lovforslag vil forlænge muligheden for elektroniske general­forsamlinger til 2021
Kromann Reumert logo
Lovforslag vil forlænge muligheden for elektroniske general­forsamlinger til 2021
Erhvervsministeren har fremsat forslag om ændring af selskabsloven, hvilket blandt andet vil forlænge den bemyndigelse, der blev givet tidligere i år til at fravige bestemmelser i selskabers vedtægter om, at generalforsamlinger skal afholdes ved fysisk fremmøde. Der lægges dermed op til, at selskabers generalforsamlinger forsat kan afholdes elektronisk i 2021.
13/11/2020
Selskabsret
Ny anbringelsesbekendtgørelse pr. 1. november 2020
Bech Bruun logo
Ny anbringelsesbekendtgørelse pr. 1. november 2020
Bekendtgørelsen indeholder bl.a. justerede bestemmelser vedrørende anbringelse i værdipapirer, en definition af begrebet "rentebærende obligationer", en ny bestemmelse om alternative investeringsfonde og en bestemmelse om anvendelsen af afledte finansielle instrumenter på dækket basis.
05/11/2020
Finansiering og bankret, Selskabsret
Ny anbringelses­bekendtgørelse er trådt i kraft
Kromann Reumert logo
Ny anbringelses­bekendtgørelse er trådt i kraft
En ny anbringelsesbekendtgørelse er nu udstedt og trådt i kraft med virkning fra den 1. november 2020. I denne nyhed får du overblik over den nye bekendtgørelse, der gælder de ikke-erhvervsdrivende fonde, der er omfattet af fondsloven.
04/11/2020
Selskabsret
Lovforslag: Kravene til omregistrering af iværksætterselskaber lempes og fristen forlænges til 15. oktober 2021
Bird & Bird logo
Lovforslag: Kravene til omregistrering af iværksætterselskaber lempes og fristen forlænges til 15. oktober 2021
Erhvervsstyrelsens udkast til lovforslag - der har til formål at gøre det lettere for iværksætterselskaber at blive omregistreret til et anpartsselskab - vil ændre kapitalkravet for omregistrering af iværksætterselskaber samt forlænge fristen for omregistrering med et halvt år.
09/10/2020
Selskabsret
Nye krav til omregistrering af iværksætterselskaber
Bech Bruun logo
Nye krav til omregistrering af iværksætterselskaber
Folketinget har den 9. september 2020 sendt et udkast til lovforslag i høring, hvor det foreslås at lempe de nuværende krav til selskabskapital ved omregistrering fra iværksætterselskab til anpartsselskab. Samtidig foreslås det at forlænge fristen for omregistrering med et halvt år fra den 15. april 2021 til den 15. oktober 2021, så iværksætterselskaberne får længere tid til at benytte sig af de nye regler for omregistrering.
01/10/2020
Selskabsret, Øvrige
10 råd til udarbejdelsen af en klar og forståelig vederlagsrapport
Kromann Reumert logo
10 råd til udarbejdelsen af en klar og forståelig vederlagsrapport
Børsnoterede selskaber, der fik godkendt en ny vederlagspolitik på den ordinære generalforsamling i 2020, skal udarbejde en vederlagsrapport, som skal fremlægges til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling i 2021. I denne Q&A besvarer vi en række spørgsmål om kravene til de nye vederlagsrapporter og giver vores bud på, hvordan man udarbejder en klar og forståelig vederlagsrapport.
11/09/2020
Selskabsret
Ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler er sendt i høring
Bech Bruun logo
Ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler er sendt i høring
En række af de fonde, som er underlagt anbringelsesbekendtgørelsen, har som følge af de senere års lave renteniveauer og dermed lave afkast haft svært ved at generere overskud til uddeling. Civilstyrelsen har som konsekvens heraf sendt et udkast til ændret anbringelsesbekendtgørelse i høring. Høringsfristen er den 29. september 2020 kl. 12.00.
08/09/2020
Selskabsret, Finansiering og bankret
Nyt om intern viden og udsættelses­adgangen
Kromann Reumert logo
Nyt om intern viden og udsættelses­adgangen
Finanstilsynet har sat fokus på, hvornår ikke-offentliggjort information om mulige fremtidige hændelser er specifik nok til at udgøre intern viden i kompetitive budprocesser. Samtidig har en påtale fra tilsynet til et børsnoteret selskab skabt usikkerhed
03/09/2020
Selskabsret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for selskabsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted