Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Konfliktløsning

Seneste nyheder inden for Konfliktløsning

Undgå konflikter og dyre tvister: Stil krav om reviews i din IT-leverance
Kromann Reumert logo
Undgå konflikter og dyre tvister: Stil krav om reviews i din IT-leverance
De færreste systemleverancer og digitaliseringsprojekter forløber fuldstændig som planlagt, og i mange tilfælde støder parterne på problemer enten i form af forsinkelser, manglende kvalitet eller funktionalitet og prisstigninger. Løbende reviews af projektet kan afhjælpe disse problemer ved at skabe fælles forståelse for problemernes opståen og mulige løsninger. Hvis man i sin kontrakt har aftalt muligheden for at foretage reviews, så får man som kunde endnu et styringsredskab, der kan sikre at projektet kommer i mål. Sammen med Lakeside gør vi dig klogere på, hvorfor alle IT-projekter bør undergå et review.
16/09/2021
IT- og telekommunikation, Kontraktret, Konfliktløsning
Forældet krav medførte hæftelse for omkostninger til bevisoptagelse
Bech Bruun logo
Forældet krav medførte hæftelse for omkostninger til bevisoptagelse
I den pågældende sag havde B opført et byggeri for A, hvor der i forbindelse med en isoleret bevisoptagelse blev konstateret mangler. Imidlertid fandt byretten, at A’s krav var forældet og frifandt B. Da omkostningerne til den isolerede bevisoptagelse var afholdt forud for retssagen, tog byretten ikke stilling til fordelingen heraf. Efterfølgende omgjorde landsretten denne del af byrettens afgørelse og fandt, at A, som den tabende part, skulle afholde alle omkostningerne forbundet med bevisoptagelsen, idet omkostningerne ansås for påført i forbindelse med retssagen.
14/07/2021
Konfliktløsning
Skadelidt tilkendt sagsomkostninger, da han havde fået medhold i sagens tyngdepunkt
Bech Bruun logo
Skadelidt tilkendt sagsomkostninger, da han havde fået medhold i sagens tyngdepunkt
Højesteret fastslår i en ny afgørelse, at der ved fordelingen af sagsomkostninger i erstatningssager ikke alene kan tages hensyn til sagens samlede resultat, men også til om der var grundlag for at rejse kravet overfor sagsøgte.
28/01/2021
Forsikring og erstatning, Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Rentepåstand var uegnet til at indgå i en domskonklusion
Bech Bruun logo
Rentepåstand var uegnet til at indgå i en domskonklusion
Østre Landsret tog i en sag for nyligt stilling til, om et pengeinstitut, P’s, rentepåstand var egnet til at indgå i en domskonklusion. Ifølge påstanden skulle hovedstolen forrentes med P’s ”til enhver tid gældende højeste mora- og overtræksrente”. Den faktiske værdi af rentepåstanden var derfor variabel, og dermed ukendt for skyldner. Landsretten afviste P’s rentepåstand som uklar, og tilkendte i stedet almindelige procesrenter som det mindre i det mere.
16/12/2020
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
Østre Landsret var ikke inhabil i sag, hvor kollega tidligere havde truffet afgørelse
Bech Bruun logo
Østre Landsret var ikke inhabil i sag, hvor kollega tidligere havde truffet afgørelse
En dommer fra Østre Landsret havde i forbindelse med en voldgiftssag truffet afgørelse om afvisning af en begæring om behandling af sagen for tre dommere efter voldgiftslovens § 11, stk. 2. Voldgiftsrettens afgørelse blev herefter indbragt for byretten og
01/09/2020
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
Forsikringsselskab kunne ikke afvise dækning, da forlist fartøj ikke var usødygtigt
Bech Bruun logo
Forsikringsselskab kunne ikke afvise dækning, da forlist fartøj ikke var usødygtigt
Sø- og Handelsretten skulle i en sag tage stilling til, om forsikringstager var berettiget til dækning efter et skibsforlis, eller om fartøjet havde været usø...
02/08/2019
Konfliktløsning
Værnetingsklausul afskar ikke forbudssag i Danmark
Bech Bruun logo
Værnetingsklausul afskar ikke forbudssag i Danmark
I en sag mellem Baby Dan A/S og Aerosleep NV henholdsvis ReiRei AB var Baby Dan A/S ikke afskåret fra at anlægge sag om midlertidigt forbud mod distribution af babyprodukter i Danmark ved Sø- og ...
01/10/2018
Internationale retsforhold, Konfliktløsning
Sag anlagt i både Danmark og Norge blev afvist i Danmark
Bech Bruun logo
Sag anlagt i både Danmark og Norge blev afvist i Danmark
En sag anlagt i Danmark blev afvist af de danske domstole efter Luganokonventionens artikel 27. Begrundelse var, at der i Norge var anlagt sag om samme krav mellem parterne, før den blev ...
11/10/2016
Konfliktløsning
Tvist om rette værneting i aftale om søtransport
Bech Bruun logo
Tvist om rette værneting i aftale om søtransport
Sø- og Handelsretten afsagde den 29. april 2016 kendelse i en sag vedrørende værneting i en aftale om søtransport. Selvom parterne havde henvist til modstridende standardbetingelser, var der væ...
27/05/2016
Konfliktløsning
Forlig var bindende trods svig
Bird & Bird logo
Forlig var bindende trods svig
Sø- og Handelsretten afsagde mandag d. 22. februar 2016 kendelse i en sag, hvor spørgsmålet vedrørte gyldigheden af et udenretligt forlig indgået mellem to parter, hvoraf den ene havde udøvet svigagtige forhold...
16/03/2016
Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Sagsøger afskåret fra at genoptage sag, selvom sagsøgte fastholdt modkrav
Bech Bruun logo
Sagsøger afskåret fra at genoptage sag, selvom sagsøgte fastholdt modkrav
Sagsøger havde lagt sag an vedrørende et hovedkrav i byretten, hvor sagsøgte rejste et modkrav. Efter sagsøgeren besluttede sig for at hæve sagen, stod den sagsøgte ved...
15/04/2015
Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Ikke udeblivelsesvirkning ved sagsøgers udeblivelse fra retsmøde
Bech Bruun logo
Ikke udeblivelsesvirkning ved sagsøgers udeblivelse fra retsmøde
Østre Landsret afgjorde undtagelsesvist, at der ikke skulle tillægges udeblivelsesvirkning i et tilfælde, hvor sagsøgeren udeblev fra et forberedende retsmøde. Landsretten har ...
13/04/2015
Konfliktløsning
Ekspeditionsfejl medførte afvisning af anketilladelse
Bech Bruun logo
Ekspeditionsfejl medførte afvisning af anketilladelse
En advokat sendte en anke af en byretsdom til byretten i stedet for landsretten, og ankestævningen blev derfor ikke indleveret rettidigt. Undtagelsesvist tillod Landsretten anken, mens Hø...
06/04/2015
Konfliktløsning
Viser de 24 nyeste nyheder inden for konfliktløsning   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted