Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Konfliktløsning

Seneste nyheder inden for Konfliktløsning

Landsretten har afgjort tvist mellem Power og DBU om Powers reklamekampagne
Kromann Reumert logo
Landsretten har afgjort tvist mellem Power og DBU om Powers reklamekampagne
Østre Landsret har den 4. juni 2024 frifundet Power A/S i ankesagen mod DBU og dermed stadfæstet Sø- og Handelsrettens afgørelse. Landsretten har dermed konkluderet, at tre reklamer, der blev bragt af Power i forbindelse med EM-slutrunden i 2021, ikke krænkede DBU's rettigheder efter markedsføringsloven.
13/06/2024
Immaterialret, Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Irmapigen sejrer i Sø- og Handelsretten
Kromann Reumert logo
Irmapigen sejrer i Sø- og Handelsretten
Sø- og Handelsretten har i dag afsagt kendelse i sagen om kunstgalleriet Artpushers brug af den velkendte "Irmapige" på kunstværker såvel som merchandiseprodukter. Sø- og Handelsretten mente, at brugen udgjorde en varemærkekrænkelse. Hensynet til kunstnerisk ytringsfrihed kunne ikke føre til et andet resultat. Vi førte sagen for Coop/Irma.
13/12/2023
Konfliktløsning, Immaterialret, Retssager og voldgift
Retsmægling - det nye (tekniske) udgangspunkt
Kromann Reumert logo
Retsmægling - det nye (tekniske) udgangspunkt
Fra i dag vil domstolenes digitale sagsportal, minretssag.dk, som standard være indstillet, så parterne svarer "ja" til retsmægling. Formålet er at fremme brugen af retsmægling. Læs mere om konceptet og Kromann Reumerts erfaringer med retsmægling.
25/05/2023
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
Den naboretlige tålegrænse
Focus Advokater logo
Den naboretlige tålegrænse
Højaktuel sag om naboretlig tålegrænse ved Bridgewalking Lillebælt er forligt. Focus Advokater har bistået naboerne i sagen.
15/03/2023
Øvrige, Offentlig ret, Konfliktløsning
Bech-Bruun vinder principiel sag om betydningen af selskabslovens § 14, stk. 2
Bech Bruun logo
Bech-Bruun vinder principiel sag om betydningen af selskabslovens § 14, stk. 2
Bech-Bruuns rekonstruktionsafdeling har som kurator for et anpartsselskabs konkursbo fået medhold i, at en ejendomsadministrator ikke havde betalt med frigørende virkning. Ejendomsadministratoren havde udbetalt et beløb tilhørende selskabet til den tidligere direktørs private bankkonto. Betalingen blev gen-nemført syv dage efter, at selskabet var begæret tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen, og den tidligere direktør som følge deraf var blevet afregistreret.
15/03/2023
Selskabsret, Retssager og voldgift, Konfliktløsning, Insolvens og rekonstruktion
Nye muligheder for frasalg af russiske aktiviteter: Kattelem eller kattepine?
Kromann Reumert logo
Nye muligheder for frasalg af russiske aktiviteter: Kattelem eller kattepine?
Ved den 9. sanktionspakke åbnede EU for, at virksomheder inden for EU kan søge om tilladelse til at afhænde deres russiske aktiviteter. Den russiske regering har som modsvar vedtaget nye regler for udenlandske investorer fra såkaldte "unfriendly states", herunder Danmark, for at modvirke en exit fra det russiske marked. De nye regler kan konkret udgøre brud på dansk investeringsbeskyttelse og derved give grundlag for krav mod Rusland ved voldgift.
16/02/2023
M&A, Konfliktløsning, Internationale retsforhold, EU-ret
Ny retspraksis om ensidigt indhentede erklæringer
Bech Bruun logo
Ny retspraksis om ensidigt indhentede erklæringer
Det er en velkendt problemstilling, hvorvidt man som part i en retssag må fremlægge en ensidigt indhentet erklæring. Når en sådan erklæring bliver fremlagt, giver det ofte anledning til formelle indsigelser, og der kommer jævnligt nye afgørelser om dette evigt aktuelle emne.
23/12/2022
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
Landmark decision from the Danish Maritime and Commercial High Court
Kromann Reumert logo
Landmark decision from the Danish Maritime and Commercial High Court
On 17 June 2022, the Danish Maritime and Commercial High Court delivered a landmark decision dismissing for formal reasons Novartis' requests for preliminary injunction and order based on a pending European patent application.
20/06/2022
Life Science & Health Care, Immaterialret, Konfliktløsning
Sag sendt tilbage til byretten, da den ikke længere angik principielle spørgsmål
Bech Bruun logo
Sag sendt tilbage til byretten, da den ikke længere angik principielle spørgsmål
Østre Landsret har i en nylig kendelse henvist en sag til byretten efter sagsbehandling i landsretten. Sagen var blevet henvist til behandling ved landsretten i 1. instans efter retsplejelovens § 226, stk. 1, da den angik principielle spørgsmål om passivitet og retlig interesse. Efter at sagen blev skåret til, skulle disse spørgsmål ikke længere prøves, og sagen blev derfor – efter anmodning fra parterne – henvist tilbage til byretten.
26/04/2022
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
Nye højesteretsdomme om gæsteprincippets anvendelse ved ekspropriation og kendelse
Bech Bruun logo
Nye højesteretsdomme om gæsteprincippets anvendelse ved ekspropriation og kendelse
Højesteret har ved to domme af 15. februar 2022 taget stilling til gæsteprincippets anvendelse i tilfælde, hvor en ledning er placeret ved ekspropriation (Kriegers Flak-sagerne) henholdsvis kendelse fra landsvæsenskommission (Aalborg Kloak-sagen). Med dommene er der langt større klarhed over gæsteprincippets rækkevidde.
16/02/2022
Energi og forsyning, Miljøret, Konfliktløsning
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Jurainfo.dk logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterialret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Forskellige ”skoler” berettigede til nyt syn og skøn
Bech Bruun logo
Forskellige ”skoler” berettigede til nyt syn og skøn
I en sag, om hvorvidt der skulle udmeldes nyt syn og skøn efter retsplejelovens § 209, lagde retten afgørende vægt på, at der fandtes to ”skoler” – en praktisk og en akademisk tilgang. Eftersom skønsmanden alene havde taget udgangspunkt i den praktiske tilgang, kunne der udmeldes et nyt syn og skøn med en ny skønsmand.
16/12/2021
Transportret, Øvrige, Konfliktløsning
Undgå konflikter og dyre tvister: Stil krav om reviews i din IT-leverance
Kromann Reumert logo
Undgå konflikter og dyre tvister: Stil krav om reviews i din IT-leverance
De færreste systemleverancer og digitaliseringsprojekter forløber fuldstændig som planlagt, og i mange tilfælde støder parterne på problemer enten i form af forsinkelser, manglende kvalitet eller funktionalitet og prisstigninger. Løbende reviews af projektet kan afhjælpe disse problemer ved at skabe fælles forståelse for problemernes opståen og mulige løsninger. Hvis man i sin kontrakt har aftalt muligheden for at foretage reviews, så får man som kunde endnu et styringsredskab, der kan sikre at projektet kommer i mål. Sammen med Lakeside gør vi dig klogere på, hvorfor alle IT-projekter bør undergå et review.
16/09/2021
IT- og telekommunikation, Kontraktret, Konfliktløsning
Forældet krav medførte hæftelse for omkostninger til bevisoptagelse
Bech Bruun logo
Forældet krav medførte hæftelse for omkostninger til bevisoptagelse
I den pågældende sag havde B opført et byggeri for A, hvor der i forbindelse med en isoleret bevisoptagelse blev konstateret mangler. Imidlertid fandt byretten, at A’s krav var forældet og frifandt B. Da omkostningerne til den isolerede bevisoptagelse var afholdt forud for retssagen, tog byretten ikke stilling til fordelingen heraf. Efterfølgende omgjorde landsretten denne del af byrettens afgørelse og fandt, at A, som den tabende part, skulle afholde alle omkostningerne forbundet med bevisoptagelsen, idet omkostningerne ansås for påført i forbindelse med retssagen.
14/07/2021
Konfliktløsning
Skadelidt tilkendt sagsomkostninger, da han havde fået medhold i sagens tyngdepunkt
Bech Bruun logo
Skadelidt tilkendt sagsomkostninger, da han havde fået medhold i sagens tyngdepunkt
Højesteret fastslår i en ny afgørelse, at der ved fordelingen af sagsomkostninger i erstatningssager ikke alene kan tages hensyn til sagens samlede resultat, men også til om der var grundlag for at rejse kravet overfor sagsøgte.
28/01/2021
Forsikring og erstatning, Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Rentepåstand var uegnet til at indgå i en domskonklusion
Bech Bruun logo
Rentepåstand var uegnet til at indgå i en domskonklusion
Østre Landsret tog i en sag for nyligt stilling til, om et pengeinstitut, P’s, rentepåstand var egnet til at indgå i en domskonklusion. Ifølge påstanden skulle hovedstolen forrentes med P’s ”til enhver tid gældende højeste mora- og overtræksrente”. Den faktiske værdi af rentepåstanden var derfor variabel, og dermed ukendt for skyldner. Landsretten afviste P’s rentepåstand som uklar, og tilkendte i stedet almindelige procesrenter som det mindre i det mere.
16/12/2020
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
Østre Landsret var ikke inhabil i sag, hvor kollega tidligere havde truffet afgørelse
Bech Bruun logo
Østre Landsret var ikke inhabil i sag, hvor kollega tidligere havde truffet afgørelse
En dommer fra Østre Landsret havde i forbindelse med en voldgiftssag truffet afgørelse om afvisning af en begæring om behandling af sagen for tre dommere efter voldgiftslovens § 11, stk. 2. Voldgiftsrettens afgørelse blev herefter indbragt for byretten og
01/09/2020
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
Forsikringsselskab kunne ikke afvise dækning, da forlist fartøj ikke var usødygtigt
Bech Bruun logo
Forsikringsselskab kunne ikke afvise dækning, da forlist fartøj ikke var usødygtigt
Sø- og Handelsretten skulle i en sag tage stilling til, om forsikringstager var berettiget til dækning efter et skibsforlis, eller om fartøjet havde været usø...
02/08/2019
Konfliktløsning
Værnetingsklausul afskar ikke forbudssag i Danmark
Bech Bruun logo
Værnetingsklausul afskar ikke forbudssag i Danmark
I en sag mellem Baby Dan A/S og Aerosleep NV henholdsvis ReiRei AB var Baby Dan A/S ikke afskåret fra at anlægge sag om midlertidigt forbud mod distribution af babyprodukter i Danmark ved Sø- og ...
01/10/2018
Internationale retsforhold, Konfliktløsning
Sag anlagt i både Danmark og Norge blev afvist i Danmark
Bech Bruun logo
Sag anlagt i både Danmark og Norge blev afvist i Danmark
En sag anlagt i Danmark blev afvist af de danske domstole efter Luganokonventionens artikel 27. Begrundelse var, at der i Norge var anlagt sag om samme krav mellem parterne, før den blev ...
11/10/2016
Konfliktløsning
Tvist om rette værneting i aftale om søtransport
Bech Bruun logo
Tvist om rette værneting i aftale om søtransport
Sø- og Handelsretten afsagde den 29. april 2016 kendelse i en sag vedrørende værneting i en aftale om søtransport. Selvom parterne havde henvist til modstridende standardbetingelser, var der væ...
27/05/2016
Konfliktløsning
Forlig var bindende trods svig
Bird & Bird logo
Forlig var bindende trods svig
Sø- og Handelsretten afsagde mandag d. 22. februar 2016 kendelse i en sag, hvor spørgsmålet vedrørte gyldigheden af et udenretligt forlig indgået mellem to parter, hvoraf den ene havde udøvet svigagtige forhold...
16/03/2016
Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Sagsøger afskåret fra at genoptage sag, selvom sagsøgte fastholdt modkrav
Bech Bruun logo
Sagsøger afskåret fra at genoptage sag, selvom sagsøgte fastholdt modkrav
Sagsøger havde lagt sag an vedrørende et hovedkrav i byretten, hvor sagsøgte rejste et modkrav. Efter sagsøgeren besluttede sig for at hæve sagen, stod den sagsøgte ved...
15/04/2015
Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Ikke udeblivelsesvirkning ved sagsøgers udeblivelse fra retsmøde
Bech Bruun logo
Ikke udeblivelsesvirkning ved sagsøgers udeblivelse fra retsmøde
Østre Landsret afgjorde undtagelsesvist, at der ikke skulle tillægges udeblivelsesvirkning i et tilfælde, hvor sagsøgeren udeblev fra et forberedende retsmøde. Landsretten har ...
13/04/2015
Konfliktløsning
Viser de 24 nyeste nyheder inden for konfliktløsning   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted