Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Forlig var bindende trods svig

Bird & Bird
16/03/2016
Forlig var bindende trods svig
Bird & Bird logo
Sø- og Handelsretten afsagde mandag d. 22. februar 2016 kendelse i en sag, hvor spørgsmålet vedrørte gyldigheden af et udenretligt forlig indgået mellem to parter, hvoraf den ene havde udøvet svigagtige forhold.


Umiddelbart kunne det jo lyde lige til højrebenet. Hvis en aftale er indgået som følge af svig, er aftalen ugyldig efter aftalelovens § 30. Hvordan kan det så være, at Sø- og Handelsretten kom frem til det modsatte resultat? Svaret skal findes i sagens omstændigheder.

Sagens omstændigheder

Der var tale om to parter – selskabet N og selskabets tidligere forskningschef (HP). HP blev i midten af 2006 bortvist fra N, og i den forbindelse opstod der uenighed om opfinderskab og ejendomsret på en række patenter, der havde HP angivet som ejer, men ikke som opfinder.

HP havde nemlig arrangeret, at hans ven, PB, stod anført som opfinder på patenterne, så N ikke kunne hævde ret over dem. Ellers ville N, jf. Lov om arbejdstageres opfindelser § 5, være berettiget til at kræve patenterne overdraget til sig, eftersom HP var ansat hos N.

N var også overbevist om, at det forholdt sig således, men de var på daværende tidspunkt ikke i stand til at bevise, at HP var rette opfinder.

Der blev derfor indgået en forligsaftale, hvori N eksplicit fastholdt, at HP var rette opfinder. HP bestred dette i aftalen, vel vidende at det ikke var sandt. N havde dog brug for patenterne og indgik derfor i forliget en licensaftale med HP vedrørende de omstridte patenter for 900.000 kr. up-front betaling + 5 % i royalties.

Parterne aftalte endvidere, at de ved indgåelsen af forliget ikke retsligt kunne forfølge hinanden med udgangspunkt i de angivne uoverensstemmelser, herunder opfinderskabet.

Retssagen blev indledt, da N, 8 år efter aftalens indgåelse, pludselig blev i stand til at bevise, at HP ikke var rette opfinder.

Parternes påstande

N påstod aftalen ugyldig og patenterne overdraget til sig. De gjorde gældende, at forligsaftalen var fremkaldt ved HP's urigtige oplysninger og påberåbte sig i denne forbindelse aftalelovens §§ 30, 33 og 36 samt DL 5-1-2 og læren om bristede forudsætninger.

N fremhævede desuden, at de på daværende tidspunkt blev nødt til at acceptere licensaftalen af hensyn til deres freedom to operate – altså deres muligheder for at fortsætte virksomhedsdriften uden at krænke andres patenter.

HP krævede forligsaftalen opretholdt og gjorde gældende, at N indgik aftalen, uanset at N på tidspunktet for aftalens indgåelse var af den overbevisning, at HP var rette opfinder. Dette var endda nævnt eksplicit i forligsaftalen. N accepterede altså "med åbne øjne" risikoen for, at HP's angivelser var urigtige og endda svigagtige.

HP gjorde yderligere gældende, at N selv valgte ikke at indlede en retssag for at få afklaret forholdene, selvom HP havde indvilliget i en retssagsbehandling.

Endvidere anførte HP, at N ikke havde taget noget forbehold i aftalen, og at det afgørende incitament for N til at indgå forligsaftalen ikke var svigen fra HP's side, men af hensyn til deres freedom to operate.

Rettens begrundelse

Sø- og Handelsretten fandt, at "[h]verken aftalelovens § 30, § 33 eller § 36 er til hinder for, at en erhvervsvirksomhed som sket i forbindelse med dette forlig kan fraskrive sig retten til parterne imellem at gøre gældende, at den anden part har handlet svigagtigt, når netop dette angiveligt svigagtige forhold er genstand for parternes tvist og forliget".

Det centrale var altså, at de angiveligt svigagtige forhold var selve genstanden for parternes forlig.

Retten uddyber ikke sin begrundelse synderligt, men meget tyder på, at retten lagde vægt på, at HP's urigtige udtalelser ikke var bestemmende for N's indgåelse af forliget. N var indledningsvist overbevist om, at HP var rette opfinder, en overbevisning som det indledende forhandlingsmateriale fremlagt under sagen også bekræftede, men valgte på trods af mistanken og svigagtig optræden alligevel at indgå forlig.

N sad fast som følge af bevismanglen, og det bestemmende hensyn for indgåelse af forliget var derfor primært hensynet til freedom to operate og at undgå en dyr og langtrukken retssag.

Bird & Bird bemærker

Kendelsen giver anledning til nogle overvejelser.

Man kunne f.eks. let have forestillet sig, sagen fik et andet resultat, hvis N blot havde lagt HP's udtalelser til grund og ikke åbenlyst protesteret i forliget. Så havde det været tydeligt, at forliget baserede sig på, at HP talte sandt, og HP's udtalelser havde således været bestemmende for N's indgåelse af forliget. Opfinderskabet havde ikke været en af uoverensstemmelserne i forliget, men derimod en forudsætning for forliget. Opfinderskabet kunne derfor muligvis være genstand for en senere retssag, jf. ordlyden af forliget: "Denne aftale afslutter alle uoverensstemmelser mellem Parterne".

Sagen illustrerer vigtigheden af, hvad man skriver i et forlig. Et forlig har jo mellem parterne som udgangspunkt samme retsvirkning som en dom, og forligets genstand skal derfor skæres nøje til.

 [layerslider id="67"]
  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bird & Bird logo
København
Sundkrogsgade 21
2100 København Ø
72 24 12 12
72 24 12 13
denmark@twobirds.com
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skadelidt tilkendt sagsomkostninger, da han havde fået medhold i sagens tyngdepunkt
Skadelidt tilkendt sagsomkostninger, da han havde fået medhold i sagens tyngdepunkt
28/01/2021
Forsikring og erstatning, Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Rentepåstand var uegnet til at indgå i en domskonklusion
Rentepåstand var uegnet til at indgå i en domskonklusion
16/12/2020
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
Østre Landsret var ikke inhabil i sag, hvor kollega tidligere havde truffet afgørelse
Østre Landsret var ikke inhabil i sag, hvor kollega tidligere havde truffet afgørelse
01/09/2020
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
Forsikringsselskab kunne ikke afvise dækning, da forlist fartøj ikke var usødygtigt
Forsikringsselskab kunne ikke afvise dækning, da forlist fartøj ikke var usødygtigt
02/08/2019
Konfliktløsning
Værnetingsklausul afskar ikke forbudssag i Danmark
Værnetingsklausul afskar ikke forbudssag i Danmark
01/10/2018
Internationale retsforhold, Konfliktløsning
Sag anlagt i både Danmark og Norge blev afvist i Danmark
Sag anlagt i både Danmark og Norge blev afvist i Danmark
11/10/2016
Konfliktløsning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted