Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

EU-ret

Seneste nyheder inden for EU-ret

AI-forordningen endelig vedtaget i EU
Bech Bruun logo
AI-forordningen endelig vedtaget i EU
AI-forordningen er nu endelig vedtaget, efter begge lovgivende kamre – Europa-Parlamentet og Rådet – har vedtaget forordningen. AI-forordningen træder i kraft 20 dage efter offentliggørelse i EU-Tidende, hvorefter bestemmelserne i AI-forordningen løbende finder anvendelse.
28/05/2024
EU-ret, Immaterialret, Persondata, IT- og telekommunikation
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
Kromann Reumert logo
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
Den 22. april 2024 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjort en indskærpelse overfor en kommune om mulig konkurrenceforvridende støtte til cateringaktiviteter i en sportshal efter konkurrencelovens § 11 a. Læs mere om sagen her.
17/05/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
Kromann Reumert logo
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
Europa-Kommissionen præsenterede den 12. september 2023 dets forslag til en ny forordning vedrørende bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Forslaget til forordningen har til formål at stramme op på ordningen for forsinket betaling i hele EU ved fastsættelse af en maksimal betalingsfrist og indførsel af strengere håndhævelsesforanstaltninger for alle transaktioner mellem virksomheder (B2B) og mellem offentlige myndigheder og virksomheder (G2B).
15/05/2024
EU-ret, Insolvens og rekonstruktion, Kontraktret
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
Kromann Reumert logo
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
Fra januar 2025 skal finansielle virksomheder og operatører af finansiel digital infrastruktur overholde ny EU-regulering på cybersikkerhedsområdet (DORA og NIS2). De nødvendige lovændringer er nu vedtaget, og det giver Finanstilsynet hjemmel til at føre tilsyn med DORA-forordningen samt implementere NIS2-direktivet for IT-infrastrukturer i den finansielle sektor, herunder fælles datacentraler.
14/05/2024
Finansiering og bankret, EU-ret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Kromann Reumert logo
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Den 2. maj 2024 vedtog Folketinget lovforslaget, der implementerer EU-direktivet om bæredygtighedsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), i dansk lovgivning. Loven vil blive anvendt trinvist og påvirker virksomheder forskelligt, hvoraf de første skal rapportere bæredygtighedsinitiativer med tilbagevirkende kraft fra regnskabsåret startende 1. januar 2024.
14/05/2024
Compliance, Selskabsret, EU-ret
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
Kromann Reumert logo
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
EU-Domstolen er nu kommet med sin afgørelse i Heureka Groups sag mod Google, der vedrører forældelsesfrister for erstatningskrav i sager om misbrug af dominerende stilling forud for erstatningsdirektivets ikrafttræden. I afgørelsen fastslår EU-Domstolen, hvornår forældelsesfristen begynder at løbe, ligesom Domstolen også berører muligheden for at suspendere fristen.
06/05/2024
EU-ret, E-handel og markedsføring, Konkurrenceret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
Bech Bruun logo
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
Lovforslaget, der implementerer EU-direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD), er blevet vedtaget. Loven indfører en udvidet rapporteringspligt, der også omfatter flere ansættelsesretlige forhold.
06/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Direktiv om virksomheders due diligence endeligt vedtaget
Kromann Reumert logo
Direktiv om virksomheders due diligence endeligt vedtaget
Europa Parlamentet har ved plenarmødet den 24. april 2024 efter intensive forhandlinger og politiske kompromisser endelig vedtaget direktivforslag om virksomheders due diligence af menneskerettigheder og miljø i værdikæder, også kaldet Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Direktivet blev stemt igennem med 374 stemmer for direktivet og 235 imod, og skal herefter implementeres i dansk ret.
02/05/2024
EU-ret, Compliance, Miljøret
Mangelfuld klimaindsats kan være en menneskerettighedskrænkelse
Kromann Reumert logo
Mangelfuld klimaindsats kan være en menneskerettighedskrænkelse
Den 9. april 2024 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) dom i tre principielle sager om ansvar for klimaforandringer. I sagerne skulle EMD tage stilling til, hvorvidt de indklagede stater havde krænket klagernes menneskerettigheder ved ikke at have tilstrækkeligt ambitiøse klimamålsætninger. Udfaldet blev en delvis domfældelse af Schweiz og afvisning af de to øvrige sager, hvor Danmark var blandt de indklagede stater i den ene. Her gennemgår vi de væsentligste aspekter af afgørelserne og giver også et bud på, hvilken betydning de kan tænkes at få for håndhævelsen af miljø- og klimaforpligtelser fremadrettet.
30/04/2024
EU-ret
Del 4: EU-Domstolens sportstrilogi: Sportsforbunds reglers forenelighed med EU-konkurrenceretten
Bech Bruun logo
Del 4: EU-Domstolens sportstrilogi: Sportsforbunds reglers forenelighed med EU-konkurrenceretten
EU-Domstolen afsagde den 21. december 2023 dom i tre forskellige sager, der omhandlede fortolkningen af sportsforbunds reglers forenelighed med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling, jf. TEUF artikel 101 henholdsvis artikel 102.
30/04/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Historisk afgørelse: Første sag i EU om ophavsret til AI-genererede billeder
Bird & Bird logo
Historisk afgørelse: Første sag i EU om ophavsret til AI-genererede billeder
Vi har tidligere beskrevet de ophavsretlige udfordringer, som AI fører med sig, og en række af de retssager, som allerede er begyndt vedrørende generering af og brug af AI-genererede billeder. Indtil nu har vi dog måttet nøjes med at referere til de amerikanske domme om emnet. Men nu er den første europæiske sag om emnet blevet afgjort, og vi ser frem til at dykke ned i afgørelsen.
30/04/2024
Immaterialret, EU-ret
EUs nye AI-forordning (AI Act) vedtages snart
TVC Advokatfirma logo
EUs nye AI-forordning (AI Act) vedtages snart
EUs nye AI-forordning (AI Act) er på vej mod endelig vedtagelse og sætter standarden for AI-reguleringen globalt. Lovgivningen klassificerer AI-systemer efter risiko og pålægger krav.
26/04/2024
EU-ret, IT- og telekommunikation, Øvrige
Del 1: Nyt lovforslag lægger op til markante ændringer af konkurrenceloven
Bech Bruun logo
Del 1: Nyt lovforslag lægger op til markante ændringer af konkurrenceloven
Erhvervsministeriet har den 28. januar 2024 fremsat forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. Lovforslaget tilsigter på flere punkter en vidtgående udvidelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens håndhævelsesmuligheder. Ifølge lovforslaget skal de foreslåede ændringer træde i kraft den 1. juli 2024.
26/04/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Man må konsultere, før man agerer
IUNO logo
Man må konsultere, før man agerer
Et antal medarbejdere var frivilligt gået over til en anden virksomhed, der havde overtaget driften af en del af virksomhedens hoteller ved et frasalg. Efterfølgende blev en del af de tilbageværende medarbejdere opsagt. EU-Domstolen kom frem til, at virksomheden ikke havde opfyldt sin pligt til at konsultere med medarbejderne tidligt nok i processen.
23/04/2024
EU-ret
Tre år med investeringsscreeningsloven
Kromann Reumert logo
Tre år med investeringsscreeningsloven
Til sommer fylder investeringsscreeningsloven tre år, og i den forbindelse vil Erhvervsministeriet gennemføre en evaluering af loven. Som forberedelse hertil har Erhvervsstyrelsen offentliggjort et tilbageblik med en række statistiske oplysninger om de sager, der er behandlet siden lovens vedtagelse, og samtidig igangsat en offentlig høring for at indsamle erfaringer med loven.
23/04/2024
Compliance, Internationale retsforhold, EU-ret
Retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren vedtaget
Kromann Reumert logo
Retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren vedtaget
Den 7. december 2023 vedtog Europa-Kommissionen retningslinjer for den nye regel om undtagelse fra TFEU artikel 101 for visse konkurrencebegrænsende aftaler i landbruget vedrørende bæredygtighed. Retningslinjerne har tidligere i 2023 været i høring i udkastform. Læs mere om de endelige retningslinjer her.
15/04/2024
Konkurrenceret, E-handel og markedsføring, EU-ret
Opsigtsvækkende dom fra EMD pålægger stater et menneskeretligt ansvar for klimaforandringer
Bech Bruun logo
Opsigtsvækkende dom fra EMD pålægger stater et menneskeretligt ansvar for klimaforandringer
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har netop afsagt dom i tre sager om klimaforandringer. I en af sagerne fastslår domstolen, at Europarådets lande har positive klimaforpligtigelser over for borgerne. Det er første gang, at Menneskerettighedsdomstolen har ”åbnet døren” for, at borgere kan sagsøge medlemslandene for klimasvigt.
12/04/2024
Miljøret, EU-ret
ESG-rapportering
Kromann Reumert logo
ESG-rapportering
Rapportering af oplysninger og data om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) forhold og bæredygtighed har for alvor fået momentum i Danmark i de senere år. Og intet tyder på, at udviklingen bremser op i nærmeste fremtid. I artiklen her kan du blive klogere på, hvordan din virksomhed kan gribe arbejdet med ESG-rapportering an. Når vi her omtaler ESG-rapportering dækker det også over det, som mange kalder bæredygtighedsrapportering.
12/04/2024
Finansiering og bankret, Compliance, EU-ret
Den europæiske mediefrihedslov – en ny beskyttelse af pressefrihed og journalister i EU
Bech Bruun logo
Den europæiske mediefrihedslov – en ny beskyttelse af pressefrihed og journalister i EU
EU's medlemslande har for nylig stemt ja til den nye europæiske mediefrihedslov (European Media Freedom Act (EMFA)), hvilket har resulteret i den endelige vedtagelse af forordningen. EMFA har til formål at skabe en standardiseret ramme for medietjenester, implementere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte journalister og medieudbydere mod politisk indflydelse og strømline deres aktiviteter på tværs af EU's interne grænser.
09/04/2024
EU-ret, Øvrige, Medieret
Kommende revidering af EU-reguleringen af betalingstjenester
Kromann Reumert logo
Kommende revidering af EU-reguleringen af betalingstjenester
EU foreslår ny regulering på området for betalingstjenester. Den nye regelpakke har til hensigt at modernisere og harmonisere reguleringen af betalinger. Her kan du læse om ændringerne i hovedtræk.
04/04/2024
E-handel og markedsføring, EU-ret, Finansiering og bankret
AI Act vedtaget af Europa-Parlamentet
Bech Bruun logo
AI Act vedtaget af Europa-Parlamentet
Europa-Parlamentets medlemmer vedtog den 13. marts EU AI Act, der nu står klar til at træde i kraft i løbet af de kommende måneder. Det må forventes, at der inden offentliggørelse alene foretages mindre ændringer uden materiel betydning.
22/03/2024
Persondata, EU-ret
EMIR 3.0 med krav om aktiv konto hos EU-CCP er på vej
Kromann Reumert logo
EMIR 3.0 med krav om aktiv konto hos EU-CCP er på vej
Europa-Parlamentet og Rådet nåede i starten af februar 2024 til enighed om indholdet af den EMIR-opdatering, også kendt som "EMIR 3.0", som Kommissionen satte i gang i december 2022. Kompromisteksten blev offentliggjort medio februar 2024. Læs mere om EMIR 3.0 her.
22/03/2024
Finansiering og bankret, EU-ret
Udsigt til seks timers forsinkelse – ingen kompensation
IUNO logo
Udsigt til seks timers forsinkelse – ingen kompensation
En passager arrangerede sin egen ombooking, da hans fly blev forsinket. EU-domstolen slog fast, at passageren ikke var berettiget til kompensation, fordi ombookingen ikke resulterede i en forsinkelse på over tre timer sammenlignet med det oprindelige ankomsttidspunkt.
21/03/2024
Transportret, EU-ret
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) er fredag den 15. marts 2024 blevet stemt igennem i EU-Rådet.
Bech Bruun logo
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) er fredag den 15. marts 2024 blevet stemt igennem i EU-Rådet.
I forhold til den politiske aftale, der blev offentliggjort i december 2023, forventes det nu, at CSDDD vil finde anvendelse på virksomheder i EU med over 450 mio. euro i nettoomsætning på verdensplan og med et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på mere end 1.000.
20/03/2024
Compliance, EU-ret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for eu-ret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted