Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

EU-ret

Seneste nyheder inden for EU-ret

Den daglige hviletid er en selvstændig og uafhængig ret for arbejdstagere
Bech Bruun logo
Den daglige hviletid er en selvstændig og uafhængig ret for arbejdstagere
EU-Domstolen har i en ny afgørelse (C-477/21) af 2. marts 2023 fastslået, at medlemsstaterne skal sikre, at arbejdstagere tildeles en daglig hviletid på 11 timer som en selvstændig ret, der skal tildeles uafhængigt af den ugentlige hviletid, som følger af direktivet om tilrettelæggelse af arbejdstiden (”arbejdstidsdirektivet”).
20/03/2023
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Flere jurisdiktioner optaget på EU's "sortliste"
Kromann Reumert logo
Flere jurisdiktioner optaget på EU's "sortliste"
En revidering af den såkaldte sortliste over ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner blev nyligt vedtaget af EU-Rådet. Denne revidering kan få skattemæssige konsekvenser for de danske virksomheder, som stadig har aktiviteter i jurisdiktionerne optaget på listen, herunder Rusland.
13/03/2023
EU-ret, Compliance, Skatte- og afgiftsret
Datafællesskab på vej
IUNO logo
Datafællesskab på vej
Forslaget om den såkaldte nye ”dataforordning” rykker fortsat frem på EU niveau. Formålet med de foreslåede regler er at booste innovationen. Det skal ske ved at fjerne blokader for datadeling mellem blandt andet brugere og virksomheder. Mere specifikt, skal reglerne medvirke til udviklingen af nye tjenester, navnlig inden for AI sektoren. Virksomheder kan forvente, at de nye regler vil gælde ét år efter vedtagelse.
10/03/2023
Persondata, EU-ret
Nye retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren
Kromann Reumert logo
Nye retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren
Europa-Kommissionen offentliggjorde januar 2023 et udkast til retningslinjer for den nye regel om undtagelse fra TFEU artikel 101 for visse konkurrencebegrænsende aftaler i landbruget vedrørende bæredygtighed. Her får du et overblik over de væsentligste elementer i Europa-Kommissionens udkast til retningslinjer.
09/03/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Nye EU-regler om subsidier fra tredjelande skal sikre fair og fri konkurrence
Focus Advokater logo
Nye EU-regler om subsidier fra tredjelande skal sikre fair og fri konkurrence
Lande i EU er underlagt statsstøtteregler, der fastsætter, hvornår et land kan yde støtte (såkaldte subsidier) til virksomheder. Samme regler gælder ikke nødvendigvis for lande uden for EU, hvilket kan underminere konkurrencevilkårene på det indre marked. De nye regler giver EU-Kommissionen mulighed for at håndtere konkurrenceforvridende subsidier fra stater uden for EU.
08/03/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Det Europæiske Databeskyttelsesråd hilser forbedringer velkommen i udtalelse til EU-Kommissionens udkast til en tilstrækkelighedsafgørelse
Bird & Bird logo
Det Europæiske Databeskyttelsesråd hilser forbedringer velkommen i udtalelse til EU-Kommissionens udkast til en tilstrækkelighedsafgørelse
Den 28. februar offentliggjorde Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) en udtalelse om EU-Kommissionens udkast til en tilstrækkelighedsafgørelse vedrørende beskyttelsesniveauet for personoplysninger overført fra EU til USA under det nye EU- US Data Privacy Framework – eller blot ”DPF”. I udtalelsen hilser EDPB en række forbedringer velkommen set i lyset af den tidligere Privacy Shield-ordning men understreger at der udestår en række bekymringer.
07/03/2023
Persondata, EU-ret
Ny dom om brug af AEC-testen i misbrugssager
Kromann Reumert logo
Ny dom om brug af AEC-testen i misbrugssager
EU-Domstolen har den 19. januar 2023 afsagt dom i sag C-680/20 om Unilevers misbrug af dominerende stilling. Med afgørelsen tager EU-Domstolen stilling til to principielle spørgsmål: 1) Kan (selvstændige) distributørers adfærd tilregnes producenten, og 2) er konkurrencemyndigheder forpligtede til at anvende AEC-testen i sager som eksklusivitetsbetingelser, når denne påberåbes af den dominerende virksomhed? Læs mere herom i denne nyhed.
02/03/2023
Konkurrenceret, EU-ret
EU-udvalg opfordrer EU-Kommissionen til ikke at træffe tilstrækkelighedsafgørelse om USA
Bird & Bird logo
EU-udvalg opfordrer EU-Kommissionen til ikke at træffe tilstrækkelighedsafgørelse om USA
Den 14. februar 2023 offentliggjorde Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender (LIBE) en udtalelse, hvori EU-Kommissionen opfordres til ikke at vedtage en tilstrækkelighedsafgørelse om udveksling af personoplysninger mellem EU og USA.
01/03/2023
Persondata, EU-ret
Ny EU-dom: Hvilken garantiinstitution skal dække en arbejdstagers lønkrav?
Bech Bruun logo
Ny EU-dom: Hvilken garantiinstitution skal dække en arbejdstagers lønkrav?
EU-Domstolen har i en nylig sag taget stilling til, hvilken garantiinstitution der skal dække en arbejdstagers lønkrav, når arbejdstageren arbejder i to medlemsstater. I den berørte arbejdstagers arbejdsaftale var det fastsat, at vedkommendes primære arbejde og sædvanlige arbejdssted lå i den medlemsstat, hvor arbejdsgiveren havde hjemsted, men den pågældende arbejdstager udførte i halvdelen af sin arbejdstid sit arbejde som hjemmearbejde fra en anden medlemsstat, hvor arbejdstageren også havde sin primære bopæl.
28/02/2023
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Den nye hvidvaskforordning: Krav og konsekvenser
Kromann Reumert logo
Den nye hvidvaskforordning: Krav og konsekvenser
Kommissionen fremlagde den 20. juli 2021 ny hvidvaskpakke med forslag til en hvidvaskforordning, som skal erstatte fjerde hvidvaskdirektiv. Den vil til dels erstatte reguleringen i den nugældende hvidvasklov, men der vil fortsat være behov for implementering af direktiver med detailregulering. I denne artikel kan du blive klogere på, hvordan kravene i forordningen adskiller sig fra og supplerer de eksisterende krav i hvidvaskloven, som forordningen efter planen skal erstatte. Vi kommer blandt andet ind på, hvordan en del af kravene allerede fremgår af vejledningen til hvidvaskloven, men at kravene med den nye forordning overgår til at være “hard law”.
27/02/2023
Finansiering og bankret, EU-ret
Hvad er grøn brint? EU-Kommissionen er kommet med definition
Bech Bruun logo
Hvad er grøn brint? EU-Kommissionen er kommet med definition
EU-Kommissionens definition giver producenter mulighed for at bevise, at brinten er grøn. Producenterne skal i fremtiden overholde krav om "additionalitet", som betyder, at brinten skal være fremstillet ved hjælp af "ekstra" vedvarende elektricitet, der produceres samtidig og i samme område som brinten.
21/02/2023
Energi og forsyning, EU-ret
Få styr på de nye regler om statsstøtte fra tredjelande
Kromann Reumert logo
Få styr på de nye regler om statsstøtte fra tredjelande
Virksomheder, der modtager offentlig støtte i form af tilskud, skattemæssige fordele eller andre former for finansielle bidrag fra tredjelande uden for EU vil fra sommeren 2023 bliver underlagt nyt tilsyn. En ny EU-forordning giver således Europa-Kommissionen mulighed for at gribe ind over for virksomheder, der har modtaget statsstøtte fra tredjelande inden for de seneste fem år. Visse virksomheder skal fremover også anmelde både deltagelse i offentlige udbud og påtænkte transaktioner. Vi giver her et overblik over reglerne, og hvordan jeres virksomhed allerede i dag bør forberede sig på dem i praksis.
17/02/2023
Konkurrenceret, Udbud, EU-ret
Ny EU-dom fastslår, hvornår en databeskyttelsesrådgiver kan afskediges
Bech Bruun logo
Ny EU-dom fastslår, hvornår en databeskyttelsesrådgiver kan afskediges
EU-Domstolen har netop afsagt dom i en sag om, hvorvidt en national regel kan stille strengere krav til en virksomheds afskedigelse af en databeskyttelsesrådgiver end GDPR, og i hvilket omfang en databeskyttelsesrådgiver kan udføre andre opgaver og pligter for virksomheden.
16/02/2023
Persondata, Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Nye muligheder for frasalg af russiske aktiviteter: Kattelem eller kattepine?
Kromann Reumert logo
Nye muligheder for frasalg af russiske aktiviteter: Kattelem eller kattepine?
Ved den 9. sanktionspakke åbnede EU for, at virksomheder inden for EU kan søge om tilladelse til at afhænde deres russiske aktiviteter. Den russiske regering har som modsvar vedtaget nye regler for udenlandske investorer fra såkaldte "unfriendly states", herunder Danmark, for at modvirke en exit fra det russiske marked. De nye regler kan konkret udgøre brud på dansk investeringsbeskyttelse og derved give grundlag for krav mod Rusland ved voldgift.
16/02/2023
M&A, Konfliktløsning, Internationale retsforhold, EU-ret
Lovforslag om ændring af udlændingeloven, som skal styrke den internationale rekruttering, er nu fremsat
Bird & Bird logo
Lovforslag om ændring af udlændingeloven, som skal styrke den internationale rekruttering, er nu fremsat
Den 9. februar 2023 blev et lovforslag om ændring af udlændingeloven fremsat. Formålet er at styrke den internationale rekruttering og således gøre det nemmere for danske virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft fra ikke-EU/EØS-lande. Lovforslaget er en udmøntning af den politiske aftale ”Styrket international rekruttering”, der blev indgået i juni 2022 mellem den tidligere regering og en række partier.
16/02/2023
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
EU-Designreformen er nu et skridt tættere på at blive realiseret
Bech Bruun logo
EU-Designreformen er nu et skridt tættere på at blive realiseret
Europa-Kommissionen fremsatte i slutningen af november 2022 forslag til den længe ventede designreform. Reformen har til formål at modernisere og harmonisere det nuværende designbeskyttelsessystem, som blev oprettet for mere end 20 år siden, og i højere grad tilpasse det små og mellemstore virksomheders behov.
13/02/2023
Immaterielret, EU-ret
Kommissionen giver et indblik i behandling af transaktioner under tærskelværdierne
Kromann Reumert logo
Kommissionen giver et indblik i behandling af transaktioner under tærskelværdierne
Kommissionen og nationale konkurrencemyndigheder har de senere år haft stigende fokus på også at fange og behandle fusioner, som ikke upfront er anmeldelsespligtige, fordi de falder under de omsætningsbestemte tærskelværdier. Et af myndighedernes værktøjer til at fange sådanne fusioner er en øget brug af medlemsstaternes henvisningsadgang af fusioner, som ellers hverken skal anmeldes til Kommissionen eller nationalt, hvor Kommissionen for nyligt har offentliggjort en Q&A, der skal skabe afklaring over deres markante praksisændring. Derudover har generaladvokaten i Towercast-sagen noget overraskende udtalt, at fusioner under tærskelværdierne også i visse tilfælde vil kunne vurderes efter reglerne om misbrug af dominerende stilling, hvilket rykker ved en ellers etableret ældre praksis om, at det ikke skulle være tilfældet (læs tidligere nyhedsbrev herom, som vi har linket til sidst i artiklen).
13/02/2023
Konkurrenceret, M&A, EU-ret
Omfattende forslag til anvendelsesbegrænsning af PFAS offentliggjort
Kromann Reumert logo
Omfattende forslag til anvendelsesbegrænsning af PFAS offentliggjort
Fund af PFAS (per- og polyfluoralkylstoffer) i en række fødevarer har på det seneste fyldt i danske medier som følge af de helbredsrisici, som forbindes med flere PFAS-stoffer. Nu har Danmark, i samarbejde med en række andre EU-lande, fremsat et omfattende forslag til Det Europæiske Kemikalieagentur (”ECHA”) omkring regulering af PFAS gennem EU’s kemikalieforordning (”REACH”). Vi giver dig et indblik i forslaget, som blev offentliggjort af ECHA den 7. februar, og hvad den kommende regulering af PFAS kan komme til at betyde for danske virksomheder.
10/02/2023
Miljøret, EU-ret, Øvrige
Selvstændig beskyttet mod forskelsbehandling
IUNO logo
Selvstændig beskyttet mod forskelsbehandling
En polsk virksomhed aflyste og stoppede med at indgå aftaler med en selvstændigt erhvervsdrivende. Det skete efter, at han havde offentliggjort en musikvideo med sin partner, der handlede om at fremme tolerancen over for homoseksuelle. EU-Domstolen fastslog, at selvstændige erhvervsdrivende kan være beskyttet mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.
30/01/2023
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
EU-Kommissionen fremsætter forslag til ny forordning om emballage og emballageaffald
Kromann Reumert logo
EU-Kommissionen fremsætter forslag til ny forordning om emballage og emballageaffald
EU-Kommissionen har fremsat et forslag til en forordning om emballage og emballageaffald, der erstatter emballagedirektivet fra 2018. Hvis forordningen bliver vedtaget, vil den medføre nye krav til virksomheder i form af en række tiltag, der skal reducere overflødig og unødigt kompleks emballage, fremme genanvendelighed og genbrug samt føre til udfasning af skadelige indholdsstoffer i emballage.
03/01/2023
Miljøret, EU-ret
Nyt fra EU: Styrkelse af EU ETS og indførsel af en klimatold
Hulgaard Advokater logo
Nyt fra EU: Styrkelse af EU ETS og indførsel af en klimatold
Europa Parlamentet og Rådet har indenfor de sidste par uger indgået aftaler om at indføre vigtig lovgivning som en del af ”Fit for 55”-pakken. Dette omfatter bl.a. en styrkelse af EU ETS og indførslen af en klimatold. Aftalerne er afgørende for at nå EU klimamålene for 2030.
21/12/2022
EU-ret, Skatte- og afgiftsret
Kontrakter er undtaget udbudsreglerne, når det er med henblik på at sikre nationale sikkerhedsinteresser, jf. TEUF art. 346
Bird & Bird logo
Kontrakter er undtaget udbudsreglerne, når det er med henblik på at sikre nationale sikkerhedsinteresser, jf. TEUF art. 346
Klagenævnet for Udbud har i kendelse af 29. november 2022 slået fast, at kontrakter er undtaget udbudsreglerne med henblik på at sikre nationale sikkerhedsinteresser, jf. TEUF art. 346 (Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde) og i det hele undtaget generelle EU-traktatretlige principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Klagenævnet for Udbud har herudover vurderet, at brugen af underleverandører i det konkrete tilfælde ikke førte til, at formålet bag TEUF art. 346 ikke kunne opfyldes.
15/12/2022
Udbud, EU-ret
Ny EU-dom om krydsfeltet mellem åbenhed og retten til privatliv
Kromann Reumert logo
Ny EU-dom om krydsfeltet mellem åbenhed og retten til privatliv
En bestemmelse i det femte hvidvaskdirektiv forpligter medlemsstaterne til at sikre, at oplysninger om reelt ejerskab af selskaber m.v. etableret på deres område i alle tilfælde skal være tilgængelige for offentligheden. EU-Domstolen har ved en dom afsagt den 22. november 2022 fundet bestemmelsen ugyldig.
08/12/2022
EU-ret, Finansiering og bankret, Persondata, Compliance
Direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) endeligt vedtaget
Kromann Reumert logo
Direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) endeligt vedtaget
Rådet for den Europæiske Union har mandag den 28. november vedtaget CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) - det nye direktiv om bæredygtighedsrapportering - og flere virksomheder skal nu for alvor indstille sig på at skulle rapportere mere detaljeret på Environment, Social og Governance (ESG).
01/12/2022
Compliance, EU-ret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for eu-ret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted