Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Miljøret

Seneste nyheder inden for Miljøret

Direktiv om virksomheders due diligence endeligt vedtaget
Kromann Reumert logo
Direktiv om virksomheders due diligence endeligt vedtaget
Europa Parlamentet har ved plenarmødet den 24. april 2024 efter intensive forhandlinger og politiske kompromisser endelig vedtaget direktivforslag om virksomheders due diligence af menneskerettigheder og miljø i værdikæder, også kaldet Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Direktivet blev stemt igennem med 374 stemmer for direktivet og 235 imod, og skal herefter implementeres i dansk ret.
02/05/2024
EU-ret, Compliance, Miljøret
Opsigtsvækkende dom fra EMD pålægger stater et menneskeretligt ansvar for klimaforandringer
Bech Bruun logo
Opsigtsvækkende dom fra EMD pålægger stater et menneskeretligt ansvar for klimaforandringer
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har netop afsagt dom i tre sager om klimaforandringer. I en af sagerne fastslår domstolen, at Europarådets lande har positive klimaforpligtigelser over for borgerne. Det er første gang, at Menneskerettighedsdomstolen har ”åbnet døren” for, at borgere kan sagsøge medlemslandene for klimasvigt.
12/04/2024
Miljøret, EU-ret
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
Bech Bruun logo
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
I denne artikel kan du blive klogere på de væsentligste overordnede juridiske problemstillinger, der opstår i forbindelse med PFAS-forureninger.
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Hulgaard Advokater logo
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Transport af CO2 i rør er et vigtigt element i danske virksomheders muligheder for at lagre CO2. Klima-, energi- og Forsyningsministeriet har, i forlængelse af den politiske aftale om styrkede rammevilkår for CCS i Danmark, arbejdet på et lovforslag, der fremadrettet skal regulere rammerne for etablering og drift af en samlet CO2-infrastruktur og erstatte de nugældende regler på området i undergrundsloven.
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
Energiparker – En ny brik i Danmarks grønne omstilling?
Hulgaard Advokater logo
Energiparker – En ny brik i Danmarks grønne omstilling?
Den grønne omstilling i Danmark halter. For selvom vi er godt i gang, så er det nødvendigt at accelerere den grønne omstilling, hvis vi skal realisere vores nationale klimamål om at reducere drivhusgasudledningerne med 70 % i 2030 ift. 1990 og opnå klimaneutralitet senest i 2050.
24/01/2024
Miljøret, Energi og forsyning
Miljøskadelovens anvendelse i Nordic Waste-sagen
Bech Bruun logo
Miljøskadelovens anvendelse i Nordic Waste-sagen
Der er truffet afgørelse om, at miljøskadeloven finder anvendelse i Nordic Waste-sagen, og Miljøstyrelsen har overtaget sagsbehandlingen. Men er der en risiko for, at Randers Kommune i sidste ende alligevel kommer til at betale for håndtering af forureningen, og hvorfor? De spørgsmål ser vi på i denne artikel.
18/01/2024
Miljøret
Er du klar til den nye kilometerafgift pr. 1. januar 2025?
Hulgaard Advokater logo
Er du klar til den nye kilometerafgift pr. 1. januar 2025?
Fra 2025 blive de danske veje grønnere. Regeringen har indgået en aftale om en ny kilometerbaseret vejafgift for lastbiler. Ønsket om at indfri 70 pct. af reduktionsmålet i 2030 kræver ændringer i samfundet for både virksomheder og borgere.
18/01/2024
Miljøret, Transportret, Skatte- og afgiftsret
Politisk aftale mellem Parlamentet og Rådet om CSDDD
Bech Bruun logo
Politisk aftale mellem Parlamentet og Rådet om CSDDD
Parlamentet og Rådet har indgået en politisk aftale om indholdet af Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).
16/01/2024
EU-ret, Miljøret
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
Kromann Reumert logo
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en ny klimaaftale, der skal gøre det nemmere at opføre større energiparker på land med solceller og vindmøller. Aftalen skal bidrage til at indfri ambitionen om en firdobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030. Vi giver et kort overblik over aftalens indhold og ser nærmere på de mest centrale elementer i aftalen.
20/12/2023
Energi og forsyning, Offentlig ret, Miljøret
Ny dom om virksomhedsoverdragelsesloven
Bech Bruun logo
Ny dom om virksomhedsoverdragelsesloven
I en ny dom har Arbejdsretten netop taget stilling til en sag indeholdende et spørgsmål om, hvorvidt der – i virksomhedsoverdragelseslovens forstand – var sket en hel eller delvis overdragelse af en rengøringsvirksomhed.
10/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, M&A, Miljøret
Grønnere konkurrence: Nye muligheder for kommercielle samarbejder om bæredygtighed
Bech Bruun logo
Grønnere konkurrence: Nye muligheder for kommercielle samarbejder om bæredygtighed
I takt med at ESG og bæredygtighed er blevet vigtigere for både forbrugere og virksomheder, har behovet meldt sig for, at virksomheder kan samarbejde om at bidrage til en bæredygtig fremtid. En række nye vejledninger og særlig regulering fra EU giver øget mulighed for sådanne samarbejder uden at overtræde forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler.
08/09/2023
EU-ret, Konkurrenceret, Miljøret
ESG-reguleringen
Focus Advokater logo
ESG-reguleringen
Bæredygtige tiltag har tidligere været uhåndgribelige og uspecifikke for virksomheder, men i kraft af at bæredygtighed er kommet for at blive, stilles der nu både større og mere konkrete krav fra EU til virksomheder. ESG-compliance har stor betydning både for private og offentlige virksomheder, da de økonomiske såvel kommercielle fordele ved at prioritere miljø, social ansvarlighed og god virksomhedsledelse er store, mens konsekvenserne ved ikke prioritere dette ligeledes kan være markante. Det er en stor finansiel risiko for virksomheder, hvis ikke disse bæredygtighedsfaktorer prioriteres, idet både investorer, kunder, medarbejdere og samarbejdspartner i stigende grad efterspørger bæredygtighed hos virksomheder.
27/04/2023
EU-ret, Øvrige, Miljøret, Selskabsret, Finansiering og bankret
Omfattende forslag til anvendelsesbegrænsning af PFAS offentliggjort
Kromann Reumert logo
Omfattende forslag til anvendelsesbegrænsning af PFAS offentliggjort
Fund af PFAS (per- og polyfluoralkylstoffer) i en række fødevarer har på det seneste fyldt i danske medier som følge af de helbredsrisici, som forbindes med flere PFAS-stoffer. Nu har Danmark, i samarbejde med en række andre EU-lande, fremsat et omfattende forslag til Det Europæiske Kemikalieagentur (”ECHA”) omkring regulering af PFAS gennem EU’s kemikalieforordning (”REACH”). Vi giver dig et indblik i forslaget, som blev offentliggjort af ECHA den 7. februar, og hvad den kommende regulering af PFAS kan komme til at betyde for danske virksomheder.
10/02/2023
Miljøret, EU-ret, Øvrige
EU-Kommissionen fremsætter forslag til ny forordning om emballage og emballageaffald
Kromann Reumert logo
EU-Kommissionen fremsætter forslag til ny forordning om emballage og emballageaffald
EU-Kommissionen har fremsat et forslag til en forordning om emballage og emballageaffald, der erstatter emballagedirektivet fra 2018. Hvis forordningen bliver vedtaget, vil den medføre nye krav til virksomheder i form af en række tiltag, der skal reducere overflødig og unødigt kompleks emballage, fremme genanvendelighed og genbrug samt føre til udfasning af skadelige indholdsstoffer i emballage.
03/01/2023
Miljøret, EU-ret
Nødforordning til acceleration af vedvarende energiprojekter på vej
Kromann Reumert logo
Nødforordning til acceleration af vedvarende energiprojekter på vej
Med et nyt banebrydende udspil til en nødforordning om vedvarende energiprojekter, tager EU-Kommissionen nu skrappere midler i brug for at accelerere gennemførelsen af vedvarende energiprojekter. Den foreslåede nødforordning, som blev fremsat af EU-Kommissionen den 9. november 2022, vil således - forudsat den bliver vedtaget - kunne bane vejen for en effektiv forcering af den grønne omstilling.
18/11/2022
Energi og forsyning, Miljøret, Offentlig ret
Direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget af Europa-Parlamentet
Kromann Reumert logo
Direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget af Europa-Parlamentet
Med det nye direktiv er vejen lagt for, hvordan de omfattede virksomheder fremover skal rapportere om deres indvirkning på mennesker og miljø samt om deres selskabsledelse - de såkaldte ESG-data (Environmental, Social og Governance).
16/11/2022
Miljøret, Øvrige, Compliance, EU-ret
Forcering af den grønne omstilling på baggrund af den nye forsyningsmæssige og sikkerhedsmæssige virkelighed
Kromann Reumert logo
Forcering af den grønne omstilling på baggrund af den nye forsyningsmæssige og sikkerhedsmæssige virkelighed
Danmarks og Europas forsyningssikkerhed er under pres på baggrund af Ruslands krig mod Ukraine og den nye sikkerhedspolitiske virkelighed. Det har skabt et udtalt og presserende behov for at forcere den grønne omstilling i Europa, hvilket blandt andet kræver et opgør med nogle af de juridiske barrierer, som erfaringsmæssigt har kunnet forsinke eller vanskeliggøre processen om godkendelse og gennemførelse af større vedvarende energiprojekter (VE-projekter). På den baggrund er der fremsat en række konkrete politiske initiativer på både nationalt og europæisk plan, som vil få betydning for (hastigheden af) gennemførelsen af VE-projekter fremover.
21/10/2022
Energi og forsyning, Miljøret
Tilladelser til CO2-lagring i undergrunden: Hvad er status?
Bech Bruun logo
Tilladelser til CO2-lagring i undergrunden: Hvad er status?
Folketinget vedtog den 19. maj 2022 en ændring af undergrundsloven, hvorefter der kan etableres en særskilt tilladelsesordning for CO2-lagring, pilot- og demonstrationsprojekter. Samtidig indføres mulighed for statslig deltagelse i CO2-lagringstilladelser.
08/06/2022
Energi og forsyning, Miljøret
Nye højesteretsdomme om gæsteprincippets anvendelse ved ekspropriation og kendelse
Bech Bruun logo
Nye højesteretsdomme om gæsteprincippets anvendelse ved ekspropriation og kendelse
Højesteret har ved to domme af 15. februar 2022 taget stilling til gæsteprincippets anvendelse i tilfælde, hvor en ledning er placeret ved ekspropriation (Kriegers Flak-sagerne) henholdsvis kendelse fra landsvæsenskommission (Aalborg Kloak-sagen). Med dommene er der langt større klarhed over gæsteprincippets rækkevidde.
16/02/2022
Energi og forsyning, Miljøret, Konfliktløsning
Ny metode til vurdering af overkompensation skaber større tryghed for ejere af biogasanlæg
Bech Bruun logo
Ny metode til vurdering af overkompensation skaber større tryghed for ejere af biogasanlæg
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har i et nyligt offentliggjort notat vurderet, at modtagere af støtte til anvendelse af biogas i perioden 2018-2020 ikke er blevet overkompenseret. Den næste overkompensationsvurdering vil blive foretaget for perioden 2019-2021.
12/01/2022
Miljøret, Offentlig ret, Energi og forsyning
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Jurainfo.dk logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterialret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Regeringen fremskynder klimaindsatsen frem mod 2025
Hulgaard Advokater logo
Regeringen fremskynder klimaindsatsen frem mod 2025
Regeringen har præsenteret en klimaplan bestående af 24 politiske indsatser, der skal være på plads senest i 2025, for at opnå målet om at reducere klimaudledningerne med 70% i 2030.
30/09/2021
Energi og forsyning, Miljøret
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
Bech Bruun logo
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
Østre Landsret har i en dom afsagt den 23. februar 2021 på ny fastslået, at spildevandsselskabers forsyningspligt indebærer, at selskaberne skal føre stikledninger helt frem til grundgrænsen for hver enkelt matrikel inden for de pågældende selskabers kloakeringsområde. Dommen er i overensstemmelse med landsrettens tidligere afgørelse af 28. januar 2020 i den såkaldte ”Grønttorvssag”, der skal afgøres endeligt i Højesteret.
05/03/2021
Miljøret, Energi og forsyning
Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?
Kromann Reumert logo
Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?
Den nye gødskningslov trådte i kraft i foråret 2019. Den viderefører i vidt omfang de tidligere regler om kvælstofkvotesystemet, gødningsregnskabet og efterafgrødekravet, og samtidig fortsæ...
02/12/2019
Miljøret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for miljøret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted