Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Miljøret

Seneste nyheder inden for Miljøret

Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
Bech Bruun logo
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
Østre Landsret har i en dom afsagt den 23. februar 2021 på ny fastslået, at spildevandsselskabers forsyningspligt indebærer, at selskaberne skal føre stikledninger helt frem til grundgrænsen for hver enkelt matrikel inden for de pågældende selskabers kloakeringsområde. Dommen er i overensstemmelse med landsrettens tidligere afgørelse af 28. januar 2020 i den såkaldte ”Grønttorvssag”, der skal afgøres endeligt i Højesteret.
05/03/2021
Miljøret, Energi og forsyning
Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?
Kromann Reumert logo
Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?
Den nye gødskningslov trådte i kraft i foråret 2019. Den viderefører i vidt omfang de tidligere regler om kvælstofkvotesystemet, gødningsregnskabet og efterafgrødekravet, og samtidig fortsæ...
02/12/2019
Miljøret
Lovforslag om obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder fremsat
Bech Bruun logo
Lovforslag om obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder fremsat
Den 3. oktober 2019 fremsatte miljøministeren et forslag til ændring af vandforsyningsloven. Forslaget har nær sammenhæng med den supplerende vejledning om ...
30/10/2019
Miljøret
Nyt tiltag mod skrald i havet
NJORD Lawfirm logo
Nyt tiltag mod skrald i havet
EU har vedtaget et nyt direktiv, der har til formål at mindske skibes incitament til at smide skrald i havet for at undgå skraldeafgifter. Direktivet er et led i en større strategi fra EU imod plastikforurening...
28/05/2019
Miljøret, Transportret
Udkast til vejledning om beskyttelse af drikkevandet sendt i høring
Bech Bruun logo
Udkast til vejledning om beskyttelse af drikkevandet sendt i høring
Den nye vejledning er rettet mod de boringsnære beskyttelsesområder, hvor beskyttelse mod forurening/pesticider er særlig vigtigt, da afværgeforanstaltninger i disse zoner er ...
03/04/2019
Miljøret
Udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i høring
Bech Bruun logo
Udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i høring
Miljøstyrelsen har den 19. februar 2019 sendt et udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i høring. Formålet med den nye bekendtg...
20/03/2019
Miljøret
Rederi var ikke objektiv ansvarlig for udgifter til afværgelser af forureningsskader
Bech Bruun logo
Rederi var ikke objektiv ansvarlig for udgifter til afværgelser af forureningsskader
Sø- og Handelsretten skulle tage stilling til rækkevidden af sølovens § 183, stk. 4, om en reders objektive ansvar ved forureningsskader. Rederens drift af ...
08/01/2019
Miljøret
Forslag til ny gødskningslov – ekstra admini­strativ byrde for landbrugs­sektoren?
Kromann Reumert logo
Forslag til ny gødskningslov – ekstra admini­strativ byrde for landbrugs­sektoren?
I november sendte Landbrugsstyrelsen et forslag til en ny gødskningslov i høring. Vi giver her et overblik over nogle af de ændringer, som lovforslaget lægger ...
12/12/2018
Miljøret
Nyttiggørelse af jord i en krydsild af tilladelseskrav
Bech Bruun logo
Nyttiggørelse af jord i en krydsild af tilladelseskrav
Det høje aktivitetsniveau i bygge-og anlægssektoren har skabt et stort behov for at håndtere overskudsjord fra bygge-og anlægsarbejderne. Ofte er projektet underlagt en stram tidsplan, og det...
30/05/2018
Miljøret
Ny EU-dom om betydningen af beskyttelsesforanstaltninger ved screening under EU’s habitatdirektiv
Bech Bruun logo
Ny EU-dom om betydningen af beskyttelsesforanstaltninger ved screening under EU’s habitatdirektiv
Præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkning af EU's habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, der pålægger medlemsstaterne i EU en række ...
07/05/2018
Miljøret
Kommunes tilladelse til udlægning af 850 tons lettere forurenet jord godkendelsespligtigt
Bech Bruun logo
Kommunes tilladelse til udlægning af 850 tons lettere forurenet jord godkendelsespligtigt
En kommune havde meddelt § 19-tilladelse til udlægning af lettere forurenet jord langs skrænt og rabat på en 110 meter lang vejstrækning. Nævnet hjemviste...
13/04/2018
Miljøret
Principiel afgørelse om Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for præjudiciel forelæggelse
Bech Bruun logo
Principiel afgørelse om Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for præjudiciel forelæggelse
Miljø- og Fødevareklagenævnet har i en sag om miljøgodkendelse af havbrug truffet en principiel afgørelse om nævnets mulighed for forelæggelse af...
12/04/2018
Miljøret
Udkast til vejledning om miljøvurderingloven vedr. planer og programmer sendt i høring
Bech Bruun logo
Udkast til vejledning om miljøvurderingloven vedr. planer og programmer sendt i høring
Efter at Danmark i 2017 fik en ny miljøvurderingslov, der samler reglerne om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), har der været ...
10/04/2018
Miljøret
Ny lovændring skal sikre en mere effektiv proces i kystbeskyttelsessager
Bech Bruun logo
Ny lovændring skal sikre en mere effektiv proces i kystbeskyttelsessager
Efter endt høringsfrist har regeringen fremsat lovforslag til ændring af kystbeskyttelsesloven. Lovændringen vil medføre en ændring i beslutningskompetencen for meddelelse...
22/03/2018
Miljøret
Miljøstyrelsens Miljøgodkendelser skal også overholde kommuneplanen
Bech Bruun logo
Miljøstyrelsens Miljøgodkendelser skal også overholde kommuneplanen
Hvis en myndighed agter at meddele en tilladelse i strid med kommuneplanen, er det et krav, at de særlige grunde hertil er anført i den pågældende tilladelse. Landsretdom slår...
23/02/2018
Miljøret
Reparation og forhøjelse af støjvold var ikke nyttiggørelse af jord
Bech Bruun logo
Reparation og forhøjelse af støjvold var ikke nyttiggørelse af jord
Ny afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver en kommunes meddelelse af miljøgodkendelse til reparation og forhøjelse af støjvold, hvor kommunen havde vurderet, at...
19/02/2018
Miljøret
En miljøgodkendelse meddelt af Miljøstyrelsen skal også overholde kommuneplanen
Bech Bruun logo
En miljøgodkendelse meddelt af Miljøstyrelsen skal også overholde kommuneplanen
Ny afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Miljøstyrelsens afgørelse om  miljøgodkendelse til etablering af en dampgenvidingsenhed på en ...
18/01/2018
Miljøret, Øvrige
Spildevands­­­komiteens skrift 31 hjælper kommuner til at fastsætte serviceniveau ved over­svømmelser
Horten logo
Spildevands­­­komiteens skrift 31 hjælper kommuner til at fastsætte serviceniveau ved over­svømmelser
Tiltagende klimamæssige udfordringer er kommet for at blive, hvilket øger kommunernes behov for at kunne fastsætte serviceniveauet for omr...
04/10/2017
Miljøret, Offentlig ret
Ankestyrelsen fastslår lovlig drift af kommunale genbrugsbutikker
Horten logo
Ankestyrelsen fastslår lovlig drift af kommunale genbrugsbutikker
På baggrund af en klage fra Dansk Industri har Ankestyrelsen nu vurderet, at det er lovligt for kommuner og kommunale affaldsselskaber at drive genbrugsbutik i tilknytning til en ...
06/07/2017
Miljøret, Offentlig ret
Ny vejledning om miljøaktivitetsbekendtgørelsen sendt i høring
Bech Bruun logo
Ny vejledning om miljøaktivitetsbekendtgørelsen sendt i høring
Et udkast til vejledning om den nye miljøaktivitetesbekendtgørelsen er sendt i høring. Vejledningen  skal sikre rammerne for bekendtgørelsens anvendelsesområde. Den 23. maj ...
04/07/2017
Miljøret
Udkast til ny miljøtilsynsplan sendt i høring
Bech Bruun logo
Udkast til ny miljøtilsynsplan sendt i høring
Miljøstyrelsen har sendt et udkast til en miljøtilsynsplan for 2017-2021 i høring. Den fireårige plan fokuserer på miljøledelse, forurening af jord og grundvand samt organisering af tilsynet. ...
04/07/2017
Miljøret
Afgørelse i sag om vedligeholdelse af privat vandløb under offentlig vej
Horten logo
Afgørelse i sag om vedligeholdelse af privat vandløb under offentlig vej
Miljø- og Fødevareklagenævnet har i en overraskende afgørelse lagt vægt på vandløbslovens regler om bredejers vedligeholdelsespligt, ved vurderingen af, om ...
19/06/2017
Miljøret, Offentlig ret
Regreskrav var ikke forældet i olieforureningssag
Bech Bruun logo
Regreskrav var ikke forældet i olieforureningssag
Der er for nylig afsagt kendelse i en olieforureningssag, hvor et forsikringsselskab anlagde sag mod et monteringsselskab med krav om betaling af udgifter til undersøgelser og oprensning af ...
21/02/2017
Forsikring og erstatning, Miljøret
Landsretsdom: miljøgodkendelse var i strid med kommuneplan
Bech Bruun logo
Landsretsdom: miljøgodkendelse var i strid med kommuneplan
Landsretten fastslog den 6. februar 2017, at en kommunes miljøgodkendelse om at udvide en skydningsbane var ugyldig, da der ikke var særlige grunde til at tillade en udvidelse, der var i ...
14/02/2017
Miljøret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for miljøret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted