Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Tilladelser til CO2-lagring i undergrunden: Hvad er status?

Bech Bruun
08/06/2022
Tilladelser til CO2-lagring i undergrunden: Hvad er status?
Bech Bruun logo
Folketinget vedtog den 19. maj 2022 en ændring af undergrundsloven, hvorefter der kan etableres en særskilt tilladelsesordning for CO2-lagring, pilot- og demonstrationsprojekter. Samtidig indføres mulighed for statslig deltagelse i CO2-lagringstilladelser.

Der er endnu ingen CO2-lagringsoperatører, der har fået tilladelse til at etablere CO2-lagringsfaciliteter i Danmark.


Der er, ifølge GEUS, gode muligheder for at lagre CO2 i den danske undergrund, herunder i de danske kulbrintefelter i Nordsøen. Samtidig vurderes CO2-fangst og lagring (Carbon Capture and Storage – CCS) at have en væsentlig rolle i indfrielsen af Danmarks klimamålsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 procent i forhold til niveauet i 1990 samt klimaneutralitet senest i 2050.


Siden der med Nordsøaftalen af 3. december 2020 blev sat stop for yderligere indvinding af olie og gas i Nordsøen, er der indgået flere politiske aftaler om at fremme CCS i Danmark.


Det er blandt andet politisk besluttet, at alle tilladelsesregimer i forhold til CO2-lagring skal være klar tidsnok til, at dansk lagring er mulig i 2025, så dansk lagerkapacitet kan være en potentiel aftager for indfanget CO2 i første udmøntning af CCUS-tilskudspuljen. Første udbud af CCUS-puljen blev igangsat den 3. maj 2022 og forventes afsluttet i december 2022.


Vi giver dig her et overblik og status på tilladelsesregimerne for CO2-lagring.


Tilladelse til CCS pilot- og demonstrationsprojekter

Med vedtagelsen af lovforslag L 137 den 19. maj 2022 vil der blive indsat en bestemmelse i undergrundslovens § 23 x, der giver klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om en særskilt tilladelsesordning for geologisk lagring af CO2 på under 100 kilotons med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer.


Den nye bestemmelse i undergrundslovens § 23 x vil træde i kraft den 1. juli 2022, hvorefter ministeren ved bekendtgørelse kan fastsætte regler om tilladelse til CCS pilot- og demonstrationsprojekter.


Udkast til bekendtgørelse om CCS-pilot- og demonstrationsprojekter har været i høring indtil den 22. april 2022.


Høringsversionen af bekendtgørelsen for CCS-pilot- og demonstrationsprojekter fastsætter, at Energistyrelsen kan meddele tilladelse for et tidsrum på to år inden for det geografiske område i Nordsøen, der er angivet i bekendtgørelsens bilag 1. Områder til lagring af CO2 er udlagt i Danmarks Havplan, og der kan kun meddeles tilladelse til CO2-lagring, hvor det ikke er i strid med Danmarks havplan eller forslag til havplan.


Høringsversionen af bekendtgørelsen for CCS-pilot- og demonstrationsprojekter indeholder blandt andet regler om kravene til ansøgninger, krav for meddelelse af tilladelse og hvilke vilkår, der kan stilles for tilladelsen. Vilkårene kan vedrøre:

  1. tilladelsens varighed,
  2. oprettelse og opretholdelse af finansiel sikkerhedsstillelse eller tilsvarende,
  3. overvågning af fx injektionsanlæggene, lagringskomplekset og lignende i projektets løbetid,
  4. overholdelse af miljø- og sikkerhedskrav,
  5. rapportering om blandt andet aktivitetens forløb, resultater og evaluering til brug for eventuel offentliggørelse,
  6. drift og lukning af CO2-lagringslokaliteten, herunder om kriterier og procedure for modtagelse af CO2-strømme,
  7. afvikling af de af tilladelsen omfattede anlæg og installationer og øvrige,
  8. ansvarsoverdragelse og
  9. kontrol af de fastsatte vilkår.

Det fremgår, at Energistyrelsen kan stille yderligere vilkår i tilladelsen end de i bekendtgørelsen nævnte i det omfang, det er nødvendigt i forhold til det konkrete projekt.


Hvornår kan der indgives ansøgning?

Der skal foretages en miljøvurdering af bekendtgørelsen for CCS-pilot- og demonstrationsprojekter efter miljøvurderingsloven, før bekendtgørelsen kan træde i kraft. Miljøvurderingen har været i høring den 18. marts 2022 og frem til den 27. april 2022.


Klima- energi- og forsyningsministeren har i et skriftligt svar til Folketingets Klima, Energi og Forsyningsudvalg i april 2022 oplyst, at det umiddelbart forventes, at bekendtgørelsen og den tilhørende miljørapport er vedtaget i august 2022. Herefter kan bekendtgørelsen træde i kraft, og der vil kunne åbnes for ansøgninger om tilladelser til demonstrationsprojekter i Nordsøen.


Tilladelse til fuldskala CCS-projekt

Fuldskala CO2-lagring kræver tilladelse efter undergrundslovens § 23. Med fuldskala CO2-lagring menes her anden CO2-lagring end lagring af CO2 på under 100 kilotons med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer.


CO2-lagring er omfattet af reglerne i undergrundslovens kapitel 6 og 6 a. Herudover indeholder CCS-bekendtgørelsen (bkg. 1425/2016 som ændret ved bkg. 162/2017) regler om blandt andet ansøgning, udstedelse af tilladelser, drift af CO₂-lagringslokaliteten, tilsyn og lukning af CO₂-lagringslokaliteten.


Tilladelse til efterforskning og anvendelse af undergrunden til CO2-lagring meddeles til et nærmere angivet område efter udbud i henhold til reglerne i undergrundslovens § 23 b.


Energistyrelsen har udarbejdet en plan for udbud af arealer til CO2-lagring i Nordsøen, som, sammen med en tilhørende miljørapport, har været i høring i perioden 18. marts 2022 til 27. april 2022. Høringen er foretaget samtidig med miljøvurderingen af bekendtgørelsen for CCS-pilot- og demonstrationsprojekter.


Når planen for udbud af arealer til CO2-lagring med tilhørende miljørapport er godkendt, kan der startes udbud af tilladelser til fuldskala CO2-lagring i Nordsøen.


Statslig deltagelse i CO2-lagringstilladelser

Med vedtagelsen af lovforslag L 137 den 19. maj 2022 bliver der indsat en bestemmelse i undergrundslovens § 23 y, hvorefter staten eller et af staten ejet selskab kan meddeles tilladelse til CO2-lagring efter undergrundslovens § 23 eller regler udstedt efter undergrundslovens § 23 x (CCS-pilot- og demonstrationsprojekter).


Der er endnu ikke politisk taget stilling til, om staten skal deltage i CO2-lagringstilladelser og i givet fald på hvilke vilkår. Regeringen og aftalepartierne til anden del af CCS-strategien (en køreplan for fangst, transport og lagring af CO2 af 14. december 2021) besluttede, at der politisk skal forhandles om statens eventuelle deltagelse i CO2-lagringsprojekter.


Ministeren har i et skriftligt svar til Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg i april 2022 oplyst, at ministeren forventer at indkalde til forhandlinger inden sommer og inden, der kan åbnes op for ansøgninger om CO2-lagringstilladelser.


Uvisheden om statslig deltagelse rammer særligt de igangværende projekter, hvor deltagerne allerede har afholdt betydelige udgifter til projekterne, inden tilladelse tildeles og staten eventuelt indtræder.


To CCS-projekter er annonceret i den danske del af Nordsøen, Projekt Bifrost og Project Greensand. Begge projekter har modtaget støtte til at udvikle og demonstrere CO2-lagring i udtjente danske oliefelter i Nordsøen via Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).


Rådgivning om CCS-projekter

Bech-Bruuns energiafdeling rådgiver om CCS. Vores specialister har en dyb indsigt i de regulatoriske forhold i CCS-værdikæden, blandt andet fra erfaring med CCS-relaterede projekter og navnlig CO2-fangst-projekter.


Vi tilbyder blandt andet rådgivning om de lovgivningsmæssige rammer for CCS, herunder krav til etablering og drift af anlæg til CO2-fangst og CO2-lagringsfaciliteter, den miljøretlige regulering, aftaler om aftag af indfanget CO2 og andre kommercielle aftaler i CCS-værdikæden.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Fordele ved solceller på udlejningsejendomme
Fordele ved solceller på udlejningsejendomme
16/08/2023
Fast ejendom og entreprise, Energi og forsyning
Grønnere konkurrence: Nye muligheder for kommercielle samarbejder om bæredygtighed
Grønnere konkurrence: Nye muligheder for kommercielle samarbejder om bæredygtighed
08/09/2023
EU-ret, Konkurrenceret, Miljøret
Regeringsudspil om fangst og lagring af CO2
Regeringsudspil om fangst og lagring af CO2
08/09/2023
Energi og forsyning
Regeringsudspil for VE på land
Regeringsudspil for VE på land
16/10/2023
Energi og forsyning, Øvrige
Ny dom om virksomhedsoverdragelsesloven
Ny dom om virksomhedsoverdragelsesloven
10/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, M&A, Miljøret
Energibeskatning og overskudsvarme fra pyrolyse
Energibeskatning og overskudsvarme fra pyrolyse
30/11/2023
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted