Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Stats- og forvaltningsret

Seneste nyheder inden for Stats- og forvaltningsret

Retten frifinder Europa-Kommissionen i en række søgsmål vedrørende statstøtte til Femern-forbindelsen
Kromann Reumert logo
Retten frifinder Europa-Kommissionen i en række søgsmål vedrørende statstøtte til Femern-forbindelsen
Retten har for nylig truffet afgørelse i tre sager, der alle udspringer af sagskomplekset om statsstøtte til Femern-forbindelsen. Læs mere om afgørelserne her. Rettens afgørelse i sag T-364/20 (Danmark mod Kommissionen), T-390/20 (Scandlines Danmark, Scandlines Deutschland mod Kommissionen) og T-7/19 (Scandlines Danmark, Scandlines Deutschland mod Kommissionen) fra den 28. februar 2024
15/03/2024
EU-ret, Stats- og forvaltningsret
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Bech Bruun logo
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Én mors evne til at opretholde ”perfektionistisk facade” omkring sig selv og sine børn gjorde bl.a., at det ikke var muligt for kommunen at opdage og forhindre de overgreb, som moren havde udsat sine børn for. Børnene havde derfor ikke krav på godtgørelse fra kommunen.
09/02/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
Kromann Reumert logo
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
Ankestyrelsen har i en tilsynsudtalelse fra den 29. september 2023 vurderet, at en kommune ikke kunne yde anlægsstøtte til en sejlsportsklub, der varetog både kommunale og ikke-kommunale aktiviteter. Ankestyrelsen lagde afgørende vægt på, at det ikke kunne udelukkes, at kommunens støtte til sejlsportsklubbens kommunale aktiviteter indirekte kunne tilflyde sejlsportsklubbens ikke-kommunale aktiviteter, som kommunen ikke lovligt kunne støtte.
11/01/2024
Stats- og forvaltningsret, Offentlig ret
Nu kan kommunerne indgå driftsaftaler med grundejere om belysning på private fællesveje
Bech Bruun logo
Nu kan kommunerne indgå driftsaftaler med grundejere om belysning på private fællesveje
Kommunerne må efter privatvejsloven kun i særlige tilfælde betale for belysning på private fællesveje. I en ny udtalelse godkender Ankestyrelsen, at en kommune kan indgå driftsaftale, hvor kommunen, mod grundejernes betaling, drifter vejbelysningen på de private fællesveje og åbner mulighed for, at kommunerne kan betale herfor.
14/09/2023
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Tre nye relevante kendelser om aktindsigt, som de fleste bør kende
Bird & Bird logo
Tre nye relevante kendelser om aktindsigt, som de fleste bør kende
Klagenævnet har afsagt tre kendelser om adgangen til aktindsigt i tilbudsdokumenter og dokumenter, der indeholder oplysninger fra tilbud.
24/08/2023
Udbud, Stats- og forvaltningsret
Aktuelt forslag: Naturen skal være skattefri for grundejere – men hvad hvis grundejerne vil sælge naturen?
Bech Bruun logo
Aktuelt forslag: Naturen skal være skattefri for grundejere – men hvad hvis grundejerne vil sælge naturen?
Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Industri offentliggjorde i går et fælles politisk udspil om at fritage beskyttede naturarealer mv. for grundskyld. Udspillet omhandler den situation, hvor grundejerne etablerer eller bevarer naturen. Men måske kan vi også få mere natur i Danmark, hvis vi gør det attraktivt for grundejere at sælge landbrugsareal til naturformål.
15/05/2023
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Kan kommuner etablere og drive el-ladestandere i et selskab med begrænset hæftelse?
Kromann Reumert logo
Kan kommuner etablere og drive el-ladestandere i et selskab med begrænset hæftelse?
I en ny tilsynsudtalelse har Ankestyrelsen udtalt, at kommuner ikke kan etablere, vedligeholde og drive ladestandere til brug for kommunens egne elbiler i et selskab med begrænset ansvar og samtidig bevare den bestemmende indflydelse i selskabet. Læs mere om Ankestyrelsens vurdering i denne nyhed.
21/04/2023
Offentlig ret, Fast ejendom og entreprise, Stats- og forvaltningsret
Nyt lovforslag skaber bedre rammer for opstilling af VE-anlæg og fremmer klimahensyn
Bech Bruun logo
Nyt lovforslag skaber bedre rammer for opstilling af VE-anlæg og fremmer klimahensyn
Bolig- og Planstyrelsen har den 5. juli 2022 sendt et forslag til lov om ændring af planloven, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet i offentlig høring.
18/08/2022
Energi og forsyning, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Ny hjemmel til at gennemtvinge kabler i private fællesveje på landet
Bech Bruun logo
Ny hjemmel til at gennemtvinge kabler i private fællesveje på landet
Transportministeriet har den 29. juni 2022 sendt et forslag til ændring af lov om private fællesveje i offentlig høring. Med lovforslaget foreslås det, at der i lov om private fællesveje indføres en ny hjemmel, som giver ledningsejere af kabler til brug for elektroniske kommunikationsnet mulighed for at anmode kommunalbestyrelsen om at meddele tilladelse til at placere kablerne ved private fællesveje på landet. Høringsfristen er den 17. august 2022.
09/08/2022
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Ny principiel dom om ledninger og gæsteprincippets anvendelse ved ekspropriation
Bech Bruun logo
Ny principiel dom om ledninger og gæsteprincippets anvendelse ved ekspropriation
Østre Landsret har ved dom af 28. juni 2022 (Avedøredommen) taget stilling til, hvordan hensynet til person- og forsyningssikkerhed samt samfundsøkonomi skal vægtes over for hensynet til de kommunale udviklingsmuligheder for et areal og de kommunale interesser i at undgå udgifter til fremtidige ledningsomlægninger.
06/07/2022
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Øvrige
Manglende partshøring resulterede i hjemvisning
TVC Advokatfirma logo
Manglende partshøring resulterede i hjemvisning
Partshøring er en garantiforskrift og et fundamentalt krav efter de forvaltningsretlige regler, når Skattestyrelsen træffer afgørelse til ugunst for en skatteyder.
03/06/2022
Skatte- og afgiftsret, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Korrekt afvisning af omfattende anmodning om aktindsigt?
Kromann Reumert logo
Korrekt afvisning af omfattende anmodning om aktindsigt?
Thisted Kommune har afvist en anmodning om aktindsigt fra Assemble A/S − alene baseret på det forventede ressourceforbrug, der var ved at skulle imødekomme anmodningen. Her kan du få svar på, om Klagenævnet for Udbud var enige i den afgørelse.
08/03/2022
Udbud, Stats- og forvaltningsret, Offentlig ret
Kommissionerne i minksagerne – hvem er de, og hvad er deres opgave?
Bech Bruun logo
Kommissionerne i minksagerne – hvem er de, og hvad er deres opgave?
Den nedlukningserstatning, der skal betales til minkavlerne og virksomhederne i minkbranchens følgeerhverv, skal fastsættes af kommissioner, som kaldes ”erstatnings- og taksationskommissioner” og ”overerstatnings- og taksationskommissioner”. Disse kommissioner har fået en ekstrem vigtig opgave, som har stor økonomisk betydning for de involverede. Bliv klogere på kommissionerne her.
04/02/2022
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Ny landsretsdom: Hvornår skal kommuner betale for vedligeholdelse af private fællesveje
Bech Bruun logo
Ny landsretsdom: Hvornår skal kommuner betale for vedligeholdelse af private fællesveje
Sagen vedrører dels, hvem der er rette sagsøgte ved sager, der har været underlagt administrativ rekurs efter privatvejsloven, dels om en kommune, ved lejlighedsvis at foretage pletvis vedligeholdelse af en vej, påtager sig den fulde vedligeholdelsespligt.
03/02/2022
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Nyt lovforslag skal skabe bedre rammer for opladning af elbiler
Bech Bruun logo
Nyt lovforslag skal skabe bedre rammer for opladning af elbiler
I går (red. 26. jan) fremsatte transportministeren et nyt lovforslag om infrastruktur for alternative drivmidler til transport. Formålet med lovforslaget er at fastsætte krav til etablering og drift af ladestandere på offentlige arealer.
31/01/2022
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Nu kan virksomhederne i minkbranchen søge om nedlukningserstatning
Bech Bruun logo
Nu kan virksomhederne i minkbranchen søge om nedlukningserstatning
Reglerne er udarbejdet, og første halvleg er afsluttet. Nu starter anden halvleg, og bolden ligger på virksomhedernes banehalvdel. Men selvom det er meget fristende at gå i gang med spillet og sende ansøgningen, anbefaler vi, at virksomhederne venter med at sparke til bolden, indtil strategien er fastlagt. En god strategi giver det bedste resultat, og det gælder også, når nedlukningserstatningen skal fastsættes til virksomhederne. Læs videre, hvis du vil vide mere om, hvad du skal være opmærksom på, inden du søger.
13/01/2022
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Forsikring og erstatning
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Jurainfo.dk logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterialret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Generering af årsopgørelse resulterede i ugyldighed
TVC Advokatfirma logo
Generering af årsopgørelse resulterede i ugyldighed
En genereret ny årsopgørelse forud for udløbet af høringsperioden i Skattestyrelsens agterskrivelse måtte sidestilles med en egentlig afgørelse, hvorfor parthøringen ikke var foretaget korrekt.
15/10/2021
Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret
Opstilling af ladestandere skal ske på markedsvilkår ifølge nyt lovforslag
Bech Bruun logo
Opstilling af ladestandere skal ske på markedsvilkår ifølge nyt lovforslag
Et nyt forslag til lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport er sendt i offentlig høring. Det fremgår af lovforslaget, at tildelingen af retten til at opstille ladestandere skal ske på ”markedsvilkår”.
18/08/2021
Udbud, Konkurrenceret, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
Bech Bruun logo
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
I Grønttorvssagen har Højesteret, i en meget principiel kendelse, slået fast, at både omkostningerne til at fremføre spildevandsanlægget og tilslutningen af de udstykkede boligejendomme inden for området skal afholdes af spildevandsselskabet.
18/08/2021
Retssager og voldgift, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Energi og forsyning
Nyt lovforslag skal fremme udbredelsen af ladestandere og dermed elbiler
Bech Bruun logo
Nyt lovforslag skal fremme udbredelsen af ladestandere og dermed elbiler
Den 8. juli 2021 sendte Transportministeriet et nyt udkast til lovforslag om infrastruktur for alternative drivmidler til transport i høring. Lovforslaget giver – når vedtaget – endelig kommuner og regioner en reel mulighed for at fremme opstillingen af ladestandere.
12/08/2021
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Øvrige
Ny bekendtgørelse om kommunale solcelleanlæg
Bech Bruun logo
Ny bekendtgørelse om kommunale solcelleanlæg
Energistyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, som træder i kraft den 1. april 2021. Den nye undtagelsesbekendtgørelse indebærer, at en kommune, under visse betingelser, kan producere elektricitet fra solcelleanlæg nettilsluttet før den 18. december 2020 uden opfyldelse af kravet i elforsyningslovens § 4, stk. 1, om selskabsmæssig udskillelse af anlægget.
09/04/2021
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Forvaltnings­retlige mangler ved kommunal digital selvbetjenings­løsning
Horten logo
Forvaltnings­retlige mangler ved kommunal digital selvbetjenings­løsning
I en redegørelse af 3. april 2019 har Folketingets Ombudsmand igen understreget, at digitale selvbetjeningsløsninger ikke må fremstå som obligatoriske, hvis der ikke...
16/04/2019
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Er medarbejderjulegaver skattepligtige?
TVC Advokatfirma logo
Er medarbejderjulegaver skattepligtige?
Som arbejdsgiver bør man være opmærksom på reglerne om personalegodebeskatning. Ellers risikerer de ansatte at skulle betale skat af julegaver – og andre gaver/goder – fra arbejdsgiver. ...
06/12/2017
Stats- og forvaltningsret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for stats- og forvaltningsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted