Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Udbud

Seneste nyheder inden for Udbud

Erhvervsstyrelsen undtager første standardaftale fra investeringsscreeningsloven
Kromann Reumert logo
Erhvervsstyrelsen undtager første standardaftale fra investeringsscreeningsloven
Erhvervsstyrelsen har undtaget Amgros' indkøb og indgåelse af leverandøraftaler vedrørende lægemidler fra reglerne om "særlige økonomiske aftaler" i investeringsscreeningsloven. Det er første gang i lovens toårige levetid, at Erhvervsstyrelsen har benyttet sig af muligheden for at undtage standardaftaler fra reglerne om særlige økonomiske aftaler, som kræver godkendelse før indgåelse.
14/09/2023
Udbud
Mindstekrav i fornødent omfang
Bird & Bird logo
Mindstekrav i fornødent omfang
Klagenævnet for Udbud har i en kendelse af den 22. august 2023 udtalt sig om opfyldelsen og egnetheden af et mindstekrav, hvor der var tilføjet et element af valgfrihed i opfyldelsen for tilbudsgiverne i forhold til deres konkret tilbudte løsning.
08/09/2023
Udbud
Prissætning med karakter af tilbudsspekulation anset som et unormalt lavt tilbud
Bech Bruun logo
Prissætning med karakter af tilbudsspekulation anset som et unormalt lavt tilbud
I en nylig kendelse fra Klagenævnet for Udbud var klagerens tilbud unormalt lavt, efter denne havde spekuleret i tilbudslistens sammensætning og afgivet delpriser på 1 kr. for ydelser, som ikke var en del af tilbuddet.
05/09/2023
Udbud
Ordregivers skøn over en interimsaftales værdi ikke tilsidesat, men djævlen ligger i detaljen
Bech Bruun logo
Ordregivers skøn over en interimsaftales værdi ikke tilsidesat, men djævlen ligger i detaljen
I en særegen kendelse anlægger Klagenævnet for Udbud ved første øjekast en lempelig vurdering af ordregivers skøn over værdien af en forlængelsesaftale. Kendelsen kunne dog efter vores opfattelse let være faldet anderledes ud.
05/09/2023
Udbud, Konkurrenceret
Tema om aktindsigt i udbud
Bech Bruun logo
Tema om aktindsigt i udbud
Sommeren har budt på et par interessante kendelser om aktindsigt i udbud. Vi har samlet de mest interessante i et tema om aktindsigt, hvor vi ser nærmere på udbudslovens § 5 a og muligheden for at få aktindsigt i tilbudsoplysninger.
05/09/2023
Udbud
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ansvarlig for håndhævelse af visse Rusland-sanktioner
Bech Bruun logo
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ansvarlig for håndhævelse af visse Rusland-sanktioner
Den 1. juli trådte en lovændring og en bekendtgørelse i kraft, der styrker håndhævelsen af EU-sanktioner vedrørende offentlige kontrakter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er udpeget som an-svarlig myndighed til at sikre håndhævelse af sanktionerne.
05/09/2023
Udbud, Internationale retsforhold, Compliance
Planen om et fælles obligatorisk udbudssystem opgives
Bech Bruun logo
Planen om et fælles obligatorisk udbudssystem opgives
Erhvervsministeren har i en orientering til Folketingets Erhvervsudvalg i juni oplyst, at planen om udviklingen og etableringen af en fælles national udbudsplatform droppes, da en sådan udbudsplatform er for kompleks og for dyr at udvikle.
05/09/2023
Udbud
Er funktionsudbud funktionelle?
Kromann Reumert logo
Er funktionsudbud funktionelle?
Kan man udbyde en kontrakt uden faktisk at vide, hvad man præcist køber? Må man godt "forhandle" en kontrakt efter tildelingsbeslutningen? Og hvordan er det nu lige, at man udarbejder en god evalueringsmodel og tildeler point korrekt i øvrigt? Disse og flere spørgsmål giver i en ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud anledning til refleksion.
30/08/2023
Udbud
Investeringsscreening kan være i strid med etableringsfriheden
Kromann Reumert logo
Investeringsscreening kan være i strid med etableringsfriheden
EU-Domstolen har netop afsagt en dom, hvori det fastslås, at FDI-forordningen alene omfatter direkte udenlandske investeringer. EU-Domstolen fastslår også, at nationale screeningsmekanismer skal overholde traktatens regler om etableringsfrihed. Af denne grund skal sådanne regler og afgørelser være proportionale og begrundet i tvingende almene hensyn.
28/08/2023
Udbud, Konkurrenceret
Tre nye relevante kendelser om aktindsigt, som de fleste bør kende
Bird & Bird logo
Tre nye relevante kendelser om aktindsigt, som de fleste bør kende
Klagenævnet har afsagt tre kendelser om adgangen til aktindsigt i tilbudsdokumenter og dokumenter, der indeholder oplysninger fra tilbud.
24/08/2023
Udbud, Stats- og forvaltningsret
Ny vejledning om EU-sanktioner mod russiske leverandører
Kromann Reumert logo
Ny vejledning om EU-sanktioner mod russiske leverandører
I løbet af sommeren 2023 er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blevet den håndhævende myndighed på området for EU-Kommissionens sanktioner mod Rusland i forbindelse med offentlige kontrakter. Styrelsen har samtidig offentliggjort en portal og udgivet en vejledning for ordregivere om, hvordan sanktionerne bedst håndteres i praksis.
21/08/2023
Udbud, EU-ret, Compliance
Slagtilbud eller slag til budgettet?
Kromann Reumert logo
Slagtilbud eller slag til budgettet?
Tilbudsgivere kan finde det markedsstrategisk at afgive meget lavt prissatte tilbud for at vinde opgaver på et nyt marked. Dog kan det skabe bekymring hos ordregiveren om tilbudsgiverens evne til faktisk at levere den ønskede ydelse til tiden - og i den rette kvalitet. I denne kendelse har Klagenævnet behandlet den problemstilling, herunder hvornår man som ordregiver har ret til at afvise et tilbud på grund af en unormalt lav pris.
17/08/2023
Udbud
Én lille post med stor effekt
Bird & Bird logo
Én lille post med stor effekt
Klagenævnet for Udbud har i kendelse af 14. juli 2023 annulleret en tildelingsbeslutning, idet Region Hovedstaden havde overtrådt udbudslovens § 160 ved ikke at have angivet vægtningen på en enkelt post i evalueringen af kriteriet ”Pris”. Ordregiver kunne ikke godtgøre, at posten ikke havde en betydning for udfaldet af konkurrencen.
11/08/2023
Udbud
Krav om interoperabilitet i IT-udbud
Kromann Reumert logo
Krav om interoperabilitet i IT-udbud
I hvor høj grad må man stille krav til, at nye softwareprodukter skal være kompatible med eksisterende software-løsninger? Og hvornår er det sagligt at stille krav, som de facto udelukker visse tilbudsgivere? Det har Klagenævnet for Udbud nu taget stilling til i to kendelser om indkøb af antivirus-softwarelicenser.
03/08/2023
IT- og telekommunikation, Udbud
Standard eller udvikling? Når evalueringsmodellen udvikler sig til en klage
Kromann Reumert logo
Standard eller udvikling? Når evalueringsmodellen udvikler sig til en klage
Hvad er standardprogrammel? Og hvordan kan ordregiver inddrage det i evalueringen i forbindelse med indkøb af IT-løsninger? Kendelsen her er (endnu) et eksempel på de vanskeligheder, der kan opstå, når IT-anskaffelser og udbudspraktik mødes, og der er uklarhed om centrale definitioner.
18/07/2023
IT- og telekommunikation, Udbud
Hvornår kan man indgå en – midlertidig – dækningskontrakt, når leverandøren misligholder?
Kromann Reumert logo
Hvornår kan man indgå en – midlertidig – dækningskontrakt, når leverandøren misligholder?
Hvad kan ordregiver gøre, hvis en leverandør gentagne gange misligholder sin del af aftalen – ophæve og indgå en midlertidig dækningskontrakt indtil et udbud er gennemført? Ikke uden videre, siger Klagenævnet for Udbud i en kendelse om mangelfuld rengøring. Det springende punkt i sagen var, om det var uforudseeligt for ordregiveren, at denne måtte ophæve kontrakten, og om dækningskontrakten i øvrigt var nødvendiggjort af tvingende grunde.
13/07/2023
Udbud, Kontraktret
Krav om udbud af forbrændingsegnet affald
Bech Bruun logo
Krav om udbud af forbrændingsegnet affald
Folketinget har den 3. juni 2023 vedtaget forslag nr. L 115 til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven, hvor der i miljøbeskyttelsesloven indsættes § 45 e om konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald.
13/07/2023
Udbud
Intet grundlag for at tilsidesætte ordregivers saglige skøn ved beslutning om prækvalifikation
Bird & Bird logo
Intet grundlag for at tilsidesætte ordregivers saglige skøn ved beslutning om prækvalifikation
Den 16. juni 2023 afsagde Klagenævnet for Udbud en kendelse, hvori de gav Rejsekort og Rejseplan A/S medhold i prækvalifikationsbeslutningen i et udbud angående rammeaftale om en digital mobilitetsløsning til en værdi af 400 mio. kr.
30/06/2023
Udbud
Arealudviklingsselskaber: muligheder og begrænsninger i forbindelse med by- og havneudvikling
Kromann Reumert logo
Arealudviklingsselskaber: muligheder og begrænsninger i forbindelse med by- og havneudvikling
Kommuner har i en lang årrække gennemført større byudviklingsprojekter og et stigende antal havnekommuner ønsker at udnytte havnens muligheder for attraktive boliger og boligrum og anden byudvikling. Derfor er der i de senere år også sket en stor udvikling af havneområder fra gamle industrihavne til attraktive byområder. I denne artikel ser vi nærmere på de juridiske problemstillinger i tilknytning til byudvikling og arealudviklingsselskaber.
21/06/2023
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret, Udbud
Kontraktværdi var ansat for lavt – indgåede kontrakter for 4 år erklæres for uden virkning.
Bird & Bird logo
Kontraktværdi var ansat for lavt – indgåede kontrakter for 4 år erklæres for uden virkning.
Den 12. maj 2023 afsagde Klagenævnet for Udbud en kendelse, hvori de erklærede Køge Kommunes direkte tildeling af to kontrakter vedrørende en indkøbsordning af dagligvarer til borgere for uden virkning. Kontrakterne var indgået uden udbud, da kommunen havde skønnet, at kontraktværdien var under tærskelværdien.
16/06/2023
Udbud, Offentlig ret
Vildledende feedback eller tilbudsgivers eget ansvar?
Kromann Reumert logo
Vildledende feedback eller tilbudsgivers eget ansvar?
Hvilke forpligtelser har ordregiver ved tilbagemelding til tilbudsgiverne under forhandlingsfasen ved udbud med forhandling? Og kan man godt have et delkriterium, som bygger oven på en certificeringsordning? Det har Klagenævnet for Udbud taget stilling til i en ny kendelse.
13/06/2023
Udbud
Politisk aftale om udbudsrammer for 9 GW havvind frem mod 2030
Bech Bruun logo
Politisk aftale om udbudsrammer for 9 GW havvind frem mod 2030
Der er politisk enighed om, at udbygningen af havvind i Danmark fremover skal være støttefri. Udviklerne skal betale til staten for ret til at benytte havarealerne, og staten skal have 20 procent medejerskab i havvindmølleparkerne.
09/06/2023
Energi og forsyning, Udbud
Når alting haster!
Kromann Reumert logo
Når alting haster!
Vindende tilbudsgiver søgte med afsæt i to konkrete udbud at anfægte ordregiverens praksis for brug af hasteprocedure. Klagenævnet for Udbud tog i sagen stilling til, hvorvidt den vindende tilbudsgiver kunne indgive en klage, og hvorvidt ordregivers brug af hasteprocedure var berettiget.
07/06/2023
Udbud
Klagenævnets flertal finder ikke, at SKI havde efterlevet sin pligt til at undersøge indholdet af det vindende tilbud inden kontraktunderskrivelsen
Bird & Bird logo
Klagenævnets flertal finder ikke, at SKI havde efterlevet sin pligt til at undersøge indholdet af det vindende tilbud inden kontraktunderskrivelsen
Klagenævnet for Udbud har annulleret tildelingsbeslutningerne på SKI’s rammeaftale vedrørende computere og it-tilbehør til administrativt brug og skolebrug som følge af ukonditionsmæssighed i det vindende tilbud.
02/06/2023
Udbud
Viser de 24 nyeste nyheder inden for udbud   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted