Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Udbud

Seneste nyheder inden for Udbud

Komplekse og omfangsrige udbud øger risikoen for fejl – på begge sider af bordet
Kromann Reumert logo
Komplekse og omfangsrige udbud øger risikoen for fejl – på begge sider af bordet
Tilbudsgivere har erfaringsmæssigt vanskeligt ved at anfægte ordregivers kvalitative evaluering af de indkomne tilbud. Det er dog ikke umuligt, og særligt i komplekse og omfangsrige udbud er risikoen for, at ordregiver har begået fejl i evalueringen alt andet lige større. Klagenævnet for Udbud har således i en ny kendelse vedrørende et IT-udbud om udvikling med videre af applikationer givet en tilbudsgiver medhold i, at en ordregivers tilbudsvurdering var i strid med udbudsreglerne.
I dag
Udbud
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
Kromann Reumert logo
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
Tilbudsgivere bærer under udbudsprocessen i vidt omfang selv ansvaret for, at deres ansøgninger overholder de krav, der er fastsat i udbudsmaterialet – også de krav, der kan anses for at være af mere formalistisk karakter. En nylig kendelse fra Klagenævnet understreger endnu en gang, at selv sådanne (små)fejl kan få stor betydning.
18/06/2024
Udbud
Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning
Bird & Bird logo
Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning
Klagenævnet for Udbud offentliggjorde den 16. maj 2024 en kendelse omhandlende et begrænset udbud. En ordregiver havde erklæret samtlige indkomne tilbud for ukonditionsmæssige og var derefter overgået til udbud med forhandling, jf. udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 2, for dernæst at tildele delaftaler på baggrund heraf. Betingelserne for anvendelsen af bestemmelsen var, ifølge klagenævnet, imidlertid ikke opfyldt. På trods af dette havde klagenævnet ikke mulighed for at erklære de tildelte aftaler for uden virkning.
18/06/2024
Udbud
Udtømning af en delaftales maksimale værdi var ikke uforudsigelig
Bird & Bird logo
Udtømning af en delaftales maksimale værdi var ikke uforudsigelig
Den 14. maj 2024 offentliggjorde Klagenævnet for Udbud en kendelse, hvor en midlertidig rammeaftale indgået uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse blev underkendt, da forholdet om at en delaftale i den oprindelige rammeaftale havde nået sin maksimale omsætningsværdi før forventet ikke kunne anses som uforudsigeligt.
03/06/2024
Udbud
Ny vejledning om aktindsigt i udbudssager
Kromann Reumert logo
Ny vejledning om aktindsigt i udbudssager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en vejledning om aktindsigt i udbudssager, som er målrettet både tilbudsgivere og ordregivere.
03/06/2024
Udbud
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
Kromann Reumert logo
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
I forbindelse med et udbud – og en efterfølgende klagesag – om droner, har Klagenævnet for Udbud afsagt en afgørelse, som giver et indblik i, hvornår en tilbudsgiver kan få undtaget oplysninger om sit tilbud fra retten til aktindsigt.
31/05/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Udbud
Når klagen ikke er helt på plads
Kromann Reumert logo
Når klagen ikke er helt på plads
Udbudsretlige klageprocesser er typisk forholdsvist praktisk og fleksibelt anlagte, hvor parterne i vidt omfang fastlægger, hvad omdrejningspunkterne for sagen skal være. Der er dog ikke fuldstændig fri adgang til at 'sadle om', når først sagen er godt i gang, så man skal huske at tænke strategien ind fra start. Det viser en ny kendelse om en kontrakt på en pladsanvisningsløsning.
21/05/2024
Udbud, IT- og telekommunikation
Manglende erfaring i brug af elektronisk udbudsportal er eget ansvar
Bird & Bird logo
Manglende erfaring i brug af elektronisk udbudsportal er eget ansvar
I Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. april tager klagenævnet stilling til, hvorvidt Movia (Ordregiver) med rette havde afvist ansøgning om prækvalifikation fra klager, Anchersen A/S (Anchersen) som ”ikke indgivet” grundet en ufuldstændig udfyldning.
14/05/2024
Udbud
Hvem tager skraldet? Et valg mellem erstatning eller ophør af kontrakt?
Kromann Reumert logo
Hvem tager skraldet? Et valg mellem erstatning eller ophør af kontrakt?
Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. februar 2024, Scania Danmark A/S mod I/S REFA
07/05/2024
Udbud
Tilbudsgiver får klippet pladerne
Kromann Reumert logo
Tilbudsgiver får klippet pladerne
Hvornår er der sået tvivl om en ansøgers eller tilbudsgivers integritet, som kan føre til udelukkelse? Hvordan skal man som ordregiver forholde sig i et sådant tilfælde, og hvem skal man kontakte? Og hvornår er det i givet fald nok – eller ikke nok – til, at denne tvivl er self-cleanet? Dette har Klagenævnet for Udbud haft lejlighed til at behandle i en ny kendelse.
06/05/2024
Udbud
Ordregivers skønsmæssige kvalitative vurdering tilsidesat i ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud
Bird & Bird logo
Ordregivers skønsmæssige kvalitative vurdering tilsidesat i ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud
Efter klagenævnets praksis har ordregivere et vidt skøn ved den kvalitative vurdering af tilbud. Klagenævnet afholder sig derfor fra at tilsidesætte skønsmæssige vurderinger, medmindre skønnet er usagligt, hviler på et objektivt forkert grundlag, eller hvis ordregiveren åbenbart har overskredet den vide grænse for skønnet. Denne kendelse er et sjældent eksempel på en sådan tilsidesættelse.
03/05/2024
Udbud
Klagenævnet for Udbud blåstempler Region Midtjyllands indkøb af Covid-tests ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
Bird & Bird logo
Klagenævnet for Udbud blåstempler Region Midtjyllands indkøb af Covid-tests ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
Sagen angår Region Midtjyllands direkte tildeling af aftaler om levering af Covid-19 antigentests i perioden 15. februar 2021 – 22. december 2021, og om hvorvidt betingelserne for anvendelsen af denne særlige procedureform var opfyldt.
30/04/2024
Udbud
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
Bird & Bird logo
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
I 2018 trådte NIS1-direktivet i kraft, der blev lanceret som Europas første cybersikkerheds regulering, og som pålagde ”væsentlige operatører” i en række sektorer at efterleve omfattende krav til sikkerhed i net- og informationssystemer.
26/04/2024
Udbud, Offentlig ret
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Bech Bruun logo
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Ankestyrelsen har i en nylig (utrykt) afgørelse forholdt sig til spørgsmålet om, hvornår et areal ikke selvstændigt kan bebygges, og en kommune derfor lovligt kan sælge arealet til ejeren af en tilgrænsende ejendom uden at gennemføre et offentligt udbud.
19/04/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Aktindsigt i udbud
Bird & Bird logo
Aktindsigt i udbud
Siden vores seneste udbudsretlige update er der ikke fremkommet nye kendelser eller domme på udbudsområdet, som vi finder relevante at fremhæve.
09/04/2024
Udbud
Manglende anonymisering af et spørgsmål under udbudsprocessen var en overtrædelse af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, men uden konkret og væsentlig betydning for udbuddets forløb og udfald
Bird & Bird logo
Manglende anonymisering af et spørgsmål under udbudsprocessen var en overtrædelse af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, men uden konkret og væsentlig betydning for udbuddets forløb og udfald
Den 4. marts 2024 blev der afsagt kendelse i sagen Otis A/S mod Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S. Der var i sagen tale om et større offentligt udbud af servicering, reparation og kontrol af elevatorer. Klager var eksisterende leverandør, som fik sit navn offentliggjort i forbindelse med spørgsmål og svar.
22/03/2024
Udbud
Find fem fejl - og kunsten ikke at gå i for små (arbejds)sko
Kromann Reumert logo
Find fem fejl - og kunsten ikke at gå i for små (arbejds)sko
Klagenævnet for Udbud har afsagt kendelse i en sag om, hvorvidt et tilbud indeholdt tilstrækkelig mange fejl til, at ordregiver havde pligt til at afvise tilbuddet som ukonditionsmæssigt på baggrund af en "spilleregel", som ordregiver selv havde opsat. Læs mere om kendelsen her.
21/03/2024
Udbud
Tak for kaffe - kan en forkert tilbudsliste berigtiges?
Kromann Reumert logo
Tak for kaffe - kan en forkert tilbudsliste berigtiges?
Enhver tilbudsgivers mareridt: I et udbud om kaffe var tilbudslisten ved en fejl blevet indleveret i et forkert format. Hvad gør man så? I hvilket omfang kan tilbudslisten "udskiftes" eller berigtiges, herunder i lyset Eksponent-dommen? Det har Klagenævnet forholdt sig til i en ny kendelse.
19/03/2024
Udbud
En relativt retfærdig evalueringsmodel?
Kromann Reumert logo
En relativt retfærdig evalueringsmodel?
I et udbud om sygehusudstyr havde ordregiver angivet, at tilbuddenes kvalitet ville blive vurderet relativt i forhold til hinanden. Men kan man det – og hvad hvis det efter evalueringen viser sig, at ordregiver måske ikke har fulgt sin egen evalueringsmodel?
15/03/2024
Udbud
Sekundær prismodel går i vasken
Kromann Reumert logo
Sekundær prismodel går i vasken
I et udbud om vaskemaskiner til et nyt sygehusvaskeri ville ordregiver - hvis det var hensigtsmæssigt - anvende en sekundær prismodel til at udvide spændet for modellen afhængig af de indkomne tilbud. Men i hvilket omfang skal (betingelserne for) en sådan evalueringsmetode beskrives i udbudsmaterialet – og kan tildelingen reddes, hvis det går galt? Det har Klagenævnet taget stilling til i en ny kendelse.
14/03/2024
Udbud
Billigste bud – bare bedst?
Kromann Reumert logo
Billigste bud – bare bedst?
Udbudsloven giver efter omstændighederne mulighed for, at ordregiver kan afvise et tilbud, hvis det er unormalt lavt, såfremt ordregiveren forinden har anmodet tilbudsgiveren om en redegørelse for prissætningen. Men hvem skal en sådan redegørelse egentlig beskytte? Kan man klage over, at den vindende tilbudsgiver er "for billig"? Det har Klagenævnet for Udbud udtalt sig om i en ny kendelse.
08/03/2024
Udbud
Investeringsscreening er et hot topic: Grønland varsler egen investeringsscreeningslov
Kromann Reumert logo
Investeringsscreening er et hot topic: Grønland varsler egen investeringsscreeningslov
Mens den danske investeringsscreeningslov står foran en kommende ændring og en evaluering, har man i Grønland planer om at indføre nationale regler om screening af udenlandske investeringer. Investeringsscreening er med andre ord i rygende udvikling. Nedenfor har vi opsummeret de vigtigste pointer i den seneste og kommende udvikling af reglerne.
07/03/2024
Udbud, EU-ret
Manglende klarhed over brugen af primær og sekundær evalueringsmodel underkendt
Bird & Bird logo
Manglende klarhed over brugen af primær og sekundær evalueringsmodel underkendt
I en kendelse af 31. januar 2024 fandt klagenævnet, at ordregiver havde et uberettiget skøn i valg mellem primær og sekundær evalueringsmodel.
27/02/2024
Udbud
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
Kromann Reumert logo
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
Europa-Kommissionen varsler en række nye tiltag inden for screening af udenlandske investeringer i EU – blandt andet skal alle EU's medlemsstater forpligtes til at foretage screening af udenlandske investeringer inden for visse områder. I denne nyhed gennemgår vi forslagets hovedtræk.
19/02/2024
Udbud, EU-ret, Compliance
Viser de 24 nyeste nyheder inden for udbud   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted