Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Ansættelses- og arbejdsret

Seneste nyheder inden for Ansættelses- og arbejdsret

Kørsel til første og fra sidste kunde talte ikke som overarbejde
IUNO logo
Kørsel til første og fra sidste kunde talte ikke som overarbejde
Østre landsret har i en ny sag taget stilling til, om en medarbejder havde ret til overarbejdsbetaling for den tid, han brugte på at køre til første kunde og fra sidste kunde. Retten kom frem til, at medarbejderen ikke havde krav på betaling for overarbejde, blandt andet fordi det blev anset for et almindeligt vilkår inden for branchen, at arbejdstiden starter ved første kunde og slutter ved sidste kunde.
07/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Arbejdsretten om ytringsfrihed ctr. organisationsfjendtlig adfærd
Bech Bruun logo
Ny dom fra Arbejdsretten om ytringsfrihed ctr. organisationsfjendtlig adfærd
Arbejdsretten har i sin dom af 7. april 2021 taget stilling til, hvorvidt et antal privatpraktiserende tandlæger, som alle var medlem af Tandlægeforeningen, havde gjort sig skyldig i organisationsfjendtlig adfærd ved ytringer på Facebook.
05/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Er en tilkaldevagt arbejds- eller hviletid?
Kromann Reumert logo
Er en tilkaldevagt arbejds- eller hviletid?
Hvis man har en såkaldt tilkaldevagt, der ikke kræver, at man befinder sig på sin arbejdsplads, er der så overhovedet tale om arbejdstid? Er det måske snarere hviletid? Det spørgsmål har EU-Domstolen for nylig taget stilling til. Hvad EU-Domstolen kom frem til, kan du læse mere om i denne nyhed.
04/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
Kromann Reumert logo
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
04/05/2021
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet
IUNO logo
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet
I en ny dom har Østre Landsret taget stilling til, om en virksomhed var ansvarlig for en medarbejders arbejdsskade, der opstod efter et fald fra en blokvogn. Retten fastslog, at der var en vis risiko ved arbejdet både på grund af læssemandens ophold på ladet, og fordi der var placeret en rørvogn tæt på. Virksomheden var dog ikke ansvarlig for ulykken. Det skyldes blandt andet, at der ikke var nogle sikkerhedsforanstaltninger, der kunne forebygge tilsvarende ulykker på en bedre måde.
28/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Højesteret: Konkurrenceklausul mellem to kapitalejere var ikke omfattet af ansættelsesklausulloven § 11, stk. 3, jf. stk. 1.
Bird & Bird logo
Højesteret: Konkurrenceklausul mellem to kapitalejere var ikke omfattet af ansættelsesklausulloven § 11, stk. 3, jf. stk. 1.
Den 29. marts 2021 afsagde Højesteret en kendelse[1] vedrørende ansættelsesklausullovens § 11, stk. 3, jf. stk. 1, som blandt andet fastslår, at bestemmelsen ikke finder anvendelse for konkurrenceklausuler indgået i egenskab af kapitalejer.
28/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Konkurrenceklausul i ejeraftale ikke omfattet af ansættelsesklausulloven
IUNO logo
Konkurrenceklausul i ejeraftale ikke omfattet af ansættelsesklausulloven
Højesteret har i en ny sag taget stilling til, om en konkurrenceklausul, der var indgået mellem to kapitalejere, var bortfaldet. Konkurrenceklausulen var først indgået i en ejeraftale, hvor medarbejderen havde forpligtet sig over for sin virksomhed. Den blev dog senere ført over i en forligsaftale, som medarbejderen havde indgået med en anden kapitalejer. Højesteret kom frem til, at konkurrenceklausulen ikke var bortfaldet, allerede fordi den ikke var indgået som led i et ansættelsesforhold.
27/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Virksomhed bundet af kundeklausul med kompensation, der var sendt ved en fejl
IUNO logo
Virksomhed bundet af kundeklausul med kompensation, der var sendt ved en fejl
Østre landsret har i en ny sag taget stilling til, om en medarbejder havde ret til kompensation efter en kundeklausul, som en virksomhed havde vedhæftet ved en fejl. Landsretten kom frem til, at medarbejderen hverken vidste eller burde have vidst, at der var tale om en fejl. Selvom medarbejderen allerede var omfattet af en gammel kundeklausul, uden ret til kompensation, blev virksomheden bundet af den nye kundeklausul og skulle betale kompensation.
20/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder kunne få erstatning, selvom tab af erhvervsevne var mindre end 15 %
IUNO logo
Medarbejder kunne få erstatning, selvom tab af erhvervsevne var mindre end 15 %
I en ny dom har Østre Landsret taget stilling til, om en dagplejer, der havde været udsat for en arbejdsskade, havde krav på erstatning for tab af erhvervsevne, selvom hendes indtægtsnedgang var opgjort til mindre end 15 %. Landsretten fastslog, at det afgørende var, om dagplejeren havde en varig indtægtsnedgang af ”nogen betydning”. Det mente landsretten var tilfældet, fordi indtægtsnedgangen var væsentlig og varig. Dagplejeren havde derfor krav på erstatning for tab af erhvervsevne.
16/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Virksomheder kan ikke kræve konsulenter og bestyrelsesmedlemmer testet for coronavirus
IUNO logo
Virksomheder kan ikke kræve konsulenter og bestyrelsesmedlemmer testet for coronavirus
En ny lov, der blev vedtaget i efteråret, giver virksomheder adgang til at kræve at medarbejdere bliver testet for coronavirus hurtigst muligt, og til at modtage testresultatet. Men hvad med andre, der færdes dagligt på arbejdspladsen? Trods smitterisiko, giver loven nemlig ikke virksomheder adgang til at teste andre end medarbejdere. Det betyder, at virksomheder udover at overholde lovens øvrige krav skal være meget opmærksomme på, hvem krav om test er rettet mod.
16/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Diskrimination at opsige medarbejder på grund af sygefravær i barselsperiode
IUNO logo
Diskrimination at opsige medarbejder på grund af sygefravær i barselsperiode
Østre landsret har for nyligt taget stilling til, om en virksomhed godt kunne opsige en medarbejder, der var ramt af en fødselsdepression, som følge af hendes høje fravær. Retten kom frem til, at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven, og at medarbejderen havde ret til godtgørelse. Årsagen var, at virksomheden også havde lagt vægt på medarbejderens sygefravær under den periode, hvor hun kunne have afholdt barselsorlov, og at medarbejderen ville have afholdt barselsorlov i perioden, hvis hun ikke var blevet syg.
13/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Handicappet medarbejder kunne opsiges og havde ikke krav på morgenvagter
IUNO logo
Handicappet medarbejder kunne opsiges og havde ikke krav på morgenvagter
Vestre landsret har for nyligt taget stilling til, om det var i strid med forskelsbehandlingsloven at opsige en handicappet medarbejder. Virksomheden kunne ikke tilbyde medarbejderen at arbejde i morgentimerne, da det var det tidspunkt, hvor der var mest travlt. Retten kom frem til, at virksomheden havde tilrettelagt arbejdet tilstrækkeligt og ud fra saglige hensyn. Virksomheden havde derfor ikke handlet i strid med forskelsbehandlingsloven.
08/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Hvornår er strejker i lufthavnen en usædvanlig omstændighed?
IUNO logo
Hvornår er strejker i lufthavnen en usædvanlig omstændighed?
Københavns Byret har i to nye afgørelser taget stilling til forsinkelser som følge af eksterne strejker. Luftfartsselskabet skal i henhold til forordning 261 bevise, at strejken ligger uden for deres faktiske kontrol, ikke er led i den sædvanlige aktivitetsudøvelse, og at alle rimelige forholdsregler for at undgå eller minimere forsinkelsen er truffet. Begge afgørelser fra Byretten viste, at en ekstern strejke normalt anses for en usædvanlig omstændighed.
08/04/2021
Transportret, Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder havde ret til erstatning efter mobning førte til psykisk arbejdsskade
IUNO logo
Medarbejder havde ret til erstatning efter mobning førte til psykisk arbejdsskade
I en ny dom har Retten i Viborg taget stilling til, om en kommune var ansvarlig for en psykisk arbejdsskade, som en medarbejder havde fået på grund af mobning. Byretten fandt, at kommunen ikke havde gjort nok for at håndtere det dårlige arbejdsmiljø eller for at forhindre medarbejderen i at blive mobbet. Uanset at kommunen og medarbejderen havde indgået en fratrædelsesaftale om, at sagen var afsluttet og ikke kunne genoptages, fastslog byretten at aftalen ikke ændrede på at kommunen var ansvarlig for arbejdsskaden.
06/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Forskellige vilkår var ikke i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse
Kromann Reumert logo
Forskellige vilkår var ikke i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse
Højesteret har taget stilling til, om Det Kongelige Teater har forskelsbehandlet to grupper ansatte, der i et vist omfang udfører det samme arbejde, i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse.
31/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Kan man bortvise en medarbejder, der bijobber i en anden virksomhed?
Kromann Reumert logo
Kan man bortvise en medarbejder, der bijobber i en anden virksomhed?
I denne nyhed kan du læse mere om Østre Landsrets dom i en sag, hvor en medarbejder var blevet bortvist for at have taget et bijob i en anden virksomhed. Der var uenighed om, hvorvidt der overhovedet var tale om en misligholdelse af ansættelsesforholdet, eller om det stod mellem linjerne, at bijobbet var tilladt.
30/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag skal beskytte whistleblowere
Focus Advokater logo
Nyt lovforslag skal beskytte whistleblowere
Justitsministeriet har den 24. februar 2021 fremsat et lovforslag, der skal beskytte whistleblowere. Loven har til formål at implementere EU’s whistleblowerdirektiv. Det vil betyde, at virksomheder med mere end 50 ansatte forpligtes til at etablere en whistleblowerordning. Lovforslaget er i en høring frem til 24. marts 2021. Loven forventes at træde i kraft senest den 17. december 2021.
22/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Værneting afgjort efter reglerne i ansættelseskontrakten
Bech Bruun logo
Værneting afgjort efter reglerne i ansættelseskontrakten
EU-Domstolen har i sin dom (C-804/19) af 25. februar 2021 taget stilling til flere forskellige spørgsmål om forståelsen af artikel 21 i forordning nr. 1215/2012 (Domsforordningen).
22/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Kontraktret
Videoovervågning på arbejdspladsen
IUNO logo
Videoovervågning på arbejdspladsen
Databeskyttelsesforordningen gælder også ved videoovervågning, men mange virksomheder introducerer ikke de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når der bliver introduceret overvågning på arbejdspladsen. For nylig pålagde det tyske datatilsyn en tøjvirksomhed en bøde på 35.3 millioner euro for ulovlig overvågning af medarbejdere. Samme virksomhed bliver, sammen med en anden virksomhed, nu undersøgt nærmere af det svenske datatilsyn.
17/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Persondata
Medarbejderes ”tidstyveri” kan berettige bortvisning
IUNO logo
Medarbejderes ”tidstyveri” kan berettige bortvisning
København og Århus byret har for nylig i to forskellige sager taget stilling til, om en medarbejder kan bortvises for at snyde med sin arbejdstid. I den ene sag havde medarbejderen undladt at registrere sine pauser. I den anden sag havde medarbejderen foretaget fiktive billetkontroller for at få det til at se ud som om, at han havde arbejdet. Byretterne kom i begge sager frem til, at medarbejdernes snyd med deres tilstedeværelse i arbejdstiden var en så grov misligholdelse at bortvisning var berettiget.
17/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Nye COVID-19-regler i ansættelsesretten ‒ hvad gælder?
Kromann Reumert logo
Nye COVID-19-regler i ansættelsesretten ‒ hvad gælder?
Det danske samfund er fortsat hårdt ramt af nedlukning og skærpede restriktioner, der har konsekvenser for både arbejdsgivere og medarbejdere. I denne nyhed giver vi dig overblik over nye COVID-19-regler inden for ansættelsesretten ‒ blandt andet de skærpede krav til tests og isolation for tilrejsende arbejdskraft samt de nye regler om varsling af ferie i forbindelse med lønkompensation.
10/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Nye ændringer til udlændingeloven medfører skærpede krav for arbejds- og opholdstilladelser
Bird & Bird logo
Nye ændringer til udlændingeloven medfører skærpede krav for arbejds- og opholdstilladelser
Den 21. december 2020 vedtog Folketinget en ændring til udlændingeloven, som bl.a. medfører, at der nu ifm. med ansøgningen om arbejds- og opholdstilladelse er indført et generelt krav om udbetaling af løn til en dansk bankkonto, og at der i visse situationer gælder et krav om særskilt arbejdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer til tredjelandsstatsborgere. Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 2021.
05/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejders krav på yderligere erstatning var ikke forældet
IUNO logo
Medarbejders krav på yderligere erstatning var ikke forældet
En medarbejder fremsatte et krav på yderligere erstatning mere end et år efter, at landsretten havde stadfæstet byrettens deldom, hvorefter medarbejderen blev tilkendt erstatning og godtgørelse som følge af en arbejdsulykke. Højesteret udtalte, at landsrettens stadfæstelse af byrettens deldom ikke afsluttede sagen, og at medarbejderen derfor fortsat kunne komme med yderligere krav senere end 1 år efter landsretsdommen. Det var desuden klart for både medarbejderen og arbejdsgiveren, at sagen om medarbejderens krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fortsat var under behandling. I modsætning til både by- og landsretten fastslog Højesteret derfor, at medarbejderens krav om yderligere erstatning ikke var forældet.
05/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Lovforslag om beskyttelse af whistleblowere er sendt i offentlig høring
Bech Bruun logo
Lovforslag om beskyttelse af whistleblowere er sendt i offentlig høring
Justitsministeriet fremsatte den 25. februar 2021 forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere, som har til formål at gennemføre det såkaldte whistleblowerdirektiv (Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2019/1937 af 23. oktober 2019).
01/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Compliance
Viser de 24 nyeste nyheder inden for ansættelses- og arbejdsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted