Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Ansættelses- og arbejdsret

Seneste nyheder inden for Ansættelses- og arbejdsret

Spænd selen - Hasarderet gaffeltruckkørsel var selvforskyldt
IUNO logo
Spænd selen - Hasarderet gaffeltruckkørsel var selvforskyldt
Hvor går grænsen for virksomheders instruktionspligt? Retten kom i en ny sag frem til, at virksomheden ikke havde tilsidesat sin instruktionspligt over for en medarbejder med gaffeltruckerfaring. Medarbejderen havde været ude for en alvorlig ulykke, fordi han tilsidesatte basale sikkerhedshensyn under kørslen.
23/06/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Bankdirektør slap for at betale ved kasse 1
IUNO logo
Bankdirektør slap for at betale ved kasse 1
En bank led store tab på en række lån givet før finanskrisen. Banken gik konkurs i starten af 2009, og Finansiel Stabilitet lagde sag an mod blandt andet bankens direktør for et stort millionbeløb. Højesteret afviste, at direktøren var personligt ansvarlig for bankens store tab. Ingen af lånene som sagen drejede sig om, havde nemlig været uforsvarlige eller medført en opfølgningspligt fra direktørens side.
22/06/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Uheldig softwareopdatering gav tusinder af ansatte adgang til jobansøgninger
IUNO logo
Uheldig softwareopdatering gav tusinder af ansatte adgang til jobansøgninger
En softwareopdatering på et universitets HR-system nulstillede systemets rettighedsstyring. Det betød, at alle universitetets tusinder af ansatte pludselig kunne se over 400 jobansøgninger i systemet. Softwareopdateringen var ikke blevet testet før den var taget i brug, og det mente Datatilsynet var for dårligt. Fejlen var et brud på pligten til at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau under databeskyttelsesreglerne.
20/06/2022
Persondata, Ansættelses- og arbejdsret
EU-Domstolen dømmer aldersgrænse ude
IUNO logo
EU-Domstolen dømmer aldersgrænse ude
En formand for en arbejdstagerorganisation kunne ikke genopstille på grund af en aldersgrænse. EU-Domstolen slog fast, at aldersgrænsen er omfattet af det EU-retlige forbud mod at forskelsbehandle. Det er nu op til landsretten at tage stilling til den konkrette sag.
13/06/2022
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
EU-Domstolen: Beskyttelse mod forskelsbehandling gælder ved enhver erhvervsmæssig aktivitet
Bech Bruun logo
EU-Domstolen: Beskyttelse mod forskelsbehandling gælder ved enhver erhvervsmæssig aktivitet
EU-Domstolen har i sin afgørelse (C-587/20) af 2. juni 2022 fulgt generaladvokatens forslag til afgørelse i sagen om, hvorvidt en politisk valgt sektorformand i en fagforening var omfattet af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (”beskæftigelsesdirektivet”).
08/06/2022
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Søns bytur i Polen kostede far jobbet
IUNO logo
Søns bytur i Polen kostede far jobbet
Virksomheder kan ikke opsige og bagefter bortvise en medarbejder for samme forhold. Det var resultatet i en ny sag, hvor en leder udnyttede sin stilling til at hjælpe sin søn. Han kunne godt opsiges men ikke bortvises, bare fordi der kom nye oplysninger frem.
07/06/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt forbud mod at spørge til jobansøgeres alder
WTC advokaterne logo
Nyt forbud mod at spørge til jobansøgeres alder
Pr. 1. juli 2022 er det ikke længere tilladt for arbejdsgivere at indhente oplysninger om jobansøgeres alder i forbindelse med en jobansøgning. Medmindre du som arbejdsgiver har en særlig grund til det.
01/06/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Tillid er godt, kontrol er bedre
IUNO logo
Tillid er godt, kontrol er bedre
Retten kom i en ny sag frem til, at det var lovligt, at en medarbejder kort inden sin fratræden sendte mails med kundeinformation fra sin arbejdsmail til sin private mail. Medarbejderen havde nemlig en berettiget interesse i at sikre sig, at han fik den korrekte bonus.
31/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Skærpede regler skal sikre ligelig kønsfordeling på flere ledelsesniveauer
Focus Advokater logo
Skærpede regler skal sikre ligelig kønsfordeling på flere ledelsesniveauer
Den 19. april 2022 vedtog Folketinget et lovforslag (L 117 A) som blandt andet skærper krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn. De nye regler træder i kraft d. 1. januar 2023.
30/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Incitamentsordninger for medarbejdere
Hulgaard Advokater logo
Incitamentsordninger for medarbejdere
Vi ser i stigende grad, at virksomheder ønsker at benytte medarbejderincitamentsordninger både kontantbaserede ordninger (eksempelvis bonusordninger og fantomaktier) og aktiebaserede ordninger (eksempelvis warrants/tegningsoptioner).
24/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Virksomhed havde stoppet udbetaling af erstatning og skulle derfor betale renter
IUNO logo
Virksomhed havde stoppet udbetaling af erstatning og skulle derfor betale renter
Kan virksomheder vente med at udbetale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, indtil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har afsagt endelig afgørelse om erhvervsevnetab? Svaret var nej i en sag for Højesteret, hvor en medarbejder, der var kommet til skade, havde krav på at få udbetalt renter for manglende udbetaling af erstatning.
24/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Fratrådt medarbejders overdrevne indsigtsanmodning kunne godt afvises
IUNO logo
Fratrådt medarbejders overdrevne indsigtsanmodning kunne godt afvises
Databeskyttelsesreglerne giver som udgangspunkt en ret til indsigt i, hvilke oplysninger en dataansvarlig behandler om en selv. Reglerne giver også ret til indsigt i, hvordan oplysningerne bliver behandlet. Men indsigtsretten har en grænse. Det viser en ny afgørelse fra Datatilsynet, hvor en tidligere medarbejder ville have indsigt i al den kommunikation, der overhovedet fandtes om ham.
20/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Persondata
Lovligt at bortvise medarbejder for heroinmisbrug
IUNO logo
Lovligt at bortvise medarbejder for heroinmisbrug
Kan virksomheder bortvise en medarbejder for at have et misbrug, selvom det ikke er blevet opdaget under arbejdet, og medarbejderen er blevet fri for misbruget? Det var spørgsmålet i en ny sag, hvor en kommune opdagede, at en medarbejder havde haft et heroinmisbrug. Dommeren fastslog, at tilliden til medarbejderen var så svækket, at hun kunne bortvises.
17/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Flere virksomheder var ansvarlige for medarbejders fald på byggeplads
IUNO logo
Flere virksomheder var ansvarlige for medarbejders fald på byggeplads
Kan virksomheder blive ansvarlige for en medarbejders ulykke, hvis de ikke har ført tilstrækkeligt tilsyn med en anden virksomheds arbejde? Svaret var ja i en ny sag, hvor en virksomhed, der var ansvarlig for sikkerheden på en byggeplads, ikke havde gjort sit arbejde godt nok. Da en anden virksomhed ikke havde ført tilstrækkeligt tilsyn, blev begge virksomheder ansvarlige for ulykken.
16/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Nyt lovforslag introducerer nye orlovsformer og mere fleksibilitet
IUNO logo
Nyt lovforslag introducerer nye orlovsformer og mere fleksibilitet
Regeringen har netop fremsat et nyt lovforslag, der giver ret til omsorgsorlov i fem arbejdsdage og 26 ugers ekstra orlov til medarbejdere, der får tre eller flere børn ved samme fødsel. Derudover får medarbejdere med børn under 9 år ret til at anmode om ændrede arbejdstider eller arbejdsmønster og på at få en skriftlig begrundelse, hvis de får et afslag.
11/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Beskatning af værdi af fri bolig med bopælspligt
TVC Advokatfirma logo
Beskatning af værdi af fri bolig med bopælspligt
Beskatning af værdi af fri helårsbolig sker som udgangspunkt efter skematiske satser fastsat i ligningsloven, men i nogle tilfælde skal beskatningen i stedet fastsættes som markedslejen som følge af en bopælspligt på ejendommen.
11/05/2022
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Højesteret: En provisionslønnet tandplejer havde krav på løn beregnet på grundlag af provision optjent forud for sin hjemsendelse under covid-19-pandemien
Bird & Bird logo
Højesteret: En provisionslønnet tandplejer havde krav på løn beregnet på grundlag af provision optjent forud for sin hjemsendelse under covid-19-pandemien
Den 2. maj 2022 afsagde Højesteret dom i en sag vedrørende beregning af provision til en hjemsendt tandplejer, som var hjemsendt under de midlertidige hjemsendelses- og kompensationsregler vedtaget som en konsekvens af covid-19 pandemien.
10/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Ingen erstatning til virksomhed trods medarbejders illoyalitet
IUNO logo
Ingen erstatning til virksomhed trods medarbejders illoyalitet
Kan virksomheder kræve erstatning, hvis en medarbejder opbygger en konkurrerende virksomhed under ansættelsen og tager virksomhedens kunder med sig? Svaret var nej i en sag for Vestre Landsret, hvor en medarbejder blev lovligt bortvist for at have handlet illoyalt, men ikke skulle betale erstatning.
03/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige, Forsikring og erstatning
Forbud mod at spørge til jobansøgers alder - ny lov vedtaget
Focus Advokater logo
Forbud mod at spørge til jobansøgers alder - ny lov vedtaget
Den 22.3.2022 vedtog Folketinget en ændring af forskelsbehandlingsloven. Lovændringen træder i kraft den 1.7.2022, hvorefter det bliver forbudt at indhente oplysninger om ansøgers alder i forbindelse med en jobansøgning, medmindre arbejdsgiver har en særlig god grund til det. Læs mere her.
29/04/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Ny bekendtgørelse om hjemmearbejde udstedt
Bech Bruun logo
Ny bekendtgørelse om hjemmearbejde udstedt
Arbejdstilsynet har udstedt en ny bekendtgørelse om hjemmearbejde. Bekendtgørelsen, der omhandler begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i medarbejdernes hjem, træder i kraft den 30. april 2022.
28/04/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejders egen opgørelse af arbejdstid tilsidesat
IUNO logo
Medarbejders egen opgørelse af arbejdstid tilsidesat
Østre Landsret har for nylig taget stilling til, om en medarbejder selv kunne opgøre sin egen arbejdstid, som bevis for at 48-timers-reglen var overtrådt. Medarbejderen mente, at hun i en årrække havde arbejdet mere end 48 timer i gennemsnit. Landsretten afviste kravet, blandt andet fordi landsretten betragtede medarbejderens egen opgørelse af arbejdstiden for usandsynlig.
27/04/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders ulykke til julefrokost
IUNO logo
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders ulykke til julefrokost
Kan virksomheder blive ansvarlige for en medarbejders ulykke, når ulykken sker på dansegulvet til en julefrokost, og medarbejderen er kommet til skade flere gange før? Det var spørgsmålet i en sag, som IUNO netop har ført. Retten slog fast, at virksomheden ikke var ansvarlig, fordi det ikke var sikkert, at ulykken var skyld i medarbejderens gener.
25/04/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Forskelsbehandling på arbejdspladsen – hvad skal du som arbejdsgiver være opmærksom på?
WTC advokaterne logo
Forskelsbehandling på arbejdspladsen – hvad skal du som arbejdsgiver være opmærksom på?
Forskelsbehandlingsloven beskytter dine medarbejdere imod forskelsbehandling, når du ansætter, afskediger, forflytter, forfremmer eller forhandler løn- og arbejdsvilkår med dem.
25/04/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Første bøde til offentlig myndighed for brud på databeskyttelsesreglerne
IUNO logo
Første bøde til offentlig myndighed for brud på databeskyttelsesreglerne
Siden de nye databeskyttelsesregler trådte i kraft tilbage i 2018, har Datatilsynet både indstillet private virksomheder og offentlige myndigheder til bøde – med et bødeniveau på op til 1.5 millioner kroner. Som den første i en række af sager ved domstolene, har Retten i Roskilde nu afgjort, at en kommune skulle betale 50.000 kroner i bøde, for at have overtrådt databeskyttelsesreglerne.
22/04/2022
Persondata, Ansættelses- og arbejdsret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for ansættelses- og arbejdsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted