Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Værnetingsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer

Værnetingsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
Bech Bruun logo
Højesteret har for nylig taget stilling til, hvorvidt en værnetingsklausul om tysk værneting, som var aftalt mellem forsikringstager og forsikringsgiver, der begge havde hjemsted i Tyskland, var bindende for den bådejer, som var sikret ved forsikringsaftalen. Højesteret fastslog med hen-visning til EU-Domstolens praksis, at værnetingsaftalen ikke var bindende for bådejeren, der ikke udtrykkeligt havde tiltrådt aftalen. Bådejeren var derfor berettiget til at anlægge sag mod forsikringsselskabet ved sit eget hjemting i Danmark.

A, som var privat ejer af en motorbåd, meldte sig i juni 2017 ind i den tyske bådklub B, der – foruden at overtage en ejerandel på 3 % af båden fra A – skulle varetage ansvaret for indre-gistrering i det tyske skibsregister og tegning af en ansvars- og kaskoforsikring. Der blev i den forbindelse tegnet forsikring i det tyske forsikringsselskab FS. I forsikringspolicen og selskabets bekræftelse af forsikringsforhold for medejer, blev B angivet som forsikringsta-ger og A som medejer.


Mellem den 18. og 19. marts 2018 skete der en skade på båden. Efterfølgende anmeldte A skaden direkte til FS, som ikke anerkendte, at skaden var dækket af kaskoforsikringen. A anlagde derfor sag mod FS ved Retten i Nykøbing Falster. FS påstod sagen afvist med henvisning til, at forsikringsaftalen indeholdt vilkår om tysk værneting og lovvalg, som var bindende for bådejeren. Byretten fandt at være rette værneting i sagen, hvorimod Landsret-ten nåede frem til det modsatte resultat. A ankede afgørelsen til Højesteret.


Højesterets kendelse

I relation til spørgsmålet om værneting fastslog Højesteret indledningsvis, at B var angivet som forsikringstager i forsikringspolicen fra FS og i selskabets bekræftelse på forsikrings-forhold for medejer. Da det også var B, som havde indgået aftalen med FS, måtte FS anses som forsikringsgiver og B som forsikringstager.


I forsikringsdokumenterne fra FS var A anført som medejer af båden. Det fremgik desuden af FS’ bekræftelse på forsikringsforhold for medejer samt B’s ”overdragelseserklæring”, der også var underskrevet af FS, at forsikringssummen i givet fald skulle udbetales til A som ”den berettigede medejer”. På denne baggrund fandt Højesteret, at A måtte anses som sikret i henhold til forsikringsaftalen.


Eftersom FS og B begge havde hjemsted i Tyskland, mens A havde bopæl i Danmark, skul-le spørgsmålet om værneting afgøres efter Bruxelles I-forordningen.


Ifølge forordningens art. 11, stk. 1, litra b, har den sikrede ret til at anlægge sag mod forsik-ringsgiveren ved sit eget hjemting. Art. 15 indeholder dog en udtømmende angivelse af mu-lighederne for at fravige de almindelige værnetingsregler i bl.a. art. 11, stk. 1, litra b, ved en værnetingsaftale. Efter art. 15, nr. 3, var det muligt at træffe aftale om tysk værneting, når aftalen var indgået mellem forsikringsgiveren og forsikringstageren, og begge havde bopæl eller sædvanligt opholdssted i Tyskland på tidspunktet for aftalens indgåelse. Efter art. 15, nr. 5, var det også muligt at fravige de almindelige værnetingsregler, når forsikringsaftalen dækkede en eller flere af de i art. 16 nævnte risici, herunder store risici som defineret i direk-tiv 2009/138.


I aftalen mellem FS og B var der vedtaget en værnetingsklausul om tysk værneting. Højeste-ret fastslog dog, at værnetingsklausulen ikke var tiltrådt af A. Efter EU-Domstolens praksis, er en i øvrigt gyldig værnetingsaftale mellem forsikringsgiver og forsikringstager ikke bin-dende for den sikrede, når denne har bopæl i en anden medlemsstat end forsikringsgiver og forsikringstager og ikke udtrykkeligt har tiltrådt aftalen. Med henvisning hertil fandt Højeste-ret, at A ikke var bundet af værnetingsklausulen og derfor var berettiget til at anlægge sag mod FS ved sit eget hjemting.


Bech-Bruuns kommentar

Dommen fastslår i overensstemmelse med EU-Domstolens praksis, at en værnetingsklausul mellem en forsikringstager og forsikringsgiver, der begge er hjemmehørende i én stat, ikke kan gøres gældende over for den sikrede, som ikke udtrykkeligt har tiltrådt forsikringsafta-len, der som her indeholder en værnetingsklausul, og som desuden har bopæl i en anden stat. Som følge heraf må en forsikringsgiver, som indgår aftale med en forsikringstager, være opmærksom på, om forsikringstager handler på vegne af tredjemand. I så fald kan det nemlig få betydning for rækkevidden af eventuelle værnetingsklausuler i forsikringsaftalen.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Typiske fejl ved skift af forsikringsselskab
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Undgå konflikter og dyre tvister: Stil krav om reviews i din IT-leverance
Undgå konflikter og dyre tvister: Stil krav om reviews i din IT-leverance
16/09/2021
IT- og telekommunikation, Kontraktret, Konfliktløsning
Lovvalgsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
Lovvalgsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
24/08/2021
Forsikring og erstatning, Kontraktret, Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Vigtig dom om it-kontraktens ”atombombe”
Vigtig dom om it-kontraktens ”atombombe”
16/08/2021
Kontraktret, IT- og telekommunikation
Afvisning af skib var befragters ansvar
Afvisning af skib var befragters ansvar
05/07/2021
Transportret, Kontraktret
Voldgiftsinstituttets nye regler for voldgiftssager
Voldgiftsinstituttets nye regler for voldgiftssager
23/06/2021
Retssager og voldgift, Kontraktret
Værnetingsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
Værnetingsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
04/06/2021
Kontraktret, Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted