Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Voldgiftsdommer fremstod ikke inhabil trods udpegning i flere beslægtede sager

Voldgiftsdommer fremstod ikke inhabil trods udpegning i flere beslægtede sager
Bech Bruun logo
Den britiske højesteret har for nylig taget stilling til spørgsmålet om en voldgiftsdommers habilitet i sagen mellem Halliburton Company og Chubb Bermuda Insurance Ltd. Sagen har vakt stor international opsigt blandt praktikere og voldgiftsinstitutter. Domstolen skulle tage stilling til, i hvilket omfang en voldgiftsdommer kan acceptere udpegning i flere verserende sager, hvor problemstillingerne er beslægtet samtidig med, at en af parterne direkte eller indirekte går igen i sagerne. Desuden skulle retten tage stilling, om en voldgiftsdommer i sådanne tilfælde har en udvidet oplysningspligt overfor sagernes parter.

Sagen omhandlede, hvorvidt en voldgiftsdommer i en voldgiftssag mellem Halliburton og Chubb blev inhabil ved efterfølgende at acceptere udpegning i andre beslægtede søgsmål, hvor Chubb var henholdsvis direkte og indirekte involveret. Desuden angik sagen, om voldgiftsdommeren i sådanne tilfælde havde en udvidet oplysningspligt overfor sagernes parter.


I januar 2015 indledte Halliburton en voldgiftssag mod Chubb og påstod dækning af et erstatningskrav, som Halliburton havde svaret til en skadelidt. Der var tale om en ad hoc voldgift, hvor de to parter skulle vælge en voldgiftsdommer hver. Disse skulle efterfølgende pege på en formand for voldgiftsretten. Da der ikke kunne opnås enighed om formanden, anmodede parterne de britiske domstole om hjælp.


Domstolen pegede på den formand som Chubb havde foreslået.


I december 2015 accepterede voldgiftsrettens formand at være voldgiftsdommer i en anden sag. Denne sag vedrørte samme skade, som indgik i sagen mellem Halliburton og Chubb, og det var Chubb, der havde peget på formanden som voldgiftsdommer. I august 2016 blev formanden endnu engang udpeget som voldgiftsdommer i en beslægtet sag, hvor Chubb’s modpart i sagen fra december 2015, havde rettet tilsvarende krav mod et andet forsikringsselskab.


Voldgiftsdommeren oplyste ikke Halliburton om de to nye sager. Da Halliburton i november 2016 selv blev opmærksom på, at formanden for voldgiftsretten agerede voldgiftsdommer i to beslægtede sager ved siden af, hvor Chubb enten direkte eller indirekte var involveret, gjorde Halliburton det gældende, at formanden var inhabil til at dømme i voldgiftssagen mellem Halliburton og Chubb.


Da formanden ikke var enig i Halliburtons indsigelser, anmodede Halliburton domstolene om at træffe afgørelse om spørgsmålet.


Både de engelske pendanter til byretten og landsretten afviste Halliburtons indsigelser mod formandens habilitet. Appelretten bemærkede i sin afgørelse, at formanden dog havde haft en pligt til at oplyse om sin deltagelse i de andre voldgiftssager. Tilsidesættelsen af denne oplysningspligt var imidlertid ikke tilstrækkelig til at erklære formanden for inhabil.


Halliburton indbragte herefter spørgsmålet for den engelske højesteret (Supreme Court).


Supreme Courts afgørelse

Appelrettens bemærkning om oplysningspligtens rækkevidde affødte især stor opmærksomhed fra det internationale voldgiftssamfund, og en række voldgiftsinstitutter intervenerede i sagen. På den ene side ICC, LCIA og CIArb, der argumenterede til støtte for Halliburton og som var af den opfattelse, at en voldgiftsdommers manglende oplysning om deltagelse i beslægtede sager kan indebære en risiko for ubevidst manglende uvildighed.


Heroverfor argumenterede LMAA og GAFTA til støtte for Chubb og gjorde det gældende, at det er helt sædvanligt, at voldgiftsdommere påtager sig flere hverv som dommer, også selvom sagerne er beslægtede på den ene eller anden måde. Dette kan i sig selv ikke føre til en voldgiftsdommerens inhabilitet.


Højesteretten fandt, at formanden skulle have oplyst om sine efterfølgende udpegninger overfor Halliburton. Dog fandt retten ikke, at voldgiftsdommeren konkret var inhabil, og spørgsmålet var derfor, om voldgiftsdommeren, som følge af sine øvrige hverv som dommer, fremstod inhabil. Heller ikke dette fandt Højesteret var tilfældet.


Om hvorvidt voldgiftsdommeren fremstod inhabil eller ej, skulle efter højesterettens opfattelse afgøres efter ”the test of the informed and fair-minded observer” og ikke ”in the eyes of a party”, jf. IBA’s retningslinjer. I rettens vurdering indgik forhold som, at en voldgiftssag ikke er offentlig, en voldgiftsdommers finansielle interesse i at blive valgt til sager i fremtiden samt den begrænsede mulighed for at appellere.


Til sidst fastslog højesteretten, at oplysningspligten ikke tilsidesætter en voldgiftsdommers tavshedspligt. Voldgiftsdommeren har som minimum pligt til at oplyse navn, hvis der er sammenfald i parterne, overlappende omstændighederne, eller hvorvidt voldgiftsdommeren var valgt af en part eller af en tredjepart. Hvis yderligere oplysninger efterlyses, skal voldgiftsdommeren dog anmode om tilladelse fra de berørte parter forud for videregivelse af sådanne oplysninger overfor andre parter.


Bech-Bruuns kommentarer

At dommere, herunder voldgiftsdommere, er habile til at dømme i sager, er afgørende for parternes retssikkerhed og tilliden til domstolene og voldgiftsretten. Hvad der kan føre til en voldgiftsdommers inhabilitet, er dog kun i begrænset omfang reguleret og beskrevet. Dog følger det af bemærkningerne til voldgiftslovens § 12, at forhold der vil føre til en dommers inhabilitet i medfør af retsplejelovens §§ 60 og 61, normalt også vil medføre en voldgiftsdommers inhabilitet.


Afgørelsen udgør et vigtigt bidrag til forståelsen af, hvornår en voldgiftsdommer, enten vil være eller ved sin optræden, kan betragtes som inhabil. Afgørelsen har haft stor international bevågenhed og vil også have betydning for danske sager fremadrettet.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skatteyder var ikke rette indkomstmodtager
Skatteyder var ikke rette indkomstmodtager
13/10/2023
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Østre Landsrets tilsidesættelse af konkurrencemyndighedernes skønsudøvelse indbringes for Højesteret
Østre Landsrets tilsidesættelse af konkurrencemyndighedernes skønsudøvelse indbringes for Højesteret
02/11/2023
Konkurrenceret, Retssager og voldgift
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
16/11/2023
Selskabsret, M&A, Retssager og voldgift
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
21/11/2023
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Irmapigen sejrer i Sø- og Handelsretten
Irmapigen sejrer i Sø- og Handelsretten
13/12/2023
Konfliktløsning, Immaterialret, Retssager og voldgift
Når syn og skøn går i tomgang
Når syn og skøn går i tomgang
02/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted