Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Mindre vidtgående screening af offentlige aftaler end først varslet - for nu

Kromann Reumert
15/05/2023
Mindre vidtgående screening af offentlige aftaler end først varslet - for nu
Kromann Reumert logo
I marts sendtes et lovforslagsudkast i høring, som ville medføre, at der i investeringsscreeningsloven skulle indføres en ny kategori, "offentlige kontrakter", som ville omfatte et stort antal kontrakter med offentlige ordregivere, og som ville kræve godkendelse fra Erhvervsstyrelsen, før de kunne indgås. Under indtryk af høringssvarene er ordningen i det fremsatte lovforslag begrænset væsentligt, så den alene omfatter kontrakter i relation til Energiøen i Nordsøen. I hvert fald i første omgang.

Mindre vidtgående regler om offentlige kontrakter

I et lovforslagsudkast fra marts var det foreslået at indføre en screeningsordning, som skulle omfatte alle aftaler indgået af ordregivere med alle aftaleparter, såfremt aftalen vedrørte kritisk infrastruktur. Den foreslåede ordning var således meget bred, da den skulle omfatte alle aftaler, uanset indhold og værdi, og alle aftaleparter, uanset oprindelse, herunder også danske og europæiske aftaleparter. Den eneste begrænsning i den foreslåede ordning var, at aftalen skulle vedrøre kritisk infrastruktur. Det var ikke i lovforslagsudkastet klart, hvornår en aftale ville blive anset for at vedrøre kritisk infrastruktur.


Læs vores tidligere nyhedsbrev om lovforslagsudkastet.


De varslede, meget omfattende regler gav anledning til 28 høringssvar, som var meget kritiske over for den foreslåede ordning og advarede mod omfanget og konsekvenserne af ordningen. Adskillige ordregivere eller ordregiverrepræsentanter, herunder bl.a. DSB, Energinet, Green Power Denmark, Københavns Lufthavn, Metroselskabet, Sund & Bælt, Ørsted, Danske Regioner og Kommunernes Landsforeninger, fremsatte kritiske bemærkninger mod den foreslåede ordning og søgte i deres høringssvar at illustrere omfanget af ordningen.


Med det nu fremsatte, reviderede lovforslag anerkender Erhvervsministeriet, at høringssvarene har "givet anledning til substantielle ændringer i denne del af lovforslaget, således at den nye tilladelsesordning alene vil gælde for kontrakter vedrørende etableringen og medejerskabet af energiøen i Nordsøen." Under indtryk af "bemærkningerne om lovforslagets potentielle negative konsekvenser og behov for yderligere dialog med såvel ordregivere og tilbudsgivere" har Erhvervsministeriet derfor i det fremsatte lovforslag begrænset de foreslåede regler om offentlige kontrakter væsentligt til alene at angå kontrakter om Energiøen i Nordsøen.


Det angives dog, at der "er behov for nærmere undersøgelser og analyser med bredere inddragelse af erhvervslivet og andre interessenter for at sikre en hensigtsmæssig afgrænsning af anvendelsesområdet." Erhvervsministeriet vil derfor i forbindelse med den bredere evaluering af investeringsscreeningsloven i efteråret 2023 iværksætte en "dialog vedrørende skærpelse af kontrollen med, hvem der får tildelt kontrakter vedrørende kritisk infrastruktur". Det er derfor endnu ikke afklaret, hvilke regler der vil blive indført for andre offentlige kontrakter end kontrakterne om Energiøen i Nordsøen.

Øvrige ændringer af sagsbehandlingen

Den nuværende investeringsscreeningslov indebærer forskellige sagsbehandlingstider for obligatoriske ansøgninger og frivillige anmeldelser. Under de nuværende regler medfører en overskridelse af sagsbehandlingstiden for frivillige anmeldelser, at der automatisk foreligger en godkendelse. Det fremsatte lovforslag indebærer, at der fastsættes en fælles procedure for alle slags ansøgninger og anmeldelser underlagt investeringsscreeningsloven, hvilket vil medføre en fælles frist for sagsbehandling for alle sagstyper og en mere simpel ansøgnings- og anmeldelsesformular.


Det foreslås desuden, at det indføres en tofaset sagsbehandling, som også kendes fra en række øvrige EU-medlemsstater.


Det er tanken, at langt de fleste sager vil kunne opnå afgørelse i fase 1, som vil stille færre oplysnings- og dokumentationskrav end den nuværende ordning. Sagsbehandlingstiden for fase 1 fastsættes til 45 kalenderdage fra den dato, hvor Erhvervsstyrelsen har erklæret ansøgningen for komplet, hvilket er en forbedring sammenlignet med den nuværende frist på 60 hverdage. Det er endnu ikke klart, hvilke færre oplysninger den foreslåede fase 1-formular vil kræve sammenlignet med den nuværende ansøgnings- og anmeldelsesformular, da den ændrede formular først vil blive offentliggjort senere. Det er dog klart, at fase 1 ikke vil kræve udfyldelse af EU's "Form B", som af Erhvervsstyrelsen fremsendes til Europa-Kommissionen og de øvrige EU-medlemsstater.


Finder Erhvervsstyrelsen i "særlige tilfælde", at den anmeldte investering eller aftale kan true den nationale sikkerhed eller offentlige orden, vil fase 2 blive indledt. Fase 2 vil kræve mere dybdegående spørgsmål og dokumentation, herunder eksempelvis aftaledokumenter og udfyldelse af EU's "Form B". Det er således først i en eventuel fase 2, at Erhvervsstyrelsen vil notificere Europa-Kommissionen og øvrige EU-medlemsstater. Overgår sagen til fase 2, vil det medføre, at der løber en ny sagsbehandlingsfrist på 125 kalenderdage fra den dato, hvor Erhvervsstyrelsen på ny har erklæret ansøgningen for fuldstændig.


Den foreslåede ordning vil medføre, at en fristoverskridelse er uden retsvirkning både for obligatoriske ansøgninger og frivillige anmeldelser. Erhvervsstyrelsen vil dog underrette ansøgeren om status på sagsbehandlingen ved en overskridelse af fristen.


Vores bemærkninger

Det er meget positivt, at de foreslåede regler om offentlige kontrakter ikke er en del af det fremsatte lovforslag. Det vil, som Erhvervsministeriet selv angiver, give mulighed for, at der kan ske en mere omfattende inddragelse af relevante interessenter i løbet af efteråret, inden der måtte blive fremsat et nyt forslag til ændringer af reglerne om screening af aftaleparter på offentlige kontrakter. Indtil da finder investeringsscreeningslovens eksisterende regler om "særlige økonomiske aftaler" fortsat anvendelse på de kontrakter, som giver en ikke-EU-/EFTA-baseret part "kontrol eller betydelige indflydelse" over en dansk aftalepart.


Det er også positivt, at sagsbehandlingstiderne generelt må forventes at blive kortere, og at omfanget af oplysninger, som skal indleveres, bliver mindre med indførslen af en faseopdelt sagsbehandling. Der er dog fortsat uhensigtsmæssigheder ved sagsbehandlingsreglerne; herunder


  1. at en overskridelse af fristerne med de forslåede regler nu også er uden betydning for frivillige anmeldelser,
  2. at den foreslåede fase 2-sagsbehandling vil være lang - 170 kalenderdage - og at der ikke er lagt op til at man i de komplicerede sager kan gå direkte til fase 2, men både skal gennem fase 1 og fase 2 - og
  3. at fristerne først begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor Erhvervsstyrelsen erklærer det modtagne materiale for fuldstændigt - uagtet at ansøgeren kan have fremsendt det pågældende materiale adskillige dage før Erhvervsstyrelsen erklærer det fuldstændigt.  

Læs lovforslaget som fremsat den 3. maj 2023 (L 127)


Læs høringssvarene


Læs høringsnotatet


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Klagenævnet for Udbud blåstempler Region Midtjyllands indkøb af Covid-tests ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
Klagenævnet for Udbud blåstempler Region Midtjyllands indkøb af Covid-tests ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
30/04/2024
Udbud
Ordregivers skønsmæssige kvalitative vurdering tilsidesat i ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud
Ordregivers skønsmæssige kvalitative vurdering tilsidesat i ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud
03/05/2024
Udbud
Tilbudsgiver får klippet pladerne
Tilbudsgiver får klippet pladerne
06/05/2024
Udbud
Hvem tager skraldet? Et valg mellem erstatning eller ophør af kontrakt?
Hvem tager skraldet? Et valg mellem erstatning eller ophør af kontrakt?
07/05/2024
Udbud
Manglende erfaring i brug af elektronisk udbudsportal er eget ansvar
Manglende erfaring i brug af elektronisk udbudsportal er eget ansvar
14/05/2024
Udbud
Når klagen ikke er helt på plads
Når klagen ikke er helt på plads
21/05/2024
Udbud, IT- og telekommunikation
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted