Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Få styr på de nye regler om statsstøtte fra tredjelande

Kromann Reumert
17/02/2023
Få styr på de nye regler om statsstøtte fra tredjelande
Kromann Reumert logo
Virksomheder, der modtager offentlig støtte i form af tilskud, skattemæssige fordele eller andre former for finansielle bidrag fra tredjelande uden for EU vil fra sommeren 2023 bliver underlagt nyt tilsyn. En ny EU-forordning giver således Europa-Kommissionen mulighed for at gribe ind over for virksomheder, der har modtaget statsstøtte fra tredjelande inden for de seneste fem år. Visse virksomheder skal fremover også anmelde både deltagelse i offentlige udbud og påtænkte transaktioner. Vi giver her et overblik over reglerne, og hvordan jeres virksomhed allerede i dag bør forberede sig på dem i praksis.

Bemærk, at Kommissionen indtil den 6. marts 2023 foretager offentlig høring af gennemførelsesregler til forordningen om udenlandske subsidier, som blandt andet får indflydelse på hvilke informationer, virksomheder skal kunne oplyse over for Europa-Kommission og derfor bør føre interne opgørelser over.


Hvorfor indføres der nyt tilsyn med statsstøtte fra tredjelande?

Der findes allerede i dag en række regler, som skal sikre, at konkurrencen på det indre marked ikke fordrejes som følge af offentlige subsidier. Det gælder særligt EU's statsstøtteregler, som sætter grænser for EU-medlemsstaters mulighed for at yde støtte til virksomheder samt EU's handelspolitiske instrumenter, som gør det muligt at gribe ind over for import af subsidierede varer til det indre marked.

På baggrund af erfaringer fra de seneste år har Europa-Kommissionen imidlertid vurderet, at de hidtil gældende regler ikke i tilstrækkelig grad giver EU kontrol med statsstøtte fra tredjelande uden for EU til virksomheder, der opererer på det indre marked. Derfor har EU nu vedtaget den nye forordning om udenlandske subsider, der giver Europa-Kommissionen en række nye kontrolværktøjer, der skal sikre, at konkurrencen på det indre marked ikke fordrejes som følge af offentlige subsidier fra tredjelande.


Hvad udgør statsstøtte fra tredjelande?

Udenlandske subsidier skal - ligesom i EU's statsstøtteregler - forstås bredt (forordningens artikel 3). Det omfatter:


 • ethvert finansielt bidrag, herunder (i) overførsel af midler (f.eks. kapitaltilførsel, tilskud, skattemæssige incitamenter m.v.), (ii) afkald på indtægter (f.eks. skattefritagelse, tildeling af eksklusivrettigheder mv.) eller (iii) levering eller køb af varer eller ydelser;
 • som er ydet af tredjelande, herunder (i) offentlige myndigheder på alle niveauer samt alle (ii) øvrige offentlig eller private enheder hvis handlinger kan tilskrives tredjelandet ud fra de konkrete omstændigheder.

Hvad indebærer de tre nye kontrolmekanismer?

Den nye forordning medfører konkret, at Kommissionen får følgende tre nye kontrolbeføjelser:


 1. Generel undersøgelsesret (forordningens artikel 9-18): Europa-Kommissionen får kompetence til på eget initiativ at undersøge enhver situation, hvor der er en mistanke om forvridning af konkurrencen på det indre marked som følge af støtte fra tredjelande. Kommissionen får blandt andet en række undersøgelsesbeføjelser til at indsamle de nødvendige oplysninger, herunder til at anmode om oplysninger fra virksomheder, gennemføre kontrolundersøgelser samt iværksætte markedsundersøgelser f.eks. inden for bestemte sektorer eller typer af subsidier, samt mulighed for at anmode om ad hoc-anmeldelser i forbindelse med mindre fusioner og offentlige udbudsprocedurer.

 2. Fusioner (forordningens artikel 19-26): Der indføres en pligt for virksomheder til at anmelde fusioner til Europa-Kommissionen, som indebærer et finansielt bidrag fra et tredjeland, hvis:

          (i) det erhvervede selskab, én af de fusionerende parter
  eller joint venture-selskabet har en EU-omsætning på mindst 500 mio.
  EUR, og

          (ii) det pågældende udenlandske finansielle bidrag samlet er mere end 50 mio. EUR i de tre forudgående år.


 3. Deltagelse i udbud (forordningens artikel 27-33): Der indføres en
  forpligtelse for virksomheder til at anmelde deltagelse i offentlige
  udbudsprocedurer til Europa-Kommissionen via den ordregivende enhed,
  hvis:

          (i) den anslåede kontraktværdi er på mindst 250 mio. EUR, og

         
  (ii) det pågældende udenlandske finansielle bidrag i de tre forudgående
  år er på mindst 4 mio. EUR pr. tredjeland. Forpligtelsen omfatter ikke
  udbudsprocedurer efter Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet.


Hvis en tilbudsgiver omfattes af anmeldelsespligten, men ikke indsender anmeldelse efter forordningen, skal ordregiveren afvise tilbuddet. Er der foretaget korrekt anmeldelse, kan udbudsproceduren fortsætte, men kontrakten må ikke tildeles til en tilbudsgiver, som har anmeldt at have modtaget støtte, før Europa-Kommissionen har afsluttet sin sagsbehandling.


Hvis Europa-Kommissionen konkluderer, at de udenlandske subsidier fordrejer konkurrencen, skal den foretage en såkaldt "balancetest", hvor negative virkninger af støtten afvejes over for eventuelle positive virkninger (forordningens artikel 6).


På baggrund af balancetesten vil Europa-Kommissionen kunne træffe beslutning om eventuelle nødvendige strukturelle eller ikke-strukturelle afhjælpende foranstaltninger, som det også kendes blandt andet fra fusionskontrolreglerne, og kræve udenlandske subsidier tilbagebetalt (forordningens artikel 7). Europa-Kommissionen kan derudover blandt andet forbyde fusioners gennemførsel (forordningens artikel 25) eller tildeling af kontrakter i forbindelse med udbud (forordningens artikel 31).


Hvornår finder de nye regler anvendelse, og hvordan bør virksomheder forberede sig?

Europa-Kommissionens mulighed for at indlede undersøgelser af udenlandske subsidier gælder fra og med den 12. juli 2023, mens anmeldelsespligten for fusioner og deltagelse i udbud finder anvendelse tre måneder senere fra den 12. oktober 2023.


Forordningen gælder for alle udenlandske subsider, der er givet inden for fem år fra den 12. juli 2023, hvis de fordrejer konkurrencen efter denne dato. Virksomheder eller koncerner, der modtager eller har modtaget udenlandske subsidier inden for disse perioder, skal således være opmærksomme på reglerne og bør om nødvendigt udarbejde interne opgørelser af de modtagne subsidier.


Forordningen medfører nye og potentielt byrdefulde administrative forpligtelser. Vi anbefaler derfor virksomheder og koncerner, som kan være opfattet af reglerne, at:


 • identificere og kvantificere finansielle bidrag fra tredjelande
 • fastslå, om finansielle bidrag udgør udenlandske subsidier i forordningens forstand
 • foretage en vurdering af, om de udenlandske subsidier kan betragtes som konkurrenceforvridende, henset blandt andet til formålet med bidraget, det relevante marked, arten og størrelsen af bidraget, samt virksomhedens markedsposition
 • vurdere mulige positive virkninger af subsidierne, herunder eksempelvis øget miljøbeskyttelse, fremme af forskning og udvikling eller forbedrede sociale standarder
 • vurdere en eventuel anmeldelsespligt i forbindelse med deltagelse i offentlige udbud eller ved virksomhedstransaktioner parallelt med blandt andet de almindelige fusionskontrol- og investeringsscreeningsregler.

Bemærk, at Europa-Kommissionen netop har sendt et udkast til en gennemførelsesforordning i offentlig høring, som er åben indtil 6. marts 2023, og som indeholder en række detaljerede procedurebestemmelser for Europa-Kommissionens undersøgelser. Gennemførelsesforordningen indeholder blandet andet udkast til anmeldelsesblanketter til brug i forbindelse med udbud og fusioner, som giver foreløbigt overblik over de informationer, som relevante virksomheder fremover bør føre interne opgørelser over. Det er værd at bemærke, at Europa-Kommissionen åbner op for, at visse oplysninger efter omstændighederne kan undlades, hvis de ikke er tilgængelige for virksomhederne eller ikke er nødvendige for Europa-Kommissionens undersøgelse.


Du er altid velkommen til at kontakte vores konkurrence- og udbudsteam, som er klar til at rådgive dig, hvis du har spørgsmål til det nye regelsæt, høringsprocessen, og de praktiske implikationer for din virksomhed.


Læs forordningen om udenlandske subsidier


Besøg høringsportalen for Kommissionens gennemførelsesforordning

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
14/05/2024
Compliance, Selskabsret, EU-ret
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
14/05/2024
Finansiering og bankret, EU-ret
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
15/05/2024
EU-ret, Insolvens og rekonstruktion, Kontraktret
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
17/05/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Når klagen ikke er helt på plads
Når klagen ikke er helt på plads
21/05/2024
Udbud, IT- og telekommunikation
AI-forordningen endelig vedtaget i EU
AI-forordningen endelig vedtaget i EU
28/05/2024
EU-ret, Immaterialret, Persondata, IT- og telekommunikation
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted