Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Aktuelle udfordringer ved Entrepriseforsikring og LEG 3-tillægsdækning.

WSCO Advokatpartnerselskab
18/05/2021
Aktuelle udfordringer ved Entrepriseforsikring og LEG 3-tillægsdækning.
WSCO Advokatpartnerselskab logo

Hvad dækker en entrepriseforsikring?

En entrepriseforsikring dækker skader i forbindelse med et byggeri - både hvis der bygges nyt, der bygges til eller hvis der bygges om. Det er en all risk-forsikring, hvilket betyder, at de fleste skader er dækket, medmindre de er direkte undtaget i forsikringsvilkårene.


Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og kan indeholde følgende dækninger:


a.    Forsikring af entreprisen (all risk-forsikring)

b.    Forsikring af eksisterende bygninger

c.    Ansvarsforsikring


Under punkt a dækkes fysisk tab af og skade på de forsikrede genstande som følge af en hvilken som helst uforudset begivenhed.


Almindeligvis indeholder forsikringsbetingelser for All risks-Entrepriseforsikring følgende undtagelse:


5.1.2 Hvad er ikke dækket af forsikringen

• skader, der skyldes slid, rust og anden gradvis forringelse, eller mangelfuldt udført arbej-de, mangelfulde materialer eller mangelfuld udførelse af projektering, beregning eller kon-struktion. Denne undtagelse er begrænset til den del af arbejdsobjektet, hvori det slidte, forringede eller fejlbehæftet indgår, som bliver direkte ramt af skaden, men vedrører ikke andre dele af arbejdsobjektet, der bliver beskadiget som sekundær følge af en primær skade.”


En sædvanlig entrepriseforsikring dækker således ikke primærskaden.


Tillægsdækning – LEG3

Da flere aktører i byggeriet efterspurgte netop dækning af primærskaden (ofte af hensyn til fremdriften i byggeriet), introducerede London Engineering Group (LEG) i 1996 den såkaldte LEG3/96-dækning, som netop dækkede både sekundærskaden og primærskaden. Eneste undtagelse på LEG3-dækningen er arbejde, der ville have medgået til udbedring af den konstaterede fejl, hvis denne var konstateret og udbedret inden forsikringsbegivenhedens (skadens) indtræden. Dækningen er senere opdateret med en LEG3/06-version.

I flere danske policer er LEG3-dækningen indføjet med at førnævnte undtagelse er slettet og erstattet af følgende formulering:


“The Insurer(s) shall not be liable for All costs rendered necessary by defects of material workmanship design plan or specification and should damage (which for the purposes of this exclusion shall include any patent detrimental change in the physical condition of the

Insured Property) occur to any portion of the Insured Property containing any of the said defects the cost of replacement or rectification which is hereby excluded is that cost in-curred to improve the original material workmanship design plan or specification.

For the purpose of the policy and not merely this exclusion it is understood and agreed that any portion of the Insured Property shall not be regarded as damaged solely by virtue of the existence of any defect of material workmanship design plan or specification”.


Uanset policen selvrisiko, er selvrisikoen i forbindelse med skade som følge af ovenstå-ende kr. 250.000.


Det er den almindelige opfattelse, at klausulens indhold skal forstås således:


- Undtaget fra dækning er alle omkostninger, der viser sig nødvendige til udbedring af mangler (ved udførelse eller i projektering/design), men hvis der opstår skade på de dele af det forsikrede, hvori manglen indgår, er undtagelsen fra dækningen begrænset til at vedrøre det arbejde, der ville have medgået til udbedring af den konstaterede fejl, hvis

denne var konstateret og udbedret inden forsikringsbegivenhedens (skadens) indtræden.


LEG3-dækningen er ofte omtalt som en dækning, men som det ses ovenfor, er den ret beset en be-grænsning af den oprindelige undtagelse. Med valget af LEG3 er det tiltænkt, at en anmeldt skade i færre tilfælde skulle være omfattet af den nævnte undtagelse, og forsikringstager og de sikrede skulle derforhave krav på en bedre dækning end uden LEG3.


Det skal du være opmærksom på

I Danmark har forsikringsselskaberne imidlertid mere eller mindre ukritisk tilbudt LEG3-dækningen til sine kunder uden at have beskrevet, hvordan LEG3 skal forstås og uden at rådgive om udfordringerne ved tilvalget af LEG3.


For det første ses LEG3-dækningen i flere tilfælde at være indsat i policen på engelsk. Når der samti-dig i salgssituationen henvises til den international anerkendelse af LEG3, åbner det op for en diskus-sion om LEG3 i Danmark skal forstås som i Storbritannien eller om der skal skabes en særegen prak-sis i Danmark. Noget kan tale for at læne sig op ad den britiske praksis, men dansk retspraksis (fx om skadebegrebet) kan på den anden side heller ikke ignoreres.


For det andet er der stort set ingen steder at hente fortolkningsbidrag – hverken i DK eller i UK.


For det tredje giver spørgsmålet om fradrag af selvrisiko fortsat udfordringer. I flere forsikringsselska-ber ses at selvrisikoen ved tilkøb af LEG3 forøges betragteligt for alle skader – også for de skader, som ikke er omfattet af LEG3-dækningen. Dette synes at være i strid med, at forsikringsselskaberne efter § 31 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder er forpligtet til at fremhæve for forsikringstager, når denne træffer et valg i forbindelse med tegning af forsikring, og hvor dette får præmie- og/eller dækningsmæssige konsekvenser.


Der er derfor gode grunde til at søge rådgivning inden du tegner entrepriseforsikring eller når du an-melder en skade på entrepriseforsikringen.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted