Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Erstatningsansvar ved kollision med ankerliggende skib

Bech Bruun
01/12/2020
Erstatningsansvar ved kollision med ankerliggende skib
Bech Bruun logo
I en sag, som for nylig blev behandlet i Sø- og Handelsretten, blev ejeren af et fiskefartøj dømt ansvarlig for kollision med et ankerliggende tankskib. Retten fandt ikke grundlag for at pålægge tankskibet delvis skyld i henhold til sølovens § 161, stk. 2. Retten anerkendte tabsopgørelsen med undtagelse af en tabspost, der ville medføre en uberettiget berigelse i form af en besparelse for sagsøgeren.

Sagen omhandlede ansvarsfordeling og tabsopgørelse som følge af en hændelse, hvor fiskefartøjet A kolliderede med tankskibet B, der lå for anker.


Parternes tvist handlede hovedsagelig om, hvorvidt det ankerliggende tankskib også havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med kollisionen, og hvordan tabet skulle opgøres.


Sagens oplysninger

Q var ejer af og reder for fiskefartøjet A. B var et tankskib eget af at udenlandsk rederi. I september 2017 kolliderede A og B, mens B lå for anker. Kollisionen skyldtes, at den vagthavende ombord på A var faldet i søvn.


Efter kollisionen sejlede både A og B i havn for at få foretaget reparationer, som følge af skaderne ved kollisionen. I forbindelse med reparationen blev samtlige af B’s tanke, undtagen én affaldstank, rengjort. Senere blev affaldstanken tømt og samtlige tanke blev ventileret. Desuden fik B – udover den endelige reparation – foretaget en række klasseeftersyn.


Spørgsmålet for Sø- og Handelsretten var, hvordan ansvaret for kollisionen skulle fordeles mellem A og B. Dernæst var spørgsmålet, hvordan tabet skulle opgøres, herunder om B ville opnå en uberettiget berigelse, hvis B fik erstatning for omkostninger til klasseeftersyn og om B havde undladt at iagttage sin tabsbegrænsningspligt.


B hævdede, at kollisionen mellem A og B udelukkende skyldtes fejl eller forsømmelse begået af skibsføreren eller besætningen om bord på A, hvorfor B ikke skulle bære en del af ansvaret. Desuden var samtlige afholdte udgifter og tab en direkte, adækvat og kausal følge af påsejlingen og dermed i det hele et erstatningsberettigende tab.


På den modsatte side hævdede A , at både A og B havde udvist skyld i forbindelse med kollisionen, og at ansvaret derfor skulle fordeles efter sølovens § 161, stk. 2, jf. § 151, stk. 1. Desuden var B’s afholdelse af udgifter i forbindelse med klasseeftersynet ikke et tab, som A var ansvarlig for, da det var en sædvanlig driftsomkostning for rederiet, der også ville være afholdt, hvis ikke A var kollideret med B.


Sø- og Handelsrettens afgørelse

Retten fandt ikke grundlag for at pålægge B delvis skyld i henhold til sølovens § 161, stk. 2. Skylden for den indtrådte kollision lå alene hos A. Retten lagde i den forbindelse til grund, at kollisionen skyldtes, at den vagthavende ombord på A var faldet i søvn, og at vagtalarmen på skibet var slukket. A’s reder, Q, skulle derfor erstatte al skade forårsaget af kollisionen.


I forhold til tabsopgørelsen fandt retten, at reparationen med de ventilerede tanke alene var forårsaget af kollisionen. Desuden fandt retten at det lå inden for de påregnelige følger af en sådan skade, når der tages hensyn til det spillerum af kommerciel og sikkerhedsmæssig karakter, der tilkommer skadelidte. I relation til de øvrige udgifter forbundet med klasseeftersynet fandt retten, at B under alle omstændigheder skulle have afholdt udgifter til tømning af skibets affaldstank i forbindelse med klasseeftersyn. Omkostningerne til denne tømning skulle derfor fradrages i den samlede tabsopgørelse, da B ellers ville opnå en berigelse som følge af kollisionen.


Bech-Bruuns kommentar

Med dommen belyser Sø- og Handelsretten hvor grænsen går i udgangspunktet om, at begge skibe ofte pålægges ansvar i forbindelse med en kollision. I dette tilfælde skyldtes kollisionen udelukkende fejl hos besætningen på det sejlende skib, mens det ankerliggende skib ikke kunne pålægges delvis skyld. Desuden fastslår afgørelsen det erstatningsretlige forbud mod berigelse. Ved tabsopgørelsen skal der derfor gøres fradrag for omkostninger, som skadelidte under alle omstændigheder skulle have afholdt.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
08/04/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
07/04/2021
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Medarbejders erhvervsevnetab skulle fastsættes uafhængigt af tildelt personlig assistance
Medarbejders erhvervsevnetab skulle fastsættes uafhængigt af tildelt personlig assistance
10/03/2021
Forsikring og erstatning
Medarbejders krav på yderligere erstatning var ikke forældet
Medarbejders krav på yderligere erstatning var ikke forældet
05/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler
Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler
24/02/2021
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret
Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret
10/02/2021
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted