Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

EMIR 3.0 med krav om aktiv konto hos EU-CCP er på vej

Kromann Reumert
22/03/2024
EMIR 3.0 med krav om aktiv konto hos EU-CCP er på vej
Kromann Reumert logo
Europa-Parlamentet og Rådet nåede i starten af februar 2024 til enighed om indholdet af den EMIR-opdatering, også kendt som "EMIR 3.0", som Kommissionen satte i gang i december 2022. Kompromisteksten blev offentliggjort medio februar 2024. Læs mere om EMIR 3.0 her.

Næste skridt i processen er, at tekstforslaget formelt skal godkendes af Rådet og Europa-Parlamentet, hvorefter forordningen med ændringsbestemmelser skal igennem den formelle vedtagelsesproces og offentliggørelse. Pressemeddelelsen kan tilgås her: Capital markets Union: Council and Parliament agree on improvements to EU clearing services (consilium.europa.eu), og kompromisteksten kan tilgås her.


Kommissionen havde oprindeligt lagt op til, at EMIR 3.0 skulle være gennemført i midten af 2025, og der er forlydende om, at vedtagelsen og offentliggørelsen kan forventes at ske i løbet af andet kvartal i 2024 forud for valget til Europa-Parlamentet i juni 2024. Det må således forventes, at de endelige nye regler i EMIR kendes inden sommeren 2024, herunder tidspunktet for hvornår reglerne skal anvendes fra, mens de tilknyttede delegerede forordninger forventeligt først foreligger senere.


EMIR 3.0 vil introducere og ændre krav, som direkte berører kundesiden, særligt det nye krav om at have en aktiv konto hos en EU-CCP. Derudover indeholder EMIR 3.0 en del reviderede regler for tilladelse og tilsyn med centrale modparter (CCP'er). I denne nyhed fokuserer vi på udvalgte dele af de kundevendte krav.


Krav om aktiv konto hos EU-CCP

En af de helt centrale ændringer introduceret ved EMIR 3.0 fra et kundeperspektiv er kravet om en aktiv EU-CCP-konto (også omtalt som "active account requirement" eller "AAR"). Kravet indebærer, at clearingpligtige finansielle modparter (FC+'er) og ikke-finansielle modparter (NFC+'er) skal have en aktiv konto hos en CCP etableret i EU til clearing af visse klasser af OTC-derivater (forudsat at de er omfattet af den pågældende modparts clearingpligt). Kravet kan dermed i praksis indebære, at den pågældende modpart må etablere flere forskellige aktive konti.


Formålet med aktiv konto-kravet har fra EU's' side været ønsker om at gøre EU-CCP'er mere attraktive samt at begrænse EU-markedsdeltageres eksponering mod tredjelands CCP'er, da eksponeringen vurderes at udgøre en risiko for den finansielle stabilitet i EU. Der har været en del modstand i markedet mod kravet om aktiv konto, men med Rådet og Europa-Parlamentets politiske aftale bliver det nu en realitet.


Der er lagt op til, at de relevante klasser af OTC-derivater i første omgang skal være rentederivater i EUR og polske zloty samt kortfristede rentederivater (også kaldet "STIR") i EUR. ESMA kan dog indstille yderligere derivatklasser til at blive omfattet.


Med offentliggørelsen af kompromisteksten er det fastlagt:

  1. at kravet om "aktiv" konto dels indebærer krav til kontoens (operationelle) set-up, herunder at den juridiske dokumentation er på plads
  2. at kontoen kan håndtere store volumener af derivatkontrakter på ethvert tidspunkt og med kort varsel
  3. at alle nye handler i forhold til de relevante klasser kan cleares derigennem.


Derudover kommer kravet til at indebære et aktivitetselement om, at kontoen aktivt bruges til at cleare et "repræsentativt" antal handler (som nærmere reguleret deri og i fremtidige delegerede forordninger), dog minimum fem handler årligt i de mest relevante underkategorier af derivatklasserne omfattet af aktiv konto-kravet. Der gælder visse undtagelser; for eksempel gælder kravet om repræsentativt antal ikke, hvis man har et udestående nominelt clearing-volume i de omfattede klasser på mindre end 6 milliarder EUR.


Pligten til at have etableret en aktiv konto for de relevante derivatklasser træder i kraft 6 måneder efter, at man omfattes af kravet. Derudover skal der gives meddelelse til ESMA og den relevante kompetente myndighed, og der gælder derefter et krav om løbende rapportering til den kompetente myndighed om aktivitet og risikoeksponering i de omfattede derivatklasser.


Der introduceres en særlig bødebestemmelse i relation til dette krav, herunder mulighed for periodiske bøder for manglende overholdelse.


Det mere detaljerede indhold af aktiv konto-kravet afventer de tilknyttede delegerede forordninger. Clearingpligtige parter der handler de relevante OTC-derivater, bør følge udviklingen, og i det omfang man omfattes af kravet gøre sig tanker om adgangen til en EU-CCP, hvis man ikke allerede har det.


Ændringer til beregningsmetode i relation til clearinggrænseværdier for NFC'er og FC'er

EMIR 3.0 indebærer også ændringer til beregningsmetoderne i relation til clearinggrænseværdierne.


Fremover skal NFC'er hver 12. måned foretage beregning af deres ikke-clearede positioner, i stedet for deres samlede gennemsnitlige position ved månedens udgang for de foregående 12 måneder, for at fastslå om NFC'en kvalificeres som en NFC+ eller NFC-. Der forventes visse justeringer i tærskelværdier, blandt andet for råvarer, men de kendes endnu ikke. Ved "ikke-clearede" derivater forstås positioner, som ikke er clearet på en EU-CCP eller en tredjelands-CCP omfattet af en ækvivalensbeslutning. Ændringen vil indebære, at kun OTC-transaktioner der ikke er clearet på enten en EMIR-godkendt (EU-) CCP eller en anerkendt (tredjelands) CCP tæller med ved opgørelsen. NFC'er skal fremadrettet alene opgøre baseret på egne positioner og ikke medinddrage positioner for andre ikke-finansielle selskaber i koncernen. Derudover gælder fortsat en regel om, at positioner, som objektivt kan måles til at reducere risici, ikke medtages i opgørelsen, men det kan ikke udelukkes, at der også kommer til at ske justeringer i indholdet af denne hedging-undtagelse, når den reviderede delegerede forordning om clearinggrænseværdier kommer.


FC'er skal fremover foretage en tilsvarende beregning i tillæg til den eksisterende beregning efter EMIR artikel 4a af samlede gennemsnitlige position ved månedens udgang for de foregående 12 måneder. Hvis en af beregningerne viser, at den relevante clearinggrænseværdi er overskredet, er en FC clearingpligtig. For FC'er gælder fortsat, at beregninger baseres på koncernens positioner, og at der ikke gælder en hedging-undtagelse.


Såfremt den pågældende FC eller NFC overstiger clearinggrænseværdien, træder clearingpligten i kraft 4 måneder herefter (for FC'er for alle aktivklasser, og for NFC'er for den/de aktivklass(er), som overstiger clearinggrænseværdien).


For alle modparter anbefales det, at man følger udviklingen med den reviderede delegerede forordning med clearinggrænseværdier, så man sikrer, at man får lavet den/de rette beregning(er) og afklaret relevant status.


Undtagelse for aktieoptioner fra det bilaterale margin krav forankres i EMIR

EMIR 3.0 regulerer også, at ikke-clearede enkeltaktieoptioner (single-stock options) og aktieindeksoptioner (equity index options) bliver generelt undtaget fra de bilaterale marginkrav ved ændring af EMIR artikel 11. Der har i en længere periode været midlertidige undtagelser, men da mange andre jurisdiktioner end EU ikke har et marginkrav for disse aktieoptioner, vælger EU nu at lave en permanent undtagelse. Der er dog lagt op til, at den internationale udvikling systematisk følges, og undtagelsen kan således fjernes igen ved en simplificeret proces, såfremt Kommissionen på baggrund af den løbende rapportering fra ESA'erne finder det nødvendigt.


Øgede informationskrav

Derudover introducerer EMIR 3.0 øgede informationskrav for CCP'er og clearingmedlemmer over for deres kunder. Det omfatter blandt andet krav om øget transparens i relation til gebyrer og omkostninger over for kunderne. For clearingmedlemmer er der derudover lagt op til et krav om løbende oplysning til kunderne om mulighed for at cleare et produkt på en EU-CCP.


Clearingmedlemmer skal også give oplysninger til deres kunder om, hvordan CCP'ens marginmodeller fungerer, samt give kunderne adgang til marginsimulationsmodeller, således at kunderne får et bedre indblik i hvordan marginkravene ændrer sig i stress-scenarier. Disse marginsimulationsmodeller vil således skulle omfatte både margin, som opkræves af CCP'en og eventuel yderligere margin, som clearingmedlemmet opkræver fra kunden. Det nærmere indhold af de øgede informationskrav afventer, ligesom de øvrige dele af ændringsforordningen, de tilknyttede delegerede forordninger.


Nye sanktioner ved overtrædelse af rapporteringsreglerne

Vi beskrev i vores nyhed den 20. februar 2024 (link) de ændrede EMIR rapporteringsregler i EMIR REFIT, som blandt andet skal sikre øget datakvalitet.


Med EMIR 3.0 er der lagt op til, at der indføres skærpede sanktioner ved overtrædelse af rapporteringskravene som supplement til de eksisterende sanktionsregler. Nærmere regler fastsættes i tilknyttede delegerede forordninger samt skal implementeres af medlemsstaterne, men der lægges blandt andet op til, at der skal kunne giver periodiske bøder for gentagende åbenbare fejl i rapporteringen.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
06/05/2024
EU-ret, E-handel og markedsføring, Konkurrenceret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
14/05/2024
Compliance, Selskabsret, EU-ret
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
14/05/2024
Finansiering og bankret, EU-ret
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
15/05/2024
EU-ret, Insolvens og rekonstruktion, Kontraktret
Vedtagelsen af L 107
Vedtagelsen af L 107
17/05/2024
Compliance, Finansiering og bankret, Selskabsret
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
17/05/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted