Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Værneting afgjort efter reglerne i ansættelseskontrakten

Bech Bruun
22/03/2021
Værneting afgjort efter reglerne i ansættelseskontrakten
Bech Bruun logo
EU-Domstolen har i sin dom (C-804/19) af 25. februar 2021 taget stilling til flere forskellige spørgsmål om forståelsen af artikel 21 i forordning nr. 1215/2012 (Domsforordningen).

Sagen kort

En kvindelig arbejdstager med bopæl i Østrig blev ansat som rengøringsassistent hos selskabet Markt24 med hjemsted i München. Ansættelsen var tidsbegrænset i perioden 6. september til 15. december 2017.  Markt24 havde ved aftalens indgåelse et kontor i Salzburg, men det blev aftalt, at arbejdet skulle udføres fra arbejdsgiverens hjemsted i München. Den kvindelige arbejdstager fik imidlertid aldrig tildelt noget arbejde i perioden på trods af, at hun stod til rådighed for arbejdsgiveren. I december 2017 blev den kvindelige medarbejder afskediget af Markt24.


Den 27. april 2018 anlagde den kvindelige arbejdstager sag an mod Markt24 ved den regionale domstol i Salzburg med påstand om, at selskabet skulle tilpligtes at betale hende et beløb for udestående lønbetalinger, enkeltbetalinger samt feriegodtgørelse.


Af ansættelsesaftalen fremgik Markt24’s østrigske telefonnummer samt deres tyske adresse, men da stævningen efter flere forkyndelsesforsøg ikke kunne forkyndes for Markt24, blev der ved kendelse udpeget en forkyndelsesbemyndiget person, der skulle repræsentere selskabet i overensstemmelse med de østrigske regler herom.   


Ved processkrift af den 7. januar 2019 anfægtede den forkyndelsesbemyndigede person de østrigske retters kompetence til at behandle sagen i almindelighed og i særdeleshed den foreliggende rets stedlige kompetence. Den forkyndelsesbemyndigede person gjorde gældende, at den stedlige kompetence til behandling af sagen var i Tyskland, hvor Markt24 var hjemmehørende.


På den baggrund besluttede domstolen i Salzburg at udsætte sagen og forelægge EU-Domstolen en række præjudicielle spørgsmål om, hvordan artikel 21 i forordning nr. 1215/2012 skulle forstås.


Artikel 21 i forordning nr. 1215/2012 har følgende ordlyd:


”1. En arbejdsgiver, der har bopæl på en medlemsstats område, kan sagsøges:


a) ved retterne i den medlemsstat, på hvis område han har bopæl, eller

b) i en anden medlemsstat:


i. ved retten på det sted, hvor eller hvorfra arbejdstageren sædvanligvis udfører sit arbejde, eller ved retten på det sidste sted, hvor han sædvanligvis udførte sit arbejde, eller

ii. såfremt arbejdstageren ikke sædvanligvis udfører eller udførte sit arbejde i et bestemt land, ved retten på det sted, hvor den virksomhed, som har antaget arbejdstageren, er eller var beliggende.


2. En arbejdsgiver, der ikke har bopæl på en medlemsstats område, kan i overensstemmelse med stk. 1, litra b), sagsøges ved en ret i en medlemsstat.”


Den regionale domstol ønskede svar på, om forordningen fandt anvendelse på ansættelsesforhold, hvor arbejdstageren ikke havde udført nogen arbejdsydelse. Såfremt dette var tilfældet, ønskede den foreliggende ret svar på, om artikel 21 i forordningen havde forrang fremfor nationale bestemmelser om værneting, som stillede arbejdstageren bedre end efter forordningen. I sagen havde arbejdstage-renigennem nationale bestemmelser nemlig også adgang til sagsanlæg mod sin arbejdsgiver fra b.la. den pågældendes bopæl. Såfremt dette blev besvaret benægtende, ønskede den foreliggende ret svar på, om sagens rette værneting efter artikel 21 i det konkrete tilfælde var det sted, hvor arbejdstageren havde holdt sig parat til at arbejde, eller om det var i den medlemsstat, hvor arbejdet efter ansættelsesaftalen var blevet stillet i udsigt til at skulle udføres.


EU-Domstolens afgørelse

Til det første spørgsmål fastslog EU-Domstolen, at artikel 21 finder anvendelse, uanset om arbejdet ikke er blevet udført af en grund, som kan tilskrives arbejdsgiveren. Nationale retsregler, som måtte stille arbejdstageren bedre end reglerne i artikel 21, kunne i øvrigt ikke anvendes med forrang fremfor forordningen. EU-Domstolen lagde b.la. vægt på foreliggende praksis, hvor det tidligere er blevet præciseret, at der ved forordningen er sigtet på at fastsætte udtømmende og ensartede regler i med-lemsstaterne.


Afslutningsvist fremhævede EU-Domstolen, at det i vurderingen af artikel 21’s anvendelsesområde for den konkrete sag var afgørende, hvor arbejdstageren i henhold til arbejdsaftalen i det væsentligste skulle opfylde sine forpligtelser over for arbejdsgiveren og altså som udgangspunkt ikke, hvor arbejdstageren havde holdt sig parat til at udføre sit arbejde.


Det tilkom den foreliggende ret at efterprøve, om arbejdstageren i stedet kunne anvende reglerne i forordningens artikel 7, nr. 5 om adgangen til at anlægge en sag mod en filial som følge af, at arbejdsgiveren ved ansættelsesforholdets etablering havde haft et kontor i Salzburg.


Bech-Bruuns kommentarer

Dommen viser, at forordningen må tillægges forrang fremfor nationale bestemmelser, selvom nationale bestemmelser måtte stille arbejdstageren bedre. Hvis der ikke er udført noget arbejde, vil det afgørende for arbejdstagerens mulighed for at anlægge sag efter forordningens artikel 21, stk. 1, litra b, være, hvorfra arbejdet i det væsentligste skulle udføres ifølge ansættelseskontrakten.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kørsel til første og fra sidste kunde talte ikke som overarbejde
Kørsel til første og fra sidste kunde talte ikke som overarbejde
07/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Arbejdsretten om ytringsfrihed ctr. organisationsfjendtlig adfærd
Ny dom fra Arbejdsretten om ytringsfrihed ctr. organisationsfjendtlig adfærd
05/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Er en tilkaldevagt arbejds- eller hviletid?
Er en tilkaldevagt arbejds- eller hviletid?
04/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
04/05/2021
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet
28/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Højesteret: Konkurrenceklausul mellem to kapitalejere var ikke omfattet af ansættelsesklausulloven § 11, stk. 3, jf. stk. 1.
Højesteret: Konkurrenceklausul mellem to kapitalejere var ikke omfattet af ansættelsesklausulloven § 11, stk. 3, jf. stk. 1.
28/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted