Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Spaltning og overdragelse af samtlige anparter udløste ikke tilbudspligt

Bech Bruun
14/11/2022
Spaltning og overdragelse af samtlige anparter udløste ikke tilbudspligt
Bech Bruun logo
Ophørsspaltning og overdragelse af samtlige anparter i et ejendomsselskab udløste ikke tilbudspligt i medfør af lejelovens dagældende § 102.

Sagen drejede sig om, hvorvidt tre konkrete transaktioner i perioden 2009-2021 vedrørende en boligudlejningsejendom, har udløst tilbudspligt i medfør af reglerne i lejelovens kapitel 24.


Ejendommen var i 2009 ejet af A og hans to brødre.


Den første transaktion vedrørte en virksomhedsomdannelse i 2009, hvor A og hans to brødre solgte ejendommen til selskabet Y ApS. A og hans to brødre ejede hver en tredjedel af anparterne i Y ApS. Denne transaktion var ikke genstand for prøvelse.


Den anden transaktion vedrører en skattefri ophørsspaltning i 2011, hvor Y ApS overdrog ejendommen til ejendomsselskabet X ApS. A ejede 100 procent af anparterne i ejendomsselskabet X ApS.


Den tredje transaktion i 2012 vedrører, at samtlige anparter i X ApS blev overdraget til selskabet Z Invest ApS, som var 100 procent ejet af A.


For landsretten drejede sagen sig alene om, hvorvidt de to transaktioner i 2011 (ophørsspaltning) og 2012 (overdragelse af anparter) havde udløst tilbudspligt.


Ophørsspaltning

To dommere i landsretten udtalte, at spaltning ikke er nævnt i opregningen i den tidligere lejelovs § 102, stk. 1, 1. pkt., som fremstår som udtømmende.


Disse dommere bemærkede desuden, at i 2004 blev der i anpartsselskabsloven indsat udtrykkelige bestemmelser om spaltning. Uanset at lejeloven er blevet ændret adskillige gange siden 2004, var der ikke fundet anledning til at ændre ordlyden af lejelovens § 102, stk. 1, 1. pkt.


Dommerne fandt på den baggrund ikke, at der efter bestemmelsens ordlyd og motiver med sikkerhed kunne lægges til grund, at den dagældende lejelovs § 102, stk. 1, 1. pkt., på dette tidspunkt omfattede en ophørsspaltning som den foreliggende.


Landsretten frifandt på den baggrund med dissens (2:1) ejendomsselskabet, og lejerne skulle således ikke have haft tilbudt ejendommen.

Overdragelse af samtlige anparter

To dommere udtalte, at A såvel før som efter overdragelsen var eneejer af Z ApS og X ApS. Henset til den dagældende ordlyd af lejelovens § 102, stk. 1, 2. pkt., og denne bestemmelses motiver samt til undtagelsesbestemmelsen i lejelovens § 102, stk. 2, litra c (om hidtidig medejer), finder de, at det ikke med sikkerhed kan lægges til grund, at anpartsoverdragelsen medførte tilbudspligt.


Landsretten frifandt på den baggrund med dissens (2:1) ejendomsselskabet, og lejerne skulle således ikke have haft tilbudt ejendommen.


Landsrettens dom henviser til de to tidligere højesteretsdomme (UfR 1993.868 H og UfR 2020.2342 H) som fastslog, at tilbudspligt efter lejelovens § 102, stk. 1, indebærer et væsentligt indgreb i sædvanlige ejerbeføjelser, der ikke kan strækkes ud over, hvad der efter bestemmelsens ordlyd og motiver med sikkerhed kan lægges til grund.


Kommentar

Dommens resultat forekommer ikke oplagt rigtigt. I den juridiske litteratur har det været fast antaget, at spaltning skulle indfortolkes i lejelovens § 102, stk.1, 1. pkt.  Desuden fremgår det af bemærkningerne til den nyligt vedtagne lejelovs tilsvarende bestemmelse:


”I den foreslåede bestemmelses stk. 1, foreslås præciseret, at der ud over de i den gældende bestemmelse opregnede tilfælde også gælder tilbudspligt ved spaltning af selskaber.”


Under sagen var bemærkningerne til den nye lejelov fremlagt, men landsretten fandt til trods herfor, at den dagældende lejelovs § 102, stk. 1, 1. pkt., ikke omfattede en ophørsspaltning som den foreliggende.


Også for så vidt angår den tredje transaktion synes dommen at være en nyskabelse. En overdragelse af anparter, hvor en erhverver opnår majoritet, har hidtil i teori og praksis været anset for tilbudspligtudløsende, uanset koncernforbindelse mellem eller samme ejerskab til køber og sælger. Det skyldes blandt andet, at der i modsat fald åbnes på vid gab for omgåelser.


Dommen er optryk i UfR 2022.4196 Ø.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted