Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Politisk aftale baner vejen for mere fleksible fit & proper-regler

Politisk aftale baner vejen for mere fleksible fit & proper-regler
Kromann Reumert logo
Et politisk flertal i Folketinget har i juni 2022 indgået en politisk aftale, der skaber mere fleksibilitet, når der skal rekrutteres ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder. Aftalen betyder, at regeringen i det nye folketingsår vil fremsætte lovforslag om ændringer af de krav, der stilles til egnethed og hæderlighed til ledelsesmedlemmer og nøglepersoner i finansielle virksomheder, de såkaldte "fit & proper"-regler.

Med den politiske aftale er flere partier blevet enige om en række initiativer, der skal sikre et bredere rekrutteringsgrundlag til ledelsesposter i den finansielle sektor. Det er bl.a. ved at forbedre mulighederne for at rekruttere personer, der har erfaringer fra andre brancher. Initiativerne vil blive udmøntet i konkrete ændringer af fit & proper-lovgivningen, når regeringen fremsætter forslag hertil i folketingssamlingen 2022/23. 


Den politiske aftale følger bl.a. op på anbefalingerne fra Fagudvalget for fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder ("Fagudvalget"). De blev nedsat fra politisk side i kølvandet på Finanstilsynets konference om "Fit & proper-reglerne i gode tider" i 2016 og et efterfølgende diskussionspapir med samme titel. 


I denne nyhed ser vi nærmere på indholdet af den politiske aftale samt hvilken betydning, vi forventer, de kommende lovændringer vil få for rekrutteringen af ledelsesmedlemmer til finansielle virksomheder. 


Baggrund for to tilgange til fit & proper-vurderinger 

Der fastsættes i den politiske aftale, at der skal etableres to spor til at vurdere, om direktører og nøglepersoner lever op til egnetheds- og hæderlighedskravene: 


  1. Den helhedsorienterede tilgang indebærer, at der skal foretages en samlet vurdering af en kandidats kompetencer i forhold til kravene i den konkrete stilling. Det gælder erfaringer, der er opnået på det konkrete finansielle fagområde, beslægtede finansielle fagområder og relevante kompetencer fra andre erhverv. Tilgangen skal åbne for rekruttering af ledelsesmedlemmer fra andre sektorer i erhvervslivet og på tværs af delsektorer i den finansielle sektor.
  2. Formodningstilgangen indebærer, at en kandidat til en ledelsespost formodes at kunne godkendes, hvis kandidaten opfylder en række objektive kompetence- og erfaringskrav.


De objektive kriterier vil for så vidt angår pengeinstitutter, realkreditinstitutter, betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter blive fastlagt som de anbefales af Fagudvalget vedrørende kompetence- og erfaringskrav i en rapport fra juni 2020. Således lempes erfaringskravene til administrerende direktører til 4 år for små institutter, jf. nedenfor. Imidlertid fremgår det ikke af aftalen, hvorvidt og i givet fald hvordan objektive kriterier skal fastlægges for andre finansielle virksomheder, herunder f.eks. forvaltere af alternative investeringsfonde. 


Det fremgår ikke klart af den politiske aftale, hvordan de to vurderingstilgange skal spille sammen, når de anvendes i praksis. De to tilgange ligner den totrinsvurdering, der er beskrevet i ECB's retningslinjer Guide to fit & proper assessments. Totrinsvurderingen indebærer, at der først skal ses på, om en kandidat opfylder de objektive kompetence- og erfaringskrav. Er det ikke tilfældet, går man videre til trin to. Her foretages en konkret individuel vurdering af, om personen ud fra dennes viden, kompetencer og erfaring alligevel kan anses for at være egnet til den konkrete stilling.


Det er uvist, hvordan de to tilgange vil blive udmøntet i det kommende lovforslag. Det står dog klart, at der i alle tilfælde fortsat vil skulle foretages en konkret vurdering af kandidatens egnethed og hæderlighed, ligesom det er tilfældet i dag.


Finanstilsynets administration af fit & proper-reglerne

Det fastslås i den politiske aftale, at Finanstilsynets administration af fit & proper-reglerne skal sikre, at dansk fit & proper-praksis ikke er mere restriktiv end i sammenlignelige EU-medlemsstater, herunder Holland, Sverige og Tyskland.


Det er usikkert, hvordan denne hensigtserklæring vil blive indarbejdet i det kommende lovforslag. Formentlig bliver det en udtalelse i forarbejderne om, at Finanstilsynet skal til at fortolke reglerne i overensstemmelse hermed.


Betingede godkendelser af kandidater

Der skal gives mulighed for betingede godkendelse af kandidater til ledelsesposter og nøglepersonstillinger. En sådan betinget godkendelse skal indebære, at godkendelsen gives under betingelse af, at en manglende kompetence eller erfaring kan oparbejdes af ansøgeren inden for en kort tidsperiode. Der skal desuden kunne stilles en betingelse om, at en anden person i organisatorisk nærhed af ansøgeren − f.eks. et andet direktionsmedlem − skal være  i besiddelse af kandidatens manglede kompetence eller erfaring i den periode betingelsen løber. Dette initiativ skal muliggøre, at der kan tages højde for den samlede erfaring og kompetence i ledelsen.


En sådan ordning må forventes at give anledning til en række usikkerhedsmomenter i praksis, idet det vil være usikkert, om en ansat direktør vil kunne fortsætte i sin stilling efter udløbet af betingelsen. Desuden giver ordningen anledning til ansættelsesretlige overvejelser i relation til prøveperiode og opsigelse, hvis en virksomhed ansætter en direktør på grundlag af en betinget fit & proper-godkendelse.


Afslag på fit & proper-ansøgninger

Finanstilsynet skal ifølge aftalen have pligt til (i) at angive varigheden af et afslag på ansøgning om en fit & proper-godkendelse, og (ii) at undtage fit & proper-afslag fra krav om offentliggørelse.


Lempelse af reglerne vedrørende nøglepersoner for små institutter

Endelig fastsættes det i aftalen, at der skal ske en lempelse for reglerne vedrørende nøglepersoner for de mindste institutter (gruppe 3 og 4). For at øge rekrutteringsgrundlaget for gruppe 3-institutter skal antallet af nøglepersoner, der skal fit & proper-godkendes, begrænses til den compliance-ansvarlige, den risikoansvarlige, intern revisor, den hvidvaskansvarlige samt CFO'en, hvis denne ikke allerede er en del af den registrerede direktion. Direktionen og bestyrelsen i gruppe 3- og 4-institutter skal fortsat fit & proper-godkendes på linje med andre finansielle virksomheder.


Betydningen af de kommende lovændringer

Vi vil følge, hvordan tiltagene i den politiske aftale konkret vil blive udmøntet, når regeringen i det kommende folketingsår fremsætter forslag om ændringer af fit & proper-reglerne i de relevante love, herunder § 64, i lov om finansiel virksomhed. Den politiske aftale baner vejen for mere fleksible fit & proper-krav og en mere holistisk tilgang, som bl.a. vil øge sandsynligheden for Finanstilsynets godkendelse af kandidater med erfaring fra andre sektorer. Det vil givetvis bidrage til en bredere palet af kompetencer, man kan rekruttere til den finansielle sektor. Endelig er det positivt, at de kommende lovændringer vil skabe større klarhed omkring Finanstilsynets afslag af fit & proper-ansøgninger, idet Finanstilsynet forpligtes at angive varigheden for afgivne afslag. Det vil forbedre retssikkerheden for afviste kandidater at have kendskab til varigheden af de indgribende afslag. Med den politiske aftale lægges der dog ikke op til, at der i lovgivningen skal fikseres en tidsmæssig grænse for virkningen af afslag.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted