Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Klagenævnets kendelse af 26. maj 2016: Boston Scientific Nordic AB mod Region Nordjylland

Bird & Bird
27/06/2016
Klagenævnets kendelse af 26. maj 2016: Boston Scientific Nordic AB mod Region Nordjylland
Klagenævnet for Udbud har den 26. maj 2016 afsagt endnu en kendelse, hvor kontrakten blev erklæret for "uden virkning". Klagenævnet kom desuden med bemærkning om betingelser for håndtering for sagsomkostninger.

Faktum
Region Nordjylland offentliggjorde den 29. december 2015 i en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed, at regionen uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse agtede at indgå kontrakt på levering af endoskopisk udstyr med Olympus Danmark A/S. Regionen begrundede fravalget af udbud med, at denne kontrakt af tekniske grunde kun kunne overdrages til 1 bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 31, stk. 1, litra b.


Den 20. februar 2016 offentliggjorde Region Nordjylland, at kontrakten nu var indgået med Olympus Danmark A/S. Det fremgik af denne bekendtgørelse, at kontrakten udover det endoskopiske udstyr også omfattede utensilier ("forbrugsvarer").


På baggrund heraf indgav Boston Scientific Nordic AB den 1. marts 2016 en klage for Klagenævnet for Udbud med følgende påstande:
  1. Kontrakten vedrørende indkøb af forbrugsvarer til endoskopi med Olympus Danmark A/S uden forudgående udbud er i strid med udbudsloven.

  2. Den del af kontrakten, der vedrører indkøb af forbrugsvarer, skal erklæres for uden virkning med et passende varsel.

  3. Region Nordjylland skal pålægges en økonomisk sanktion for de allerede foretagne indkøb af forbrugsvarer.


Klager anførte i sagen indledningsvis, at det efter klagers opfattelse var tvivlsomt, om det som sådan havde været berettiget til at indgå kontrakt om køb af endoskopiapparaturet uden afholdelse af udbud, men at klagen, jf. påstand 1, dog alene vedrørte det køb af forbrugsvarer, som skete "i ly" af proceduren om køb af apparaturet.


Region Nordjylland erkendte overtrædelse af påstand 1, hvorefter kontrakten med Olympus Danmark A/S, for så vidt angår levering af forbrugsvarer, blev ophævet den 14. april 2016.


I forlængelse heraf nedlagde regionen påstand om, at påstand 2 og 3 ikke tages til følge. Dette som følge af, at der ikke er hjemmel til at erklære en kontrakt, der allerede er opsagt, for uden virkning, og derved heller ikke hjemmel til at pålægge en økonomisk sanktion.


Klagenævnet for Udbud udtaler
Klagenævnet for Udbud udtalte, at der som erkendt af regionen ikke var grundlag for at undlade udbud af de anførte forbrugsvarer. Klagenævnet henviste her til sagens genstand, hvilket formentligt må forstås som en henvisning til klagers anbringende om, at det ikke kun var producenten af endoskopiapparaturet, som kunne levere de pågældende forbrugsvarer, da der ikke var tale om producentunikke produkter.


Som følge heraf udtalte Klagenævnet, at da kontrakten om indkøb af forbrugsvarer var indgået i strid med udbudsloven, ville den blive erklæret for uden virkning fra tidspunktet fra Region Nordjyllands ophævelse den 14. april 2016, da regionen allerede have foregrebet Klagenævnets forventelige, lovbundne sanktion.


Klagenævnet udtalte endvidere, at når en kontrakt erklæres for uden virkning, skal der fastsættes en alternativ sanktion efter §§ 19 og 20, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 18, stk. 2, nr. 3, for den del af kontrakten, der allerede er gennemført.


På baggrund heraf blev regionen pålagt en økonomisk sanktion på kr. 40.000,00.


Vedrørende sagsomkostningerne havde regionen anført, at klager ikke skulle have sådanne eller kun et symbolsk beløb, idet klager vidste, at forbrugskontrakten blev ophævet, hvorfor klagers eneste interesse i at opretholde klagen havde været et ønske om, at regionen skulle pålægges en økonomisk sanktion.


Klagenævnet konstaterede til dette anbringende ganske kort, at der ikke i bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud § 9, stk. 3 og 4, som betingelse for tilbagebetaling af klagegebyr eller for at pålægge en part omkostninger er stillet krav om, at klagesagen ikke hæves, og valgte herefter at tilbagebetale klagegebyret og pålægge regionen sagsomkostninger for kr. 15.000,00


Kommentar
Kendelsen kommer i forlængelse af Klagenævnets kendelse af 4. maj 2016, CGI Danmark A/S mod Moderniseringsstyrelsen. Her blev det udtalt, at Moderniseringsstyrelsen ikke havde udvist den fornødne omhu forud for vurderingen af, om kontrakten var udbudspligtig eller ej. Kontrakten blev derfor erklæret for uden virkning.


Klagenævnet kunne i nærværende kendelse ikke tage stilling til dette spørgsmål, idet klager fravalgte at nedlægge en påstand om, at også det bagvedliggende køb af apparatur var udbudspligtigt.


I lyset af sagen med Moderniseringsstyrelsen havde det både været interessant at få Klagenævnets vurdering af, om reglen i udbudsdirektivet, artikel 31, stk. 1, litra b (udbudslovens § 80, stk. 3) om direkte tildeling her undtagelsesvis kunne finde anvendelse, men også, om den indsendte § 4 bekendtgørelse om frivillig forudgående gennemsigtighed i modsat fald kunne have reddet regionen fra sanktionen "uden virkning".


Skulle man følge tonen fra sagen med Moderniseringsstyrelsen, måtte det afgørende element i så fald have været, om ordregivers fejlagtige vurdering af udbudspligten kunne karakteriseres som "åbenbar urigtig", for at § 4 bekendtgørelsen skulle miste sin beskyttende effekt.


Hvad Klagenævnet i denne sag imidlertid forholder sig til er, om kontrakten om indkøb af forbrugsvarer, som ikke var omfattet af § 4 bekendtgørelsen, i sig selv var udbudspligtig.


Som anført af klager kunne disse varer leveres af forskellige producenter, så svaret, som også var Klagenævnets konklusion, virker ganske oplagt, hvilket formentlig også var grunden til, at regionen allerede forinden havde anerkendt påstanden og opsagt den indgåede kontrakt.


Imidlertid skal denne sag nok alligevel ses som et udtryk for, at Klagenævnet, også når den del af et kontraktkompleks ikke påklages, ikke er tilbageholdende med at erklære en indgået kontrakt for "uden virkning".


At ordregiver allerede havde ophævet kontrakten, for så vidt angår forbrugsvarerne, forhindrede heller ikke Klagenævnet i at pålægge en økonomisk sanktion forbundet hermed. Ordregiver kan derfor ikke ved en senere erkendelse og rettelse af overtrædelsen i et tilfælde som dette undgå sanktionerne forbundet med en ulovlig direkte tildeling.


Desuden bemærkes Klagenævnets fremhævelse af, at det ikke er en betingelse for tilbagebetaling af klagegebyr eller for at pålægge en part sagsomkostninger, at sagen fastholdes. Det vil således være muligt at hæve sagen og i forlængelse heraf bede Klagenævnet om at tage stilling til sagsomkostningerne.


Sammenfattende viser kendelsen i forhold til disse mere formelle klageregler, at Klagenævnet, uanset ordregivers anerkendelse og rettelse af en overtrædelse, har mulighed for at tage stilling til en klage og sanktionere overtrædelsen. Dernæst er det nu klart, at Klagenævnet kan tage selvstændig stilling til betaling af sagsomkostninger, uanset om klagen forinden hæves.Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvilke oplysninger skal en "light" udbudsbekendtgørelse indeholde?
Hvilke oplysninger skal en "light" udbudsbekendtgørelse indeholde?
07/02/2024
Udbud
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud sætter skarpt på light-regimets fleksible regler
Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud sætter skarpt på light-regimets fleksible regler
09/02/2024
Udbud
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
19/02/2024
Udbud, EU-ret, Compliance
Vinder uden præmie
Vinder uden præmie
14/02/2024
Udbud
Manglende klarhed over brugen af primær og sekundær evalueringsmodel underkendt
Manglende klarhed over brugen af primær og sekundær evalueringsmodel underkendt
27/02/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted