Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Klagenævnet annullerer tildeling, men tager ikke stilling til, om indhentelse af supplerende referencer efter kontraktindgåelse også udgjorde grundlag for annullation af tildelingsbeslutning

Bird & Bird
29/09/2023
Klagenævnet annullerer tildeling, men tager ikke stilling til, om indhentelse af supplerende referencer efter kontraktindgåelse også udgjorde grundlag for annullation af tildelingsbeslutning
Bird & Bird logo
Den 29. august 2023 annullerede Klagenævnet for Udbud tildelingsbeslutningen i et udbud om levering af renovationskøretøjer, men undlod i den forbindelse at behandle spørgsmål om rækkevidden af brugen af § 159, stk. 5 efter kontraktindgåelsen, og om oplysninger indhentet på dette tidspunkt kunne indgå i forbindelse med vurderingen af, om tilbudsbeslutningen skulle annulleres.

Faktum

Sagen drejer sig om et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit II om levering af syv renovationsbiler samt servicering og reparation af disse til et kommunalt ejet affalds- og energiselskab.


Ejner Hessel A/S (Hessel) og Scania Danmark A/S (Scania) afgav som de eneste virksomheder tilbud, og ordregiver annoncerede den 26. juni 2022, at kontrakten ville blive tildelt Hessel.


Efter tildelingen og kontraktindgåelsen påpegede den senere klager Scania over for ordregiveren, at Hessel kun havde oplyst om tre referencer i relation til et egnethedskrav, hvorefter tilbudsgiverne skulle oplyse om mindst fire referenceydelser om levering af renovationskøretøjer med service og reparation.


Som følge heraf henvendte ordregiveren sig til Hessel, der herefter oplyste om flere eksisterende referencer end de først beskrevne, hvorfor ordregiver fastholdt tildelingsbeslutningen og fortsatte den allerede indgåede kontrakt.


Den 1. august 2022 indgav Scania klage til Klagenævnet for Udbud over ordregivers tildelingsbeslutning, herunder at Klagenævnet skulle annullere ordregivers tildeling af kontrakten til Hessel.


Dette blev bl.a. begrundet med, at ordregiver havde handlet i strid med udbudslovens § 159, stk. 2 og stk. 3, ved ikke at have verificeret, at Hessel levede op til de stillede mindstekrav til egnethed, men også, at det vindende tilbud ikke overholdt et mindstekrav om, at køretøjerne skulle være udstyret med LED-lys.


Klagenævnets kendelse

Klagenævnet gav klager medhold i, at det tekniske mindstekrav vedrørende LED-lys ikke var opfyldt i det vindende tilbud, og at den manglende overholdelse heraf skulle medføre annullation af tildelingsbeslutningen.


Derudover tog Klagenævnet også delvis stilling til ordregivers brug af § 159, stk. 5.


Her anfører klagenævnet indledningsvis, at ”En ordregiver kan være berettiget til efter tilbudsfristen at indhente en yderligere reference fra en tilbudsgiver, for derved at gøre dette tilbud konditionsmæssigt, jf. Retten på Frederiksbergs dom af 30. juni 2022”.


Nævnet fandt dog at udbudslovens § 159, stk. 2, efter dens ordlyd og forarbejder, sammenholdt med bestemmelserne i § 151, stk. 1, § 152, stk. 1, og § 155, nr. 2, måtte forstås


således, at ordregiveren har pligt til at verificere, at tilbuddet opfylder de minimumskrav til egnethed, som ordregiveren har fastsat i udbudsbekendtgørelsen og i det øvrige udbudsmateriale, før ordregiveren tildeler kontrakten.


Idet ordregiver ikke inden tildelingsbeslutningen og kontraktindgåelsen verificerede, at tilbuddet opfyldte de minimumskrav til egnethed, der var fastsat i udbudsbekendtgørelsen og i det øvrige udbudsmateriale, havde ordregiver handlet i strid med udbudslovens § 159, stk. 2, ved at tildele og efterfølgende indgå kontrakt med Hessel.


Klagenævnet anførte herefter eksplicit, at nævnet ikke havde taget stilling til, om overtrædelsen vedrørende § 159, stk. 2, i sig selv skulle medføre annullation af tildelingsbeslutningen, eller om ordregivers efterfølgende forsøg på at indhente yderligere referencer sammenholdt med sagens øvrige omstændigheder gav grundlag for at undlade at annullere tildelingsbeslutningen, jf. udbudslovens § 159, stk. 5.


Bird & Birds kommentar

Sagen er, som det fremgår ovenfor, interessant i forhold til ordregivers brug af reparationsbestemmelsen i § 159, stk. 5, hvorefter ordregiver under overholdelse af de sædvanlige principper i § 2 kan anmode en ansøger eller tilbudsgiver om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre en ansøgning eller et tilbud. Dette medmindre det fremgår udtrykkeligt af udbudsmaterialet, at en konkret fejl eller mangel vil føre til, at ansøgningen eller tilbuddet afvises, jf. § 159, stk. 6.


Klagenævnet har i flere omgang fremført, at denne adgang til reparation IKKE gælder, når der (som i denne sag) er tale om reparation af manglende eller fejlagtige oplysninger i relation til et mindstekrav, se fx kendelse af 3. juni 2022, Ecolog mod Københavns Kommune.


I dom af 30. juni 2022 kom Retten på Frederiksberg imidlertid frem til det modsatte resultat, og anførte, at ordregiver ikke (i alle tilfælde) er afskåret fra at anvende udbudslovens § 159, stk. 5, når den manglende dokumentation vedrører mindstekrav. Læs artiklen her.


Klagenævnets indledende bemærkning om, at en ordregiver kan være berettiget til efter tilbudsfristen at indhente en yderligere reference fra en tilbudsgiver uden påpegning af, at det her handlede om et mindstekrav, er på dette punkt overraskende, idet det alt andet lige synes at anerkende dommen fra Frederiksberg.


Klagenævnet har ved tidligere lejligheder ikke altid været de første til at anerkende byretternes vurderinger i udbudssager, men når der som her er tale om en ifølge mange alt for rigid indskrænkning af brugen af § 159, stk. 5, er det glædeligt, at klagenævnet muligvis har ladet sig (midlertidigt) overbevise.


At overbevisningen måske kun er midlertidig, skyldes, at Retten på Frederiksbergs dom om dette spørgsmål er anket til landsretten.


Skulle landsretten senere på året ende med at blåstemple klagenævnets strammere praksis, vil Klagenævnet i sagens natur – og måske uden den store modvilje - skulle vende tilbage til sin sædvanlige praksis.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
E-formularer og ny vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-formularer og ny vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
01/11/2023
Udbud
Uklart mindstekrav eller uklart kontraktvilkår – hvad er hvad?
Uklart mindstekrav eller uklart kontraktvilkår – hvad er hvad?
09/11/2023
Udbud
Implementeringen af e-formularer i de nationale e-udbudssystemer – hvordan virker det?
Implementeringen af e-formularer i de nationale e-udbudssystemer – hvordan virker det?
21/11/2023
Udbud
Nye tærskelværdier fra den 1. januar 2024
Nye tærskelværdier fra den 1. januar 2024
23/11/2023
Udbud
Hvornår har en underleverandør retlig interesse i at klage?
Hvornår har en underleverandør retlig interesse i at klage?
01/12/2023
Udbud
Nye tærskelværdier for 2024 - 2025
Nye tærskelværdier for 2024 - 2025
01/12/2023
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted