Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Forsikrings­selskabs regreskrav i forbindelse med 12 år gammel olie­forurening var ikke forældet

Kromann Reumert
07/03/2017
Forsikrings­selskabs regreskrav i forbindelse med 12 år gammel olie­forurening var ikke forældet
Kromann Reumert logo
Højesteret fandt i en sag om forældelse, at et forsikringsselskabs regreskrav mod skadevolder og dennes ansvarsforsikringsselskab vedrørende en 12 år gammel olieforurening ikke var forældet. Højesteret konkluderede, at der forelå sådanne "særlige omstændigheder”, at den almindelige treårige forældelsesfrist ikke løb fra skadens indtræden i 2005, men først fra myndighedernes udstedelse af det endelige undersøgelses- og oprydningspåbud i 2012.

Højesterets kendelse af 16. januar 2017


SAGENS BAGGRUND


I en sag om olieforurening på en ejendom havde Faxe Kommune i henhold til jordforureningslovens § 48 den 31. oktober 2005 udstedt et påbud til ejerne af ejendommen om at fjerne en del af forureningen. Ejendommens ejere klagede over afgørelsen med påstand om, at der blev givet påbud om at fjerne en større del af olieforureningen.

Efter en årelang sagsbehandling hos myndighederne ændrede Natur- og Miljøklagenævnet den 18. juli 2011 kommunens afgørelse og udstedte påbud om at udarbejde et projekt for mere omfattende oprensning af forureningen på ejendommen. Faxe Kommune udstedte den 12. november 2012 et endeligt påbud om oprensning af størstedelen af forureningen på grunden. Grundejeren havde tegnet den lovpligtige forsikring for villaolietanke hos Topdanmark, som betalte for oprensningen og dermed indtrådte i grundejerens krav mod skadevolder.

Der var i sagen enighed om, at olieudslippet skyldtes en håndværksmæssig fejl begået af et VVS-firma, som via sit ansvarsforsikringsselskab havde erkendt erstatningsansvaret ved et brev den 12. december 2012. Den 16. august 2011 indgik parterne aftale om suspension af forældelsesfristen med forbehold for, at kravet ikke allerede var forældet.

Efter gennemførelsen af oprensningen gjorde Topdanmark et regreskrav gældende mod VVS-firmaet og dets ansvarsforsikringsselskab, som dog afvise kravet med henvisning til, at kravet måtte være forældet. Topdanmark indgav herefter stævning i november 2013.


HØJESTERETS DOM OG BEGRUNDELSE


Den almindelige treårige forældelsesfrist efter forældelseslovens § 3, stk. 1, løber fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1.

For erstatningskrav uden for kontrakt regnes forældelsesfristen fra tidspunktet for skadens indtræden jf. § 2, stk. 4. Tredjemand som har et regreskrav (som var tilfældet for Topdanmark), indtræder som udgangspunkt i skadelidtes retsstilling med hensyn til forældelse, og forældelsen af regreskravet vil derfor følge de samme regler som forældelsen af hovedkravet.

Begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen kan dog i henhold til lovforarbejderne fraviges i særlige tilfælde.

Højesteret fandt, at Topdanmark først havde grundlag for at rejse regreskrav, når der var meddelt et bindende myndighedspåbud, da Topdanmark i henhold til forsikringsbetingelserne alene var forpligtet til at betale for den påbudte oprensning. Da det endelige oprensningspåbud først blev givet i 2012, kunne forældelsesfristen derfor ifølge Højesteret først begynde at løbe fra dette tidspunkt. Det forhold, at Topdanmarks betalingsforpligtelse under den lovpligtige forsikring i henhold til forsikringsbetingelserne var knyttet op på det endelige påbud fra myndighederne, udgjorde således efter Højesterets opfattelse sådanne ”særlige omstændigheder”, at de almindelige regler for forældelsesfristens begyndelsestidspunkt måtte fraviges.

Højesteret konkluderede derfor, at regreskravet ikke var forældet.


KROMANN REUMERTS BEMÆRKNINGER


Med kendelsen har Højesteret slået fast, at forældelsesfristen for krav vedrørende forureninger fra villaolietanke (som i praksis så godt som altid betales via den lovpligtige forsikring hos Topdanmark) først regnes fra det endelige myndighedspåbud. Spørgsmålet er, om kendelsen også vil åbne op for, at der på andre områder med lovpligtige forsikringer, eller hvor et erstatningskrav er betinget af en myndighedsafgørelse, kan påberåbes sådanne ”særlige omstændigheder”, at forældelseslovens regler om forældelsesfristens begyndelsestidspunkt kan fraviges. 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler
Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler
24/02/2021
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret
Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret
10/02/2021
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Betænkning om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder
Betænkning om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder
29/01/2021
Forsikring og erstatning, Selskabsret, Finansiering og bankret
Skadelidt tilkendt sagsomkostninger, da han havde fået medhold i sagens tyngdepunkt
Skadelidt tilkendt sagsomkostninger, da han havde fået medhold i sagens tyngdepunkt
28/01/2021
Forsikring og erstatning, Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Politisk aftale om erstatning til minkbranchen på plads
Politisk aftale om erstatning til minkbranchen på plads
28/01/2021
Offentlig ret, Øvrige, Forsikring og erstatning
Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt
Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt
22/01/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted