Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Energitilsynet: Nye kriterier for skønnet over rimelig forrentning af indskudskapital

Horten
22/02/2017
Energitilsynet: Nye kriterier for skønnet over rimelig forrentning af indskudskapital


Energitilsynet har for nyligt tilkendegivet hvilke forhold, der kan og skal inddrages i skønnet over en rimelig forrentning af indskudskapitalen i den enkelte varmevirksomhed i forbindelse med Energitilsynets godkendelse af forrentning af indskudskapital.


Tilkendegivelsen er baseret på og suppleret af en selvstændig tilkendegivelse om en ny WACC-model på varmeområdet. Tilsynet har endvidere truffet afgørelse i et spørgsmål vedrørende forrentning af indskudskapital for 2011-2017 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S.

Tilsynet behandler aktuelt ca. 60 sager om forrentning af indskudskapital i varmevirksomheder. Derfor er det fundet hensigtsmæssigt at få fastsat nogen generelle principper for kriterierne ved skønsudøvelsen i sagerne. Dette er blevet gjort ud fra en beregning af et beløbsinterval ved hjælp af en, til formålet, tilpasset WACC-model.

KRITERIER FOR SKØNNET OVER RIMELIG FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL
Med virksomhedernes risikoprofil som pejlemærke har Energitilsynet oplistet en række kriterier, der bør belyses ved sagsbehandlingen og inddrages under selve skønsudøvelsen. Nogle af disse kriterier vil fremstå mere generelle, mens andre vil være mere specifikke for f.eks. varmeproduktion, varmedistribution- og transmission.

De kriterier, som tilsynet har opstillet, er et udgangspunkt og ikke en udtømmende liste. Skulle der vise sig at være andre relevante kriterier i behandlingen af den konkrete sag, vil disse ligeledes skulle inddrages.

Tilkendegivelsen indeholder ikke en konkret stillingtagen til den indbyrdes vægtning af kriterierne for udøvelsen af skøn over en rimelig forretning af indskudskapitalen i den enkelte sag.

ENERGITILSYNETS TILKENDEGIVELSE OM KRITERIER
Energitilsynets tilkendegivelse lægger vægt på en række punkter. Punkterne vurderes i tilkendegivelsen ud fra, hvilken indflydelse forholdet kan have på den mulige risiko, der er forbundet med varmeforsyningsaktiviteten.

I denne forbindelse gøres der også en række forudsætninger mht. retsstillingen på en række områder.

De forhold, man ser på, er følgende:

  • Beløbsstørrelsen af renterne skal vurderes i forhold til, om der bliver tale om urimelige priser.

  • Følgende kriterier kan belyse risikoprofilen:  • Om gearing er højere end 70 % fremmedkapital

  • Om der leveres til slutbrugere eller ikke

  • Om der er konkurrence om varmeleverancen, og hvorledes konkurrencesituationen er

  • Placeringen i Energitilsynets prisstatistik (dvs. er prisen høj)

  • Om man ved varmeproduktionen kan anvende flere typer brændsler

  • Om en varmeproduktion er underlagt et prisloft (f.eks. affaldsforbrændingsanlæg)

  • Hvor mange kunder der er tilsluttet en varmedistribution, og hvor koncentreret aftaget er i forhold til antallet af kunder. Hvor mange erhvervsvirksomheder der er, og om der er tilslutningspligt/forblivelsespligt

  • For varmetransmission antallet af tilsluttede, dels aftagere, dels leverandører og koncentrationen af aftaget på kunder


Energitilsynets tilkendegivelse om kriterier for skønnet over rimelig forrentning af indskudskapital kan læses her.

WACC PÅ VARMEOMRÅDET
Energitilsynet har i en selvstændig tilkendegivelse fastlagt en WACC (Weighted Average Cost of Capital) for varmevirksomheder i perioden 2003 til 2017. WACC'en er et redskab, som tilsynet anvender til støtte ved skøn af en rimelig forrentning af indskudskapital i varmevirksomheder, der har ansøgt om forrentning.

WACC'en bygger i betydeligt omfang på det, der er udarbejdet for elforsyningsområdet, men med en række tilpasninger til varmeområdet.

Der kan opgøres et interval ud fra de to virksomhedsspecifikke parametre, beta-aktiv og gældsrisikopræmie. Den heraf følgende øvre/nedre grænse bruges sammen med den opgjorte indskudskapital til at beregne et beløbsinterval for rimelig forrentning, som der herefter udøves et skøn over efter tilkendegivelsen om kriterier for skønnet, jf. ovenfor.

Det er separat tilkendegivet, at skat som følge af, at indregning af godkendt forrentning af indskudskapital, kan indregnes i varmepriserne, hvis skattebetalingen ikke kunne have været undgået ved en anden tilrettelæggelse af det skattemæssige regnskab.

Den faktiske kapitalstruktur skal også indgå i beregningen af intervallet for den rimelige forrentning.

Den nedre grænse for beta skønnes til 0,15 og den øvre til 0,35.

Der er også en tabel over øvre/nedre grænse for gældsrisikopræmier.

Endvidere er der en oversigt over høj og lav rente på varmeområdet for perioden 2003 – 2017.

For 2017 sættes den nedre grænse til 2,39 % og den øvre grænse til 6,39 % for det, der ses som egenkapitalomkostning. Den lave grænse for fremmed kapitalomkostning fastsættes til 0,6 % som nedre grænse og 0,86 % som øvre grænse.

Der er også en sammenligning med resultater ifølge den gamle WACC - model fra EGJ-sagen.

Energitilsynets tilkendegivelse om WACC på varmeområdet kan læses her.

FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL 2011-2017 I ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S
I forlængelse af de to tilkendegivelser har Energitilsynet truffet afgørelse i en sag om forrentning af indskudskapital for EnergiGruppen Jylland Varme A/S (EGJ Varme) for 2011-17.

Der træffes nu afgørelse om, at den oprindelige indskudskapital kan opgøres til 612 mio. kr. for EGJ-Varme.

Efter Energitilsynets justering af WACC-modellen og med inddragelse af de øvrige kriterier har tilsynet fundet, at en rimelig forrentning for EGJ Varmes indskudskapital for 2011-17 samlet set højest ville kunne udgøre 119 mio. kr.

Imidlertid fandt tilsynet, at den nye WACC-model af forvaltningsretlige grunde ikke vil kunne anvendes i skønnet ved afgørelse af ansøgninger om forrentninger for årene forud for 2017 – uanset, at den nye WACC-model rent fagøkonomisk nok er mere korrekt.

Dette er begrundet i en generel vurdering af, at der vil kunne være tale om en ændring af praksis til ugunst for modtageren af afgørelsen med tilbagevirkende kraft.

Med den gamle WACC-model blev forrentningen i stedet for 172 mio. kr.

Energitilsynets afgørelse og tilkendegivelse om EGJ-Gruppen kan læses her.

 

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Handel og markedsføring af grøn brint med oprindelsesgarantier
Handel og markedsføring af grøn brint med oprindelsesgarantier
07/12/2023
Energi og forsyning, E-handel og markedsføring
Ny politisk aftale om energiparker – Er aftalen ren luft eller er vi reelt blevet klogere?
Ny politisk aftale om energiparker – Er aftalen ren luft eller er vi reelt blevet klogere?
18/12/2023
Energi og forsyning, Øvrige
Energifællesskaber: Muligheder og udfordringer?
Energifællesskaber: Muligheder og udfordringer?
19/12/2023
Energi og forsyning
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
20/12/2023
Energi og forsyning, Offentlig ret, Miljøret
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
02/01/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Energiparker – En ny brik i Danmarks grønne omstilling?
Energiparker – En ny brik i Danmarks grønne omstilling?
24/01/2024
Miljøret, Energi og forsyning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted