Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

COVID-19: Nye tiltag vedrørende offentlige indkøb

Bech Bruun
31/03/2020
COVID-19: Nye tiltag vedrørende offentlige indkøb
Bech Bruun logo
Anlægsloftet afskaffes for 2020, og regeringen har samtidig fremsat hastelovforslag vedrørende kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Forslagene giver bl.a. mulighed for forudbetaling af visse leverancer og for at undlade at håndhæve misligholdelse med fx krav på bod over for leverandører til det offentlige, i det omfang misligholdelsen kan henføres til COVID-19.

Regeringen præsenterede torsdag den 26. marts 2020 sammen med KL og Danske Regioner en række nye tiltag, der overordnet har til formål at bidrage til at holde gang i den danske økonomi og sikre likviditet hos de danske virksomheder.

Tiltagene følger op på den aftale, der i sidste uge blev indgået mellem Folketingets partier, og vil bringe kommuners og regioners muligheder i relation til indkøb på linje med de regler, der allerede er tilvejebragt for statslige institutioner.

De nye tiltag indebærer en afskaffelse af det kommunale og regionale anlægsloft, en fremrykning af indkøb, en fremrykning af betalinger til leverandører samt undladelse af at effektuere misligholdelsesbestemmelser mv. i offentlige indkøbsaftaler. Regeringen estimerer, at tiltagene har en økonomisk volumen af ca. 10 mia. kr.


Afskaffelse af anlægsloftet for 2020


Et delelement i aftalen mellem regeringen, KL og Danske Regioner er en afskaffelse af det kommunale og regionale anlægsloft.

Anlægsloftet dækker over det beløb, som landets kommuner og regioner samlet må bruge for det pågældende år på indkøb i relation til offentligt byggeri og anlæg. For 2020 var der for kommunerne aftalt et anlægsloft på 19,1 mia. kr.

Med aftalen sløjfes anlægsloftet, hvilket muliggør, at kommunale og regionale investeringer, fx planlagte anlægs- og renoveringsprojekter, der ellers først kunne have været gennemført i de kommende år, kan fremrykkes og iværksættes allerede i 2020.

Lovforslag vedr. kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19
Lovforslaget har til formål at bringe kommuners og regioners indkøb på linje med statslige indkøb, i forhold til hvilke der allerede ved akt nr. 114 af 23. marts 2020 er dispenseret fra de bevillingsregler, der ellers gælder for staten. Lovforslaget vil foreløbigt indebære følgende:


Fremrykning af betalinger


Med lovforslaget vil der blive indført hjemmel til, at også regioner og kommuner kan fremrykke betalinger, så leverancer frem til den 1. juli 2020 med en værdi på højst 1 mio. kr. kan forudbetales.

Kommunerne og regionerne opfordres til at benytte sig af denne mulighed. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne vil fremrykke betalinger for et beløb på op mod 5 mia. kr., mens regionerne oplyser at have igangsat enfremrykning af betalinger for op mod 1,5 mia. kr.

Undladelse af at gøre misligholdelse gældende
Det bliver med de nye tiltag også muligt for kommuner og regioner at undlade at gøre brug af misligholdelsesbeføjelser, i det omfang misligholdelsen kan henføres til COVID-19. Det kan navnlig være relevant i tilfælde, hvor leverandøren leverer forsinket som følge af COVID-19, og hvor myndigheden i henhold til kontrakten kan opkræve en bod under normale omstændigheder.

Dette tiltag fjerner således i vidt omfang usikkerheden hos leverandører i forhold til, om COVID-19 kan påberåbes som force majeure til støtte for en ansvarsfritagelse.


Bech-Bruuns kommentar


De nye tiltag indebærer et særdeles værdifuldt skridt i retning af at sikre den overordnede politiske målsætning om, at der holdes gang i den danske økonomi og sikres likviditet hos de danske virksomheder, og at kommuner og regioner opnår mulighed for at gennemføre tiltag med henblik herpå.

Tiltagene indebærer – foruden fjernelse af anlægsloftet - at der tilvejebringes en klar hjemmel til, at regioner og kommuner kan forudbetale, fremrykke betalinger og undlade at gøre misligholdelse gældende over for leverandører, i det omfang misligholdelsen er forårsaget af COVID-19. Lovforslaget fjerner således bestående juridiske usikkerheder om, dels i hvilket omfang dette ellers kunne ske inden for kommunal- og myndighedsfuldmagtens rammer, dels hvorvidt COVID-19 kan påberåbes som force majeure.

Kommuner og regioner skal dog være opmærksomme på, at de efter omstændighederne udbudsretligt kan være forpligtet til at gøre en misligholdelse gældende over for leverandøren. Det fremgår klart af bemærkningerne til lovforslaget, at de nye tiltag ikke ændrer herved.

En sådan udbudsretlig forpligtelse kan bestå, hvis det af aftalen fremgår, at der i en bestemt situation skal opkræves en given bod. Manglende opkrævning vil i så fald efter omstændighederne kunne anses for at udgøre en ændring af kontrakten, der - afhængigt af de konkrete omstændigheder – vil kunne være i strid med udbudslovgivningen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tidligere udmeldte retningslinjer for adgangen til at gennemføre ændringer i medfør af udbudslovens § 183 kan i den sammenhæng være relevante at inddrage i vurderingen.

Det er for kommuner og regioner desuden væsentligt at være opmærksom på, at tiltagene ikke indebærer begrænsninger i udbudspligten for de offentlige indkøb. Indkøbene er således udbudspligtige i det omfang, det enkelte indkøbs værdi overstiger de gældende tærskelværdier. I den sammenhæng kan de tidligere udmeldte retningslinjer og muligheden for indkøb i medfør af udbudslovens § 80, stk. 5 være relevante at inddrage.

Det er endelig i forhold til den fleksibilitet mv., der udvises over for leverandører, væsentligt, at sikre, at kommunens eller regionens støtte til den pågældende leverandør ikke i det enkelte tilfælde kan anses for at være i strid med de EU-retlige statsstøtteregler.

Uanset at det fremgår af lovforslaget, at igangsættelse af initiativerne afventer Europa-Kommissionens vurdering af, om de nye tiltag indebærer statsstøtte, og en eventuel godkendelse heraf, går udmeldingerne fra både KL og Danske Regioner på, at kommuner og regioner allerede er blevet opfordret til – og er påbegyndt – at henholde sig til mulighederne efter de nye tiltag. Tiltagene vil dog formentlig også, selv hvis de anses for at indebære statsstøtte, blive tilladt i henhold til de af Kommissionen udstedte midlertidige rammebetingelser om medlemsstaternes mulighederne for at yde statsstøtte.
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på i ovenstående video.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Klagenævnet tilsidesætter ordregivers vurdering af, hvorvidt en kontakt havde klar grænseoverskridende interesse
Klagenævnet tilsidesætter ordregivers vurdering af, hvorvidt en kontakt havde klar grænseoverskridende interesse
15/09/2021
Udbud
Hvornår kan en ordregiver ikke annullere et udbud?
Hvornår kan en ordregiver ikke annullere et udbud?
15/09/2021
Udbud
Tilbud med en pris lavere end den i udbudsmaterialet krævede minimum kunne afvises som ukonditionsmæssigt
Tilbud med en pris lavere end den i udbudsmaterialet krævede minimum kunne afvises som ukonditionsmæssigt
30/08/2021
Udbud
Opstilling af ladestandere skal ske på markedsvilkår ifølge nyt lovforslag
Opstilling af ladestandere skal ske på markedsvilkår ifølge nyt lovforslag
18/08/2021
Udbud, Konkurrenceret, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Klagenævnet for Udbuds årsberetning 2020: Klagernes annus horribilis?
Klagenævnet for Udbuds årsberetning 2020: Klagernes annus horribilis?
17/08/2021
Udbud
Markedsdialogen optimerer bæredygtige udbud og minimerer risikoen for annullering af udbudsprocessen
Markedsdialogen optimerer bæredygtige udbud og minimerer risikoen for annullering af udbudsprocessen
13/08/2021
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted