Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny lov om et loft over indtægter fra elproduktion

Ny lov om et loft over indtægter fra elproduktion
Bech Bruun logo
Folketinget har den 27. april 2023 vedtaget en ny lov om et loft over indtægter fra elproduktion (herefter "indtægtsloftsloven"). Indtægtsloftsloven skal sikre nødindgrebsforordningens gennemførelse i Danmark.

Forordning 1854/2022/EU fra den 6. oktober 2022 (herefter "nødindgrebsforordningen") indeholder et obligatorisk loft over markedsindtægter på 180 euro pr. MWh for produceret elektricitet i perioden fra den 1. december 2022 til den 30. juni 2023. Baggrunden for det midlertidige nødindgreb er, at forbrugerne er udsat for ekstremt høje energipriser, som også skader EU's økonomi, og at det herefter er nødvendigt midlertidigt at begrænse de ekstraordinære indtægter hos producenterne.


Nødindgrebsforordningen har direkte virkning i EU-medlemsstaterne, men lader det i vid udtrækning være op til de enkelte medlemsstater at indrette indtægtsloftet og bestemme, hvilke af nødindgrebsforordningens mulige undtagelser og særregler der skal finde anvendelse i national ret.


Indtægtsloftsloven indeholder blandt andet regler om betalingspligt, beregning af betalingsgrundlaget, afregning og kontrol. Loven fastsætter også en særlig ordning for de såkaldte baseload-kontrakter for vindkraft og sol. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.


Hvem er omfattet af betalingspligt efter indtægtsloftsloven?

Indtægtsloftsloven fastsætter en betalingspligt for producenter, som har indtægter fra salg og levering af elektricitet, der i perioden fra og med den 1. december 2022 til og med den 30. juni 2023 er produceret på anlæg i Danmark (herunder i Danmarks eksklusive økonomiske zone), der producerer elektricitet ved anvendelse af følgende energikilder:


 • Vindkraft
 • Solenergi (solvarme og solceller)
 • Geotermisk energi
 • Vandkraft uden reservoir
 • Biomassebrændsel (fast eller gasformigt), undtagen biomethan
 • Affald
 • Atomkraft
 • Brunkul
 • Råolieprodukter

Undtagelser 

Indtægter fra salg og levering af elektricitet, der er produceret på en række produktionsanlæg, er undtaget fra betalingspligten. Det drejer sig om følgende:


 • Produktionsanlæg med en installeret effekt på op til 1 MW
 • Kraftvarmeanlæg, hvis elindtægt bidrager til reduktion af varmeprisen efter reglerne i kapitel 4 i lov om varmeforsyning
 • Affaldsforbrændingsanlæg omfattet af § 75, stk. 3, i lov om elforsyning
 • Produktionsanlæg i spildevandsforsyningsselskaber, som er omfattet af § 1, stk. 4, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv.
 • Produktionsanlæg i almene vandforsyninger, som er omfattet af § 52 a, stk. 1, i lov om vandforsyning mv.
 • Demonstrationsprojekter
 • Visse hybridanlæg, der anvender biobrændsel og kan anvende konventionelle energikilder Produktionsanlæg, der er omfattet af visse støtteordninger med fast afregningspris i lov om fremme af vedvarende energi.


Opkrævning begrænses til 90 procent af de indtægter, som overstiger indtægtsloftet

Nødindgrebsforordningen giver mulighed for, at loftet over markedsindtægter kun finder anvendelse på 90 procent af de markedsindtægter, som overstiger indtægtsloftet. Danmark benytter denne mulighed.


Beregnings- og betalingsgrundlag

For hver kalendermåned opgøres et beregningsgrundlag for hvert produktionsanlæg. Betalingsgrundlaget vil være summen af afregningsperiodens positive beregningsgrundlag. Der er to afregningsperioder: 1. december 2022 - 28. februar 2023 og 1. marts - 30. juni 2023.


Beregningsgrundlaget er de realiserede indtægter, der er oppebåret ved salg og levering af den elektricitet, der er produceret på produktionsanlægget i kalendermåneden fratrukket 180 euro pr. MWh produceret elektricitet. 


Ved opgørelsen af de realiserede markedsindtægter skal medregnes de samlede bruttoindtægter eksklusive moms, eventuelle øvrige afgifter og beløb i form af offentlig støtte.


I opgørelsen over realiserede markedsindtægter indgår producenters bruttoindtægter opgjort efter tillæg eller fradrag af nettoresultatet af prissikringsaftaler, eksempelvis PPA'er.


Producenters indtægter, der oppebæres i forbindelse med nedregulering eller ved at stille reservekapacitet til rådighed, indgår ikke i de realiserede markedsindtægter.


Særligt om koncernforhold

For producenter, der er en del af en koncern, omfatter indtægtsloftet de realiserede indtægter ved salg ud af koncernen. Ved opgørelsen af de realiserede markedsindtægter er det de bruttoindtægter, der opnås ved (første) salg ud af kredsen af interesseforbundne parter, der skal medregnes.


Særligt om baseload-kontrakter for vindkraft- og solanlæg

Elproducenter indgår ofte såkaldte baseload-kontrakter, der forpligter dem til at levere en fast mængde elektricitet ligeligt fordelt over en periode til en forbruger eller en elhandler.


Producenter, der har indgået årlige baseload-kontrakter for vindkraft- og solanlæg, kan, grundet vejrforhold og store sæsonbetonede udsving i produktionsomfanget, være nødt til at købe elektricitet på spotmarkedet for at overholde sine kontraktmæssige forpligtelser, eller de kan være nødt til at dække kontraktpartens tab ved et sådant køb på spotmarkedet.


Et realiseret nettotab fra en baseload-kontrakt, der kan henføres til produktionen i en bestemt kalendermåned, kan helt eller delvist fratrækkes opgørelsen af beregningsgrundlaget for samme anlæg i en anden kalendermåned inden for afregningsperioden. Et nettotab på baseload-kontrakter, der ikke er fratrukket ved opgørelsen af betalingsgrundlaget i den første afregningsperiode, vil kunne fremføres til fradrag i en kalendermåned i den anden afregningsperiode.


Det er en betingelse, at baseload-kontrakten dækker produktionen på anlægget i den kalendermåned, hvor nettotabet fratrækkes.


Opkrævning af betaling

Skatteforvaltningen vil stille en digital blanket til rådighed på skat.dk, hvor producenterne selv skal angive oplysninger om blandt andet produktionsanlæg, der vurderes omfattet, og indtægter omfattet af indtægtsloftet. Producenterne skal for hver afregningsperiode opgøre betalingen.


Producenter, som har produktion omfattet af loven, men som ikke har oppebåret indtægter, som overstiger indtægtsloftet, vil også have pligt til at angive oplysninger til Skatteforvaltningen.


Opkrævning af betaling fra virksomheder vil ske via skattekontoen, som det kendes fra andre ind- og udbetalinger inden for skatte- og afgiftsområdet.


Delt administration mellem Energistyrelsen og Skatteforvaltningen

Energistyrelsen skal i samarbejde med Skatteforvaltningen varetage opgaven med administration og kontrol af indtægtsloftet.


Det er Energistyrelsen, der blandt andet skal kontrollere, om et produktionsanlæg er omfattet af indtægtsloftet, eller om et anlæg er omfattet af en af undtagelserne, eksempelvis om det udgør et demonstrationsprojekt eller et hydridanlæg.


Det er Skatteforvaltningen, der skal varetage administration af ordningen og føre kontrol med, at producenterne opgør og angiver de korrekte indtægter over indtægtsloftet.


Skatteforvaltningen vil kunne træffe afgørelse om selve beløbet, som producenterne vil skulle betale, imens det vil være Klima-, Energi- og Forsyningsministeren, der vil kunne træffe afgørelse om, hvorvidt produktionsanlægget vil være omfattet af indtægtsloftet.


Både afgørelserne fra Skatteforvaltningen og afgørelserne fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeren, vil kunne påklages til Landsskatteretten.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lavere afgift på arv til søskende
Lavere afgift på arv til søskende
20/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Familie- og arveret
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Nye regler om generationsskifte – væsentlige ændringer i reglerne for generationsskifte i ejendomsbranchen
Nye regler om generationsskifte – væsentlige ændringer i reglerne for generationsskifte i ejendomsbranchen
24/06/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Beskatning af værdi af fri bil
Beskatning af værdi af fri bil
24/06/2024
Skatte- og afgiftsret
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
05/07/2024
Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Afgørelse om parcelhusreglens anvendelse ved rådighed over to boliger
Afgørelse om parcelhusreglens anvendelse ved rådighed over to boliger
03/07/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted