Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nu gælder markeds­misbrugs­forordningen

Jurainfo.dk
08/07/2016
Nu gælder markeds­misbrugs­forordningen
Jurainfo.dk logo
I går, den 3. juli 2016, sluttede nedtællingen til markedsmisbrugsforordningens (MAR) ikrafttræden. Nu gælder MAR og erstatter dermed de relevante regler i værdipapirhandelsloven om bl.a. oplysningsforpligtelserne, insiderlister, ledende medarbejdere og deres nærtståendes indberetning og markedsmisbrug. Derudover indeholder MAR nye tiltag som f.eks. whistleblower-ordninger, tilbagekøbsprogrammer og markedssonderinger. Kromann Reumert har frem mod den 3. juli 2016 udsendt nyhedsbreve om de væsentligste ændringer, der følger af MAR, hvor vi har beskrevet de nye regler og vores anbefalinger til, hvordan børsnoterede selskaber skal forholde sig til og indrette sig efter MAR. Dette fortsætter vi med efter sommerferien.

Nedtællingen til MAR nåede i går sin afslutning. Fra nu af skal børsnoterede selskaber således overholde reglerne i MAR om bl.a. insiderlister, oplysningsforpligtelser, ledende medarbejderes og deres nærtståendes indberetningspligt, tilbagekøbsprogrammer, markedssonderinger, insiderhandel, uretmæssig videregivelse af intern viden og markedsmanipulation.

En del af reglerne i MAR adskiller sig fra værdipapirhandelslovens regler om bl.a. offentliggørelse af intern viden og adgangen til udsættelse af offentliggørelse af intern viden. Herudover har Kommissionen vedtaget en række forordninger om de tekniske standarder for bl.a. insiderlister, format for offentliggørelse af intern viden og redegørelse for udsættelse af offentliggørelse af intern viden, ledende medarbejdere og deres nærtståendes indberetning og tilbagekøbsprogrammer.

Vi har siden maj løbende gennem nyhedsbreve og på vores dedikerede hjemmeside holdt alle opdaterede om de nye regler, og vi håber, at vi har hjulpet med afklaring og forenkling af processen frem mod den 3. juli 2016. Vi vender tilbage med flere nyhedsbreve i august, hvor vi bl.a. vil fokusere på insider- og markedsmanipulationsreglerne, sanktionsbestemmelser mv. Vi agter således at fortsætte med at fokusere på de stadig mere komplicerede regler, som noterede selskaber og andre markedsaktører er underlagt. Vi vil herunder løbende orientere om ESMA-guidelines, væsentlige europæiske retsafgørelser mv., ligesom vores hjemmeside vil blive opdateret med relevant udvikling.

VORES ANBEFALINGER
Vi har nedenfor kort gengivet MAR's krav samt vores anbefalinger fra nyhedsbrevene. På den måde kan udstedere dobbelttjekke, at de er forberedt til MAR.
INSIDERLISTER

Insiderlister standardiseres med MAR, og skal indeholde flere oplysninger end hidtil. Insiderlisten skal oprettes med specifikke sektioner for hver type af intern viden, og den kan derudover indeholde en separat sektion for permanente insidere. Herudover skal insidere som noget nyt skriftligt anerkende de pligter, der følger af at være opført på insiderlisten. Vi anbefaler derfor, at udstedere har sikret:

 • Anvendelse af standardskemaer for insiderlister.

 • Opdeling i "specifikke" sektioner og "permanent" sektion.

 • Indsamling af yderligere oplysninger om insiderne (fødenavn, telefonnumre, nationalt ID-nummer og privatadresse).

 • Orientering af insiderne og indhentelse af skriftlig anerkendelse fra insiderne vedrørende de pligter, der følger af at være på insiderlisten, og at de er bekendt med sanktioner for insiderhandel og uretmæssig videregivelse af intern viden.


OFFENTLIGGØRELSE AF INTERN VIDEN
Pligten til at offentliggøre intern viden indtræder allerede på det tidspunkt, hvor den interne viden foreligger. Mellemtrin i en langvarig proces vil i sig selv kunne udgøre intern viden. Fremrykningen af tidspunktet for, hvornår intern viden skal offentliggøres i forhold til de hidtidige regler, betyder, at vi anbefaler, at udstedere nøje gennemtænker, hvornår der eksisterer intern viden i selskabet og fastlægger faste procedurer for vurderingen heraf ved at gennemgå følgende fire overordnede trin:

 1. Er det pågældende forhold eller den pågældende hændelse tilstrækkelig præcis til, at der kan drages en konklusion med hensyn til kurspåvirkningen af udsteders finansielle instrumenter mv.?

 2. Er det pågældende forhold eller den pågældende hændelse indtrådt, eller vil forholdet eller hændelsen indtræde i fremtiden?

 3. I forhold til langvarige processer bør trin 1 og 2 foretages allerede på det tidspunkt, hvor processen påbegyndes og foretages (i) på regulær basis og (ii) på ny hver gang et nyt væsentligt forhold eller en ny væsentlig hændelse indtræder, f.eks. et nyt skridt i en transaktion (åbning af datarum, underskrivelse af hensigtserklæring, bestyrelsesgodkendelser osv.).

 4. Hvis det vurderes, at der foreligger intern viden, bør der (i) oprettes eller ajourføres insiderlister og indhentes skriftlig bekræftelse fra insiderne på, at de er bekendte med de juridiske og lovgivningsmæssige pligter, herunder sanktioner, der følger af opførelse på en insiderliste, og (ii) træffes beslutning om offentliggørelse eller om udsættelse af offentliggørelse af den interne viden og i tilfælde af udsættelse udarbejdes redegørelse for beslutningen herom.


UDSÆTTELSE AF OFFENTLIGGØRELSE AF INTERN VIDEN
Udsættelsesadgangen er blevet særlig relevant med MAR, fordi pligten til at offentliggøre intern viden indtræder på et tidligere tidspunkt end efter værdipapirhandelsloven. Følgende tre betingelser skal alle være opfyldt for at udsætte offentliggørelsen af intern viden:

 • Udsteder skal kunne begrunde, hvorfor offentliggørelsen af intern viden kan udsættes, dvs. at udsteder skal have en legitim interesse. Det kan f.eks. være ved igangværende forhandlinger, hvor en offentliggørelse kan skade resultatet af forhandlingerne, manglende godkendelse fra ledelsesorgan eller en offentlig myndighed, køb eller salg af stor aktiepost i et andet selskab eller opfindelser, hvor en offentliggørelse kan skade udsteders immaterielle rettigheder.

 • Udsteder må ikke vildlede markedet ved at udsætte offentliggørelsen af den interne viden, f.eks. hvis udsteder tidligere har offentliggjort eller udsendt signaler om det modsatte. Navnlig spørgsmålet om "signaler" er svært nærmere at fastlægge, og vi anbefaler derfor, at man nøje overvåger, hvilke udtalelser der afgives til medier, analytikere, i forbindelse med investorpræsentationer m.v. og at man kan dokumentere sine tilkendegivelser.

 • Den interne viden skal kunne holdes fortrolig hos udsteder.


Hvis udsteder udsætter offentliggørelse af intern viden, skal der udarbejdes en redegørelse for, hvordan betingelserne for udsættelse er opfyldt, og udsteder skal efterfølgende underrette Finanstilsynet om, at intern viden har været udsat og udlevere redegørelsen efter anmodning.

Vi anbefaler, at udstedere overvejer at centralisere arbejdet med at identificere intern viden og træffe beslutning om udsættelse af offentliggørelsen, herunder for at sikre en konsistent tilgang til problemstillingerne. Dette kan f.eks. ske ved, at der nedsættes en "disclosure komité".
LEDENDE MEDARBEJDERE OG DERES NÆRTSTÅENDES INDBERETNINGSPLIGT
Ledende medarbejdere og deres nærtstående skal efter MAR indberette transaktioner med udsteders finansielle instrumenter til både udsteder og Finanstilsynet. Indberetningen skal ske straks og senest tre handelsdage efter transaktionen. Bagatelgrænsen for indberetning er 20.000 euro, så der kun skal indberettes transaktioner, når disse samlet for både den ledende medarbejder og dennes nærtstående overstiger bagatelgrænsen. Indberetningen skal foretages på et fortrykt skema.
De nærtstående: Hvem omfattes?
Gruppen af nærtstående opremses i artikel 3, stk. 1, nr. 26 i MAR. En juridisk person er nærtstående, når blot ét af de fire tilknytningsforhold i artikel 3, nr. 26, d) i MAR foreligger. Det vil dog ifølge Finanstilsynet kun være medlemmer af den registrerede direktion og ikke bestyrelsesmedlemmer, der skal tages i betragtning ved vurderingen af, om den pågældende har et ledelsesmæssigt ansvar hos den juridiske person. Finanstilsynet har herudover oplyst, at samlevere skal betragtes som nærtstående.

Orientering om pligter og indberetning
Udsteder skal skriftligt orientere ledende medarbejdere om pligten til at indberette, og ledende medarbejdere skal skriftligt orientere deres nærtstående om pligten til at indberette. Udsteder skal sikre, at ledende medarbejdere og deres nærtstående opføres på selskabets liste over indberetningspligtige.

Der kan indberettes på samme måde til Finanstilsynet som hidtil. Der bør derfor eventuelt forberedes fuldmagter, som de ledende medarbejdere og deres nærtstående kan give til udsteder, hvis udsteder ønsker at bistå med indberetningerne på vegne af de ledende medarbejdere og deres nærtstående.

Lukkede handelsvinduer, evt. udvidede og åbne handelsvinduer 

MAR indfører lukkede handelsvinduer for de ledende medarbejdere i en periode på 30 dage før offentliggørelse af selskabets halv- og helårsrapport. Vi anbefaler, at det overvejes, om der også skal fastlægges lukkede handelsvinduer før offentliggørelse af eventuelle kvartalsrapporter, samt om selskabet skal indføre åbne handelsvinduer.
WHISTLEBLOWER-ORDNINGER
Flere beskyttede
Kredsen af beskyttede udvides, således at enhver ansat i et selskab kan indberette overtrædelser af MAR til Finanstilsynet. Det betyder, at medarbejdere i såvel finansielle som ikke-finansielle virksomheder fremover opnår beskyttelse i forbindelse med indberetninger.

Udstederes whistleblower-ordninger
Finansielle virksomheders lovpligtige interne whistleblower-ordninger skal tillige give mulighed for indberetninger vedrørende MAR. Hvis en eksisterende lovpligtig ordning indeholder referencer til værdipapirhandelsloven, bør disse derfor udskiftes med de relevante referencer til MAR. Indberetning af overtrædelser af MAR vedrørende virksomheder, der ikke har en lovpligtig intern whistleblower-ordning, skal ske direkte til Finanstilsynet, uanset om virksomheden måtte have etableret en frivillig ordning. Vi anbefaler, at udstedere overvejer, om der skal indgives ansøgning til Datatilsynet om, at indberetninger af overtrædelser af MAR omfattes af den frivillige ordning.

INTERNE REGLER OG NASDAQ COPENHAGENS NYE UDSTEDERREGLER
Overvej at udarbejde interne regler
Hverken MAR eller Nasdaq Copenhagens nye regler for udstedere af aktier og obligationer stiller krav om, at selskaber udarbejder interne regler. Nasdaq anbefaler dog, at børsnoterede selskaber udarbejder interne regler for selskabets handel med egne finansielle instrumenter og ledende medarbejderes handel med selskabets finansielle instrumenter.

Det er også vores anbefaling, at udstedere fortsat udarbejder interne regler, bl.a. som en hjælp til selskabets medarbejdere, så de ved, hvornår de må handle med selskabets finansielle instrumenter. Det vil være en konkret vurdering, om det er mest relevant at fastlægge lukkede handelsvinduer eller fastholde åbne handelsvinduer. Herudover kan interne regler indeholde en beskrivelse af udsteders forretningsgange, som kan være en praktisk og værdifuld hjælp for medarbejderne. Det kan således være relevant at udarbejde tre regelsæt med interne regler for henholdsvis:

 • medarbejdere

 • ledende medarbejdere (inkl. beskrivelse af indberetningspligten)

 • udsteders oplysningsforpligtelser.


Genbesøg eksisterende informationspolitik 
Børsnoterede selskaber skal desuden efter Nasdaqs nye udstederregler udarbejde en informationspolitik, der svarer til den kommunikationsstrategi, som selskaberne hidtil har skullet udarbejde. Vi anbefaler, at udstederne gen-besøger deres eksisterende politikker og herunder overvejer at fastlægge retningslinjer for f.eks. hvilke kundekontrakter eller tilsvarende, som man vil anse for at udgøre intern viden. Ikke mindst i lyset af MAR's ændrede regler for offentliggørelse er afgrænsningen af, hvad der udgør intern viden, blevet helt central i forhold til selskabets kommunikationspolitik.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
14/05/2024
Compliance, Selskabsret, EU-ret
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
14/05/2024
Finansiering og bankret, EU-ret
Vedtagelsen af L 107
Vedtagelsen af L 107
17/05/2024
Compliance, Finansiering og bankret, Selskabsret
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
23/05/2024
Selskabsret, Forsikring og erstatning
CSDDD endeligt vedtaget i Rådet for Den Europæiske Union
CSDDD endeligt vedtaget i Rådet for Den Europæiske Union
06/06/2024
EU-ret, Compliance, Finansiering og bankret
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
07/06/2024
Compliance, Finansiering og bankret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted