Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Markedsmisbrugs­forordingen: Interne regler

Kromann Reumert
23/06/2016
Markedsmisbrugs­forordingen: Interne regler
Vi fortsætter nedtællingen til den 3. juli 2016 og sætter denne gang fokus på interne regler. Hverken efter markedsmisbrugsforordningen (MAR) eller Nasdaq Copenhagens (Nasdaq) nye udstederregler vil udsteder have pligt til at udarbejde interne regler, når MAR træder i kraft den 3. juli 2016. Nasdaq Copenhagen anbefaler dog, at udsteder overvejer at have interne regler for selskabets handel med egne finansielle instrumenter og ledende medarbejderes handel med selskabets finansielle instrumenter. Det er også vores anbefaling, at udsteder fortsat udarbejder interne regler, bl.a. som en hjælp til selskabets medarbejdere, så de ved, hvornår de må handle med selskabets finansielle instrumenter.

VORES ANBEFALING
Kromann Reumert anbefaler, at udstederne fortsat udarbejder interne regler. Formålet med at have interne regler er bl.a. at gøre det klart for medarbejderne, hvordan de bør omgås intern viden, og hvornår de må handle med selskabets finansielle instrumenter, f.eks. ved brug af handelsvinduer.

HVAD GÆLDER I DAG?
Selskaber skal efter værdipapirhandelslovens § 37 og Nasdaqs udstederregler udarbejde fire sæt interne regler for henholdsvis (i) selskabets handel med egne aktier, (ii) ledende medarbejderes og andre medarbejderes handel med selskabets aktier, (iii) håndtering af intern viden i selskabet, og (iv) selskabets oplysningsforpligtelser.

HVAD KOMMER TIL AT GÆLDE FRA DEN 3. JULI 2016?

MARKEDSMISBRUGSFORORDNINGEN
Det er ikke et krav efter MAR, at udsteder skal have interne regler.

Folketinget vedtog den 3. juni 2016 en lov om ændring af værdipapirhandelsloven, som bl.a. ophævede § 37 om interne regler. Pligten til at have interne regler er en dansk regel, som Folketinget ikke har ønsket at videreføre i værdipapirhandelsloven. Udkastet til forslag om lov om kapitalmarkeder, der vil erstatte værdipapirhandelsloven den 1. januar 2017, indeholder heller ikke en pligt for udsteder til at have interne regler.

Der vil således fremover ikke være en pligt for udsteder til at have interne regler. Det betyder, at medarbejdere fremover må handle til enhver tid, forudsat at de ikke er i besiddelse af intern viden. Der gælder dog særlige regler for ledende medarbejdere, som beskrevet i vores nyhedsbrev om ledende medarbejderes indberetningspligt, bl.a. ved lukkede handelsvinduer.

NASDAQ COPENHAGENS UDSTEDERREGLER
Nasdaqs nye udstederregler, der træder i kraft den 3. juli 2016, indeholder heller ikke længere en pligt for børsnoterede selskaber til at have interne regler.

Nasdaq anbefaler dog i pkt. 2.4.2. i udstederreglerne, at udsteder nøje overvejer at fastlægge interne regler for dels selskabets handel med egne finansielle instrumenter, dels ledende medarbejderes handel med selskabets finansielle instrumenter. Hvis udsteder udarbejder interne regler, skal disse udleveres til Nasdaq efter anmodning.

Indholdet af Nasdaqs anbefalinger svarer i høj grad til de krav til interne regler, der følger af Nasdaqs hidtidige udstederregler. Nasdaq anbefaler dog ikke, at udstedere fastlægger interne regler for øvrige medarbejdere i selskabet, der måtte være insidere, som det er et krav efter Nasdaqs nugældende udstederregler. Herudover anfører Nasdaq i sine anbefalinger, at selskaberne kan overveje at fastlægge lukkede handelsvinduer, der eventuelt vedrører en længere periode end den i MAR foreskrevne 30 dages periode for ledende medarbejdere.

Selskabets eventuelle interne regler bør altså ifølge Nasdaq indeholde handelsvinduer, hvad enten selskabet konkret vælger at fastlægge lukkede handelsvinduer eller fortsat at arbejde med åbne handelsvinduer. Selskabet bør ifølge Nasdaq forholde sig til enhver finansiel information, dvs. kvartals-, halv- og helårsrapport samt regnskabsmeddelelse, som selskabet offentliggør i overensstemmelse med årsregnskabsloven og udstederreglerne, hvis det besluttes at udarbejde interne regler. Nasdaq anfører endvidere, at praktik i forbindelse med ledende medarbejderes udnyttelse af incitamentsprogrammer kan være en anden årsag til, at det kan være hensigtsmæssigt at fastlægge handelsvinduer.

Den omfattede personkreds kan, foruden selskabet selv og ledende medarbejdere, også være andre medarbejdere, som det skønnes relevant at omfatte, som f.eks. medarbejdere i regnskabsfunktionen, Investor Relations og IT.

Ligesom hidtil kan de eventuelle interne regler indeholde en undtagelsesadgang i de særlige situationer, hvor der er god grund til alligevel at tillade handel med udsteders finansielle instrumenter. Såfremt udsteders interne regler indeholder en undtagelsesadgang, skal denne være i overensstemmelse med MAR. Nasdaq anbefaler, at det overvejes, om den samme undtagelsesadgang skal gælde for øvrige medarbejdere.

Endelig anfører Nasdaq i udstederreglerne, at selskabets ledelse, hvis det besluttes at have interne regler, ligesom hidtil med jævne mellemrum, f.eks. årligt, bør revurdere indholdet af de interne regler samt til stadighed sikre sig, at den omfattede personkreds er bekendt med de interne regler.

VORES ANBEFALING
Kromann Reumert anbefaler som anført ovenfor, at selskaberne for at gøre det nemmere for medarbejderne at agere fortsat udarbejder interne regler.

LUKKEDE ELLER ÅBNE HANDELSVINDUER
Navnlig for ledende medarbejdere, der er opført på den permanente sektion af udsteders insiderliste og dermed anses for til enhver tid at have adgang til al intern viden om udsteder, dvs. f.eks. medlemmer af bestyrelsen og direktionen, kan et åbent handelsvindue være en rettesnor for, hvornår de må handle, naturligvis forudsat at de konkret ikke er i besiddelse af intern viden. De lukkede handelsvinduer gælder alene før offentliggørelse af selskabets halv- og helårsrapport. Vi anbefaler, at også kvartalsrapporter omfattes at de lukkede handelsvinduer, selvom dette ikke er et krav i henhold til MAR.

For øvrige medarbejdere anbefaler vi, at udsteder nøje overvejer fortsat at fastlægge åbne handelsvinduer. Dette vil navnlig være relevant i et selskab med mange medarbejdere. Det vil dog være en konkret vurdering, om åbne handelsvinduer er relevant for det pågældende selskab. Undtagelsesadgangen for medarbejdere til at handle, hvor det ellers ikke er tilladt, bør også gælde for øvrige medarbejdere. Om denne adgang skal være lige så snæver som vedrørende de lukkede handelsvinduer for ledende medarbejdere er en konkret vurdering. Åbne handelsvinduer taler for at tillade en udvidet undtagelsesadgang, fordi der herved fastlægges en kortere periode, hvor en medarbejder må handle med selskabets finansielle instrumenter end ved lukkede handelsvinduer, hvor det modsat fastlægges, hvornår en medarbejder ikke må handle.

PRAKTISK BESKRIVELSE AF UDSTEDERS FORRETNINGSGANGE
Interne regler kan desuden være en værdifuld og praktisk hjælp for medarbejderne. De kan f.eks. indeholde konkrete eksempler på intern viden, og hvordan medarbejderen skal forholde sig, hvis vedkommende er i besiddelse af intern viden, herunder i tilfælde af, at den interne viden lækkes. Det kan således være praktisk at udarbejde tre regelsæt med interne regler for henholdsvis (i) medarbejdere, (ii) ledende medarbejdere og (iii) udsteders oplysningsforpligtelser.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvad er reglerne for udlodning af udbytte i kapitalselskaber?
Hvad er reglerne for udlodning af udbytte i kapitalselskaber?
19/01/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
26/02/2024
EU-ret, Selskabsret, Øvrige
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
27/02/2024
Finansiering og bankret, Øvrige
EMIR REFIT - Nye rapporteringsregler skal anvendes fra den 29. april 2024
EMIR REFIT - Nye rapporteringsregler skal anvendes fra den 29. april 2024
28/02/2024
EU-ret, Finansiering og bankret
EU-Parlamentet og Ministerrådet når til enighed om "Listing Act"
EU-Parlamentet og Ministerrådet når til enighed om "Listing Act"
28/02/2024
EU-ret, Finansiering og bankret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted