Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Kreditorer vandt omstødelses­sag om et konkurs­krav, kurator havde opgivet

Horten
01/08/2019
499
Kreditorer vandt omstødelses­sag om et konkurs­krav, kurator havde opgivet
Horten logoNy dom illustrerer, at et konkursbos kreditorer har mulighed for at anlægge en omstødelsessag, og at domstolene foretager en konkret vurdering af aktivers værdifastsættelse ved overdragelse forud for konkurs. Dommen viser også, at man ikke kan spekulere i at undgå at blive ramt af et omstødelseskrav ved at overdrage aktiver for derefter at trække en truende konkursbehandling i langdrag.

Selskabets direktør havde overdraget selskabets væsentligste aktiver til et andet af direktørens selskaber efter varsling om krav for mangelfulde entreprisearbejder. Det udtømte konkursbo havde ikke midler til at føre omstødelsessagen. To af konkursboets kreditorer anlagde omstødelsessagen over for det berigede selskab på boets vegne. Det berigede selskab blev dømt til at tilbagebetale den opnåede berigelse til konkursboet, selvom nogle af de omstødelige dispositioner var foretaget mere end to år før fristdagen.


Sagens baggrund


Den 7. november 2018 afsagde Byretten i Horsens dom i en omstødelsessag, anlagt af to af det konkursramte selskabs kreditorer. Kurator havde som følge af boets manglende midler opgivet at føre omstødelsessagen, selvom kurator havde mistanke om, at det konkursramte selskab havde overdraget væsentlige aktiver til et nærtstående selskab.

De to kreditorer gjorde gældende, at der var sket en begunstigelse af det nærstående selskab på bekostning af de øvrige kreditorer. Dette var som følge af, at det konkursramte selskab havde overdraget en ejendom og driftsmateriel, samt indfriet et tilgodehavende, over for en nærstående part.


Kreditorerne kunne selvstændigt føre omstødelsessag, da konkursboet havde opgivet kravet


Det berigede selskab bestred, at kreditorer i det konkursramte selskab, havde søgsmålskompetence på boets vegne.

Retten vurderede, at kreditorerne selvstændigt kunne føre omstødelsessagen mod det berigede selskab, idet der ikke er nogen formkrav forbundet med kurators opgivelse af kravet, hvorfor sagsanlægget er muligt for kreditorerne efter konkurslovens § 137.


Dommen illustrerer værdifastsættelsesmetoder i omstødelsessager


Det var afgørende for sagens udfald, om det konkursramte selskab havde overdraget aktiver til underpris. Dette forhold beror på en værdiansættelse af de overdragne aktivers værdi.

I denne forbindelse illustrerer dommen parternes uenighed om principperne for værdifastsættelsen; Således kan aktiver værdifastsættes ved:

  • værdien ved fortsat drift (også kendt som ”going concern”)

  • værdien ved "målrettet salg" i fri handel

  • aktivernes værdi ved "tvangssalg".


Byretten benyttede sig således af den værdifastsættelsesmetode, der bl.a. følger af Højesterets Dom af 31. marts 2015 om salget af FC Nordsjælland.

Retten vurderede, at den overdragne ejendom måtte vurderes ud fra værdien ved målrettet salg på tidspunktet for tinglysningen. Retten tillagde det vægt, at en ejendomsmægler forud for overdragelsen havde vurderet værdien ved salg til en uafhængig tredjemand, idet lejeforhold og efterfølgende forbedringer blev tillagt vægt.

Derimod vurderede Retten, at maskiner og materiel, der tillige var overdraget fra det konkursramte selskab til det nærtstående selskab, skulle værdifastsættes til aktivernes værdi ved fortsat drift (going concern), idet driften umiddelbart var blevet videreført med disse aktiver.


Spørgsmålet om omstødelighed


På baggrund af ovenstående værdifastsættelsesmetode, skønnede Retten ikke, at der i forbindelse med overdragelsen af ejendommen havde været et væsentligt misforhold mellem den betalte købesum og ejendommens værdi. Konkursboet havde dermed ikke lidt noget tab ved overdragelsen.

Det konkursramte selskab havde imidlertid indfriet en stor del af det nærstående selskabs tilgodehavende i forbindelse med ejendommens overdragelsen. Da denne disposition var foretaget mere end 2 år forud for fristdagen, gjorde kreditorerne gældende, at dispositionen var omstødelig i medfør af konkurslovens § 74.

Retten fandt, at det konkursramte selskab måtte anses for insolvent på tidspunktet for dispositionens foretagelse, idet direktøren burde vide, at selskabet som følge af de verserende entreprisesager inden for nær fremtid ikke ville være i stand til at opfylde sine forpligtelser efterhånden, som de forfaldt, uanset man ikke på dispositionstidspunktet var dømt til at dække erstatningskrav herfor. Som følge af direktørens dobbeltrolle i både det konkursramte og det berigede selskab, fandtes det godtgjort, at det berigede selskab kendte til, at det konkursramte selskab var insolvent ved dispositionens foretagelse, og at der var tale om en utilbørlig disposition. Det nærstående selskab måtte dermed tilbagebetale den modtagne betaling af tilgodehavendet, da dette var en retsstridig begunstigelse på bekostning af de andre kreditorer.

Retten vurderede tillige, at der ved overdragelsen af maskiner og materiel forelå en omstødelig disposition, idet den betalte købesum indebar en omstødelig gave, jf. konkurslovens § 64, stk. 2.

Hortens bemærkninger
Sagen illustrerer dels, at konkursboets kreditorer har mulighed for at anlægge en omstødelsessager, som kurator opgiver, f.eks. på grund af manglende midler i konkursboet, dels at domstolene foretager en konkret vurdering af aktivers værdifastsættelse ved overdragelse forud for konkurs, og dels at man ikke kan spekulere i at undgå at blive ramt af et omstødelseskrav ved at overdrage aktiver for derefter at trække en truende konkursbehandling i langdrag.

 
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 31.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Aflivning af mink: Panthavers retsstilling ved ekspropriation
Aflivning af mink: Panthavers retsstilling ved ekspropriation
16/11/2020
Øvrige, Insolvens og rekonstruktion, Offentlig ret, Finansiering og bankret
Ændringer i konkurslovens regler om rekonstruktion på vej
Ændringer i konkurslovens regler om rekonstruktion på vej
27/10/2020
Insolvens og rekonstruktion
Forslag fra Konkursrådet om ændring af reglerne om rekonstruktion
Forslag fra Konkursrådet om ændring af reglerne om rekonstruktion
07/10/2020
Insolvens og rekonstruktion
Nyt om konkursboets indtræden i lejeaftaler
Nyt om konkursboets indtræden i lejeaftaler
05/10/2020
Insolvens og rekonstruktion
Konkursrådet foreslår ændringer af regler om rekonstruktion
Konkursrådet foreslår ændringer af regler om rekonstruktion
15/07/2020
Insolvens og rekonstruktion
Undgå konkurskarantæne
Undgå konkurskarantæne
08/07/2020
Insolvens og rekonstruktion
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted