Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteretsdom: Pligt til forlænget uddannelsesaftale ved barselsorlov

Horten
03/06/2015
Højesteretsdom: Pligt til forlænget uddannelsesaftale ved barselsorlov


Højesteret har fastslået, at en elev havde ret til at få forlænget sin uddannelsesaftale, som udløb under hendes barselsorlov.

ELEVPLADS TILBØD IKKE FORLÆNGELSE AF UDDANNELSESAFTALE
En gartnerelev blev under sit uddannelsesforløb gravid og kunne derfor ikke færdiggøre uddannelsesforløbet før påbegyndelse af graviditets- og barselsorlov. Eleven blev derudover sygemeldt på grund af graviditet som følge af arbejdets fysiske karakter. Uddannelsesaftalen udløb under elevens barselsorlov, og ansættelsesforholdet hos praktikpladsen ophørte. Arbejdsgiveren tilbød ikke eleven en forlængelse af uddannelsesaftalen, og eleven færdiggjorde derfor ikke sin uddannelse.Eleven gjorde under retssagen gældende, at arbejdsgiveren efter erhvervsuddannelseslovens § 58 havde haft pligt til at forlænge elevens uddannelsesaftale, som udløb under hendes barselsorlov. Hun krævede derfor godtgørelse for overtrædelse af erhvervsuddannelsesloven og ligebehandlingsloven.

LANDSRETTEN: ELEV HAVDE IKKE ØNSKET FORLÆNGELSE
Sagen blev i første omgang indbragt for Tvistighedsnævnet, som afgør tvister mellem en elev og praktikpladsen. Nævnet fandt, at var ikke var sket forskelsbehandling i strid med ligebehandlingsloven, og at erhvervsuddannelsesloven var overholdt, fordi en manglende forlængelse ikke kunne sidestilles med en afskedigelse.

Eleven indbragte derefter sagen for Østre Landsret, der fandt det afgørende, om eleven overhovedet havde fremsat ønske om forlængelse af uddannelsesaftalen over for arbejdsgiveren.

Landsretten fandt på baggrund af bevisførelsen i sagen, at eleven ikke havde fremsat skriftligt ønske om forlængelse af uddannelsesaftalen over for arbejdsgiveren, og allerede af den grund havde arbejdsgiveren ikke handlet i strid med ligebehandlingsloven eller erhvervsuddannelsesloven. Landsretten frifandt derfor arbejdsgiveren.

HØJESTERET: PLIGT TIL AT AFKLARE BEHOV FOR FORLÆNGELSE
Højesteret bemærkede, at erhvervsuddannelseslovens § 58 giver en elev og en arbejdsgiver mulighed for at indgå aftale om forlængelse af uddannelsesaftalen, hvis eleven har orlov i forbindelse med graviditet eller barsel.

På baggrund af forarbejderne til bestemmelsen udtalte Højesteret, at en elev, der bliver gravid og som påbegynder barselsorlov inden uddannelsesaftalens udløb, kan kræve, at aftalen forlænges i nødvendigt omfang. I modsat fald vil eleven få ringere mulighed for at gennemføre uddannelsen end elever, der ikke er gravide. Dette vil være i strid med ligebehandlingsloven.

Højesteret udtalte desuden, at arbejdsgiveren og eleven skal forsøge at opnå enighed om en forlængelse af uddannelsesaftalen. Initiativet hertil vil naturligt komme fra eleven selv, men arbejdsgiveren har i kraft af sin pligt til oplæring også en forpligtelse til at søge afklaret, om der er behov for forlængelse af uddannelsesaftalen.

I forhold til den konkrete sag fandt Højesteret, at eleven havde krav på at få forlænget sin uddannelsesaftale grundet barselsorlov. Det var efter bevisførelsen ikke godtgjort, at eleven havde tilkendegivet, at hun ikke ønskede forlængelse.

Højesteret fandt, at arbejdsgiveren havde handlet i strid med erhvervsuddannelseslovens § 58. Arbejdsgiverens tilkendegivelser i breve til eleven om, at hun skulle tilbagelevere firmaets ejendele, måtte derudover sidestilles med en afskedigelse af eleven, og der var derfor også sket overtrædelse af ligebehandlingslovens § 9.

RETS-USIKKERHED FØRTE TIL MINDRE GODTGØRELSE
Spørgsmålet om elevens ret til forlængelse af uddannelsesaftalen som følge af fravær grundet graviditet var et spørgsmål forbundet med betydelig rets-usikkerhed. Derfor fraveg Højesteret sædvanlig praksis for udmåling af godtgørelse i sager om krænkelse af ligebehandlingsloven og udmålte godtgørelsen til 40.000 kr. svarende til ca. 2 måneders løn.

Højesteret fandt ikke grundlag for at tilkende godtgørelse for uberettiget opsigelse efter erhvervsuddannelsesloven, da en sådan godtgørelse i væsentlig grad ville kompensere for de samme forhold, som godtgørelsen efter ligebehandlingsloven.

HORTEN BEMÆRKER
Dommen fastslår, at en arbejdsgiver i kraft af sin forpligtelse til oplæring af eleven også har en særlig forpligtelse til at afklare, om eleven ønsker en forlængelse af uddannelsesaftalen grundet graviditet.
Det er derfor vigtigt, at man som arbejdsgiver af egen drift sørger for at afklare, om en elev ønsker en forlængelse af uddannelsesaftalen i henhold til erhvervsuddannelseslovens § 58.

Endelig viser dommen, at der i sager, hvor der både er sket overtrædelse af erhvervsuddannelsesloven og ligebehandlingsloven, ikke kan opnås godtgørelse efter begge regelsæt, hvis godtgørelsen kompenserer for de samme forhold.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
08/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
12/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted