Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Genoptagelse og praksisændring som følge af dommen i KPC-sagen

TVC Advokatfirma
24/06/2020
Genoptagelse og praksisændring som følge af dommen i KPC-sagen
TVC Advokatfirma logo
Skattestyrelsen har udsendt styresignal om genoptagelse og praksisændring vedrørende moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning

Skattestyrelsen har offentliggjort styresignalet om genoptagelse og praksisændring som følge af EU-Domstolens dom af den 4. september 2019 i sag C-71/18, KPC Herning.

Ved dommen tilsidesatte EU-Domstolen Skattestyrelsens praksis om moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning. Skattestyrelsen havde ind til EU-Domstolens dom den praksis, at såfremt det var aftalt eller forudsat ved overdragelse af en grund med en bygning, at bygningen skulle nedrives af køber, skulle overdragelsen anses som en momspligtig overdragelse af en byggegrund og ikke en momsfri overdragelse af en grund med tilhørende bygning.

Ved dommen i sag C-71/18, KPC Herning, tilsidesatte EU-Domstolen imidlertid Skattestyrelsens praksis, idet Domstolen fandt, at en transaktion i form af levering af en grund ikke kan kvalificeres som levering af en byggegrund, når der på leveringstidspunktet er opført en bygning på grunden. Dette gælder uanset, at det er parternes hensigt, at bygningen skal rives ned – helt eller delvist – for at gøre plads til en ny bygning. Skattestyrelsen har efterfølgende hævet den retssag mod KPC ved Vestre Landsret, som gav anledning til forelæggelse af sagen for EU-Domstolen.

Skattestyrelsen har den 10. juni 2020 offentliggjort sit styresignal om genoptagelse og praksisændring som følge af EU-Domstolens dom. Styresignalet er offentliggjort som SKM2020.238.SKTST.

Styrelsens ny praksis vil være, at levering af en grund, hvorpå der er opført en bygning på leveringstidspunktet som udgangspunkt vil blive anset som en levering omfattet af momsfritagelsen for fast ejendom. Det gælder uanset, at det er parternes hensigt, at bygningen skal rives helt eller delvist ned for at gøre plads til en ny bygning. Den momsmæssige bedømmelse skal således foretages på baggrund af objektive kriteriet og ikke parternes subjektive hensigt. Det er forudsat, at der ikke er tale om en ny bygning, da en overdragelse heraf vil være momspligtig.

Det er styrelsens opfattelse, at det af EU-Domstolen er forudsat, at bygningen på leveringstidspunktet er fuldt funktionsdygtig og reelt kan anvendes som bygning.

Styrelsen bemærker i denne forbindelse, at det ikke er afgørende, om bygningen anvendes til det formål, som den oprindeligt var bestemt til, men at hvis en bygning ikke længere kan anvendes til det oprindelige formål, og hvis den i øvrigt ikke kan anvendes som bygning til andre formål, må den anses for ikke at være funktionsdygtig.

Styrelsen vil følge den praksis, at det beror på en konkret vurdering, om en bygning er funktionsdygtig. Vurderingen vil tage udgangspunkt i, om bygningen kan anvendes som bygning.

Ved vurderingen af om bygningen er fuldt funktionsdygtig, lægges der efter praksisændringen vægt på bygningens anvendelse op til leveringstidspunktet. Ved vurderingen skal der således ses bort fra, om køber har planlagt, at bygningen efter leveringen skal rives ned. Har bygningen på lovlig vis været anvendt som bygning frem til leveringen, må bygningen ifølge styrelsen anses for at have været fuldt funktionsdygtig på leveringstidspunktet. Dette gælder uanset, at bygningen i forbindelse med salget kan have stået ubenyttet umiddelbart inden leveringen, fx fordi udlejer ikke har fornyet erhvervslejemål på grund af det forestående salg. Hvis bygningen derimod har stået ubenyttet i længere tid, og bygningen ikke har været opvarmet eller vedligeholdt, skal sælger kunne sandsynliggøre bygningens funktionsdygtighed.

For så vidt angår bygninger, der lider af mangler på leveringstidspunktet, vil der efter praksisændringen gælde følgende:

”Nogle mangler på en bygning kan være så omfattende, at en bygning ikke kan tages i brug som bygning, hvorfor der efter Skattestyrelsens vurdering ikke er tale om en funktionsdygtig bygning. Eksempelvis kan påbud om nedrivning eller kondemnering, skader efter brand, storm, større hærværk eller en total vandskade medføre, at bygningen ikke længere er funktionsdygtig. Ligeledes kan væsentligt misvedligeholdte bygninger og bygninger, hvor væsentlige bygningsbestanddele skal udskiftes, inden den atter kan tages i brug, blive anset som ikke funktionsdygtige bygninger. Omvendt kan eksempelvis en bygning, som umiddelbart ikke synes at være vedligeholdt og fx har nogle knuste ruder, være klar til at tage i brug efter småreparationer, og bygningen må dermed anses for at være en funktionsdygtig bygning.

Hvis Skattestyrelsens vurdering af bygningens funktionsdygtighed foretages efter leveringen, og sælger kan godtgøre, at køber umiddelbart efter leveringen, vedvarende og på lovlig vis rent faktisk har anvendt bygningen, er yderligere sandsynliggørelse af bygningens funktionsdygtighed fra sælgers side dog ikke nødvendig.

I andre tilfælde kan et moment i sandsynliggørelsen eksempelvis være en overdragelseskontrakt mellem uafhængige parter, eller en rapport udarbejdet af en uvildig sagkyndig i forbindelse med leveringen, hvoraf det fremgår, at bygningen er i en stand, så den kan anvendes som bygning.”

Den nye praksis gælder med tilbagevirkende kraft fra og med den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 3 år forud for tidspunktet for underkendelse af praksis. I den konkrete sag betyder det, at virksomheder og andre, der har betalt moms som følge af den tidligere nu tilsidesatte praksis, vil kunne få genoptaget og tilbagebetalt moms for transaktioner foretaget fra og med den afgiftsperiode, der var påbegyndt, men endnu ikke udløbet den 9. december 2012. I kravet på tilbagebetaling skal fradrages besparelse i form af fradrag på købsmoms og moms af reguleringsforpligtelse, ligesom tilbagebetaling kan nægtes, hvis Skatteforvaltningen kan godtgøre, at virksomheden opnår en uberettiget berigelse ved tilbagebetaling på grund af overvæltning af afgift på køberne.

Senere omsætningsled kan rette krav mod Skatteforvaltningen efter de gældende regler herom, jf. styresignalet i SKM2015.733.SKAT.

Anmodning om genoptagelse skal indgives inden 6 måneder fra styresignalets offentliggørelse.

TVC Advokatfirma har stor erfaring med momssager og tilbagesøgning af for meget betalt moms. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du eller din virksomhed har behov for rådgivning om den momsmæssige behandling af overdragelser af fast ejendom eller tilbagesøgning af moms som følge af den ændrede praksis om moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning.
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Mulighed for at klage over ejendomsvurderingerne for 2013 til 2020
Mulighed for at klage over ejendomsvurderingerne for 2013 til 2020
12/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Sanktioner mod fremlejegivere i private lejeboliger – nyt lovforslag sendt i høring
Sanktioner mod fremlejegivere i private lejeboliger – nyt lovforslag sendt i høring
12/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Markant stigning i fundet af illegal tobak ved kontroller - fra 33 pct. i 2015 til 61 pct. i 2020
Markant stigning i fundet af illegal tobak ved kontroller - fra 33 pct. i 2015 til 61 pct. i 2020
07/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Nyt om "15 %-reglen" – Højesteret underkender Skattestyrelsen
Nyt om "15 %-reglen" – Højesteret underkender Skattestyrelsen
04/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Kender du KINFO?
Kender du KINFO?
04/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Udenlandsk arbejdskraft - Skattestyrelsens afgørelse tilsidesat
Udenlandsk arbejdskraft - Skattestyrelsens afgørelse tilsidesat
27/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted