Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Fratrædelsesgodtgørelse: EU-domstolen afviser diskrimination af ældre funktionærer

Horten
06/03/2015
Fratrædelsesgodtgørelse: EU-domstolen afviser diskrimination af ældre funktionærer
Der er nu kommet endelig afklaring om lovlighed af begrænsningen i udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til ældre funktionærer.

EU-Domstolen har i dom af 26. februar 2015 fastslået, at den dagældende undtagelsesbestemmelse i funktionærloven, hvorefter der ikke skulle udbetales fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer, der ved fratrædelsen har mulighed for at modtage folkepension, ikke var i strid med forbuddet mod aldersdiskrimination.

DEN TIDLIGERE UNDTAGELSE TIL FRATRÆDELSESGODTGØRELSE
I henhold til den tidligere undtagelsesbestemmelse i funktionærlovens § 2a, stk. 2 og 3 mistede en medarbejder retten til fratrædelsesgodtgørelse, hvis medarbejderen oppebar folkepension eller havde ret til alderspension efter en med arbejdsgiveren aftalt pensionsordning, hvis funktionæren var indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år.

Undtagelsesbestemmelsen i funktionærlovens § 2a, stk. 3 udgik med lovændringen af funktionærlovens § 2, der trådte i kraft den 1. februar 2015.

Lovændringen fulgte i kølvandet på EU-Domstolens afgørelse i Ole Andersen-sagen fra oktober 2010, hvor EU-Domstolen fastslog, at funktionærlovens § 2a, stk. 3, var for vidtgående set i forhold til det underliggende beskyttelsesdirektiv og i strid med EU-retten.

Denne afgørelse blev fulgt op af Højesteret, der i dom af 17. januar 2014 fastslog, at en medarbejder, der fortsat ønskede at forfølge en erhvervsmæssig karriere, skulle have godtgørelse efter funktionærlovens § 2a, uanset om medarbejderen havde mulighed for at oppebære alderspension.

"Ole Andersen-sagen" og Højesterets dom er beskrevet i tidligere nyheder på horten.dk den 29. april 2013 og den 20. januar 2014.

DEN KONKRETE SAG
En arbejdstager, som var funktionæransat, blev opsagt, da han var 65 år. Arbejdstageren havde derfor mulighed for at få udbetalt folkepension, men han havde ansøgt om at få sin folkepension udbetalt på et senere tidspunkt.

Uanset at arbejdstageren efter udløbet af opsigelsesperioden tiltrådte en ny stilling, udbetalte arbejdsgiveren med henvisning til den tidligere bestemmelse i funktionærloven ikke fratrædelsesgodtgørelse. Under retssagen gjorde arbejdstageren gældende, at arbejdsgiverens afslag på fratrædelsesgodtgørelse var i strid med EU-rettens forbud mod aldersdiskrimination. Dette spørgsmål forelagde Østre Landsret for EU-Domstolen.

Aldersdiskrimination var begrundet i legitime formål

EU-Domstolen udtaler i dommen, at undtagelsesbestemmelsen i funktionærlovens § 2a, stk. 3, var udtryk for ulige behandling på grund af alder. EU-Domstolen undersøger derefter, om de danske regler var objektivt og rimeligt begrundede i legitime beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitiske formål samt udgjorde et hensigtsmæssigt og nødvendigt middel til at nå dette formål.

Domstolen udtaler, at formålet med undtagelsesbestemmelsen var at begrænse muligheden for misbrug ved, at funktionæren får udbetalt en godtgørelse, som er bestemt til at skulle hjælpe med at finde anden beskæftigelse, hvis denne alligevel ønsker at gå på pension. Dette er efter domstolens opfattelse et legitimt formål, men reglen skulle herudover også være hensigtsmæssig og nødvendig for at opnå det forfulgte mål. Den danske regel var efter EU-Domstolens opfattelse egnet til at nå de beskæftigelsespolitiske formål, der forfølges af EU, og reglen var ikke for vidtgående i forhold til de arbejdstagere, der havde nået den normale pensionsalder.

EU-Domstolen finder derfor, at den tidligere § 2a, stk. 3, ikke var i strid med EU-retten.

HORTEN BEMÆRKER
Funktionærlovens regler om fratrædelsesgodtgørelse blev som beskrevet ændret pr. 1. februar 2015. EU-Domstolens dom af 26. februar 2015 har som følge heraf begrænset betydning.

EU-Domstolen foretager imidlertid en grundig vurdering af, hvilke objektive og legitime formål, der kan begrunde en ulige behandling på grund af alder. Dommen kan derfor anvendes til at skabe klarhed over EU-Domstolens krav til nationale bestemmelser, som indebærer forskelsbehandling på grund af alder.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
08/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
12/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted