Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Forslag til EU-direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platforms-arbejde fastsætter nye krav til digitale platforme

Bird & Bird
01/03/2022
Forslag til EU-direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platforms-arbejde fastsætter nye krav til digitale platforme
Bird & Bird logo
I december 2021 udsendte Europa-Kommissionen et forslag til et nyt direktiv om platformsarbejde med særligt fokus på de mennesker, der arbejder inden for denne branche. På grund af den hurtigt voksende digitale transformation, især med platformsøkonomien, ser EU et stort behov for en bredere beskyttelse af arbejdstagerne inden for denne økonomi for at sikre, at de grundlæggende rettigheder for arbejdstagere, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder overholdes.

Direktivets tre hovedmålsætninger er:


(1) at sikre, at personer, der arbejder via platforme, har - eller kan opnå - den korrekte beskæftigelsesstatus i lyset af deres faktiske forhold til den digitale arbejdsplatform og får adgang til de gældende arbejdstagerrettigheder og sociale beskyttelsesrettigheder.


(2) at sikre retfærdighed, gennemsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med algoritmisk styring i forbindelse i platformens arbejdskontekst, og


(3) at øge gennemsigtigheden, sporbarheden og bevidstheden om udviklingen inden for platformsarbejde og forbedre håndhævelsen af de gældende regler for alle personer, der arbejder via platforme, herunder dem, der opererer på tværs af grænserne.


(1) Beskæftigelsesstatus

En af de største udfordringer inden for platformsbranchen er vurderingen af, om den person, der udfører arbejdet, kan betragtes som selvstændig eller som arbejdstager. Kun arbejdstagere, der er omfattet af sådanne retlige instrumenters personelle anvendelsesområde, nyder godt af beskyttelsen. Selvstændige, herunder dem, der arbejder via platforme, falder uden for anvendelsesområdet og har typisk ikke disse rettigheder, hvilket gør arbejdstagerstatus til en adgangsportal EU's arbejdsmarkedslovgivning. Ifølge Europa-Kommissionen forventes mellem 1,72 mio. og 4,1 mio. personer at blive omklassificeret som arbejdstagere.


De foreslåede regler om beskæftigelsesstatus er anført i kapitel II (artikel 3-5) i direktivet.


I artikel 3 kræves det, at medlemsstaterne skal have etableret passende procedurer til at kontrollere og sikre korrekt fastsættelse af beskæftigelsesstatus for personer, der udfører platformsarbejde, således at det kan fastslås, om personer, der muligvis er fejlklassificeret som selvstændige (eller enhver anden status), bør anses for at være i et ansættelsesforhold — i overensstemmelse med nationale definitioner — så de i givet fald kan omklassificeres som arbejdstagere.


I artikel 4 fastslås det, at kontraktforholdet mellem en digital arbejdsplatform, der kontrollerer udførelsen af arbejde, og en person, der udfører platformsarbejde gennem denne platform, juridisk set skal formodes at være et ansættelsesforhold. Medlemsstaterne skal fastlægge en ramme for foranstaltninger i overensstemmelse med deres nationale retssystemer. I artikel 4, stk. 2, er der desuden anført en række kriterier, der skal tages i betragtning ved vurderingen af, om platformen "kontrollerer" arbejdstageren.


Afgørelsen af, om der foreligger et ansættelsesforhold, skal først og fremmest baseres på omstændighederne vedrørende den faktiske udførelse af arbejdet under hensyntagen til brugen af algoritmer i forbindelse med tilrettelæggelsen af platformsarbejdet, uanset hvordan forholdet er klassificeret i en eventuel kontrakt, der måtte være aftalt mellem parterne.


I relation hertil hedder det i artikel 5, at hvis den digitale arbejdsplatform hævder, at det pågældende kontraktforhold ikke er et ansættelsesforhold (som defineret i den lovgivning, de kollektive overenskomster eller den praksis, der er gældende i medlemsstaten, under hensyntagen til Domstolens retspraksis), påhviler bevisbyrden den digitale arbejdsplatform, dvs. at der med direktivet etableres en omvendt bevisbyrde.


(2) Sikring af retfærdighed, gennemsigtighed og ansvarlighed i algoritmisk styring

"Algoritmisk styring" betyder, at de digitale platforme anvender automatiserede systemer til at tildele opgaver, overvåge, evaluere og træffe beslutninger for de personer, der arbejder gennem dem. Direktivet indfører nye materielle rettigheder for personer, der udfører platformsarbejde, og som således er underlagt "algoritmisk styring".


Disse nye materielle rettigheder er oplistet i kapitel III (artikel 6-10) i direktivet og betragtes som et supplement til direktiv 2019/1152 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår. For det første skal en digital platform informere platformsarbejdere om a) automatiserede overvågningssystemer[1] og b) automatiserede beslutningssystemer[2] (artikel 6). Arbejdstageren skal modtage oplysningerne i form af et dokument senest den første arbejdsdag samt i tilfælde af væsentlige ændringer, og til enhver tid på platformsarbejderens anmodning (dokumentet kan være i et elektronisk format). Oplysningerne skal være kortfattede, gennemsigtige, forståelige og let tilgængelige i et klart og tydeligt sprog.


I henhold til artikel 7 skal digitale arbejdsplatforme regelmæssigt overvåge og evaluere virkningen af individuelle beslutninger, der træffes eller understøttes af automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer. Der skal således være sikkerhed for, at der er tilstrækkelige menneskelige ressourcer til at overvåge virkningen af individuelle beslutninger, der træffes eller understøttes af automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer.


I henhold til artikel 8 har platformsarbejdere ret til at få en forklaring fra den digitale arbejdsplatform om enhver beslutning, der træffes eller understøttes af et automatiseret beslutningssystem, og som i væsentlig grad påvirker platformsarbejderens arbejdsvilkår. Derfor skal digitale arbejdsplatforme henvise platformsarbejderne til en kontaktperson, der er udpeget til at drøfte og afklare de fakta, omstændigheder og begrundelser for sådanne beslutninger med en menneskelig kontaktperson på den digitale arbejdsplatform. Digitale arbejdsplatforme skal sikre, at sådanne kontaktpersoner har den nødvendige kompetence, uddannelse og beføjelse til at udøve denne funktion.


Endelig skal den digitale platform i henhold til artikel 9 sørge for information til og høring af platformsarbejdernes repræsentanter eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, arbejdstagerne selv, om algoritmiske ledelsesbeslutninger, f.eks. hvis de har til hensigt at indføre nye automatiserede overvågnings- eller beslutningssystemer eller foretage væsentlige ændringer af disse systemer.


(3) Gennemsigtighed i forbindelse med platformsarbejde og håndhævelse af gældende regler

Endelig foreslås der konkrete foranstaltninger til at nå den tredje målsætning om at øge gennemsigtigheden og sporbarheden af platformsarbejde med henblik på at støtte myndighederne i håndhævelsen af eksisterende rettigheder og forpligtelser relateret til arbejdsvilkår og social beskyttelse. Dette er reguleret i kapitel IV (artikel 11-12).


I direktivets artikel 11 og 12 fastsættes det, at 1) digitale platforme skal indberette arbejde udført af platformsarbejdere til de kompetente arbejdsmarkeds- og socialsikringsmyndigheder og dele relevante data med disse myndigheder, og 2) at de pågældende myndigheder skal have adgang til relevante grundlæggende oplysninger om antallet af personer, der arbejder via digitale arbejdsplatforme, deres beskæftigelsesstatus og deres standardvilkår og -betingelser.


For at sikre håndhævelse af reglerne foreslås der i direktivet også forskellige måder, hvorpå myndighederne og arbejdstagerne kan sikre arbejdstagernes materielle rettigheder. Disse er anført i kapitel V (artikel 13-19). Blandt andet i artikel 15, hvorefter digitale arbejdsplatforme skal skabe mulighed for, at personer, der udfører platformsarbejde, kan kontakte og kommunikere med hinanden og blive kontaktet af repræsentanter for personer, der udfører platformsarbejde. Kontakten skal ske gennem den digitale arbejdsplatforms digitale infrastruktur eller på lignende effektive måder.


I henhold til artikel 17 og 18 er arbejdstagerne beskyttet mod ugunstig behandling eller negative følger og mod afskedigelse med den begrundelse, at de har udøvet de rettigheder, der er fastsat i direktivet.En Opsummering Af De Foreslåede Krav Til Digitale Platforme I Henhold Til Direktivet:

 

I henhold til direktivforslaget skal digitale platforme:


  1. Vurdere om den specifikke arbejdstager anses for at være ansat eller ej. Hvis arbejdstageren hævder at være arbejdstager, ligger bevisbyrden for, at han/hun ikke er det, hos den digitale platform (omvendt bevisbyrde).
  2. Give oplysninger om 1) automatiserede overvågningssystemer og 2) anvendte automatiserede beslutningssystemer. Oplysningerne skal gives i form af et dokument (som kan være i elektronisk format) senest den første arbejdsdag samt i tilfælde af væsentlige ændringer og til enhver tid efter anmodning fra platformens arbejdstagere.
  3. Generere oplysninger og gøre sådanne oplysninger tilgængelige for relevante myndigheder.
  4. Sikre tilstrækkelige menneskelige ressourcer til at overvåge virkningen af individuelle afgørelser, der træffes eller understøttes af automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer, dvs. der skal være en kontaktperson udpeget til at drøfte og afklare de fakta, omstændigheder og begrundelser, der har ført til en beslutning.
  5. Sørge for information og høring om beslutninger, der sandsynligvis vil føre til indførelse af væsentlige ændringer, eller om væsentlige ændringer i brugen af automatiserede overvågnings- og beslutningssystemer.
  6. Sikre, at arbejdstagerne kan kommunikere med hinanden og blive kontaktet af repræsentanter for personer, der udfører platformsarbejde, gennem de digitale arbejdsplatformes digitale infrastrukturer eller tilsvarende effektive midler.

[1] som anvendes til at overvåge, føre tilsyn med eller evaluere platformarbejderes arbejdsindsats ved hjælp af elektroniske midler.


[2] som anvendes til at træffe eller understøtte beslutninger, der i væsentlig grad påvirker disse platformsarbejderes arbejdsvilkår, navnlig deres adgang til arbejdsopgaver, deres indtjening, deres sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, deres arbejdstid, deres forfremmelse og deres kontraktmæssige status, herunder begrænsning, suspension eller opsigelse af deres konto.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
19/02/2024
Udbud, EU-ret, Compliance
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
20/02/2024
Compliance, EU-ret, Persondata
Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
20/02/2024
Konkurrenceret, EU-ret
AI-forordningen er endelig på plads – hvad nu?
AI-forordningen er endelig på plads – hvad nu?
19/02/2024
Persondata, EU-ret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
I går
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
I går
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted