Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

EU-Domstolen: Arbejdsgiver må gerne afvise krav på fratrædelses­godtgørelse, hvis medarbejderen har ret til folkepension

Kromann Reumert
01/04/2015
232
EU-Domstolen: Arbejdsgiver må gerne afvise krav på fratrædelses­godtgørelse, hvis medarbejderen har ret til folkepension
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen har fastslået, at den tidligere bestemmelse i funktionærlovens § 2 a, stk. 2 ikke var i strid med EU-retten.

EU-Domstolens afgørelse i sag C-515/13

Sagen kort
En medarbejder (M) blev efter 12 års ansættelse opsagt fra sin stilling som ingeniør.

M ønskede ikke at gå på pension, selvom han på fratrædelsestidspunktet var 67 år. I stedet tiltrådte han ved udløbet af sin opsigelsesperiode en stilling som sprinkleringeniør hos en ny arbejdsgiver.

Da M før sin opsigelse havde arbejdet hos den samme arbejdsgiver i 12 år, gjorde han krav på en måneds fratrædelsesgodtgørelse i medfør af funktionærlovens § 2a.

Arbejdsgiveren afviste imidlertid dette krav med henvisning til den daværende undtagelsesbestemmelsen i § 2a, stk. 2. Efter denne bestemmelse mistede en medarbejder sin ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis medarbejderen havde mulighed for at få udbetalt folkepension ved sin afskedigelse, hvilket M havde.

I sagen for Østre Landsret gjorde Ingeniørforeningen gældende, at den daværende § 2a, stk. 2, om bortfald på grund af ret til folkepension var udtryk for ulovlig aldersdiskrimination i strid med EU-retten, idet retten til at få udbetalt folkepension var betinget af, at den pågældende havde opnået en bestemt alder, nemlig folkepensionsalderen. Ingeniørforeningen mente derfor, at den daværende bestemmelse i § 2a, stk. 2, var baseret på et kriterium, der var uadskilleligt forbundet med alder, hvilket måtte være i strid med EU-rettens ligebehandlingsdirektiv.

Østre Landsret forelagde spørgsmålet for EU-Domstolen, som nu har taget stilling til, hvorvidt den daværende funktionærlovs § 2a, stk. 2, er i strid med EU-retten.

EU-Domstolens afgørelse
EU-Domstolen fandt, at bestemmelsen indebar en ulige behandling, der var direkte baseret på et alderskriterium. Bestemmelsen var derfor umiddelbart i strid med ligebehandlingsdirektivet, som forbyder forskelsbehandling på grund af alder.

Domstolen bemærkede dog videre, at medlemsstaterne kan fastsætte regler om, at en ulige behandling på grund af alder ikke udgør forskelsbehandling, når blot reglerne er objektivt og rimeligt begrundet i legitime formål, herunder beskæftigelsespolitiske formål. Reglerne skal også være proportionale.

Hensynet bag funktionærlovens regler om fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere med lang anciennitet er at beskytte arbejdstagere, hvis overgang til anden beskæftigelse kunne blive vanskeliggjort grundet deres lange anciennitet i samme virksomhed. Dette hensyn gør sig imidlertid ikke gældende i tilfælde, hvor arbejdstageren ønsker at forlade arbejdsmarkedet og gå på pension. Da personer, som har ret til folkepension, normalt ikke fortsætter på arbejdsmarkedet, var det et legitimt hensyn, som kunne begrunde forskelsbehandling på grund af alder.

EU-Domstolen kom desuden frem til, at manglende fratrædelsesgodtgørelse ikke kunne forvolde et væsentligt indtægtstab på længere sigt, da der var tale om en engangsgodtgørelse svarende til 1, 2 eller 3 måneders løn. Reglen udgjorde derfor ikke et for vidtgående indgreb i forhold til det legitime formål bag bestemmelsen.

EU-retten fandtes derfor ikke at være til hinder for den daværende danske bestemmelse i funktionærlovens § 2a, stk.2, når blot denne var objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål samt var proportional. Domstolen fastslog, at det herefter tilkommer Østre Landsret at efterprøve, om bestemmelsen opfylder disse betingelser.

Hvad viser dommen?
Den tidligere bestemmelse i funktionærlovens § 2 a, stk. 2, var ikke i strid med EU-retten.

Dommen er særlig interessant set i lyset af EU-Domstolens dom i Ole Andersen-sagen (C-499/08), hvor EU-Domstolen fastslog, at det er i strid med EU-retten at fratage en funktionær, der ønsker at forblive på arbejdsmarkedet, sin ret til fratrædelsesgodtgørelse, såfremt denne er berettiget til arbejdsgiverbetalt pension ved sin afskedigelse efter den tidligere funktionærlovs bestemmelse i § 2a, stk. 3.

I Ole Andersen-sagen kom EU-Domstolen frem til, at bestemmelsen medførte en risiko for, at medarbejderen ville lide et væsentligt indtægtstab, idet medarbejderen – som hverken var ‎berettiget til fratrædelsesgodtgørelse eller folkepension – kunne være nødsaget til at få ‎udbetalt alderspension før tid og i konsekvens heraf få nedsat sin alderspension. ‎Samme risiko forelå ikke i denne sag, da det er muligt at oppebære ‎folkepension sideløbende med udøvelsen af en erhvervsmæssig beskæftigelse eller at ‎opsætte folkepensionen med henblik på senere at opnå en forhøjelse af pensionen.

Se Kromann Reumerts omtale af Ole Andersen-sagen.

Dommen har betydning for en lang række sager, som har afventet EU-Domstolens afgørelse i sagen. Det er dog op til de danske domstole at efterprøve de enkelte sager, hvor der er rejst krav om godtgørelse.

Øvrige bemærkninger
Dommen vil ikke få betydning for funktionærer opsagt efter den 1. februar 2015, da bestemmelsen i funktionærlovens § 2a, stk. 2 (og stk. 3) er ophævet for disses vedkommende. Herefter vil en funktionær, som har opnået en anciennitet på henholdsvis 12 eller 17 år, have ret til fratrædelsesgodtgørelse, uanset om denne har ret til folkepension eller arbejdsgiverbetalt alderspension. Fratrædelsesgodtgørelsen har nu altså mere karakter af en godtgørelse for lang og tro tjeneste, og reglerne forudsættes nu enklere og lettere at anvende for både arbejdsgivere og funktionærer.

Se Kromann Reumerts omtale af lovændringen.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 38.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
I dag
Ansættelses- og arbejdsret
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
19/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke arbejdsgivers forpligtelser til at indberette feriemidler optjent i ”overgangsperioden”.
Muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke arbejdsgivers forpligtelser til at indberette feriemidler optjent i ”overgangsperioden”.
05/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn
Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn
21/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Sexchikane på arbejdspladsen
Sexchikane på arbejdspladsen
21/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Opsigelse af funktionærer
Opsigelse af funktionærer
18/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted