Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ændringer i konkurslovens regler om rekonstruktion på vej

Focus Advokater
27/10/2020
Ændringer i konkurslovens regler om rekonstruktion på vej
Focus Advokater logo
Regeringen har netop fremsat et lovforslag, der bl.a. har til formål at forbedre mulighederne for, at virksomheder, der er levedygtige, men som har forbigående økonomiske vanskeligheder, fx på grund af svigtende omsætning afstedkommet af myndighedernes restriktioner grundet COVID-19 pandemien, kan videreføres via konkurslovens rekonstruktionsregler i stedet for at gå konkurs. I juli måned kom Konkursrådet med en udtalelse, der anbefalede, at konkurslovens regler om rekonstruktion blev tilpasset som følge af COVID-19. Regeringens lovforslag er baseret på anbefalingerne fra Konkursrådet. Hvis lovforslaget vedtages, kan det have væsentlig betydning for virksomheder, der er eller kommer i økonomiske problemer.

Baggrund og formål

De foreslåede ændringer tager sigte på at gøre rekonstruktionsreglerne mere tilgængelige og mindre omkostningskrævende, ligesom det foreslås, at der indføres en indledende periode af rekonstruktionen, som i realiteten bliver en slags kontrolleret timeout på 4-8 uger.


Oversigt over de foreslåede lovændringer

Lovforslaget om tilpassede regler falder inden for forskellige dele af regelsættet om rekonstruktion i konkursloven. De væsentligste forslag til ændringer er:


Beskikkelse af regnskabskyndig tillidsmand

 • Det foreslås at gøre det valgfrit for skyldneren under rekonstruktion, om en regnskabskyndig tillidsmand skal beskikkes ved indledning af rekonstruktionen. Efter de gældende regler skal der altid ved indledningen af rekonstruktion beskikkes en regnskabskyndig tillidsmand, og den regnskabskyndige er efter de gældende regler pålagt en række opgaver. Forslaget om valgfrihed kan derfor medvirke til at begrænse omkostningerne på et tidligt tidspunkt af rekonstruktionsbehandlingen.
 • Det foreslås, at rekonstruktøren eller kreditorerne på mødet om afstemning om rekonstruktionsplanen eller senere kan kræve, at skifteretten beskikker en regnskabskyndig tillidsmand.

 

”Kontrolleret time-out”

 • Lovslagets bestemmelser giver mulighed for at give en virksomhed under rekonstruktion en ”kontrolleret time-out”. Det vil sige, at virksomheden beskyttes mod kreditorforfølgning, mens mulighederne for at opnå en rekonstruktion sonderes, og modsat i dag vil virksomheden ikke automatisk blive erklæret konkurs, hvis rekonstruktionen slår fejl i time-out-perioden. Timeout-perioden får dermed karakter af en forebyggende rekonstruktionsbehandling.
 • Det foreslås, at en rekonstruktion uanset årsag skal kunne bringes til ophør før vedtagelse af en rekonstruktionsplan uden, at skyldneren automatisk tages under konkursbehandling.
 • Det foreslås videre, at kravet om sikkerhedsstillelse for en eventuel efterfølgende konkursbehandling samtidig ophæves.
 • Rekonstruktionsplanen angiver rammerne for rekonstruktionen, og den skal fortsat fremsendes til virksomhedens kreditorer forud for et møde i skifteretten. Mødet i skifteretten til behandling af rekonstruktionsplanen skal efter de gældende regler afholdes senest 4 uger efter rekonstruktionens indledning. Denne frist kan dog forlænges med yderligere 4 uger, hvis særlige grunde taler for det.
 • De nugældende regler kan i mange tilfælde være en udfordring i forhold til at udarbejde en holdbar rekonstruktionsplan. Det foreslås derfor, at mødet i skifteretten til afstemning om rekonstruktionsplanen uden begrundelse skal kunne begæres udsat af rekonstruktøren med op til yderligere fire uger.
 • Alle ændringsforslagene er dog ikke ubetinget i virksomhedens favør. Det foreslås således, at rekonstruktøren pålægges at indgive politianmeldelse mod skyldneren, hvis de indledende undersøgelser, også inden en rekonstruktionsplan udarbejdes, giver anledning til det.
 • Derudover kan en virksomhed ikke ukritisk indlede flere på hinanden følgende forsøg på rekonstruktion og på den vis undgå kreditorforfølgning. Uafhængigt af Konkursrådets anbefalinger indeholder lovforslaget en regel, hvorefter en skifteret skal afvise en ny begæring om rekonstruktion, der indgives tidligere end 1 måned efter, en virksomhed tidligere er ophørt med en rekonstruktion, uden at der blev vedtaget en rekonstruktionsplan.
 

Medarbejdernes stilling ved rekonstruktionsbehandling

 • Det foreslås, at konkurs- og rekonstruktionsbehandling sidestilles i relation til virksomhedsoverdragelsesloven i modsætning til gældende regler i dag. Hvis lovforslaget vedtages, kan Lønmodtagernes Garantifond således også dække manglende løn til ansatte for perioden indtil indledningen af rekonstruktionen, ligesom en erhverver af en virksomhed, der har været under rekonstruktion, fremover alene indtræder i krav, der opstår i tiden efter rekonstruktionens indledning.
 • Det foreslås videre, at rekonstruktionsbehandling vil blive udbetalingsgrund efter Lov om Lønmodtagernes Garantifond, hvilket ikke er tilfældet nu. Dette vil imidlertid alene gælde for de medarbejdere, der før eller under rekonstruktionsbehandlingen er opsagt og fritstillet.
 • I udgangspunktet vil virksomheden også efter de foreslåede regelændringer selv skulle afholde lønkrav for de lønmodtagere, der fortsat beskæftiges. For at lette likviditetsbehovet foreslås det, at den eksisterende låneordning udvides således, at Lønmodtagernes Garantifond har mulighed for også at dække lønrestancer, der forfaldt før rekonstruktionsbehandlingen, til de medarbejdere, der fortsat er beskæftiget i skyldnerens virksomhed. Tanken bag de foreslåede ændringer er at lette likviditetspresset for virksomheder under rekonstruktion.
 • Derudover tilrettes reglerne, så nærtstående lønmodtageres retsstilling i relation til Lønmodtagernes Garantifond bliver den samme under konkurs og rekonstruktion.

”Fast-track”-procedure for overdragelse af virksomhed

 • Ligesom der kan være behov for yderligere tid til at udarbejde en rekonstruktionsplan, kan der være behov for at foretage en hurtig overdragelse af en virksomhed for derved – i kreditorernes interesse – at bevare flest mulige værdier. Det foreslås derfor, at der indføres en ny ”fast-track”-procedure, hvorefter en virksomhedsoverdragelse kan foretages udelukkende med rekonstruktørens samtykke, hvis rekonstruktøren skønner det hensigtsmæssigt for at bevare værdien af skyldnerens virksomhed forinden vedtagelse af en rekonstruktionsplan gennem skifteretten (på det møde der skal afholdes inden 4-8 uger).
 • En sådan anvendelse af ”fast-track”-proceduren kan dog ikke ske uden forudgående orientering til virksomhedens kreditorer, idet lovforslagets regler pålægger rekonstruktøren at informere kreditorerne herom med en frist på 5 dage for kreditorerne til at gøre indsigelse.

 

Virksomhedspant

Konkursrådet anbefalede også nogle ændringer i virksomhedspanthaverens retsstilling i forbindelse med rekonstruktion. Disse forslag er ikke med i lovforslaget, da Justitsministeriet vil se på virksomhedspanteordningen ved en samlet evaluering senere. Når der kommer nyt herom, vil det blive omtalt i et senere nyhedsbrev.

 

Focus Advokater anbefaler

Hvis lovforslaget vedtages, vil reglerne om rekonstruktion blive gjort lettere tilgængelige og mere brugbare i visse situationer. Det kræver dog i alle tilfælde fortsat betydelig indsigt i reglerne og såvel juridisk som forretningsmæssig forståelse for at kunne navigere i regelsættet for at vurdere, om det er anvendeligt.

Det vil fortsat ikke i alle situationer være den rigtige – eller mest fordelagtige løsning - at gennemføre en rekonstruktion gennem konkurslovens regler, selvom en virksomhed er i økonomiske vanskeligheder. Det er derfor nødvendigt med rådgivning for at kunne vurdere, om der er grundlag for at hjælpe en virksomhed gennem rekonstruktion.


Hos Focus Advokater har vi stor erfaring med at hjælpe virksomheder i økonomiske problemer og med virksomhedsoverdragelse i det hele taget.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Udbetaling af andelshaveres indeståender i et andelsselskab ved konkurs eller rekonstruktion
Udbetaling af andelshaveres indeståender i et andelsselskab ved konkurs eller rekonstruktion
20/11/2023
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Ny dom: Øget risiko for omstødelse af sikkerhed i løbende kreditmellemværender
Ny dom: Øget risiko for omstødelse af sikkerhed i løbende kreditmellemværender
23/11/2023
Insolvens og rekonstruktion, Finansiering og bankret
Lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere vedtaget
Lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere vedtaget
18/12/2023
Finansiering og bankret, Insolvens og rekonstruktion
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
14/03/2024
Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Nyt lovforslag om revision af konkurskarantænereglerne: Adgang til konkurskarantæneregistret
Nyt lovforslag om revision af konkurskarantænereglerne: Adgang til konkurskarantæneregistret
20/03/2024
Insolvens og rekonstruktion
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
15/05/2024
EU-ret, Insolvens og rekonstruktion, Kontraktret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted