Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Revision af Nasdaq Copenhagens regelsæt for udstedere af aktier ‒ nye regler om afnotering

Kromann Reumert
23/01/2020
653
Revision af Nasdaq Copenhagens regelsæt for udstedere af aktier ‒ nye regler om afnotering
Kromann Reumert logo
Nasdaq Copenhagen har den 7. januar 2020 offentliggjort en revision af reglerne for udstedere af aktier, som træder i kraft den 15. januar 2020. Ændringerne afspejler, at det siden den 3. januar 2018 har været op til den enkelte markedsplads at beslutte, hvorvidt der skal vedtages et regelsæt om afnotering på udsteders anmodning, og hvordan regelsættet i så fald skal udformes. Formålet med de nye regler om afnotering er at reducere den skønsmæssige vurdering af, hvornår Nasdaq Copenhagen kan og vil godkende udsteders anmodning om afnotering ved at fastsætte mere objektive kriterier for denne vurdering. De nye regler om afnotering viderefører i et vist omfang den eksisterende praksis, men kommer samtidig med mere klare retningslinjer for situationer, som historisk har medført betydelige udfordringer og usikkerheder. Som det klare udgangspunkt vil Nasdaq Copenhagen godkende en udsteders anmodning om afnotering, såfremt dette er godkendt af udsteders generalforsamling med et flertal på minimum 90 %, og udsteder sikrer, at minoritetsaktionærerne tilbydes at afhænde deres aktier i en periode på mindst 4 uger.


Hvad gælder efter de nye regler om afnotering?


Nasdaq Copenhagen nedsatte i foråret 2019 en arbejdsgruppe, der skulle vurdere fordele og ulemper ved udformningen af et nyt regelsæt om afnotering. Resultatet af arbejdsgruppens arbejde kommer nu til udtryk i Nasdaq Copenhagens opdaterede regler for udstedere af aktier i pkt. 2.9. Pkt. 2.9 opregner tre betingelser, der skal være opfyldt, for at Nasdaq Copenhagen vil imødekomme en udsteders anmodning om afnotering. Derudover indeholder de opdaterede regler også mulighed for, at Nasdaq Copenhagen i visse tilfælde kan fravige og eventuelt helt se bort fra betingelserne.


1. Vedtagelseskrav


Beslutning om afnotering skal være truffet ved en gyldig generalforsamlingsbeslutning, hvor mindst 90 % af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen, har stemt for forslaget om afnotering. I forhold til vedtagelseskravet er det væsentligt at være opmærksom på, at dette omfatter samtlige stemmerettigheder i udsteder uanset, om udsteder har flere aktieklasser og uanset, at der kun er optaget én aktieklasse til handel.


2. Korrekt indkaldelse med dagsorden


Som ved alle andre generalforsamlinger i noterede selskaber skal indkaldelse til generalforsamlingen offentliggøres med en dagsorden, hvoraf forslaget om afnotering skal fremgå. Forslagets væsentligste indhold skal angives i indkaldelsen, og som noget nyt skal forslaget indeholde en beskrivelse af, hvilke konsekvenser afnoteringen af udsteder vil have for aktionærerne.


3. Tilbud om at afhænde aktier i udsteder i en periode på mindst 4 uger efter Nasdaq Copenhagens godkendelse af anmodning om afnotering


Som noget nyt skal udsteder sikre, at minoritetsaktionærerne tilbydes at afhænde deres aktier i udsteder i en periode på mindst 4 uger efter Nasdaq Copenhagens godkendelse af udsteders anmodning om afnotering. Nasdaq Copenhagen stiller ikke krav om, hvem der skal tilbyde at erhverve aktierne, blot at udsteder sikrer, at et tilbud foreligger. Prisen for aktierne skal være rimelig, og betingelserne for afhændelsen skal være ens for alle aktionærer og fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Hvor en udsteder har flere aktieklasser, gælder denne betingelse alene for de noterede aktier.


Hvad menes der med rimelig pris? 


Nasdaq Copenhagen vil som udgangspunkt ikke tage stilling til, hvad der udgør en rimelig pris. En minoritetsaktionær, der ønsker at afhænde sine aktier på grund af afnoteringen, og som finder den tilbudte pris urimelig, må således som udgangspunkt selv rette krav og ultimativt anlægge sag mod tilbudsgiver og/eller udsteder med påstand om, at prisen skal ændres til et mere rimeligt niveau.

Nasdaq Copenhagen kan dog afvise udsteders anmodning om afnotering samt anmode udsteder om at revidere betingelserne for afhændelsen af aktierne, såfremt Nasdaq Copenhagen finder, at kursfastsættelsen er åbenbart urimelig. Har udsteder i forbindelse med kursfastsættelsen indhentet en vurderingsmandsudtalelse eller lignende (en såkaldt ”fairness opinion”), kan en sådan udtalelse indgå i Nasdaq Copenhagens vurdering af, om kursfastsættelsen er åbenbart urimelig.


Hvornår slettes aktierne fra handel?


Såfremt Nasdaq Copenhagen godkender en anmodning om sletning, vil aktierne blive slettet fra handel efter udløb af den 4-ugers afhændelsesperiode, og uanset om en aktionær efterfølgende anfægter kursfastsættelsen.


Undtagelser til reglerne for afnotering


Undtagelserne nedenfor afspejler i et stort omfang, hvad der allerede gælder i dag, men giver dog en mere klar forvent-ning om, hvornår udsteder faktisk kan afnoteres.


1. Ekstraordinære omstændigheder hvor udsteder er nødlidende


Nasdaq Copenhagen kan ved ekstraordinære omstændigheder vælge at fravige én eller flere af betingelserne, som nævnt ovenfor, såfremt den udsteder, som anmoder om afnotering, er nødlidende.


2. Såfremt en aktionær kan tvangsindløse de øvrige aktionærer efter selskabsloven, vil Nasdaq Copenhagen god-kende en anmodning om afnotering, uanset om
tvangsindløsningen ønskes iværksat.


Såfremt en aktionær har mulighed for at sikre sig fuldt ejerskab ved tvangsindløsning efter selskabslovgivningen, vil Nasdaq Copenhagen godkende en anmodning fra udstederen om afnotering, uanset om tvangsindløsningen ønskes iværksat, og uanset om de øvrige betingelser ovenfor er opfyldt. Minoritetsaktionærerne er i dette tilfælde beskyttede, da de i henhold til selskabslovens regler kan kræve sig indløst af majoritetsaktionæren og dermed har en mulighed for at afhænde deres aktier. Såfremt der anmodes om afnotering som følge af iværksat tvangsindløsning vil Nasdaq Copenhagen slette aktierne fra handel enten inden afhændelsesperioden er indledt (således at sidste handelsdag er børsdagen før afhændelsesperiodens påbegyndelse) eller ved afhændelsesperiodens udløb (således at sidste handelsdag er den sidste børsdag i af-hændelsesperioden).


3. Udsteder ophører med at eksistere som følge af fusion eller spaltning


Såfremt udsteder ophører med at eksistere som følge af en fusion eller spaltning i henhold til selskabslovens kapitel 15 og 16 om fusioner og spaltninger eller anden relevant lovgivning om fusioner og spaltninger slettes aktierne fra handel. Afnoteringen af udsteder vil ske, når Erhvervsstyrelsen har foretaget den endelige registrering/offentliggørelse i registreringstidende af fusionen/spaltningen.


4. Udsteder ophører med at eksistere som følge af konkurs

Såfremt udsteder ophører med at eksistere som følge af konkurs vil Nasdaq Copenhagen slette aktierne fra handel ved konkursdekretets afsigelse.


5. Udsteder ophører med at eksistere som følge af opløsning, likvidation mv.

Såfremt udsteder ophører med at eksistere som følge af en opløsning i henhold til selskabslovens kapitel 14 om kapitalselskabers opløsning bliver aktierne slettet fra handel. For så vidt angår likvidation afnoteres udsteder først, når Nasdaq Copenhagen har modtaget udsteders endelige likvidationsregnskab, som skal være godkendt på den endelige generalforsamling for udsteders opløsning.


6. Aktierne optages til handel eller er optaget til handel på et andet reguleret/tilsvarende marked

Nasdaq Copenhagen afnoterer udsteder senest 4 uger efter Nasdaq Copenhagens godkendelse af udsteders anmodning om sletning.


Kromann Reumert har deltaget i arbejdsgruppen 


Partner Christina Bruun Geertsen fra Kromann Reumert har deltaget i Nasdaq Copenhagens arbejdsgruppe og udtaler: "I praksis har det i en række scenarier ikke været entydigt, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for, at en udsteder kan blive afnoteret. Med den nye sletteregel i Nasdaq Copenhagens udstederregler er der skabt en tiltrængt klarhed over betingelserne for afnotering såvel for udstedere som for investorer."

Læs mere på Nasdaq Copenhagens hjemmeside

  
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 31.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovforslag vil forlænge muligheden for elektroniske general­forsamlinger til 2021
Lovforslag vil forlænge muligheden for elektroniske general­forsamlinger til 2021
13/11/2020
Selskabsret
Ny anbringelsesbekendtgørelse pr. 1. november 2020
Ny anbringelsesbekendtgørelse pr. 1. november 2020
05/11/2020
Finansiering og bankret, Selskabsret
Ny anbringelses­bekendtgørelse er trådt i kraft
Ny anbringelses­bekendtgørelse er trådt i kraft
04/11/2020
Selskabsret
Lovforslag: Kravene til omregistrering af iværksætterselskaber lempes og fristen forlænges til 15. oktober 2021
Lovforslag: Kravene til omregistrering af iværksætterselskaber lempes og fristen forlænges til 15. oktober 2021
09/10/2020
Selskabsret
Nye krav til omregistrering af iværksætterselskaber
Nye krav til omregistrering af iværksætterselskaber
01/10/2020
Selskabsret, Øvrige
10 råd til udarbejdelsen af en klar og forståelig vederlagsrapport
10 råd til udarbejdelsen af en klar og forståelig vederlagsrapport
11/09/2020
Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted