Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Nye afnoteringsregler

Bech Bruun
04/02/2020
Nye afnoteringsregler
Bech Bruun logo
Nasdaq Copenhagen har den 7. januar 2020 udsendt en ny version af Udstederreglerne, der indeholder en ændring af reglerne om afnotering og sletning fra handel. Ændringerne træder i kraft den 15. februar 2020.

Baggrunden for ændringen er, at det fra den 3. februar 2018 - i forbindelse med at kapitalmarkedsloven erstattede værdipapirhandelsloven – blev besluttet at fjerne visse af lovreglerne om sletning af finansielle instrumenter, så det blev overladt til den enkelte markedsplads at fastsætte regler herfor.


Den nye sletningsregel


De nye regler er resultatet af en proces, hvor Nasdaq Copenhagen nedsatte en arbejdsgruppe, som er kommet med forslag til den nye regel i Udstederreglernes pkt. 2.9. Ved udformningen af de nye regler har det været Nasdaq Copenhagens formål, at de skulle indeholde mere klare og objektive betingelser for sletning, der sikrer balancen mellem hensynene til på den ene side udstedere og på den anden side minoritetsaktionærerne. Dette er i modsætning til den tidligere regel, hvorefter sletning ikke ville blive foretaget, hvis det var sandsynligt, at det ville være til ”væsentlig skade” for investorernes interesser eller markedets ordentlige funktion - hvilket var en mere skønspræget vurdering.

Efter de nye sletteregler vil Nasdaq Copenhagen som hovedregel tage en anmodning om sletning til følge, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1. Kvalificeret majoritetskrav

Beslutning om sletning skal ske ved en gyldig generalforsamlingsbeslutning, der er tiltrådt af mindst 90 procent såvel af de afgivne stemmer, som af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

Majoritetskravet gælder samtlige stemmerettigheder uanset, om udsteder måtte have forskellige aktieklasser.

2. Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde dagsordensforslaget om sletning fra handel. Forslagets væsentligste indhold skal angives i indkaldelsen, der tillige skal indeholde en beskrivelse af, hvilke konsekvenser en sletning fra handel vil have for aktionærerne.

3. Tilbud om afhændelse af aktier

Udsteder skal sikre, at aktionærerne tilbydes at afhænde deres aktier i udsteder i en periode på mindst 4 uger efter Nasdaq Copenhagens godkendelse af udsteders anmodning om sletning. Afhændelsen skal ske mod et ”rimeligt vederlag”. Betingelserne for afhændelsen skal være ens for alle aktionærer, og prisen skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Nasdaq Copenhagen vil som udgangspunkt ikke tage stilling til, hvad der er et ”rimeligt vederlag”, da der har været et ønske om, at reglerne skal være enkle og ikke involvere Nasdaq Copenhagen i vanskelige værdiansættelsesskøn – udover i tilfælde hvor indløsningstilbuddet fremstår åbenbart urimeligt. En minoritetsaktionær, der ønsker at sælge sine aktier, men mener, at tilbudsprisen ikke er rimelig, må derfor anlægge sag ved de almindelige domstole.

Det bemærkes, at der ikke stilles krav om, hvem der tilbyder at købe aktierne, så længe alle aktionærer tilbydes at sælge deres aktier på samme betingelser over en 4 ugers periode. Det udstedende selskab bør således kunne fremsætte tilbuddet som et aktietilbagekøb.

Har Nasdaq Copenhagen taget anmodningen om sletning til følge, gennemføres sletningen efter afhændelsesperiodens udløb.


Undtagelser


Den nye sletteregel i pkt. 2.9 i Udstederreglerne suppleres af en række tilfælde, hvor sletning lettere kan opnås i overensstemmelse med hidtidig praksis:

1. Nødlidende selskaber

Nasdaq Copenhagen har ved ekstraordinære omstændigheder, hvor udsteder er nødlidende, mulighed for at fravige en eller flere af ovennævnte betingelser.

Undtagelsen vil primært være relevant i de tilfælde, hvor det grundet udsteders økonomiske forhold ikke er muligt at sikre en exit-mulighed til minoritetsaktionærerne. Tilsvarende undtagelse findes i reglerne angående pligtmæssige overtagelsestilbud.


2. Tvangsindløsning og optagelse på et andet reguleret marked


Herudover indeholder de nye regler følgende undtagelser (hvor udsteder har ret til at få sine aktier slettet fra handel), der primært er begrundet i, at der ikke er et særskilt behov for den minoritetsbeskyttelse, som hovedreglen har til formål at sikre:

En aktionær har mulighed for at sikre sig fuldt ejerskab ved tvangsindløsning efter gældende selskabslovgivning, idet det bemærkes, at det er tilstrækkeligt, at muligheden for tvangsindløsning foreligger, uden at Nasdaq Copenhagen stiller krav om, at tvangsindløsningen igangsættes.
Aktierne optages til handel eller er optaget til handel på et andet reguleret marked eller et tilsvarende marked.


3. Øvrige undtagelser


Endelig følger det af de nye sletteregler, at Nasdaq Copenhagen sletter aktierne fra handel, hvis udsteder ophører med at eksistere som følge af en opløsning, fusion, spaltning eller konkurs.

 

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
23/02/2021
Selskabsret, EU-ret
Ny ordning for medarbejderaktier giver bedre vilkår for start-ups
Ny ordning for medarbejderaktier giver bedre vilkår for start-ups
23/02/2021
Selskabsret, Øvrige
Udlodning af ekstraordinært udbytte - sådan gør I
Udlodning af ekstraordinært udbytte - sådan gør I
15/02/2021
Selskabsret
Ny dom om tinglysnings­afgift ved adkomst­ændringer i forbindelse med omstrukturer­inger
Ny dom om tinglysnings­afgift ved adkomst­ændringer i forbindelse med omstrukturer­inger
10/02/2021
Selskabsret
Tjekliste til den virtuelle general­forsamling
Tjekliste til den virtuelle general­forsamling
09/02/2021
Selskabsret
Muligheden for afholdelse af elektronisk generalforsamling forlænges til 31. december 2021
Muligheden for afholdelse af elektronisk generalforsamling forlænges til 31. december 2021
05/02/2021
Selskabsret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted