Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Nu er en ny skatte­model endeligt vedtaget

Kromann Reumert
04/12/2020
Nu er en ny skatte­model endeligt vedtaget
Kromann Reumert logo
Folketinget har netop vedtaget lovforslaget, der implementerer en ny skattemodel for overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde.

Med virkning fra den 1. januar 2021 ændrer det vedtagne lovforslag en række bestemmelser i aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Hensigten er at gøre det muligt for fysiske personer at overdrage kapitalandele i et selskab til en erhvervsdrivende fond, uden at der skal betales bo- eller gaveafgift eller avanceskat på overdragelsestidspunktet.


Lovforslaget har været længe undervejs og udmønter den aftale, som den tidligere regering indgik med Socialdemokratiet og Radikale Venstre om at følge anbefalingerne i rapporten "Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde".


Betingelserne for at anvende modellen

Den nye skattemodel indebærer, at en overdragelse, i form af arv eller gave, af kapitalandele i et selskab til en erhvervsdrivende fond bliver skattefri for både overdrageren og fonden på overdragelsestidspunktet, hvis en række betingelser er opfyldt:


  • Fonden skal have til formål at eje og drive den virksomhed, som direkte eller indirekte ejes af det selskab, hvis kapitalandele overdrages. Med andre ord skal fondens vedtægtsbestemte aktivitetsformål være at eje og drive virksomheden som kapitalejer i det overdragne selskab.
  • Fonden kan have et uddelingsformål, eksempelvis at uddele til almennyttige formål.
  • Fonden må ikke have til formål at støtte medlemmer af en bestemt familie, men der vil dog kunne tillægges medlemmer af eksempelvis stifterfamilien en fortrinsret til at være medlemmer af bestyrelsen, så længe fondslovgivningens almindelige regler om bestyrelsessammensætning overholdes.
  • Det overdragne selskab skal drive en reel, aktiv erhvervsvirksomhed og må derfor ikke være en virksomhed, der i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse (en såkaldt "pengetank").
  • Fonden skal blive ejer af mindst 25 % af kapitalen i det overdragne selskab og mere end 50 % af stemmerettighederne. Modellen muliggør dermed, at eksempelvis familiemedlemmer kan eje de resterende kapitalandele i selskabet.
  • Udbytte af kapitalandelene i det overdragne selskab skal tilfalde fonden med mindst samme andel som fondens ejerandel i selskabet. Der kan altså ikke laves en model med forskellige aktieklasser, hvor øvrige kapitalejere i det overdragne selskab får en større andel af selskabets udbytte.
  • Kapitalandelene skal overdrages til fonden uden modydelse.
  • Kapitalandelenes værdi – med fradrag af den såkaldte "stifterskat" – skal tilfalde fondens grundkapital.

Modellen i hovedtræk

Overordnet indebærer modellen, at der ikke skal betales afgift eller skat ved overdragelsen af kapitalandelene i virksomheden til en erhvervsdrivende fond – uanset om overdragelsen sker ved gavebrev i levende live eller ved arv efter testamente.

En anvendelse af den nye skattemodel indebærer derimod, at der, i forbindelse med overdragelsen af kapitalandelene til fonden, skal opgøres en avanceskat, der kaldes "stifterskatten". Stifterskatten beregnes på grundlag af overdragerens avance på overdragelsestidspunktet, men med den skattesats der gælder for fonden (aktuelt 22 %).


Stifterskatten forfalder ikke til betaling ved overdragelsen af kapitalandelene, men tilføres derimod en konto, der løbende forrentes, indtil saldoen er nedbragt til 0 kr., eller fonden afstår de samlede kapitalandele. Stifterskatten med tillæg af forrentningen udgør således loftet over den skat, der udløses som følge af overdragelsen af kapitalandelene til fonden.


Stifterskatten skal først betales ved fondens eventuelle senere overdragelse af kapitalandele i det overdragne selskab eller ved fondens modtagelse af udbytte fra det overdragne selskab. I sådanne tilfælde er fonden forpligtet til at afdrage på stifterskatten med 22 % af gevinsten på kapitalandelene eller 22 % af udbyttet.

 

Saldoen og stifterskatten afdrages med sådanne løbende skattebetalinger, men det er også muligt at afdrage på stifterskatten ved at foretage almennyttige uddelinger, idet skatteværdien (aktuelt 22 %) af sådanne uddelinger – eller hensættelser – til almennyttige formål betragtes som afdrag på stifterskatten.

 

Holdingmodellen bevares

Det fremgår af det vedtagne lovforslag, at den såkaldte "holdingmodel" bevares, idet anvendelsen af modellen fremadrettet dog kræver Skatterådets forudgående tilladelse.

Holdingmodellen indebærer, at en kapitalejer kan lade sit holdingselskab overdrage kapitalandelene i et datterselskab som gave til en fond uden beskatning af selskabet, fonden og kapitalejeren.


Der vil ved Skatterådets beslutning blive foretaget en konkret vurdering under hensyntagen til Skatterådets hidtidige praksis. Heraf følger det blandt andet, at fonden hovedsageligt skal have et almennyttigt eller almenvelgørende formål, idet modellen alene finder anvendelse, hvis datterselskabet overdrages til fonden som et udslag af kapitalejerens ideelle interesse (modsat en økonomisk eller personlig interesse).


Læs det vedtagne lovforslag.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
23/02/2021
Selskabsret, EU-ret
Ny ordning for medarbejderaktier giver bedre vilkår for start-ups
Ny ordning for medarbejderaktier giver bedre vilkår for start-ups
23/02/2021
Selskabsret, Øvrige
Udlodning af ekstraordinært udbytte - sådan gør I
Udlodning af ekstraordinært udbytte - sådan gør I
15/02/2021
Selskabsret
Ny dom om tinglysnings­afgift ved adkomst­ændringer i forbindelse med omstrukturer­inger
Ny dom om tinglysnings­afgift ved adkomst­ændringer i forbindelse med omstrukturer­inger
10/02/2021
Selskabsret
Tjekliste til den virtuelle general­forsamling
Tjekliste til den virtuelle general­forsamling
09/02/2021
Selskabsret
Muligheden for afholdelse af elektronisk generalforsamling forlænges til 31. december 2021
Muligheden for afholdelse af elektronisk generalforsamling forlænges til 31. december 2021
05/02/2021
Selskabsret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted