Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Konkurrenceret – nye danske regler for erstatningssager er vedtaget

Horten
07/12/2016
Konkurrenceret – nye danske regler for erstatningssager er vedtaget
Erstatningsdirektivet om erstatning til kunder (og andre), der lider et tab som følge af overtrædelser af konkurrenceretten, trådte i kraft tilbage i december 2014 (direktiv 2014/104/EU). Nu implementeres direktivet i dansk ret.
Den 29. november 2016 vedtog Folketinget lovforslaget om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrencereglerne. Loven træder i kraft den 27. december 2016.

Reglerne betyder, at det bliver lettere at rette erstatningskrav mod karteldeltagerne, fx for kunder, der har betalt overpriser for deres varer, fordi leverandøren har indgået en kartelaftale.

Direktivet blev til på baggrund af konklusionerne fra Kommissionens undersøgelse af området tilbage i 2008. Undersøgelsen viste, at medlemsstaternes lovgivning på området er meget forskelligartet, og at der generelt mangler midler til at sikre en effektiv behandling af erstatningssager som følge af overtrædelser af konkurrencereglerne. Hidtil har retten til erstatning for overtrædelser af konkurrenceretten primært været reguleret af dansk rets almindelige erstatningsretlige principper.

Vi giver her et overblik over de væsentligste tiltag, som indføres med loven eller ved den efterfølgende bekendtgørelse.

ÉT SAMLET REGELSÆT
Det var oprindeligt intentionen at implementere direktivet ved en ændring af konkurrenceloven samt ved at give erhvervsministeren hjemmel til at gennemføre øvrige ændringer ved en bekendtgørelse for området. Man vurderede desuden, at en række af direktivets bestemmelser allerede fulgte af de almindelige danske regler om civile søgsmål. Forslaget mødte en del kritik, da det blev sendt i høring i oktober 2015.

Med den vedtagne lov har man valgt i stedet at samle alle regler om erstatning i sager om overtrædelser af konkurrenceretten i én lov. Flere af lovens bestemmelser findes også i dansk rets almindelige regler om erstatning og civil proces, men med loven kommer også en række nye tiltag, som skal gøre det lettere at føre en erstatningssag om overtrædelser af konkurrencereglerne.

Reglerne vil gælde for erstatningssager vedrørende overtrædelser af EU-konkurrencereglerne, den danske konkurrencelov (uanset om der er samhandelspåvirkning) og andre medlemsstaters konkurrenceregler, når de anvendes parallelt med traktatens regler i sager, som kan påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne.

KONKURRENCEMYNDIGHEDERNES ENDELIGE AFGØRELSER BLIVER UOMTVISTELIGE
Når de danske konkurrencemyndigheder eller domstole har truffet endelig afgørelse i en sag om overtrædelse af konkurrencereglerne, skal afgørelsen lægges uprøvet til grund i et efterfølgende erstatningssøgsmål. Det fremgår ikke udtrykkeligt af gældende ret, idet rettens bevisbedømmelse som udgangspunkt er fri.

En endelig afgørelse om overtrædelse af konkurrencereglerne fra konkurrencemyndighederne i andre medlemsstater skaber en formodning for, at konkurrencereglerne er overtrådt i en efterfølgende dansk erstatningssag.

LEMPET BEVISBYRDE FOR SKADELIDTE
Loven indfører en formodning for, at en kartelovertrædelse forvolder skade, når erstatningskravet (tabet) skal opgøres. Det er op til karteldeltagerne at afkræfte den formodning.

Det er en fravigelse fra det almindelige udgangspunkt i dansk erstatningsret, som er, at det er op til skadelidte at bevise, at der er lidt et tab. Dermed lettes den skadelidtes bevisbyrde. Konkurrencemyndighederne kan efter anmodning bistå domstolene ved deres opgørelse af tabet.

SOLIDARISK HÆFTELSE
Når virksomheder har overtrådt konkurrencereglerne ved en fælles adfærd – som fx et kartel – er hver virksomhed som udgangspunkt forpligtet til at opfylde det fulde krav om erstatning for skaden, og skadelidte har ret til at kræve den fulde erstatning dækket af hvilken som helst af de overtrædende virksomheder, indtil skadelidte har fået dækket sit fulde krav. Bestemmelsen svarer til dansk rets almindelige erstatningsretlige principper og indebærer, at skadelidte kan gøre sit krav gældende fuldt ud over for enhver af overtræderne, indtil den pågældende har fået dækket hele sit
krav.

Med loven indføres dog også visse begrænsninger i hæftelsesansvaret for SMV'er og for virksomheder, der har opnået bødefritagelse. Disse undtagelser er ikke i øvrigt at finde i de danske erstatningsretlige principper.

FREMLÆGGELSE AF BEVISER
I konkurrencesager er det konkurrencemyndighederne eller den virksomhed, der har overtrådt konkurrencereglerne, som ligger inde med de beviser, som skadelidte skal bruge for at kunne føre bevis for sit erstatningskrav – ofte kaldet informationsasymmetri. Det har man ønsket at afhjælpe med erstatningsdirektivet ved at udvide mulighederne for at indhente bevismateriale fra konkurrencemyndighederne og den skadevoldende virksomhed, fx en karteldeltager.

Det har dog ikke givet anledning til væsentlige ændringer i forhold til de hidtidige regler i dansk ret, men det er præciseret, at der ikke kan ske edition af straflempelsesansøgninger (leniency) samt visse dokumenter, som hidrører fra verserende sager ved konkurrencemyndighederne.

OVERVÆLTNING AF OVERPRISER – NYE BEVISBYRDEREGLER
Overtrædelser af konkurrencereglerne omhandler ofte aftaler om priser og resulterer i en overpris for kunderne til den, som har overtrådt reglerne. Det medfører et tab i form af differencen mellem overprisen og det, som ellers ville have været prisen. Hvis kunden blot har overført overprisen (helt eller delvist) på sine kunder ved selv at hæve sine priser, så har kunden ikke lidt noget tab for den del af overprisen, som er videreført til kunden, og har dermed ikke et erstatningskrav for den del.

Hvis overtrædelsen derimod har ført til mindre salg og dermed tabt fortjeneste, fordi kunden har forsøgt at videreføre overprisen ved selv at hæve sine priser, så vil den direkte kunde være berettiget til erstatning for den tabte fortjeneste.

Den, som har overtrådt konkurrencereglerne, vil kunne påberåbe sig, at kunden har videreført overpriserne i en erstatningssag, ligesom en indirekte aftager (kundens kunder) kan gøre et erstatningskrav gældende direkte over for overtræderen. Med den nye lov indføres også særregler, som letter de indirekte skadelidtes bevisbyrde for at godtgøre, at overprisen er blevet overvæltet.

SÆRREGLER OM FORÆLDELSE
Erstatningskrav om overtrædelser af konkurrencereglerne forældes efter 5 år i stedet for forældelseslovens almindelige udgangspunkt, som er en 3-årige forældelsesfrist.

Forældelsesfristen er endvidere relativ og begynder først at løbe fra det tidspunkt, hvor skadelidte har eller med rimelighed kan forventes at have kendskab til følgende omstændigheder:

  1. Overtræderens adfærd, og at adfærden udgør en overtrædelse af konkurrenceretten,

  2. at overtrædelsen har forvoldt skadelidte skade, og

  3. identiteten på den, som har overtrådt reglerne.


Forældelsen afbrydes desuden foreløbigt, hvis en konkurrencemyndighed indleder en undersøgelse af overtrædelsen, og indtræder tidligst 1 år efter, at sagen er endeligt afgjort eller på anden måde afsluttet. Derudover kan fristen også afbrydes, mens parterne selv forsøger at nå til enighed om erstatningsspørgsmålet.

Der fastsættes en absolut forældelsesfrist på 10 år svarende til forældelseslovens almindelige udgangspunkt.

Loven om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten træder i kraft den 27. december 2016. Loven finder først anvendelse på erstatningssøgsmål, der indbringes for en domstol efter denne dato. Særreglerne om forældelse finder dog kun anvendelse på erstatningskrav som følge af overtrædelser, der begås efter lovens ikrafttræden.

Se loven her.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ændring af konkurrenceloven i høring
Ændring af konkurrenceloven i høring
12/01/2024
Konkurrenceret
Priskoordinering i energisektoren
Priskoordinering i energisektoren
09/01/2024
Konkurrenceret
EU-Domstolen afviser erstatningsansvar for Kommissionen i UPS-sag
EU-Domstolen afviser erstatningsansvar for Kommissionen i UPS-sag
25/01/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kommissionen fik (næsten) ret i lånerentekartellet
Kommissionen fik (næsten) ret i lånerentekartellet
08/02/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
20/02/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted